Publikácia: Etika života a interupcia

nov 15 2011

PaedDr. SLAVOMÍR LACA

Publikácia obsahuje základné postoje a to tak zo stránky náboženskej ako aj spoločenskej roviny. Komparácia oboch stanovísk pomáha hlbšie preniknúť do samotnej problematiky interrupcie.

PREDHOVOR

Život človeka sa stáva čoraz komplikovanejším. Novodobé technológie prinášajú ohromujúci pokrok. Tisíce objavov a vynálezov posledného storočia umožňujú novým generáciám uľahčený spôsob života a zaraďujú ho do kategórie „moderný človek“.

Človek stále túži po najmodernejších technických vymoženostiach, pričom táto honba ho privádza často do neľútostnej konkurencie s ostatnými. Vonkajšie prostredie sa stáva dominantným a vnútorné hodnoty začínajú strácať svoje čaro. Ľudské srdce však tým ako keby chladlo. Tento chlad spôsobuje stratu a citlivosť a to súvisí aj s rozšírenou neúctou k ľudskému životu, lebo život sa javí ako niečo samozrejme.

Ľudský život je dar od samého počiatku. Je krehký a slabý, keď prichádza na tento svet a má mať svoju hodnotu a dôstojnosť počas svojej celej existencie, lebo rôzne aspekty dnešnej spoločnosti ohrozujú formu ľudského života. Pri zrode nového života sa ho chcú pozbaviť a na sklonku jeho života mu pomôcť pri jeho odchode. Každá, aj tá najjednoduchšia forma života, je veľkolepou okrasou všetkého neživého, ktoré v sebe obsahuje celý svet a zároveň prevyšuje každé stvorenie.

Touto prácou chceme poukázať na závažnosť a nezmyselnosť zabíjania človeka, ktorý je bezbranný a nevinný, hoc má svoje poslanie a dôstojnosť, ktorú mu nemá právo nikto a nikdy vziať. Právo rozhodnúť sa pre život alebo smrť nemá nikto iný a ani on sám. Témou, ktorou sa táto práca bude zaoberať, je problém pochopenia zmyslu existencie a ohrozenia ľudského života od jeho počatia. Dúfame, že poznatky uvádzané v tejto práci aspoň čiastočne pomôžu iným, ako pomohli nám, ozrejmiť celú záležitosť tohto závažného problému, ktorého riešenie je v súčasnosti v celosvetovom meradle aktuálne.

Slavomír LACA


OBSAH

ÚVOD

1 ETIKA ŽIVOTA
1.1 Filozoficko-antropologický pohľad na ľudské bytie
1.2 Človek a filozofia
1.3 Človek z hľadiska teológie
1.4 Sociálno-etický problém interrupcie

2 ĽUDSKÝ ŽIVOT
2.1 Vznik a vývoj ľudského života
2.2 Identita a štatút ľudského plodu
2.3 Filozofický pohľad na plod
2.4 Právo na život

3 INTERRUPCIA
3.1 Dôvody interrupcií
3.2 Metódy interrupcií
3.3 Následky interrupcií
3.4 Eugenický a terapeutický potrat

4 KATOLÍCKA CIRKEV A INTERRUPCIA
4.1 Dokumenty Magistéria Cirkvi o interrupcii
4.2 Cirkevno-právne normy Katolíckej cirkvi k interrupcii
4.3 Konzervatívny pohľad na interrupciu
4.4 Liberálny postoj k interrupcii

5 PROBLEMATIKA INTERRUPCIÍ VO SVETE
5.1 Interrupcia v USA
5.2 Interrupcia v Európe
5.3 Interrupcia na Slovensku
5.4 Súčasná situácia interrupcií na Slovensku

ZÁVER

Kultivovaný a humánny človek, za akého sa dnešný človek prehlasuje, by si mal uvedomiť, že každé jeho konanie má dichotomický charakter. V prvom rade je vysoko individuálny, ale v neposlednom rade má nesmierne morálne, etické i sociálne dôsledky. Dôsledky, o ktorých mnohí neuvažujú z nevedomosti, iní zasa zo strachu pred zodpovednosťou.

Človek je tvor spoločenský, a preto by si mal tento dopad svojho konania uvedomovať a to najmä vtedy, keď svojím konaním či uvažovaním priamo rozhoduje či zasahuje do života iných ľudí. Snaha poukázať na to, že život je jednou z hodnôt, ktoré si treba neustále všímať a ktorým čas neuberá na kráse a vzácnosti, bolo jednou z ambícií tejto publikácii. Lebo interrupcia je spätá svojím spoločensko-kultúrnym pôvodom a je produktom prospechárskej spoločnosti, ktorá nepripúšťa utrpenie, ale práve naopak, zdôrazňuje individuálnu slobodu chápanú ako slobodu bez zodpovednosti. Práve interrupcia je produktom pretechnizovanej civilizácie, kde na všetko musí byť liek a na každý problém sa musí nájsť odpoveď, ktorá nás zbaví nepríjemných dôsledkov našich činov. Odpoveď na problém interrupcie nachádzame v termínoch prirodzenej morálky a etiky práv a povinností človeka na nedotknuteľnosť ľudského života.

Do tejto publikácie sme sa snažili zahrnúť základné postoje a to tak zo stránky náboženskej ako aj spoločenskej roviny. Komparácia oboch stanovísk nám pomohla hlbšie preniknúť do samotnej problematiky interrupcie. Výsledkom sú alarmujúce závery, ako sa s ľudským životom zahráva a zaobchádza a najmä ako sa o ňom diskutuje. Z uvedeného dôvodu je potrebné venovať sa tomuto závažnému problému, ktorý sa na nás tlačí z každej strany a v rôznych podobách.

Riešenie tohto problému ľudstva je veľmi ťažké a v neposlednom rade aj zložité. Prvým krokom k nájdeniu riešenia tohto závažného problému je, aby si každý uvedomil nástojčivosť tohto činu a tiež krásu života, ktorá je obsiahnutá v každej ľudskej situácii. Akékoľvek vnucovanie jednostranného názoru nevedie k ničomu, iba k prehĺbeniu problému. Krokom k riešeniu problému by mohol byť dialóg, ale dialóg vedený nie v duchu súperenia o pravdu, ale v duchu partnerstva pri hľadaní. Preto je potrebne stále poukazovať na hierarchiu hodnôt a pripomínať spoločnosti jej morálne a mravné zaobchádzania s ľudským životom. Dôležitý význam má nielen etický a morálny výsledok, ale i zdravý pohľad na danú problematiku, ako aj samotné priblíženie okolnosti a hľadanie spoločného východiska, ktoré bude prijateľné.

Život je na začiatku celkom zanedbateľný a svojím postupným vývojom ukazuje svoju krásu a jedinečnosť, ktorá je pre človeka fascinujúcou hodnotou v každom okamihu svojej existencie.

Recenzenti:
Prof. ThDr. Anton Fabian, PhD.
Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Doc. PhDr. Michal Olah, PhD.
Jazyková úprava: PaedDr. Janette Lišivková
Vydavateľstvo a tlač: Kušnír, Prešov, 2008
Počet strán: 119
ISBN: 978-80-969984-70
EAN: 9788096998470

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!