Zborník Kolokvium kazuistík 2017 Interdisciplinárne naratívne a aplikačné reflexie, Prešov (PDF)

jan 14 2023

PREDHOVOR

Po úspešnej minuloročnej konferencii Kolokvium kazuistík, z ktorej bol zostavený zborník príspevkov sa k čitateľom dostáva druhé vydanie Kolokvia kazuistík. V jednotlivých príspevkoch sa odzrkadľujú osudy ľudí, ktorí si prešli ťažkou životnou situáciou a radikálnym rozhodnutím chcieť zmeniť svoj život. Autentické výpovede jednotlivcov, ktoré boli umocnené akademickým prostredím, odborníkmi z akademickej obce a odbornej praxe, dokázali aj tentokrát vtiahnuť poslucháča do problematiky sociálno-patologických javov, s ktorými sa prezentujúci počas svojho života stretli.

Cieľ predmetnej monografie zostáva zachovaný, v súlade s procesom významu profesionálneho prístupu v troch tematických a paradigmálnych rovinách, ktoré boli predstavené už v prvej monografii tohto typu. Naratívnosť – čo najvýstižnejšie zaujatie širokej odbornej verejnosti k profesionálnemu riešeniu daných patologických javov, reflexívno-poradenskej – zameranie sa na individuálne potreby jednotlivých zúčastnených, spolu-účastných a terapeutickej – so zameraním na podporu a pomoc v každej etape.
Nemôžeme opomenúť odborné diskusie k jednotlivým odprednášaným témam, ktoré sa v tejto monografii nenachádzajú. Značná rozsiahlosť problematiky z oblasti sociálnej práce, práva, zdravotníctva ako aj iných vedných odborov podnietila zúčastnených k plodnej diskusii nielen po odprednášaní jednotlivých príspevkov, ale aj počas neformálnych stretnutí v rámci konferencie.
Na záver si dovoľujeme poďakovať všetkým, ktorí obohatili Kolokvium kazuistík o svoj životný príbeh. Odborníkom, ako aj laikom, ktorých účasť na konferencii si veľmi vážime, bez nich by nemalo zmysel konať túto jedinečnú odbornú konferenciu.
Ďakujeme.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

Obsah

Árpová, A: Sociálna fóbia ako problém jedinca pri interakcii s okolím
Bielová M. - Bezpečie klienta, sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce
Bryndzák,P., Špánik, S. - Kazuistická štúdia chlapca z Diagnostického centra Záhorskej Bystricu
Bujda S. - „Som bezdomovec“
Bujdová, N. – Vojna bližšie ako si myslíme
Ferenčíková I. - Dôsledky nezamestnanosti na občanov v produktívnom veku
Gojdičová,M. – Kultúra organizácie v procese riadiacej supervízie
Groman, P., Hunyadiová, S. - Význam terapeutických metód a techník sociálnej práce pri recidíve klienta s Diagnózou F10 v resocializácii
Hanobik, F.: Hodnota človeka v dnešnom svete
Jagelčákova, Sch., M. - Mama, neodchádzaj, potrebujeme Ťa
Oláh,M. - Môj príbeh
Palinchak M.- Steblak D. - Ekonomická spolupráca Vyšehradskej skupiny a Ukrajiny
Piliarová M.,Rosiarová E.,Kozáková K. - Kvalita života a sociálna opora u klientky s afektívnou bipolárnou poruchou, 15 rokov v interakcii.
ReSocia – Krištof,M. - Resocializačný program resocializačného strediska ReSocia, n.o. ..
Schmiedl, P. - Cesta k druhému brehu
Šrenkel, J. - Systém prinavrátenia spôsobilosti na právne úkony
Tešlár, P. – Klesanie na dno a cesta späť – môj životný príbeh
Prezentácia – Juskova, M. - Profesionálny rodič
Prezentácia – Gindičova, M. - Kultúra organizácie v procese riadiacej supervízie


Názov: Kolokvium kazuistík 2017 Interdisciplinárne naratívne a aplikačné reflexie
Autor: doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. Recenzenti: prof. MUDr. Peter Kalanin, PhD. doc. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek PhD.
Vydavateľstvo: VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o., Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, Prešov
Tlač: Lira - print Užhorod Počet strán: 209
Vydanie: druhé
Počet výtlačkov: 150
ISBN 978-80-971913-3-7
Prešov 201

PrílohaVeľkosť
Kolokvium_kazuistik_2017.pdf5.15 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!