Prepojenie edukácie a sociálneho poradenstva

aug 10 2020

Linking of education and social counselling

Abstrakt: V príspevku navrhujeme integrujúci a interdisciplinárny prístup v sociálnom poradenstve pre dospelých sociálnych klientov (jednotlivcov a sociálne skupiny).
Kľúčové slová: edukácia, sociálne poradenstvo

Abstract: In the paper we suggest an integrative and interdisciplinary approach in the social counselling for adult social clients (persons and groups).
Key words: education, social counseling

Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.Ilustrácia: akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

Edukačné sociálne poradenstvo

Sociálne problémy ľudí vznikajú, prejavujú sa a pretrvávajú na princípe dialektickej jednoty vyjadrenej nasledovne: problém jednotlivca je aj problémom všetkých, čiže spoločenstva ako celku. A problém spoločenstva je aj problémom jednotlivca, čiže konkrétneho člena rozmanitých skupín, v ktorých ľudia plnia svoje sociálne roly a úlohy.

Poznanie psychológie človeka - jednotlivca a psychológie spoločenstiev ľudí - sociálnych skupín, má pre poradenskú prax rozhodujúci význam. Ak ide o edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých, tak toto poznanie je späté s prostriedkami, metódami a aktivitami výchovy a vzdelávania dospelých, pričom treba vyzdvihnúť sociálnu funkciu týchto aktivít. Sociálnu funkciu výchovy a vzdelávania považujeme za konštitučný aspekt edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých.

Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých, považujeme z hľadiska sociálnych klientov - účastníkov poradenských aktivít a poradenského procesu, za formu sociálnej pomoci a za druh sociálnej služby. Edukačné sociálne poradenstvo pre dospelých sa poskytuje prostredníctvom systému nástrojov sociálnej i vzdelávacej politiky, ktoré sú implementované v konkrétnych zákonoch štátu (zákon o sociálnych službách, zákon o zamestnanosti, zákon o ďalšom vzdelávaní a ďalšie zákony). Z hľadiska poznatkovej a metodologickej základne edukačného sociálneho poradenstva, sa v aplikovanej rovine kapitalizujú poznatky viacerých vied v ich interdisciplinárnom prieniku. Tým sa podporuje účinnosť (synergický efekt) už v procese vytvárania koncepcie a potom aj programov podujatí (resp. aktivít) edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých.

Edukačné sociálne poradenstvo považujeme, z hľadiska sociálnej práce, za výchovno-vzdelávacie sociálne poradenské vedenie dospelých ľudí v nasledujúcom duchu:

 • aby sa rozhodli učiť sa a vzdelávať sa, v záujme dosiahnutia svojej psychickej a životnej zmeny i riešenia, či zlepšenia svojej sociálnej situácie;
 • aby zotrvali v procese vzdelávania a aktívne sa na ňom podieľali vo vlastnom záujme zvyšovania, prehlbovania a rozširovania si svojej profesijnej kompetencie, ale a najmä svojej sociálnej a psychologickej kompetencie k žitiu vôbec;
 • aby sa naučili efektívne a systematicky sa učiť a rozširovali, aj prehlbovali si tak svoje spôsobilosti, ktoré sa od nich vyžadujú jednak v súvislosti s ich uplatnením sa na trhu práce, a tiež v súvislosti s osvojením si vlastných, psychicky a sociálne konštruktívnych spôsobov zvládania sociálnych životných úloh a sociálnych rolí v spoločenstve ľudí.

Edukačné sociálne poradenstvo má, podľa našej mienky, zohrať dôležitú úlohu v primárnej, v sekundárnej a v terciárnej prevencii sociálnych problémov, spojených so sociálnymi životnými situáciami a udalosťami, ktoré sa týkajú jednotlivcov, skupín ľudí, celého spoločenstva.

Ciele edukačného sociálneho poradenstva

Zdá sa, že je potrebné kompetentne a nanajvýš zmysluplne postupovať vo vedeckej a odbornej činnosti zameranej na identifikovanie, vymedzenie a formulovanie cieľov, obsahov a metód edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých. Otvorenou a neľahkou je úloha vymedzenia spôsobov transferu cieľov, obsahov a metód edukačného sociálneho poradenstva do aplikovanej podoby v nasledujúcich úrovniach:

 • v úrovni implementácie poznania v oblasti edukačného sociálneho poradenstva do celospoločenskej stratégie a do systému sociálnej práce danej spoločnosti;
 • v úrovni implementácie teoretického poznania edukačného sociálneho poradenstva do teórie sociálnej práce ako systému vedeckého poznania;
 • v úrovni aplikovania poznatkov edukačného sociálneho poradenstva v praktickej poradenskej činnosti, vykonávanej odborníkmi vo forme sociálnej pomoci prostredníctvom poradenstva, čiže poskytovaním sociálnej služby v systéme sociálnej práce.

Pre orientáciu nám môže poslúžiť vymedzenie úloh v našom i európskom spoločenskom priestore (SR a EU), v rámci stratégie celoživotného učenia sa, celoživotného vzdelávania sa ľudí a celoživotného poradenstva pre všetkých občanov. Stratégiu vypracovali experti EU a spoločenstvu ju predložila Európska komisia, a následne vo svojich krajinách, aj vlády jednotlivých členských štátov EU, vrátane Vlády Slovenskej republiky v roku 20071 a 20102. V dokumente Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je zdôraznená požiadavka dostupnosti a podpory vzdelávania na zvýšenie kvality života, prostredníctvom nasledujúcich úloh:

 • „Vytvoriť multimediálnu platformu s voľne dostupným vzdelávacím obsahom pre rozvoj kľúčových a iných dôležitých kompetencií...“
 • „Podporiť aktivity ďalšieho vzdelávania zameraného na rozvoj osobnosti a zvýšenie
  kvality života s osobitným dôrazom na vzdelávanie seniorov.“

Súhlasíme s tvrdením vo vládnom dokumente, že „Výsledky výskumu a vývoja splnia svoj cieľ z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti len v prípade, že sa uskutoční ich transfer do praktického života. Na podporu tohto transferu sa štandardne používajú špecializované typy organizácií a pracovísk. Úlohou ministerstva v tejto oblasti bude podpora týchto nástrojov.“ Predpokladáme, že sa bude podporovať rozvoj výskumno-vývojových centier, ktorými sa otvára šanca aj pre podporu transferu koncepcie edukačného sociálneho poradenstva, ako významného interdisciplinárneho druhu poradenstva pre dospelých, do spoločenskej praxe (vrátane jej dôležitej súčasti - sociálnej práce).

Na tomto mieste sa pokúsime formulovať ciele edukačného sociálneho poradenstva, ktoré súvisia s vyššie vytýčenými úlohami. Spomenuté úlohy sme vlastne aj my sami, pred časom formulovali v našich skorších vedeckých príspevkoch na konferenciách a vo viacerých publikáciách. ( M. Machalová, 2008, 2009 a, 2009 b, 2009 c, 2010.)

Edukačné sociálne poradenstvo je späté s politikou ďalšieho vzdelávania a rovnako so sociálnou politikou. Je obrazom teoretického prieniku, vedeckej a odbornej artikulácie spoločenskej problematiky na rozhraní vzdelávania, resp. edukácie dospelých a sociálnej práce zameranej na dospelých.

Toto poradenstvo je v rámci sociálnej práce ako vedy a praxe „novotvarom“ a nestretli sme sa s cielenou odbornou diskusiou na danú tému. Radi by sme upozornili, že ide o náčrt na úrovni konceptu, pričom sa predpokladá jeho následná operacionalizácia, čiže formulovanie a vymedzeniu cieľov a obsahu programov a metód smerom k praktickej realizácii edukačného sociálneho poradenstva pre dospelých.

Prvotným cieľom edukačného sociálneho poradenstva je sociálna pomoc ako druh sociálnej služby, poskytnutá v etape riešenia sociálnych problémov (t.j. v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie). Sociálne problémy sú rozpoznateľné na základe rôznych foriem zlyhania osôb a skupín v sociálnych situáciách.

Druhotným cieľom edukačného sociálneho poradenstva, avšak o nič menej významným, je sociálna pomoc poskytnutá v primárnej prevencii sociálnych problémov (kedy sa sociálny problém nevyskytuje, ale jeho objavenie sa je možné) vo forme edukačného vedenia ľudí k zvyšovaniu ich sociálnej a psychologickej kompetencie, za účelom skvalitnenia ich žitia v sociálnej oblasti vôbec - teda v rozhodujúcich oblastiach : rodiny, pracovného uplatnenia sa, sociálnej mimopracovnej sebarealizácie.

Edukačné sociálne poradenstvo ako sociálna služba

Môže byť poskytnutá formou:

 • individuálneho edukačného sociálneho poradenstva prostredníctvom edukačného poradenského vzťahu poradca - klient;
 • skupinového edukačného sociálneho poradenstva, prostredníctvom edukačných poradenských činností zameraných na sociálne skupiny a edukačným poradenským vedením skupiny;
 • hromadného edukačného sociálneho poradenstva, prostredníctvom edukačných poradenských aktivít zameraných na väčšie skupiny - komunity, prostredníctvom sprostredkujúcich osôb, masmédií, prieskumu a poradenským vedením komunity.

Autorka: prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.

Zoznam bibliografických odkazov

MACHALOVÁ,M.2008. Andragogické a sociálno andragogické poradenstvo v kontexte celoživotného učenia sa a vzdelávania. In: Acta andragogica. Roč.1. s.63-70. Bratislava: FFUK. ISBN 978-80-89142-14-9.
MACHALOVÁ,M.2009a. Vzdelávanie dospelých a rozvoj psychologickej spôsobilosti k žitiu. In: Sociálna a ekonomická núdza-bezpečnosť jedinca v spoločnosti. s. 429-438. Bratislava: VŠZaSP sv.Alžbety. ISBN 978-80-8927-63-9.
MACHALOVÁ,M.2009b.Sociálno-andragogické pradenstvo a rozvoj individuálneho potenciálu. In: Technológia vzdelávania. Vol.17, No.9, s. 2-8.
MACHALOVÁ,M.2009c. Sociálno-andragogické poradenstvo v kontexte kvality života. In: Sociální pedagogika ve střední Evropě. Současný stav a perspektivy. s.378-384. Brno: IMS. ISBN 978 -80-87182-08-6.


1 Návrh stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva. Bratislava 2007.
(online). [ cit.2010-22-02]
Dostupné na internete : http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/6A847EE226025333...
2 Rozpracovanie úloh vyplývajúcich pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014. Bratislava : MŠVVaŠ SR, november 2010.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!