Zborník zo 4. konferencie SAVEZ ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva" v PDF, 09.–10.06.2011, Košice

sep 12 2012

Poslaním Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) je podieľať sa na prevencii chorôb, ochrane a podpore zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu; v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Jednou z aktivít, ktorými sa SAVEZ usiluje toto svoje poslanie napĺňať je aj organizovanie konferencií. Prinášame vám recenzovaný zborník príspevkov zo 4. konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach v roku 2011 pod názvom ,,Posilňovanie systému verejného zdravotníctva '.

Predhovor

V dňoch 9.-10. júna 2011 sa v Košiciach konala 4. konferencia Slovenskej asociácie verejného zdravia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Posilňovanie systému verejného zdravotníctva“. Hlavným cieľom konferencie bolo podporiť kľúčovú úlohu verejného zdravotníctva v procese rozvoja zdravia obyvateľov.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnych inštitúcií, vysokých škôl, mimovládnych organizácií, a tiež pozvaní zahraniční hostia z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Veľkej Británie. Spoluorganizátormi konferencie boli: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach – Ústav verejného zdravotníctva, odd. sociálnej medicíny a Inštitút postgraduálneho vzdelávania KISH, Výskumný program Chronické choroby.

Na konferencii odznelo 5 hlavných prednášok, 20 prednášok v štyroch sekciách a bolo prezentovaných 15 posterov. Jednotlivé sekcie boli tematicky zamerané na: Monitoring zdravotného stavu a socioekonomické indikátory zdravia; Podporu zdravia marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb; So zdravím súvisiace rizikové správanie a vybrané legislatívne opatrenia; Mentálne zdravie a kvalitu života u ľudí s chronickým ochorením. Prezentácie boli do programu konferencie zaradené na základe predchádzajúceho posúdenia abstraktov členmi vedeckého výboru. Konferencia bola prvýkrát zaradená medzi podujatia s pridelenými kreditmi SACCME. Súčasťou konferencie boli aj tri workshopy.
Workshop V4 STEPS nadväzoval na spoluprácu SAVEZ v rámci európskeho projektu STEPS - Posilnenie zapojenia do výskumu v oblasti verejného zdravia a prebiehal za účasti koordinátora projektu z Veľkej Británie a partnerov projektu z Poľska, Maďarska a Českej republiky. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú výmenu informácií a príkladov dobrej praxe v oblasti výskumu verejného zdravia v krajinách V4 a hľadanie príležitostí pre ďalšiu medzinárodnú spoluprácu.

BCA/WHO workshop sa uskutočnil ako súčasť plnenia úlohy vyplývajúcej z Dvojročnej dohody o spolupráci (BCA) medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu podpísanej na roky 2010/2011. Cieľom workshopu bolo zmapovať úroveň, možnosti a formu doterajšej spolupráce vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR s vyššími územnými celkami, diskutovať o doterajších skúsenostiach s touto spoluprácou, a o súčasnej, resp. budúcej participácii na jestvujúcich plánoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov.

Workshop Komunikácia vedy a vedecká komunikácia bol zameraný na rozvoj zručností písať vedecké články a publikovať ich vo vedeckých (S)SCI časopisoch a tiež na rozvoj zručností ako pripraviť PowerPointovú / posterovú prezentáciu.

V priebehu celej konferencie mali odborníci spolu s pozvanými zástupcami štátnych inštitúcií, samosprávy a mimovládnych organizácií príležitosť diskutovať o nových možnostiach interdisciplinárnej, medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti politiky, vzdelávania, výskumu a výkonu verejného zdravotníctva.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
v mene Správnej rady SAVEZ

Obsah
HLAVNÉ PREDNÁŠKY

Verejné zdravotníctvo ako súčasť projektu Zdravé Slovensko
Novotný V.

Model zdravotnej starostlivosti o chronicky chorých z pohľadu verejného zdravotníctva
Nagyová I.

MONITORING ZDRAVOTNÉHO STAVU A SOCIOEKONOMICKÉ INDIKÁTORY ZDRAVIA

Rizikové faktory súvisiace so suicidálnym správaním v období adolescencie
Chylová M., Pálová E.

Socio-ekonomické faktory prostredia a jednotlivca vo vzťahu k vnímaniu vlastného zdravia u dospelej mestskej populácie
Behanová M., Katreniaková Z., Nagyová I., van Dijk J.P., Reineveld S.A.

PODPORA ZDRAVIA MARGINALIZOVANÝCH A IMUNOKOMPROMITOVANÝCH OSÔB

Realizácia Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku v rokoch 2007 – 2010
Kráľovská V.

Zdravá inklúzia – podpora zdravia pre migrantov na Slovensku – potreba alebo vízia?
Kállayová D., Majdan M., Gallová E., Bošák L.

Adjustácia na chorobu ako mediátor vo vzťahu medzi únavou a psychickým distresom u pacientov s reumatioidnou artritidou
Nagyová I., Benka J., Macejová Ž., van Dijk J.P.

Prediktory sebaposudzovaného zdravia u pacientov s diabetes mellitus
Linková M., Nagyová I., Katreniaková Z., Rácz O.

Vzťah medzi copingovými stratégiami a kvalitou života u pacientov trpiacich sklerózou multiplex
Mikula P., Nagyová I., Chylová M., Rosenberger J.., Gdovinová Z., van Dijk J.P.

SO ZDRAVÍM SÚVISIACE RIZIKOVÉ SPRÁVANIE A VYBRANÉ LEGISLATÍVNE OPATRENIA

Prierezová štúdia postojov, návykov a informovanosti o drogách žiakov ZŠ vo veku 8 – 15 rokov na území Slovenska v školskom roku 2009/10
Gallová E., Kállayová D., Kállay A., Kráľová Z., Šramatá M.

Regionálne rozdiely v konzumácii alkoholu u adolescentov na Slovensku
Baška T., Madarasová Gecková A.

Možnosti redukcie rizikových momentov školskej dochádzky
Kimáková T., Kachlík P.

MENTÁLNE ZDRAVIE A KVALITA ŽIVOTA U ĽUDÍ S CHRONICKÝM OCHORENÍM

Kvalita života u pacientov s chronickými psychickými poruchami
Kovaničová M., Pálová E.

Stabilita zlepšenej kvality života u pacientov s ICHS navodená HRV biofeedbackom po časovom odstupe 6 mesiacov
Guľašová M., Skorodenský M., Takáč P.

Hodnotenie kvality života žien s postmenopauzálnou osteoporózou
Rybárová Ľ., Klembarová J.

KOMUNIKÁCIA VEDY A VEDECKÁ KOMUNIKÁCIA

Ako písať a publikovať vedecký článok
Chylová M., Nagyová I.

POSTEROVÁ SEKCIA

Podpora zdravia v regióne Liptov so zameraním na činnosť Poradne na optimalizáciu pohybovej aktivity
Benková Ľ., Švandová M.

Metasyntéza kvalitatívnych štúdií – nástroj výskumu rodín detí so zriedkavými chronickými ochoreniami
Bodnárová L.

Humánna papillomavírusová infekcia a jej dopad na verejné zdravie
Čisláková L., Halánová M., Adam J., Huljaková M., Mikulová J., Szovenyiová Z.

Monitoring výskytu urogenitálnych infekcií u HPV pozitívnych žien na východnom Slovensku
Halánová M., Adam J., Čisláková L.

Názory a postoje adolescentov ku konzumácii návykových látok a ku školským pravidlám ohľadom užívania drog
Holéczyová G.

Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování
Kachlík P., Kimáková T.

Odraz vplyvu socio-ekonomických faktorov na rast a vývoj rómskych detí
Kecerová A., Rimárová K.

Mladí ľudia a HIV - inovatívna kampaň v rámci EU projektu SUNFLOWER
Kožárová M., Kollárová J.

Kvalita života dialyzovaných pacientov
Ležovič M., Kováč A., Bojnický M., Mihinová D., Babjaková J.

Vzťah dopravných a ďalších parametrov k nehodovosti a úmrtnosti na cestách vo vybraných krajinách EÚ
Nachtmanová K., Kállayová D.

Vplyv skorých post-transplantačných prediktorov na kvalitu života u pacientov po transplantácii obličky: longitudinálna štúdia
Príhodová L., Nagyová I., Majerníková M., Rosenberger J., Roland R., Groothoff J.W.

Informovanosť sestier a laickej verejnosti vo vzťahu k prevencii karcinómu krčka maternice
Raková J., Gašparová P.

Hodnotenie výskytu preventabilných fekálno-orálnych nákaz v okrese Bardejov podľa vekovo-špecifickej chorobnosti
Rimárová K., Kecerová A.

Vzťah medzi poruchami nálady, sebaposudzovaným zdravím a kvalitou u života pacientov s Parkinsonovou chorobou
Ghorbani Saeedian R., Nagyová I., Chylová M., Rosenberger J., Škorvánek M., Gdovinová Z., Groothoff J.W., van Dijk J.P.

Poďakovanie

4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou bola podporená Medzinárodným Višegrádskym Fondom na základe Zmluvy č. 11110211, 7. rámcovým programom Európskej Únie na základe Zmluvy č. FP7 217605 (STEPS projekt), Európskou Asociáciou Verejného Zdravotníctva (EUPHA), Kanceláriou WHO na Slovensku, vydavateľstvom Portál, s.r.o. a neziskovou organizáciou Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry.

Názov: Posilňovanie systému verejného zdravotníctva
Recenzovaný zborník príspevkov zo 4. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou 9. - 10. júna 2011, Košice, SR
Editori: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.; Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.
Recenzenti:
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.; doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.; doc. RNDr. Gabriel Guliš, CSc.; MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.; PhDr. Daniela Kállayová, PhD.; MUDr. Jana Kollárová; PhDr. Marek Majdan, PhD.; Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.

Príspevky neprešli jazykovou korektúrou.
Vydavateľ: Equilibria, s.r.o.
Miesto vydania: Košice
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2011
Náklad: 105 ks
Počet strán: 276
ISBN: 978-80-89284-92-4

PrílohaVeľkosť
SAVEZ_2011_Zbornik_prispevkov z konferencie.pdf4.81 MB