Zborník ,,Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“ v PDF, 2010

jan 18 2012

Na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity sa konala 2. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom ,,Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci'. Ústrednou témou konferencie bola interdisciplinárna starostlivosť o seniorov. Publikácia z tohto podujatia má za cieľ poskytnúť širokej odbornej verejnosti informácie o výsledkoch vedeckej činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju poznatkov v oblasti starostlivosti o seniorov v zdraví i v chorobe.

PREDHOVOR

Posledné desaťročia v demografickom vývoji európskych populácii viedli k pomerne významným zmenám v ich štruktúre. Najčastejšou charakteristikou, ktorá sa pre tento vývoj používa, je starnutie populácie. Ako základné príčiny toho vývoja odborníci uvádzajú pokles pôrodnosti a predlžovanie života ľudí, ktoré významne menia mapu populácii podľa vekových skupín. Tieto zmeny sú súčasne výzvou na prehodnotenie existujúcich zdravotných, sociálnych i ekonomických politík tak aby v budúcnosti adekvátnejšie odpovedali formujúcej sa sociálno-demografickej štruktúre v krajine. Vlády jednotlivých krajín rozpracúvajú rôzne opatrenia na sociálnu ochranu starších osôb i opatrenia na dodržiavanie ich ľudských, občianskych a politických práv. Vo v3eobecnosti možno tieto opatrenia vidieť v skvalitňovaní zdravotníckej starostlivosti zavádzaním nových liečebných technológií, potrebných sociálnych služieb, ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôstojného života v rodine i v spoločnosti.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa konala na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity 2. medzinárodná vedecká konferencia Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci. Ústrednou témou konferencie bola interdisciplinárna starostlivosť o seniorov. Publikácia z tohto podujatia má za cieľ poskytnúť širokej odbornej verejnosti informácie o výsledkoch vedeckej činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju poznatkov v oblasti starostlivosti o seniorov v zdraví i v chorobe z bio-psycho-sociálneho a spirituálneho aspektu. Do publikácie prispeli autori zo Slovenskej a Českej republiky.

Za kolektív autorov Helena Kadučáková
OBSAH

Integrální koncept péče o seniory – od teorie k praxi
Martina Cichá, Kateřina Šrahůlková, Zlatica Dorková

Starostlivosť o seniorov - potreba interdisciplinárnej a medzisektorovej spolupráce
Lucia Cintulová

Podpora rodiny jako nástroj prevence institucionalizace umírání
Zlatica Dorková, Martina Cichá

Depresia u seniorov
Terézia Fertaľová, Tatiana Ńantová, Zuzana Novotná

Porodní asistentka v přípravě ženy na proces stárnutí
Helena Fremlová, Jana Křemenová

Návrh edukačného programu pre ženy v období klimaktéria vychádzajúc z výsledkov
výskumu Helena Galdunová, Dagmar Magurová

Starostlivosť o seniorov a interdisciplinárny prístup
Veronika Hencelová, Lucia Cintulová

Potreba edukácie v geriatrii
Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková

Škola dýchania v prevencii ochorení seniorov
Zuzana Hudáková, Mária Novysedláková

Edukácia seniora o dychovej rehabilitácii pri respiračných ochoreniach
Zuzana Hudáková

Špecifiká komunikácie sestry so sluchovo postihnutými pacientmi
Marcela Iņová, Andrea Nagyová

Medzigeneračná komunikácia - indikátor sociálneho zdravia
Marta Jakubíková, Slávka Kapová

Sociálne kontakty seniorov a ich význam pre udržanie zdravia
Marta Jakubíková, Slávka Kapová

Subjektívny názor študentov sociálnej práce na vykonávanie ich praxe počas štúdia
Lucia Juhásová, Lenka Štefáková

Štandardy v sociálnych službách
Irena Kamanová

Edukácia v kontexte podpory zdravého starnutia
Mária Kopáčiková, Jaroslav Stančiak

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
Margita Kosturíková

Adaptační proces studentú ošetřovatelství na gerontologických pracovištích
Anna Krátká, Markéta Valentová, Silvie Treterová

Ženy a proces stárnutí
Jana Křemenová, Helena Fremlová

Osoby bez přístřeší a zdravotní rizika
Frantińek Kuba

Kvalita edukácie a faktory napomáhajúce a prekážajúce edukácii v ošetrovateľstve
Helena Kuberová

Princípy ošetrovateľskej starostlivosti o geriatrických pacientov v etickom kontexte
Gabriela Kuriplachová, Tatiana Šantová

Pohybová aktivita a kvalita života seniorov
Alena Longauerová, Wioletta Mikuľáková

Podpora pozostalých v procese smútenia
Eva Moraučíková, Marcela Iņová

Podpora zdravia u seniorov
Mária Novysedláková, Zuzana Hudáková

Staroba a zmysel života
Ivan Ondrášik

Ošetrovanie diabetickej nohy TENSom
Libuńa Repiská

Komunikácia s onkologickým pacientom a s jeho rodinou
Viera Ryšková, Angelika Dudņáková

Očkovanie seniorov
Janka Slaninková , Iveta Ondriová

Prevencia pádov a úrazov starších ľudí
Andrea Ńuličová, Jana Cinová

Záťaž opatrovateľa pri starostlivosti o seniora
Zuzana Ńimová, Iveta Ondriová

Multidisciplinárny tím v paliatívnej starostlivosti
Lenka Ńtefáková

Možnosti včasnej diagnostiky kardiálnej autonómnej dysregulácie a závažných stresoidných faktorov na zdravotný stav gerontov
Anton Lacko, Helena Kadučáková, Helena Kuberová, Lucia Lacková

Zdravotno-sociálne problémy seniorov v domácom prostredí
Katarína Zrubáková

Faktory ovplyvňujúce prácu sestry v zariadeniach sociálnych služieb
Helena Kadučáková

Špecifiká posudzovania pacienta s poruchami psychiky v starobe
Michaela Vicáňová, Silvia Rovná

Násilie páchané na starších ľuďoch
Helena Kadučáková

Senior jako edukant v ošetrovateľstve
Mariana Magerčiaková

Senior- recipient ošetrovateľskej starostlivosti v chirurgických odboroch
Mariana Magerčiaková, Katarína Zrubáková

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o ženu v séniu
Viera Simočková

POSTERY

Využitie meracích a hodnotiacich nástrojov v starostlivosti o seniorov
Mária Lehotská

Príčiny zvýšeného výskytu pádov v starobe
Helena Kadučáková

Sociálne zabezpečenie seniorov ako skupiny ohrozenej chudobou
Andrea Bánovčinová, Jana Levická

Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku
Lucia Kováčová, Lenka Bérová

Budúce problémy a trendy dobrovoľníctva seniorov
Lukáń Pavelek

Editor: doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD. , Mgr. Anna Krátká, Ph.D.
Recenzenti: PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
PhDr. Marcela Iņová, PhD.
PhDr. Mariana Magerčiaková, PhD.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
PhDr. Mária Novysedláková
PhDr. Mária Lehotská
PhDr. Eva Moraučíková
PhDr. Michaela Vicáňová

ISBN 978-80-7318-978-5
Vydala: Univerzita Tomáńe Bati ve Zlíně
Počet stran: 374
Náklad: 65 výtisků
Rok vydání: 2010


Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vyprofilovala v roku 2002 ako jedna z prvých katedier vtedajšieho Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katedra pripravuje budúce sestry v rámci teoretickej a praktickej výučby v odbore ošetrovateľstvo od roku 2002 v bakalárskom študijnom programe, od roku 2005 v magisterskom študijnom programe a od roku 2011 aj v doktorandskom študijnom programe. V súčasnosti na katedre pôsobia profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti, ktorí sa okrem pedagogickej činnosti podieľajú na riešení vedeckých projektov, venujú sa publikačnej činnosti doma aj v zahraničí, zúčastňujú sa učiteľských mobilít na partnerských vysokých školách v zahraničí, v spolupráci so študentmi participujú na početných mimoškolských aktivitách predovšetkým v lokalite mesta Ružomberok a jeho okolí. Katedra ošetrovateľstva úzko spolupracuje pri zabezpečovaní odbornej praxe študentov s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP- fakultnou nemocnicou v Ružomberku, agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj ambulanciami všeobecných lekárov pre deti a dorast a pre dospelých.
PrílohaVeľkosť
Zbornik-z-2-medzinarodnej-vedeckej-konferencie.pdf5.74 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!