Zborník z konferencie Psychológia zdravia v praxi, Bratislava, 2008 (PDF)

apr 3 2011

Príhovor editora

Vážené kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia, máte v rukách zborník z tretej celoslovenskej konferencie sekcie PZ SPS pri SAV s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 15. mája 2008 v priestoroch DFN v Bratislave. Postupne sa napĺňa snaha vytvoriť na Slovensku tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie zdravia, najmä zlepšiť informovanosť v tejto oblasti. Pôvodný zámer konferencie bol orientovaný na uplatnenie PZ v jednotlivých oblastiach nášho života, najmä zdravotníctva.

Vzhľadom k tomu, že finalizácia tohto zborníka bola po obdobnej konferencii PZ ČMPS, ktorej som sa zúčastnil, mám možnosť porovnávať. Dovolím si poznamenať, že rôznorodosť prezentovaných tém, odborný záber, ako aj kvalita prednášok pri porovnaní s kolegami z ČR, ktorí majú dlhšiu tradíciu organizovania konferencií PZ, nás presvedčili, že sa nemusíme hanbiť. Dokonca aktivity mladých kolegov a východného Slovenska, najmä z KISH Košice, ktorí dôstojným spôsobom reprezentujú psychológiu zdravia v zahraničí, nás nabádajú k určitej hrdosti a dúfam, že nie k predčasnej spokojnosti. Niekedy je totiž ľahšie do sedla vyskočiť, ako sa v ňom udržať, alebo ako sa u nás hovorí: „doma nie je nik prorokom“. Na rozdiel od kolegov z Česka, zatiaľ sme nenašli optimálny spôsob, ako vytvoriť psychohygienicky prajnú, relaxovanú a pohodovú atmosféru pre naše stretnutia, ktorá by rezonovala s názvom našich stretnutí; tohtoročné bolo mimoriadne hektické a pracovné. Isté však je, že PZ na Slovensku zapustila kvalitné a verím že hlboké korene.

Zborník prezentuje ukážku o vytvorenie priestoru pre tvorivú diskusiu i navzájom protichodných prístupov, teórií a názorov z oblasti psychológie, sociológie, filozofie aj etiky zdravia, o čom sa môže presvedčiť čitateľ tohto zborníka. Zároveň dokladuje aktuálnu snahu, úsilie a orientáciu kolegov a jednotlivých pracovísk z rôznych končín Slovenska obhájiť svoju profesionálnu pozíciu, v tomto aj pre väčšinu psychológov náročnom období vývoja ako slovenskej psychológie, tak našej spoločnosti. Príspevky sú zoradené chronologicky, tak ako boli prednášané resp. zaradené do pôvodného programu,. Verím, že vzhľadom k pomerne malému rozsahu sa čitateľ nepochybne dokáže zorientovať v jednotlivých témach.

Súčasťou tohoročného stretnutia bolo aj predstavenie knihy prof. Damiána Kováča, ktorému sa venujem v samostatnej kapitolke tohto zborníka. Spravili sme tak preto, lebo odborný, profesionálny ale aj ľudský odkaz tejto práce na naše podujatie oprávnene patril.
Necháme na zvážení a zhodnotení čitateľa, či sa nám zámer vydaril, alebo nie. Množstvo podnetov a nápadov nielen z panelovej diskusie, ale aj prednesených tém je výzvou do ďalších aktivít. Jasné je, že členov, najmä výbor sekcie čaká veľa zaujímavých náročných úloh, ktoré sa týkajú ako legislatívy, prípravy kvalitnej výučby, tak ďalšieho smerovania PZ.

Veríme, že doterajší relatívny nezáujem o túto tému u nás patrí minulosti. Fakt, že medzi akademickými funkcionármi aj klinikmi – nepsychológmi, najmä na fakultách verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a sociálnej práce, okrem SZU, rastie záujem o PZ, je potešujúci. Otázne je, či sme v oblasti pre a postgraduálneho vzdelávania v PZ pripravení tento záujem na úrovni uspokojiť.
Za výbor sekcie a realizačný tým tlmočím prianie, aby sme sa v budúcnosti stretávali častejšie a v hojnejšom počte, menej stresovo, najneskôr opäť v máji 2009.

Dušan Selko

Obsah

PRÍHOVOR EDITORA
Dušan Selko

PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA NÚSCH, a.s.
Mongi Msolly

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY ZDRAVÉHO VÝVINU
Ivan Štúr

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KVO: VÝZKUMNÉ A INTERVENČNÍ AKTIVITY V ČR
Vladimír Kebza, Iva Šolcová

SLEDOVANIE RIZIKOVÝCH FAKTOROV SCO U ASYMPTOMATICKÝCH OSÔB V PORADNI ZDRAVIA BRATISLAVA
Zora Gerová

BEHAVIORÁLNE RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ, RIZIKO ZDRAVOTNÉHO ZLYHANIA – AKO ĎALEJ?
Dušan Selko

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY OBEZITY V ŠKOLSKOM VEKU
Milada Harineková

POHYBOVÁ AKTIVITA A VEREJNÉ ZDRAVIE
Pavol Malovič

NÁRODNÝ PROGRAM DUŠEVNÉHO ZDRAVIA Z POHĽADU PSYCHOLÓGA
Judita Stempelová

FORMOVANIE POSTOJA K PODPORE ZDRAVIA V RODINE
Darina Brukkerová, Ján Gajdošík, Renáta Knezovič

INAKOSŤ VO VEREJNOM PRIESTORE – POTREBY A KONFLIKTY
Gabriel Bianchi

VYUŽÍVANIE PSYCHOLOGICKÝCH METÓD PRI REALIZÁCII PROJEKTU „PREVENCIA ZAMERANÁ NA BOJ PROTI ALKOHOLU, DROGÁM A TOXIKOMÁNIÁM V REZORTE MINISTERSTVA OBRANY”
Mária Gašparová

SOUVISLOSTI OSOBNÍ POHODY U ČESKÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ
Iva Šolcová, Vladimír Kebza

PREDSTAVENIE PUBLIKÁCIE PROF. DR. DAMIÁNA KOVÁČA, DrSc., PSYCHOLÓGIOU K METANOI
Damián Kováč, Dušan Selko

EURÓPSKA ASOCIÁCIA PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA
Peter Kolarčík a kol.

PANELOVÁ DISKUSIA K AKTUÁLNYM OTÁZKAM PSYCHOLÓGIE ZDRAVIA V TEÓRII A PRAXI
Dušan Selko

KVALITA ŽIVOTA MĚŘENÁ RŮZNYMI TECHNIKAMI
Jitka Šimíčková-Čížková, Bohumil Vašina

PROBLÉMY KLIENTOV NA LINKE DÔVERY HIV/AIDS
Danica Staneková

NÁDEJ U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV: DIAGNOSTICKÉ ASPEKTY
Peter Halama, Lucia Príhodová

VNÍMANÉ ZDRAVIE MEDZI RÓMSKYMI A NERÓMSKYMI PUBESCENTMI: ÚLOHA ETNICITY A SOCIO-EKONOMICKÉHO STATUSU
Peter Kolarčík a kol.

SOCIÁLNA OPORA A DEPRESIA U PACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU
Jozef Benka a kol.

BEZNÁDEJ AKO FAKTOR ZDRAVIA U DOSPIEVAJÚCICH
Andrea Madarasová-Gecková a kol.

HUMOR V ZDRAVÍ A V CHOROBE
Róbert Ďurka

VÝSKYT DEPRESÍVNYCH A ÚZKOSTNÝCH SYMPTÓMOV U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS
Viera Cviková, Eva Šimúnová

OSOBITOSTI EMOCIONÁLNEHO PREŽÍVANIA VO VYTRVALOSTNÝCH ŠPORTOCH
Lívia Danišová, Katarína Liptáková

JOGOVÉ TECHNIKY AKO PROSTRIEDOK NA ZVLÁDANIE STRESU
Juraj Gajdoš

Vydavateľ:
Národný ústav srdových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava vo Vydavateľstve MAURO Slovakia s.r.o.
Bratislava 2009
Grafické spracovanie: Jana Satková
Tlač: Zuzana HEDEROVÁ – COLORPRINT, Bratislava
ISBN 978–80–968092–5–7

PrílohaVeľkosť
Psychologia-zdravia-2008.pdf952.44 KB