WHO - Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok. Metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov v PDF

júl 18 2011

Revidovaná edícia „Narkotiká a psychotropné lieky: dosiahnutie rovnováhy v národnej politike pre oblasť kontroly opioidov: metodické pokyny k hodnoteniu“, Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva.

1. Kontrola liečiv a narkotík.
2. Základné liečivá – poskytovanie a distribúcia.
3. Zdravotnícka politika.
4. Ľudské práva.
5. Legislatíva, medicína.
6. Legislatíva, farmácia.
7. Poruchy súvisiace s užívaním opioidov – prevencia a kontrola.
8. Metodické pokyny.
I. Svetová zdravotnícka organizácia.

Výskum, ktorý viedol k týmto výsledkom, získal finančné prostriedky zo Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva (RP7/2007-2013) v rámci dohody o poskytnutí grantu č. 222994 s celkovým cieľom zlepšiť prístup k opioidným liekom v Európe.

S čiastočnou podporou Nadácie Inštitútu otvorenej spoločnosti (Zug), holandského ministerstva zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a športu, medzirezortnej misie francúzskej vlády Mission interministerérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie (francúzsky preklad) a Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium bolesti.

Tento dokument bol pripravený ako súčasť projektu Prístup k opioidným liekom v Európe (Access to Opioid Medications in Europe ) (ATOME)
Internetová stránka: http://www.atome‐project.eu

PREDHOVOR

Tieto nové politické metodické pokyny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Zabezpečenie rovnováhy v národných politikách pre oblasť kontrolovaných látok: metodické pokyny k dostupnosti a prístupnosti kontrolovaných liekov sa zakladajú na predchádzajúcom súbore metodických pokynov – Vyváženosť v národnej politike kontroly opioidov: metodické pokyny k hodnoteniu, uverejnenom v roku 2000.

Dokument z roku 2000 sa venoval najmä potrebe riešiť bolesť u pacientov s rakovinou. Organizácia WHO však odhaduje, že každoročne 5,5 milióna pacientov v terminálnom štádiu rakoviny stále trpí stredne silnou až silnou bolesťou, ktorá nie je vôbec manažovaná. Táto oblasť si preto ešte stále vyžaduje metodické pokyny.

Rakovina však nie je jedinou príčinou bolesti. Organizácia WHO odhaduje, že desiatky miliónov ľudí zažívajú neliečenú bolesť pri rôznych ochoreniach a stavoch iných ako rakovina, a preto si vyžadujú prístup k liekom (mnohé z nich sú kontrolované) na zmiernenie bolesti.

Kontrolované lieky sa však nepoužívajú len na zmierňovanie bolesti. Lepší prístup k jednotlivým kontrolovaným liekom by mohol zabrániť napríklad 130 000 nových infekcií HIV medzi užívateľmi injekčných drog a približne 75 000 prípadov úmrtí matiek.

Nové metodické pokyny sa vzťahujú na širší rozsah liekov a označujú aspekty, ktoré predtým neboli zahrnuté, no mali by sa zvážiť pri práci na zlepšení prístupu: ľudské práva, pohlavie a perspektíva verejného zdravia.

Aktuálnou úlohou je ich uplatnenie. Organizácia WHO sa zaväzuje k pomoci krajinám pri používaní metodických pokynov, k asistencii pri vykonávaní hodnotení legislatívy a politík a k asistencii pri stratégiách prekonania súčasných prekážok brániacich prístupu.

Dr. Carissa F. Etienne
Asistujúca generálna riaditeľka
Zdravotné systémy a služby
Svetová zdravotnícka organizácia

© Svetová zdravotnícka organizácia 2011

Link na publikáciu v PDF (850KB) - slovenská verzia:
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/GLs_Ens_Balance_NOCP_s...

Link pre iné jazykové verzie:
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/guide_nocp_sanend/en/i...

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!