Ošetrovateľská starostlivosť o seniorov s očnými chorobami

dec 14 2017

Nursing Care for Seniors with Eye Diseases
Abstrakt: Pre seniorsky vek je charakteristický výskyt viacerých ochorení naraz, k jedným z nich patria choroby očí. Tieto ochorenia si často vyžadujú dlhodobú a interdisciplinárnu starostlivosť. K dôležitým členom tímu patria sestry. Sestry realizujú ošetrovateľskú starostlivosť v rôznom prostredí - v ústavnom zariadení, ambulancii i v domácnosti seniora. V príspevku opisujeme najčastejšie intervencie sestry ako aj obsah edukácie. Edukácia má veľký význam pre kvalitu spolupráce seniora a efektivitu liečby.
Kľúčové slová: Senior. Ošetrovateľská starostlivosť. Edukácia. Ochorenia očí

Abstract: Multimorbidity is a characteristic feature in the seniors’ treatment. Frequent diseases are the diseases and disorders of the eye. These diseases often require long-term and interdisciplinary care. Important members of the team are nurses. The nurses carry out nursing care in a variety of settings - in the institution, the ambulance and senior’s home environment. In the contribution, we describe the most frequent nurse's interventions as well as the content of education. Education is of great importance for the quality of senior co-operation and treatment effectiveness.
Keywords: Senior. Nursing care. Education. Eye diseases

Úvod

Starnutie ako nezvratný proces postihuje všetky štruktúry ľudského organizmu, oko nevynímajúc. Vekom podmienené zmeny sledujeme na všetkých štruktúrach oka (viečkach, slznej žľaze, spojivke, rohovke, dúhovke, šošovke, sklovci). Súčasťou zmien je aj zužovanie iridokorneálneho uhlu, zvyšovanie vnútroočného tlaku, sklerotizácia ciev, degenerácia optického nervu, znižovanie zrakovej ostrosti, pokles adaptácie na svetlo, zúženie zorného poľa a i. (Černák a kol., 2013, Silva, 2016). Problémom starostlivosti je odlíšiť zmeny podmienené vekom a patologický stav. Najčastejšie sú v klinickom obraze vo vzájomnej kombinácii zastúpené obidva faktory (Kalvach a kol., 2004, Hegyi, Krajčík, 2015). Po 65. roku života sa zvyšuje výskyt degeneratívnych ochorení oka, ale aj výskyt ochorení oka. Jeden z troch seniorov nad 65 rokov má nejakú poruchu zraku (Martinková, 2016). V období vlastnej staroby (po 75 roku života) je významný nárast vzniku ťažkého zrakového postihnutia (Anton, 2009).

Medzi najčastejšie očné choroby, ktoré postihujú predovšetkým staršiu populáciu patrí: sivý zákal (katarakta), vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), diabetická retinopatia (DR), zelený zákal (glaukóm), cievne choroby sietnice, syndróm ,,suchého oka“, presbyopia a bazocelulárny karcinóm viečok. Najzávažnejším vyvrcholením spomenutých chorôb je slepota. Poruchy zraku sú u starších ľudí závažné, pretože zhoršujú aktívny život a schopnosť postarať sa o seba. Pri poruche zraku senior stráca schopnosť orientácie, poznávania okolitého sveta. Strata zraku obmedzuje jeho sebarealizáciu, spôsobuje sociálnu izoláciu, zhoršuje orientáciu, zvyšuje nároky pri hospitalizácii a rehabilitácii. Je veľmi závažnou osobnou tragédiou (Bartošovič, 2014, Kinski, Milewski, 2002). Pri eliminácii problémov spojených s očnými chorobami alebo stratou zraku pomáhajú predovšetkým rodinní príslušníci, ale aj zdravotnícki a sociálni pracovníci. Rodinní príslušníci sú nezastupiteľní pri realizácii sebaobslužných činností v domácom prostredí, pomáhajú realizovať aktivity mimo domova alebo zastupujú seniora v niektorých činnostiach (napr. vyberanie a predpisovanie liečiv, nákup pomôcok, potravín...) a spolupracujú pri liečbe seniora. Zdravotnícki pracovníci- lekári, lekári špecialisti a sestry na jednotlivých úsekoch starostlivosti o seniora majú dôležitú úlohu v prevencii a liečbe porúch zraku.

Realizácia zdravotnej starostlivosti v oftalmológii

Zdravotná starostlivosť v oftalmológii sa poskytuje v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach. V rámci tejto starostlivosti sa poskytuje základná, špecializovaná a následná zdravotná starostlivosť. Základnú oftalmologickú starostlivosť – poskytujú všeobecní lekári pre dospelých. Špecializovaná oftalmologická starostlivosť sa realizuje v špecializovaných oftalmologických ambulanciách, ktoré sú súčasťou polikliník alebo kliník. V oftalmologických pracoviskách jednodňovej chirurgie – tu sa vykonávajú operačné výkony, kedy starostlivosť o pacienta nepresahuje 24 hodín. V ústavných oftalmologických pracoviskách – ich súčasťou sú lôžkové oftalmologické oddelenia alebo kliniky, kedy je potrebná nepretržitá starostlivosť o pacienta počas hospitalizácie. Osobitným zariadením sú očné tkanivové banky, ktoré zabezpečujú materiál pre transplantačné účely v oftalmológii. Na Slovensku sú zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Následná zdravotnícka starostlivosť nadväzuje na ambulantnú a lôžkovú (Schmidtová a kol., 2008).

Osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti v oftalmológii

Ošetrovateľská starostlivosť ako súčasť zdravotnej starostlivosti sa poskytuje ako ambulantná, ústavná a domáca. Ošetrovateľské intervencie sú zamerané na základnú a špecializovanú starostlivosť (intervencie vyplývajú z diagnostikovaného ochorenia a lekárskych ordinácii), edukáciu a poradenstvo. Súčasťou je aj uspokojovanie bio-psycho-sociálno-spirituálnych potrieb pacienta s ohľadom na rozsah jeho postihnutia a vyšší vek. Veľmi dôležité je aj posúdenie zdravotného stavu a zraku pacienta. Pri posudzovaní sa zameriavame na bolesť, stav viečka, pohyby očí, výraz tváre, používanie kompenzačných pomôcok a iných príznakov typických pre jednotlivé ochorenia alebo komplikácie ochorení. Sestra je dôležitou osobou pre skríning problémov so zrakom. Pri realizácii skríningu môže využiť jednoduché testy- napr. senior prečíta text, nejaký názov s rozličnou veľkosťou písma alebo zisťuje aktuálne problémy so zrakom a ich vplyv na aktivity denného života, koníčky, spoločenský život (Martinková, 2016).

K úlohám sestry patrí i identifikácia a eliminácia problémov, ktoré sú so zmenami alebo ochoreniami zraku spojené. Najčastejšie sestra pomáha vyrovnať sa z postihnutím, nájsť prístup k informáciám, adaptovať sa na prostredie, komunikovať s okolím a nadväzovať medziľudské vzťahy a pri realizovaní starostlivosti o seba.


Ambulantná ošetrovateľská starostlivosť v oftalmológii

Oftalmologická ambulancia zaisťuje ošetrenie a diagnostiku základných akútnych a chronických očných chorôb a úrazov oka. Stavebné usporiadanie musí byť bezbariérové, aby mali aj hendikepovaní pacienti nekomplikovaný prístup. Ambulantnú starostlivosť vyžadujú pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie alebo ošetrenie, nevyžadujúce hospitalizáciu (Haškovcová, Pavlicová, 2013).

Senior prichádza na vyšetrenie do očnej ambulancie na odporučenie všeobecného lekára. Vzhľadom k tomu, že prevažná väčšina pacientov prichádza s poruchou zraku (len malé percento pacientov prichádza za účelom preventívnej prehliadky), je veľmi dôležité, aby sestra pomohla pacientovi predovšetkým s orientáciou v priestoroch ambulancie.

Súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti v očnej ambulancii je predovšetkým:

 • usmernenie a pomoc pacientovi pri meraní naturálneho aj korigovaného vízusu na Snellenových a ETDRS optotypoch, meraní refrakcie a vnútro očného tlaku (najčastejšie pomocou pneumotonografu),
 • asistencia pri ročnom očnom vyšetrení, ktoré je zamerané na kontrolu zraku a kompenzačných pomôcok,
 • príprava a edukácia pacienta pred optickou koherentnou tomografiou, laserovými zákrokmi či perimetrickým vyšetrením,
 • aplikácia očných kvapiek, mastí a roztokov do spojivkového vaku (navodenie mydriázy, výplachy, ošetrenie po vybraní cudzieho telieska z oka, po výplachu slzných kanálikov),
 • príprava a edukácia pacienta pred fluorangiografickým vyšetrením,
 • podávanie i.v. a i.m. liekov, podľa ordinácie lekára,
 • predoperačná, perioperačná a pooperačná starostlivosť o pacienta v rámci jednodňovej chirurgie,
 • edukácia pacienta o dodržiavaní liečebného režimu, podávaní liekov do spojivkového vaku...,
 • odber biologického materiálu na mikrobiologické (výter zo spojivkového vaku), hematologické a biochemické vyšetrenie.


Ústavná ošetrovateľská starostlivosť v oftalmológii

Sestra poskytuje ústavnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí sú hospitalizovaní na očných oddeleniach a klinikách nemocníc. Pri príchode pacienta je veľmi dôležité oboznámiť ho s priestorovým vybavením nielen oddelenia/kliniky, ale aj jeho izby, aby sa mohol v týchto priestoroch bezpečne pohybovať.

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta hospitalizovaného na očnom oddelení je zameraná predovšetkým na:

 • krátkodobú predoperačnú prípravu pacienta,
 • bezprostrednú predoperačnú prípravu pacienta,
 • pooperačnú starostlivosť,
 • starostlivosť o pacienta po úraze oka,
 • starostlivosť o pacienta s dekompenzovaným glaukómovým ochorením,
 • starostlivosť o pacienta prijatého na intravenóznu vazodilatačnú liečbu,
 • prípravu a edukáciu pacienta pred prepustením do domáceho liečenia,
 • poradenstvo zamerané na dostupnosť a používanie vhodných korekčných tyflopedických pomôcok.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením očí

Domáca ošetrovateľská starostlivosť ako forma ambulantnej starostlivosti sa poskytuje nielen u chronických chorých, ale i pri náhlych či krátkodobých ochoreniach a po výkonoch jednodňovej chirurgie (Hergyi, Krajčík, 2010).

Sestra ADOS najčastejšie realizuje tieto intervencie:

 • aplikuje liečivá do spojivkového vaku,
 • odoberá biologický materiál: krv, výter zo spojivkového vaku, ster z rany (po odstránení znamienka, blefarochalázie alebo sutúre po úraze v okolí oka),
 • sterilne ošetruje rany na koži v okolí oka po malých chirurgických zákrokoch,
 • edukuje klienta a rodinu o spôsobe aplikácie liečiv do spojivkového vaku, o výžive, hygiene kože v okolí oka...
 • prevádza nácvik sebestačnosti pri použití očných kompenzačných pomôcok,
 • kontroluje sociálne prostredie klienta,
 • vedie písomnú, prípadne aj fotodokumentáciu o realizovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

Edukácia seniorov s ochoreniami očí

U sestier pracujúcich v oftalmológii sa v dnešnej dobe dostáva čoraz častejšie do popredia aj rola sestry –edukátorky. Táto rola úzko súvisí aj s poskytovaním informácií z oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie.

Edukačné pôsobenie sestry v oftalmológii je veľmi špecifické najmä tým, že výber edukačných metód je obmedzený. V rámci edukácie seniorov je nutné zvoliť aj odlišné formy vzdelávania ako u mladších vekových skupín. Proces učenia starších ľudí najviac sťažuje rýchla prezentácia učiva, preto je potrebné používať rôzne didaktické pomôcky, tabuľu, obrázky tézy a stručné prehľady napísané väčším písmom. Nemenej dôležité sú aj vhodné priestorové podmienky a primeraná atmosféra v miestnosti, pretože proces učenia je u seniorov citlivejší na vonkajšie vplyvy (Hudáková, Majerníková, 2010). Všetky informácie poskytujeme postupne a v takom rozsahu, aby bol senior schopný im porozumieť. Najlepšie je vždy si overiť, či nám porozumel. Vhodné je naplánovať si rozhovor na čas medzi 9,30 – 11,30 hod. a 15,30 – 17,00 hod. a dôležité otázky riešiť vždy v spolupráci s rodinou.
Obsah edukácie je ovplyvnený prostredím jej realizácie.

Edukácia seniora v oftalmologickej ambulancii

Edukáciu pacienta realizuje ambulantná sestra v spolupráci s lekárom a operačnou sestrou. Úlohou edukácie je podporiť adherenciu seniora k liečbe a zmobilizovať ho k vyššej aktivite, pretože väčšia časť starostlivosti o zdravie je prenesená na samotného seniora. Sestra dopĺňa a ovplyvňuje vedomosti, postoje, konanie a zručnosti pacienta tak, aby sám vyvinul úsilie na zlepšenie svojho zdravotného stavu (Magerčiaková, 2008).

Hlavné oblasti zamerania edukácie v očnej ambulancii sú:

 • poučenie pacienta o princípe a postupe vyšetrenia na štrbinovej lampe, refraktore, pneumotonometri a vyšetrení vízusu,
 • poučenie pacienta pred laserovými zákrokmi na oku: nutnosť navodenia mydriázy pred zákrokom, užitie Diluranovej tablety bezprostredne po zákroku, možné komplikácie po zákroku, nutnosť kontroly vnútroočného tlaku po 24 hodinách od zákroku,
 • demonštrácia a nácvik správnej aplikácie kvapiek, roztokov a mastí do spojivkového vaku,
 • užívanie liekov a nežiaduce účinky liekov,
 • komplexné informovanie pacienta v rámci dlhodobej a krátkodobej predoperačnej prípravy v prípade plánovanej hospitalizácie: interné predoperačné vyšetrenie, odber biologického materiálu, anestéziologické vyšetrenie (len v prípade, že zákrok bude prebiehať v celkovej anestézii), aplikácia antibiotických kvapiek (aj v písomnej forme),
 • poučenie o celom perioperačnom období u pacientov objednaných na výkony v rámci jednodňovej chirurgie,
 • komplexná edukácia pacienta a príbuzných pred intravitreálnou aplikáciou: predovšetkým aplikácia antibiotických kvapiek (Vigamox, Oftaquix) 3 dni 5-krát denne pred plánovaným výkonom, dodržiavanie termínu výkonu, ako i kontrolných vyšetrení,
 • poučenie pacienta pred perimetrickým vyšetrením: ak pacient správne nepochopí princíp vyšetrenia, posúdenie výsledku je pre lekára veľmi obtiažne, často nemožné. Zvlášť dôležité je toto vyšetrenie u pacientov s glaukómom a seniorov, ktorí absolvujú vyšetrenie na spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
 • dodržiavanie liečebného režimu a kontrola ochorenia u pacientov s hypertenziou, diabetes mellitus, ochoreniach štítnej žľazy...
 • poučenie pacienta v rámci prípravy na malé operačné zákroky, ktoré nie sú súčasťou jednodňovej chirurgie (odstránenie chalazeonu mihalnice, odstránenie verúk na viečku, blefarochalázia horných viečok, extrakcia rohovkových stehov a stehov na pokožke v okolí očí): poloha a spolupráca pacienta počas zákroku, aplikácia liečiv po zákroku, hygienická starostlivosť o pokožku očných viečok, možnosť užívania analgetík, následná oftalmologická kontrola.


Edukácia seniora v rámci jednodňovej chirurgie

Operačné výkony realizované v rámci jednodňovej očnej chirurgickej predstavujú nielen pre pacienta, ale i pre spoločnosť množstvo výhod. ,,Základným princípom v jednodňovej chirurgii je minimalizovať pobyt pacienta v zdravotníckom zariadení a pooperačnú starostlivosť a rekonvalescenciu presunúť do domáceho prostredia“ (Valková, Pochybová, 2012, s.3). To samozrejme kladie vyššie nároky na predoperačnú prípravu a dôslednú pooperačnú starostlivosť. Táto by mala byť realizovaná lekárom a sestrou v spolupráci s pacientom a s jeho rodinnými príslušníkmi (Mesárošová, Morovicsová, 2006).

Edukácia v jednodňovej chirurgii je špecifická najmä tým, že poskytovanie informácii a osvojenie zručností o celom perioperačnom období musí byť zaradené do predoperačného obdobia (Morovicsová, 2008).

Obsah edukácie v rámci krátkodobej predoperačnej prípravy:

 • možnosti redukcie obáv a strachu z operačného výkonu: prítomnosť blízkej podpornej osoby, kvalitný obsah informácií o starostlivosti počas jednotlivých fáz výkonu a ich priebehu,
 • nutnosť prípravy operačného poľa: ostrihanie očných rias, aplikácia mydriatík, preplach slzných ciest,
 • informácie o hygienickom režime: prezlečenie do operačnej bielizne, odloženie šperkov a protéz, odlíčenie tváre, odlakovanie nechtov,
 • informácie a demonštrovanie redukcie nežiaducich pocitov (kašeľ, kýchanie): demonštrovanie pohybov očí počas operácie, dohodnutie signálu pri pocite bolesti,
 • informácie o bezprostrednom pooperačnom režime.

Obsah edukácie v pooperačnom období:

 • informácie o pooperačnom režime a odchode do domáceho liečenia,
 • dodržiavanie šetriaceho režimu: nepredkláňať sa, nedvíhať ťažké bremená, spať na strane neoperovaného oka, spontánne sa vyprázdňovať, prevencia zápchy, vyvarovať sa prašnému prostrediu, nosiť slnečné okuliare...
 • farmakoterapia: aplikácia kvapiek a mastí, užívanie liekov per os,
 • dodržiavanie prísnej hygieny rúk pred aplikáciou očných liekov,
 • dodržiavanie celkovej hygieny a hygieny operovaného oka: sprcha a umývanie hlavy v miernom záklone, strániť sa vniknutiu šampónu alebo mydla do oka, tvár umývať len čistou vodou,
 • následná kontrola u oftalmológa,
 • možnosti vzniku pooperačných komplikácií: zmeny vo videní, opuch, zápal na oku, prítomnosť sekrétu,
 • poskytnutie telefónneho kontaktu na lekára v prípade akútnej potreby konzultácie (Valková, Pochybová, 2012).

Edukácia seniora na očnom oddelení/klinike

Na očnom oddelení sú hospitalizovaní pacienti s akútnymi, ale i chronickými problémami očí. Najčastejšie ide o pacientov, ktorí majú podstúpiť plánovaný alebo neplánovaný operačný výkon, pacientov s dekompenzovaným glaukómovým ochorením, pacientov prijatých na podstúpenie infúznej vazodilatačnej liečby a pacientov po rôznych úrazoch oka.

Edukácia hospitalizovaného pacienta s chronickým ochorením očí (DR, VPDM, glaukóm):

 • informácie o liečebnom režime pri danom ochorení,
 • nácvik aplikácie liečiv do spojivkového vaku,
 • užívanie liekov a vhodných výživových doplnkov a rozpoznanie nežiadúcich účinkov liekov,
 • používanie kompenzačných pomôcok: okuliare, lupy...,
 • absolvovanie pravidelných kontrol.

Záver
Ochorenia zmyslových orgánov, medzi ktoré patria aj očné ochorenia, nie sú bezprostrednou príčinou mortality seniora, ale významnou mierou zhoršujú jeho kvalitu života. V domácom prostredí ho obmedzujú v aktivitách denného života, inštrumentálnych denných činnostiach a v spoločenskom živote. V ústavných zariadeniach zvyšujú riziko iatrogénnej traumy. Preto je úlohou zdravotníckych pracovníkov, ale predovšetkým sestier, venovať pozornosť seniorom a motivovať ich k prevencii, včasnej diagnostike a k spolupráci pri liečbe porúch zraku. Aby mohli jeseň života prežiť v čo najlepšom zdraví a minimálnej závislosti od pomoci okolia.

Autori:
Mgr. Zdenka Brziaková

Očná klinika UVN SNP FN Ružomberok
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD
Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok
Zoznam použitej literatúry

ANTON, M. Stáří a vidění. In Česká očná optika. roč. 50, č.3, 2009. s. 32-34. ISSN 1211-233X.
BARTOŠOVIČ, I. Vybraná problematika gerontológie a geriatrie. 2. Diel. Bratislava: VŠ
Z a SP sv. Alžbety, 2014. 90 s. ISBN 978-80-8132-102-3.
ČERNÁK, A. a kol. 2013. Choroby oka a staroba. In Via practica.. roč. 10, č. 3-4, s. 2013. 127-130. ISSN 1336-4790.
HAŠKOVCOVÁ, H., PAVLICOVÁ, J. Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči. Praha: Galén, 2013. 121 s. ISBN 978-80-749-2063-9.
HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. Geriatria pre praktického lekára. 3. vyd. Bratislava : Herba, 2015. 408 s. ISBN 978-80-89631-31-5.
HEGYI, L., KRAJČÍK, Š. 2010. Geriatria. Bratislava: Herba, 2010. 608 s. ISBN 978-80-89171-73-6.
HUDÁKOVÁ, A., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. 2010. Potreba edukácie v geriatrii. In Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci – Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2010. ISBN 978-80-7318-978-5, s. 71-81.
KALVACH, Z. a kol. 2004. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2004. 861 s. ISBN 80-247-0548-6.
KANSKI, J., MILEWSKI, S. 2002. Disease of the Macula. Tottenham: Mosby, 2002. 215 p. ISBN 0723432414.
MAGERČIAKOVÁ, M. 2008. Edukácia v ošetrovateľstve 1. 2. vyd. Ružomberok: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2008. 106 s. ISBN 978-80-8084-221-5.
MARTINKOVÁ, J. Poruchy zraku u seniorov. In Sestra. roč. 15, č.3-4, 2016. s.20-22. ISSN 1335-9444.
MOROVICSOVÁ, E., MESÁROŠOVÁ, J. Mapy starostlivosti a deficit starostlivosti o seba v potrebe pohybu a zmeny polohy u pacientov po NCMP. In Deficit starostlivosti o seba a jeho vplyv na zdravie : zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: FZ SZU, 2006. ISBN 80-969611-0-1. s. 177-184.
MOROVICZOVÁ, E. 2008. Význam edukácie v jednodňovej chirurgii. In Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. roč. 14, č. 2, 2008. s. 87-90. ISSN 1335-5090.
SCHMIDTOVÁ, Z. a kol. 2008. Vybrané odbory ošetrovateľstva. Martin: Osveta, 2008. 149 s. ISBN 978-80-8063-295-3.
SILVA, C. et al. Sociodemographic profile and health condition of elderly patients attended at a community primary health center. In JOURNAL OF CLINICAL GERONTOLOGY & GERIATRICS. Vol. 7, Is. 3, 2016. p. 93-98. ISSN 2210-8335.
VALKOVÁ, Ľ., POCHYBOVÁ, M. 2012. Dimenzie edukácie pacienta v jednodňovej očnej chirurgii. In Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. roč. 10, č. 3, s. III-V Suplementum. 2012. ISSN 1336-183X.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!