Zborník z konferencie Združenia SK8 a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky v PDF, 27.10.2011, Trnava

sep 27 2012

Za posledných dvadsať rokov budovania tretieho sektora vyrástlo veľa občianskych združení a organizácií, ktoré sa “postavili na nohy“, ale je stále i veľa takých, ktoré sa snažia vykonávať svoju činnosť čo najsvedomitejšie, no každodenne sa musia boriť s rôznymi ťažkosťami napriek tomu, že ich činnosť je pre štát a jeho politiku nenahraditeľná. Prinášame Zborník z konferencie, ktorú organizovali Združenie SK8 a Stála konferencia organizácií tretieho sektora Slovenskej republiky. Konferencia sa konala 27.10.2011 v Trnave.

OBSAH

1. Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda TTSK
Fenomény budovania regionálnej identity..

2. Jozef Behýl – predseda Stálej konferencie organizácií III. sektora SR
Spolupráca mimovládnych organizácií, celoslovenských a regionálnych občianskych združení s komunálnou a regionálnou sférou´

3. PhDr. Roman Hradecký – podpredseda Stálej konferencie organizácií III. sektora SR
Podiel organizácií III. sektora na ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva v nadväznosti na voľnočasové aktivity a cestovný ruch

4. Ing. Ladislav Setnický - podpredseda SKTS/Regio-In
Možnosti spolupráce SK8 a SKTS pri stratégii získavania zdrojov z fondov EÚ na inkluzívny rozvoj

5. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. – hlavný predstaviteľ Stálej konferencie organizácie tretieho sektoru Slovenskej republiky (SKTS) pri Medzinárodnej rade pre sociálny rozvoj (ICSW) Spolupráca mimovládnych organizácií a vyšších územných celkov pri odstraňovaní chudoby

6. prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. – vedúca Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Univerzity Mateja Bela v BB
Ako ďalej v sociálnom podnikaní na Slovensku

7. Ing. Dušan Guťan, PhD. - riaditeľ Úradu TTSK
Úloha samospráv pri rozvoji regionálnej zamestnanosti

8. Ing. Milada Dobrotková, MPH – predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Problémy poskytovania sociálnych služieb v SR

9. Štefan Sirý – predseda OZ Chránené dielne - Žilina
Úloha III. sektora pri napĺňaní stratégie efektívnej prevencii s ťažiskom na osvetu pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov

10. Ing Jakub Suchý - projektový manažér Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Mimovládne organizácie a rozvoj zamestnanosti

11. Ing. Eva Šimoňáková – vedúca ekonomického odboru úradu NSK
Financovanie samosprávnych krajov

12. Ing. Martin Čaja – vedúci odboru strategických činností úradu NSK
Regionálny rozvoj v pôsobnosti samosprávnych krajov

13. Ing. Emília Kodríková – odbor regionálneho rozvoja úradu BBSK
Podpora malého a stredného podnikania

14. Ing. Zuzana Jusková – samostatný referent odboru regionálneho rozvoja KSK
Sociálne služby regionálnej samosprávy

15. Ing. Zuzana Mešková – oddelenie ekonomiky úradu ŽSK
Školstvo a šport v samosprávnych krajoch v Slovenskej republike

16. Mgr. Jarmila Moncmannová – odborný referent odboru cestovného ruchu a propagácie TTSK
Rozvoj cestovného ruchu a kultúry v podmienkach samosprávnych krajov

ZÁVERY Z KONFERENCIE

1) Spoločná konferencia bola prvým ústretovým krokom k vzájomnej informovanosti a aktívnejšej spolupráci samosprávnych krajov a organizácií tretieho sektora, združených v Stálej konferencii organizácií tretieho sektora v Slovenskej republike.

2) Účastníci konferencie odporúčajú kodifikovať budúcu spoluprácu uzatvorením samostatných zmluvných vzťahov so samosprávnymi krajmi na konkrétne podmienky spolupráce v daných regiónoch.

3) Zúčastnení zástupcovia krajov a organizácií tretieho sektora vyjadrili presvedčenie o potrebe rozdeľovania finančných prostriedkov z kohéznych fondov Európskej únie, v ďalšom programovacom období tak, aby sa tieto prerozdeľovali v regiónoch prostredníctvom samosprávnych krajov a v súčinnosti s organizáciami tretieho sektora.

4) SK8 a SKTS v SR chcú v budúcnosti spolupracovať v regiónoch na podpore a propagácii národného a kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií a odkazu významných osobností a národných dejateľov.

5) Samosprávne kraje a organizácie tretieho sektora prejavili záujem rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblastiach a aktivitách, ktoré sú spoločnou agendou samosprávnych krajov a Stálej konferencie organizácií tretieho sektora v Slovenskej republike.

6) SKTS a SK8 sa dohodli na vytvorení spoločnej metodiky pre verejnoprospešné partnerstvá VÚC a MVO, ktoré sú orientované v rámci svojej činnosti na sociálne služby, záujmovú činnosť, pre oblasť školstva a mládeže a v záujme zvyšovania zamestnanosti.

7) SKTS a SK8 sa dohodli na menovaní konkrétneho zástupcu z radov funkcionárov VÚC ako poradcu pre spoluprácu a partnerstvo VÚC s MVO z dôvodu zabezpečenia úzkej a efektívnej spolupráce nielen s predsedom VÚC, ale predovšetkým s funkcionármi a poslancami VÚC. Jeho postavenie bude chápané ako zástupca predsedu VÚC pre III. sektor.

8) SKTS navrhuje vytvoriť priestor pre odborníkov – zástupcov SKTS v poradných orgánoch a komisiách VÚC, najmä v oblastiach sociálnej, záujmovej, environmentálnej, v oblasti školstva, vedy a mládeže.

9) SKTS a SK8 sa dohodli na vytvorení spoločných pracovných tímov zameraných na spracovávanie projektov pre najdôležitejšie oblasti činnosti v rámci VÚC a ich spoločné predkladanie na príslušné rezorty, ktoré spravujú príslušné fondy EÚ.

10) SKTS a SK8 sa dohodli na spracovaní menovitého návrhu kandidátov za VÚC a tretí sektor do hodnotiacich komisií projektov na príslušné rezorty.

11) SKTS a SK8 sa dohodli na organizovaní pravidelných konferencií, seminárov, najmenej jedenkrát ročne, na ktorých spoločne zhodnotia spoluprácu a vytýčia ďalšie smery spolupráce medzi VÚC a MVO.

V Trnave 27. októbra 2011

STÁLA KONFERENCIA ORGANIZÁCIÍ III. SEKTORA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Za posledných dvadsať rokov budovania tretieho sektora vyrástlo veľa občianskych združení a organizácií, ktoré sa “postavili na nohy“, ale je stále i veľa takých, ktoré sa snažia vykonávať svoju činnosť čo najsvedomitejšie, no každodenne sa musia boriť s rôznymi ťažkosťami napriek tomu, že ich činnosť je pre štát a jeho politiku nenahraditeľná.

Jedným zo strategických cieľov Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky (ďalej len SKTS) je vytvorenie partnerstva s Vládou SR a jednotlivými rezortmi, ako aj tvorba prieniku spolupráce s medzinárodnými inštitúciami. SKTS vytvorilo platformu organizácií svojich členov z dôvodu zefektívnenia spolupráce a vytvorenia priestoru pre realizáciu ich cieľov, ako aj finančnú pomoc pre svojich členov.

SKTS je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2010 a v súčasnosti je jej členom viac ako 350 mimovládnych organizácií. SKTS bola 18. marca 2011 prijatá ako najreprezentatívnejšia celoštátna slovenská organizácia zastupujúca III. sektor SR za plnoprávneho člena Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj (ICSW). Táto rada je najstaršou a hlavnou organizáciou mimovládnych organizácii v sociálnej oblasti v globálnom meradle. ICSW má poradné postavenie pri OSN, MOP, UNICEF, UNDP, UNESCO, Svetové ekonomické fórum, a pod. Stála konferencia organizácií III. sektora Slovenskej republiky bude aj touto cestou presadzovať záujmy slovenskej občianskej spoločnosti na celosvetovom fóre a prenášať najlepšie výsledky v tejto oblasti medzi stovky slovenských organizácií III. sektora. Riadiaci ICSW výbor ocenil, že Stála konferencia organizácii III. sektora Slovenskej republiky splnila všetky potrebné požiadavky na priznanie štatútu plnoprávneho národného člena ICSW. Dňa 13. decembra 2011 bola SKTS prijatá za člena Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky, aby ako nový člen významne prispela k prehĺbeniu rozvoja dialógu v rámci občianskej spoločnosti na Slovensku.

Jozef Behýl
predseda Stálej konferencie organizácií III. sektora Slovenskej republiky
Partnerské organizácie konferencie boli:
STÁLA KONFERENCIA ORGANIZÁCIÍ III. SEKTORA SR
www.skts.sk
NÁRODNÝ INŠTITÚT ROZVOJA PRÁCE A SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE
www.nirpask.sk
OBČIANSKY PARLAMENT
www.obcianskyparlament.sk
INTERNATIONAL COUNCIL ON SOCIAL WELFARE
www.icsw.org

PrílohaVeľkosť
Zbornik_z_konferencie_ZSK8_a_SKOTS_2011 .pdf1.05 MB