Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách, Michalovce, 2016 (PDF)

apr 4 2017

Milí čitatelia, sme radi, že sa môžeme s Vami podeliť o odborné poznatky, ktoré sú uvedené v Zborníku z III. Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 10. výročia založenia Detašovaného pracoviska bl. M. D. Trčku v Michalovciach. Téma konferencia bola: „Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách.“

Cieľom konferencie bolo:
• výmena najnovších poznatkov v oblasti starostlivosti o človeka,
• prezentácia výsledkov výskumov v predmetnej oblasti,
• smerovanie komunitnej práce zameranej na pomoc človeku v núdzi.

Príspevky jednotlivých účastníkov konferencie sa týkajú sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Je to aj požiadavka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré si v Národných prioritách rozvoja sociálnych služieb 2015-2020 stanovilo „prepojiť systém sociálnych služieb a zdravotnú starostlivosť do systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti“ na úrovni jednotlivých komunít a regiónov. Vedecké príspevky uvedené v zborníku svedčia o naplnení cieľov III. Medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 10. – 11. novembra 2016 v Michalovciach.

člen vedeckého výboru konferencie
doc. ThDr. Peter Vansač, PhD

Obsah

SOCIÁLNA PRÁCA

BARKASI DANIELA, BARKASI RASTISLAV, BUGYI ALEXANDER
Terénna sociálna práca s marginalizovanými komunitami v obci
BARKASI DANIELA, VANSAČ PETER, BOBOVNÍK MATEJ
Význam komunitnej práce s občanmi ohrozenými sociálnym vylúčením v meste Michalovce
BARKASI RASTISLAV
Náboženská spiritualita a sila viery ako významný faktor pri motivácii
pomoci v komunite
BERNÁTOVÁ JANA, BARKASI DANIELA
Komunitná starostlivosť v kontexte multikultúry
BURYOVÁ IVONA, KRAKOWCZYKOVÁ MARIOLA
Sociální interakce v pomáhajících profesích a činitelé, kteří ji ovlivňují
BUŠANIČOVÁ LÝDIA, KONEČNÁ JANA, MAGERA IGOR
Komunitná starostlivosť – zvyšovanie statusu prijímateľov sociálnych služieb
ČAKLOŠOVÁ HELENA
Potreby a trendy komunitnej starostlivosti o seniorov
DOBDA VLADIMÍR
Aspekty komunitnej práce s utečencami, žiadateľmi o azyl a azylantmi v zmysle antiopresívnych prístupov v sociálnej práci
HANOBIK FRANTIŠEK, VANSAČ PETER
Etický rozmer človeka
HEVEROVÁ MÁRIA
Inovácie v oblasti nefarmakologických prístupov liečby demencie a Alzheimerovej choroby vo vybraných krajinách Európskej únie
HUDÁKOVÁ MARIANA
Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách
HUNYADIOVÁ STANISLAVA, BRUTOVSKÁ MARGITA
Nenásilná komunikácia pri práci s komunitou
CHOMOVÁ MARCELA
Úloha sociálnej práce pri záškoláctve žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
JURAŠEK MARTIN, JACKO ĽUBOMÍR
Súčasné trendy sociálnej práce s migrantmi
KOCHAN PAVOL
Miesto ikonografie ako súčasti spirituálneho života kresťanskej komunity
KOLLÁROVÁ ŽOFIA
Komunita zamestnaných chudobných ako nový fenomén spoločnosti
KOVÁČOVÁ EVA
Diagnostické nástroje v poradenstve zameraného na pracovné uplatnenie znevýhodnených skupín na trhu práce
KOVAĽANOVÁ ALENA
Komunitná rehabilitácia a špecifické sociálne poradenstvo pre osoby s mentálnym postihnutím
NEUPAUER RÓBERT
Integrálny rozvoj rómov v kontexte sociálnej práce a pastoračnej práce realizovanej v komunitných a misijných centrách
NOVÁ MONIKA
Chudoba a sociální vyloučení jako společenský problém
NOVOTNÁ ALENA, BARTÍKOVÁ ANDREA
Poruchy vzťahu poradca – klient ako súčasť sociálneho poradenstva
PABIŠOVÁ MARCELA
Poskytovanie sociálnych služieb ľuďom bez domova na úseku pre ošetrovateľskú starostlivosť FNSP Prešov
PAVLOVÁ MARTINA
Starostlivosť o seniorov so závislosťami žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb
PAVLŮ JIŘÍ
O osobnosti v pomáhajících profesích
PILKO JÁN, BARKASI RASTISLAV
Pohľad na chorého a zomierajúceho človeka v kontexte pravoslávnej spirituality
RIUL’ VICTORIA
The mobility and migration processes
ŠOVČÍKOVÁ MONIKA
Sociálne poradenstvo ako súčasť sociálnej práce s komunitou nezamestnaných
VANSAČ PETER, HUMENÍKOVÁ MÁRIA
Kvalita poskytovania sociálnych služieb v kontexte komunitnej sociálnej práce
VARHA NATALIA, HOLONICH JÁN
Involvement in the labor market of the high school graduates
ŽILOVÁ ANNA
Sociálna opora človeka v rámci komunity prostredníctvom sakrálnych objektov

OŠETROVATELSTVO

BALOGOVÁ EVA, BRAMUŠKOVÁ JARMILA
Nebojme sa „sprevádzania“
BRAMUŠKOVÁ JARMILA, BALOGOVÁ EVA
Naliehavé a závažné stavy v komunite
DOVHUNOVÁ RENÁTA
Kritériá efektívnej starostlivosti o nehojace sa rany
FAJČÁKOVÁ ĽUBICA
Postoj k zomieraniu a smrti z pohľadu rôznych kultúr
KABÁTOVÁ OĽGA
Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov
KUNDRACIKOVÁ ĽUBOSLAVA, KIŠKO ALEXANDER, DERŇÁROVÁ ĽUBICA
Kvalita života seniorov v súvislosti s pohybovou aktivitou
LACA PETER, KILÍKOVÁ MÁRIA
Začleňovanie spirituálnych a duchovných potrieb pacientov do ošetrovateľskej starostlivosti
LANCOŠOVÁ KATARÍNA, TKÁČOVÁ ĽUBOMÍRA
Implementácia alternatívnych metód v ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe
MAGUROVÁ DAGMAR, MAJERNÍKOVÁ ĽUDMILA, GALDUNOVÁ HELENA, ELIÁŠOVÁ ANNA, ZAKUTNÁ LUCIA
Dimenzie hospicovej starostlivosti
MAJERNÍKOVÁ ĽUDMILA, MAGUROVÁ DAGMAR, OBROČNÍKOVÁ ANDREA, ELIAŠOVÁ ANNA
Svojpomocná skupina ako dôležitý atribút komunitnej sociálnej opory pacienta s nádorovým ochorením
MARTINKOVÁ JANA
Úloha sestry v komunite migrantov v utečeneckom tábore Veroia (Grécko)
MURGOVÁ ANNA
Vízia ošetrovateľstva v dobe globalizácie a informačnej explózie 21. storočia
POPOVIČOVÁ MÁRIA, WICZMÁNDYOVÁDARINA, HRINDOVÁ TATIANA
Komunitná práca so seniormi ako metóda ošetrovateľskej starostlivosti
PUTEKOVÁ SILVIA
Nefarmakologické postupy liečby demencie v komunite seniorov

RABINČÁK MAREK
Kodependencia – tichý (ne)priateľ závislosti
RABINČÁK MAREK
Implementácia psychoedukačných programov ako terapia do komunitného ošetrovateľstva
SIMOČKOVÁ VIERA, CIMBALOVÁ JANA, ZAMBORIOVÁ MÁRIA
Sestra ako významný činiteľ v pomáhajúcich profesiách pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti
SNOPEK PETR
Perioperační anesteziologická péče pohledem pacienta
ŠEVČOVIČOVÁ ANDREA
Činnosť zdravotníkov pri záchrane životov v komunite väznených v koncentračných táboroch
TKÁČOVÁ ĽUBOMÍRA
Starostlivosť o chronicky chorých v komunitnom ošetrovateľstve
WICZMÁNDYOVÁDARINA
Ošetrovateľstvo v kontexte humanitných vied

ABSTRAKTY

BARKASI DANIELA
Edukácia a sociálne poradenstvo pre komunitu diabetikov
DZIACKA ALENA, BOTÍKOVÁ ANDREA
Prepojenie sociálnych a zdravotných služieb v starostlivosti o pacienta / klienta
KMECOVÁ JAROSLAVA
Poslanie sociálneho pracovníka ako lídra v komunitnej práci
KUŠEVOVÁ SILVIA
Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v rómskej komunite
MATYS MIROSLAV
Starostlivosť o zamestnancov v organizácii prostredníctvom sociálnej politiky
MATYS SLAVOMÍR
Komunitná starostlivosť o zamestnancov v oblasti vzdelávania s ohľadom na tímovú prácu
PANAS TERESA
Spirituality as a predictor of well-being of the individual
VANSAČ PETER
Spiritualita ako podstatný prvok pre vznik a rozvoj komunity v zariadeniach sociálnych služieb

PrílohaVeľkosť
Zborník_Michalovce_2016.pdf3.28 MB