Zborník z konferencie Zmysluplnosť nízkoprahových programov v PDF (2012)

apr 29 2013

Zborník obsahuje príspevky pracovníkov združenia (Združenie STORM pôsobiace na Slovensku v Nitrianskom a Trnavskom kraji) a ďalších odborníkov z praxe, ktoré súvisia s témami nízkoprahovosť, užívanie drog, neorganizované trávenie voľného času či primárna prevencia v školách.
Združenie STORM v roku 2012 oslávilo 10. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovalo konferenciu pod názvom „Zmysluplnosť nízkoprahových programov“ výsledkom ktorej bol aj zborník s rovnakým titulom.

PRÍHOVOR

Zmysluplnosť nízkoprahových programov alebo Prečo to ešte stále robíme? bola hlavná téma, ktorá rezonovala na konferencii pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia STORM. Jej cieľom bolo vyvolať diskusiu na témy, ktoré sa týkajú nielen samotného združenia, ale celého Slovenska.

Združenie STORM v roku 2002 vzniklo so zámerom poskytovať sociálne služby na nízkoprahových základoch pre rizikové skupiny obyvateľov miest a obcí.
V súčasnosti prevádzkuje 4 programy:
- KROK VPRED (terénna práca s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise),
- CIRKUS (nízkoprahový klub pre deti a mládež, terénna sociálna práca s neorganizovanou mládežou v meste Nitra),
- STEREO (primárna prevencia v základných a stredných školách v Nitrianskom a Trnavskom kraji),
- ZÓNA (nízkoprahové kontaktné centrum v meste Sereď).

Konferencia bola rozdelená do troch sekcií, v ktorej sa prednášajúci venovali oblastiam nízkoprahových programov, t.j. užívanie drog, neorganizované trávenie voľného času, primárna prevencia v školách.
Autori príspevkov sú odborníci z rôznych rezortov od štátnej správy, samosprávy či neziskového sektora.
Zborník prezentuje príspevky, ktoré riešia aktuálne otázky súčasnosti a budúcnosti nízkoprahových programov na Slovensku.
Odborná, ale i laická verejnosť, ako aj akademickí pracovníci a študenti univerzít si v zborníku môžu nájsť rad cenných poznatkov a informácií o problematike, ako aj inšpirácie pre rozvoj a skvalitňovanie nízkoprahových programov na Slovensku.

Andrea HUGÁŇOVÁ

OBSAH

Príhovor štatutárnej zástupkyne Združenia STORM
Mgr. Andrea Hugáňová, PhD.

Sekundárna prevencia užívania drog v programe KROK VPRED
Mgr. Pavol Ščasný – Mgr. Magdaléna Halásová

Sieťovanie sociálnych služieb pre závislých v kontexte komplexného prístupu
k tejto problematike
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.

Harm Reduction, prečo stále robíme? „Zmysluplnosť nízkoprahových programov“
Mgr. Barbora Kuchárová

Odborníci na ulici
Mgr. Petra Olšanská

KROK VPRED k ZÓNE (Zmysluplnosť vzniku kontaktného centra pre užívateľov drog a osoby pracujúce v sex-biznise)
Mgr. Magdaléna Halásová - Mgr. Martin Valentíny

Zmysluplnosť programu CIRKUS
Mgr. Martin Valentíny - Mgr. Magdaléna Halásová

Možnosti využitia konceptu nenásilnej komunikácie v nízkoprahovom programe
Mgr. Vladimír Hambálek

Nízkoprahové programy – výzvy, ktoré zdolávame
Mgr. Peter Kulifaj

Skupinová práca v NZDM CIRKUS
Bc. Stanislava Kernová - Zuzana Jančová

NZDM PAVLAČ – jeho služby a aktivity v sociálne vylúčenej lokalite v Brne
Mgr. Michaela Píšová

Príklad dobrej praxe v rámci projektu „remeslo má zlaté dno“
nízkoprahového terénneho programu občianskeho združenia MLÁDEŽ ULICE
Mgr. Karina Andrášiková

Program STEREO – možnosť prevencie v základných a stredných školách
Mgr. Katarína Chovancová, PhD.

Primárna prevencia v ZŠ a SŠ – teória a prax
Mgr. Marta Špaleková
________________________

Zborník príspevkov z konferencie realizovanej pri príležitosti 10. výročia vzniku Združenia STORM s titulom Zmysluplnosť nízkoprahových programov.

Vydalo: Združenie STORM, Nitra, 2012

Zostavovateľky:
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
Mgr. Katarína Chovancová, PhD.

ISBN 978-80-970667-1-0
EAN 978809066710

Združenie STORM
Združenie STORM sa venuje nielen osvetovým činnostiam pre širokú verejnosť ako je napr. Sviečkový pochod v rámci boja proti HIV/AIDS alebo boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pod. Systematicky rozvíja programy ochrany verejného zdravia s cieľovými skupinami užívateľov drog a osôb pracujúcich v sex-biznise, ale aj programy práce s neorganizovanými skupinami detí a mládeže, či študentov v školách. Viac info na www.zdruzeniestorm.sk

PrílohaVeľkosť
Zbornik_zmysluplnost_nizkoprahovych_programov.pdf2.33 MB