Zborník Ošetrovateľstvo a zdravie XIII., 2022 Trenčín (PDF)

feb 20 2023

Ošetrovateľstvo a zdravie XIII. Recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 9. novembra 2022 v Trenčíne.

„Jedna malá prasklina neznamená, že sme zlomení. Znamená len, že sme si prešli skúškou a zostali sme celí.“
Linda Poindexter.


Obsah

I. PRÍSPEVKY

CWAJDA-BIAŁASIK J., MOŚCICKA P., ARKADIUSZ J., SZEWCZYK M. - Quality of life in patients with venous leg ulcers – experiences of the Specialist Chronic Wound Management centre in Bydgoszcz, Poland

ČAPSKÁ J., CIBULOVÁ M., HANULIAK J. - Náročnosť ošetrovateľskej starostlivosti sestry o pacienta v terminálnom štádiu ochorenia

DUBOVCOVÁ M. - Prevencia konfliktov v manažmente bezpečnej starostlivosti na psychiatrických pracoviskách

GULÁŠOVÁ I., HRUŠKA J. - Etické aspekty vyšetrenia tehotnej ženy

GULÁŠOVÁ I., HRUŠKA J. - Vplyv stresu na pôrod

HUDÁKOVÁ A., TKÁČOVÁ Ľ., MAJERNÍKOVÁ Ľ. - Motivačné a demotivačné činitele v práci sestier na Slovensku a v Čechách

HULKOVÁ V. - Psychosociálne riziká v meniacom sa svete práce

MICHÁLIKOVÁ Z., MELUŠ V. - Vplyv osteoporózy na emocionalitu a spoločenský život

MOŚCICKA P., CWAJDA-BIAŁASIK J., ARKADIUSZ J., SZEWCZYK M. - Evaluation of the occurrence of pain in patients with venous ulceration of the lower limb. Areview of selected studies conducted at the Outpatient Clinic for the Treatment of Chronic Wounds in Bydgoszcz

ORAVIKOVÁ M., POLIAKOVÁ N., GERLICHOVÁ K. - Postoje sestier k starostlivosti o svoje zdravie

ŠEVČOVIČOVÁ A., ŽELONKOVÁ L. - Vykonávanie pohybových aktivít v komunite sestier ako forma psychohygieny

VELKOVÁ S. - Dojčenie ako súčasť vzťahovej výchovy – jeho trendy na Slovensku

WOJDA P. - Stress management versus escalation of suicidal thoughts among psychiatric nurses in
Poland

BUČKOVÁ B., KRÁLOVÁ E. - Reprodukovaná hudba a inštrumentálne aktivity vo fyzioterapii zameranej na relaxáciu u pacientky s cervikobrachiálnym syndrómom a depresiou

ČERNICKÝ M., MALAY M., ZVERBÍKOVÁ J., ORAVCOVÁ P. - Proces udržiavania rovnováhy a jeho vplyv na strach z pádu u seniorov

TAMPÍROVÁ L., STUPKOVÁ D. - Konflikt rodinného a pracovního prostředí u nelékařských zdravotnických povolání

KUŠNÍROVÁ E., KRÁLOVÁ E. - Arteterapia, paradivadelné systémy terapeutickej povahy

II. ABSTRAKTY

CZARNECKI D., ZIÓŁKOWSKI M., DŁUGOSZ A., CHODKIEWICZ, J., WASZKIEWICZ N., KUŁAK-BEJDA A., GORZKIEWICZ M., BUDZYŃSKI J., JUNKIERT-CZARNECKA A.,SIOMEK-GÓRECKA A. - The mental health of persons with alcohol dependence – Polish population

CWAJDA-BIAŁASIK J., MOŚCICKA P., JAWIEŃ A., SZEWCZYK M. T. - Quality of life of patients with venous leg ulcers treated with fish tropocollagen gel

CWAJDA-BIAŁASIK J., MOŚCICKA P., SZEWCZYK M. T. - Screening the risk of diabetic foot syndrome in the population of people over 40 years of age

ČERVENÝ M., TÓTHOVÁ V., NOVOTNÝ L., DRÁBEK J., HLADÍK J., TÓTH A. - Zdravotní a sociální péče o děti za první Československé republiky (1918-1938)

GURKOVÁ E. - Nedokončená ošetrovateľská starostlivosť v Slovenskej republike – aktuálny prehľad
výskumu a jeho nové perspektívy

LIBEŠOVÁ L., STUPKOVÁ D., LAMKOVÁ I. - Sebehodnocení kompetentnosti studentů ošetřovatelství na odborné praxi

LIZÁKOVÁ Ľ., GREŠŠ HALÁSZ B., HORANSKÁ V.DREEM – Validný nástroj hodnotenia vzdelávacieho prostredia v nelekárskych študijných programoch

MAZÚCHOVÁ L., PÁRNIČANOVÁ M., FARSKÝ I. - Prenatálna úzkosť a jej súvisiace faktory

MIERTOVÁ M., ČÁP J. - Ľudský verzus povýšenecký prístup – integratívno fenomenologická prípadová štúdia dôvery

POLIAKOVÁ N., LEHOCKÁ D., BOBKOWSKA M. - Profesijná kvalita života sestier v kontexte výkonu pomáhajúcej profesie

ŠIMOVCOVÁ D. - Prevencia duševných porúch a podpora duševného zdravia

ZRUBCOVÁ D., SOLGAJOVÁ A., PAVELOVÁ Ľ., VÖRÖSOVÁ G. - Stres a zvládanie záťaže u študentov ošetrovateľstva počas pandémie Covid-19

ULLMANOVÁ J. BARTLOVÁ K., MIČÍKOVÁ L. - Psychosociální rizika u zaměstnanců ve zdravotnictví

ZEMANOVÁ M., ŠANDOVÁ D., LIBEŠOVÁ L., STUPKOVÁ D. - Nutričný stav seniorů žijících ve vybrané instituci

ZEMANOVÁ M., MIČÍKOVÁ L., STUPKOVÁ D., KŘÍŽOVÁ J. - Problematika očkování dětí z pohledu sestry

SEDLÁČEK J. - Vzťahová osoba lekára a zdravotníka vo vzťahovej väzbe k pacientovi: Je možný a dovolený
"lege artis"?

POLIAKOVÁ N., KRÁLOVÁ E., GRABCZAK P., BOBKOWSKA M., GERLICHOVÁ K. - Pády u seniorov – príčiny, následky a prevencia

BOBKOWSKA M. - Strach z pádu – perspektíva ošetrovateľského výskumu, teórie a praxe

BOBKOWSKA M., NEMČEK D., KURKOVÁ P. - Strach z pádu v skupine aktívnych seniorov vo vybraných komunitách čr vo vzťahu k pádovej anamnéze a morbidite

BOBKOWSKA M., POLIAKOVÁ N., MATIŠÁKOVÁ I., KRÁLOVÁ E., MELUŠ V.,GRABCZAK P. - Slovenská adaptácia the fall efficacy scale – international

BOBKOWSKA M., MELUŠ V. - Self-efficacy, mobilita a strach z pádu u seniorov v zariadení a komunite

MATIŠÁKOVÁ I., MELUŠ V., GERLICHOVÁ K. - Strach z pádu ako príčina depresie alebo depresia ako príčina strachu z pádu u seniorov?

POLIAKOVÁ N., MELUŠ V., ŠIMOVCOVÁ D. - Strach z pádu u seniorov a jeho súvislosť s pádom v anamnéze


Názov: Ošetrovateľstvo a zdravie XIII.
Autori: PaedDr. Eva Králová, Ph.D. PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. PhDr. Katarína Gerlichová, PhD. PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Recenzenti: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH. Mgr. Michaela Bobkowska, PhD.
Vydal: Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Počet výtlačkov: 201
ISBN 978-80-8075-982-7 EAN 9788080759827

PrílohaVeľkosť
OSE-a-zdravie-XIII-2022.pdf3.44 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!