Mladí mladým - Tvorivé reflexie

dec 18 2013

Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi, pracovisko Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pod vedením riaditeľa centra doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD., spustilo v zimnom semestri akademického roka 2013/2014 realizáciu pedagogického projektu: „Mladí mladým – tvorivé reflexie“. Prvá séria aktivít projektu nesie podtitul: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie.

Cieľom projektu je poskytnúť talentovaným a nadaným stredoškolákom zo spišského regiónu možnosť vystúpiť na akademickej pôde pred študentmi – vysokoškolákmi. Vysokoškoláci – študenti odboru Sociálna práca majú zasa možnosť spoznať výnimočných mladých ľudí, ktorí, hoci sú mladší a neskúsenejší, im môžu zmysluplným spôsobom odovzdať užitočné informácie a v istých aspektoch im môžu slúžiť aj ako príklad či vzor.

Projektová metóda vychádza zo zážitkového učenia. Ide predovšetkým o snahu posilniť prostredníctvom zážitkovej pedagogiky rozvoj osobnosti budúceho sociálneho pracovníka v rámci jeho schopnosti identifikovať a akceptovať druhého človeka, ktorý je mladší a neskúsený, ako plnohodnotného partnera a na základe vzniknutého dialógu reflektovať vzájomnú apercepciu s následným spontánnym ocenením výnimočných schopností či špecifického nadania u mladšieho partnera.

Jedným z cieľov projektu je na základe predložených pozitívnych príkladov vyvolať relevantnú zmenu v postojoch vysokoškolákov, v ich myšlienkových filtroch, zažitých predstavách a predsudkoch, vzťahujúcich sa k podstatne mladším študentom stredných škôl, na základe ktorých môže dochádzať k podceňovaniu stredoškolákov a ich celkovému podhodnocovaniu, a to len z titulu veku, bez bližšieho vzájomného spoznania sa.

Študenti stredných škôl z regiónu Spiš, u ktorých je veľký predpoklad, že budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole, sú po zaradení do projektu vedení k samostatnosti pri riešení konkrétnej úlohy, k praktickej činnosti, prípadne experimentovaniu a zároveň k zodpovednosti za výsledok vlastnej aktivity. Neoceniteľným je nepochybne autentický zážitok z aktívneho kontaktu s akademickou pôdou, so študentmi a pedagógmi vysokej školy. Tento zážitok je výsledkom vnútornej motivácie študenta a jeho aktívnej účasti na vytváraní a prezentovaní vlastných poznatkov, schopností a postojov. Učí tak stredoškolákov efektívne využiť priestor, poskytnutý pre samostatnosť a aktivitu. Hĺbka zážitkovej reflexie je v tomto prípade umocnená tým, že sa jedná o špecifický a pre nich jedinečný priestor. Stredoškolák sa musí vyrovnať so situáciou, v ktorej je síce odkázaný sám na seba, ale vníma ju ako výzvu a dokáže z nej vyťažiť. Po splnení úlohy sa cíti lepšie, je hrdý a naplnený dobrým pocitom z vedomia, že to dokázal.

Každý stredoškolák, zaradený do projektu, je starostlivo vyberaný na základe niekoľkých kritérií. Jedným z nich je skutočnosť, že téma, s ktorou pred študentov – vysokoškolákov predstúpi, bude pre nich prínosom a obsahovo korešponduje s Informačným listom vyučovaného predmetu, v rámci ktorého je aktivita zrealizovaná.

Podpora motivácie študentov a kooperatívneho učenia (na oboch stranách) prináša rozvoj kreativity, posilnenie spontaneity, sebapoznanie, pozitívne ovplyvnenie a zmeny postojov, lepšiu spoluprácu v tíme, identifikáciu a zhostenie sa tímových rolí, odhalenie vlastných silných ale aj slabých miest.

Autorka a realizátorka projektu (interná doktorandka na pracovisku Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum v Spišskej Novej Vsi) postupuje pri plánovaní jednotlivých aktivít tvorivým spôsobom a pohotovo reaguje na aktuálnu situáciu a obsahovú náplň vyučovaných disciplín. Snaží sa o integráciu takých projektových tém, ktoré súvisia s praktickými problémami každodennej životnej reality a sú relevantné z hľadiska profesie sociálneho pracovníka. Každá téma musí zároveň spĺňať základný predpoklad, ktorým je úzke prepojenie s vyučovanou disciplínou, praktický prínos témy a obohatenie odborného predmetu touto témou. Vysokoškolákov tak vedie k osvojeniu si optiky nezaujatého pohľadu na riešenie komplexných problémov a k vnímaniu sociálnej reality v prirodzených súvislostiach.

V procese realizácie projektu bola uskutočnená prvá aktivita s podtitulom: Tvorivé jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie. Išlo o netradičnú prednášku, ktorá sa niesla v duchu britskej angličtiny a súčasnej britskej kultúry. Úvodnej časti, týkajúcej sa pôvodu a histórie jazyka, sa ujala autorka projektu. Na virtuálnu prehliadku dnešného Londýna, jeho turistických atrakcií, kulinárskych špecialít ale aj odvrátenej tváre mesta, vzal prítomných vysokoškolákov študent osemročného gymnázia v Spišskej Novej Vsi Martin Makara: „Nie nadarmo sa hovorí, že Londýn je najkozmopolitnejším mestom sveta. To však nie je nevýhodou. Rozmanitosť národností ho robí tým, čím je,“ konštatoval 16-ročný stredoškolák dňa 13. novembra 2013 v aute VVaPC v Spišskej Novej Vsi a zaujal nielen obsahom ale aj formou svojho šesťdesiatminútového vystúpenia.

Vzhľadom k tomu, že Martinov strýko už niekoľko rokov žije a pracuje v Londýne, Martinovo vnímanie mesta a jeho kultúry je oslobodené od limitov a skreslenej percepcie, ktoré sa zvyčajne dostavujú pri klasických turistických výletoch do zahraničia. Martin navštívil nielen turisticky zaujímavé lokality Londýna, ale aj menej atraktívne miesta, na vzhľade a atmosfére ktorých sa zreteľne podpísala chudoba a sociálna exklúzia rezidentov.
Martinovmu pozorovaciemu talentu a citlivému vnímaniu neunikli ani bezdomovci, pouliční umelci, pre našinca neprakticky koncipované vodovodné kohútiky na teplú a studenú vodu, vrecia s odpadom lemujúce ulice v čase zberu komunálneho odpadu, informačné tabule s Braillovým písmom pre nevidiacich turistov (aj v cudzích jazykoch), reštaurácie a stravovacie zariadenia ponúkajúce tradičné jedlá národov z celého sveta. Martin vnímal v Londýne viaceré kontrasty a paradoxy a o svoje postrehy sa podelil s budúcimi sociálnymi pracovníkmi v Spišskej Novej Vsi.

Kultivovaný rétorický prejav mladého spišského stredoškoláka, na jeho vek prekvapivo vyzretý, pôsobil na prítomných vysokoškolákov inšpiratívne a motivujúco. Martin Makara prijal ponuku aktívnej účasti na prednáške ako pozitívnu výzvu a svojej úlohy sa zhostil takmer profesionálne. Oslovil a zaujal priateľským a otvoreným prístupom, prirodzeným prejavom, humorom, zaujímavo a netradične podanými informáciami a svojou záľubou vo varení. Po maturite by chcel ísť študovať konštrukciu a projektovanie lietadiel.

Na vlastnej internetovej stránke, ktorú si sám naprojektoval, o sebe píše: „Mám 16 rokov a dosť sa vymykám davu. Nemám rád mainstreamovú hudbu, rád si pozriem dobrý film, prečítam zaujímavú knihu alebo sa len tak prechádzam po vonku, nazriem do galérie, vychutnám si atmosféru čajovne či prečítam noviny. (...) Čo by ste neočakávali od 16-ročného tínedžera je, že mojím najväčším koníčkom je varenie, dobré jedlo, čierny čaj a všetko okolo. Väčšina mojich rovesníkov jedáva bagety, čipsy, sladkosti a polotovary, dokonca nepoznajú základné suroviny či jednoduché recepty. Je to škoda, pretože schopnosť pripraviť si niečo dobré a rýchle je na nezaplatenie. Milujem varenie – je to pre mňa radosť, vášeň aj koníček. (...) Je to sloboda, je to kreativita, je to voľnosť a skrátka radosť zo všetkého. (...) Stále sa učím. Vyžaduje to veľa odvahy, trpezlivosti, schopnosti postaviť sa k neúspechu a v neposlednom rade odolávaniu zlosti, keď sa po polhodine práce celé jedlo sem-tam pripáli.“ Na jednom z najväčších slovenských internetových portálov o varení má založené konto a už druhý rok na ňom publikuje vlastné recepty a variácie na jedlá zo slovenskej, indickej, maďarskej, talianskej a mexickej kuchyne. Medzi ostatnými užívateľmi a návštevníkmi portálu si získal veľmi vysoké uznanie a kredit. Vo svojom profile sám seba charakterizuje nasledovne: „Snažím sa variť rýchlo, jednoducho a zdravo, pokiaľ možno s najdostupnejšími a čerstvými surovinami, ale rád experimentujem, skúšam nové ingrediencie, koreniny a postupy. (...) Okrem varenia rád čítam, blogujem, píšem, počúvam kvalitnú hudbu a filozofujem. O všetkom možnom.“ Vo svojich úvahách na blogu reflektuje aktuálne sociálne a spoločenské problémy a prezentuje svoju rozhľadenosť a informovanosť, pretože, ako sám uvádza: „... čítať, učiť sa, sledovať umenie a chcieť vedieť viac sú vlastnosti, ktoré nás posúvajú stále ďalej a konfrontácia názorov patrí k spôsobom, ako si rozšíriť obzory.“

V rámci priebežného vyhodnocovania projektu a jeho čiastkových výsledkov boli o hodnotenie požiadaní priami účastníci projektu:
– stredoškolák Martin Makara,
– vysokoškoláci – študenti druhého ročníka bakalárskeho stupňa a prvého ročníka magisterského stupňa odboru Sociálna práca,
a pedagógovia:
– doc. PaedDr. Vladimír Klein – odborník na špeciálnu pedagogiku, riaditeľ VVaPC v Spišskej Novej Vsi,
– PhDr. František Drozd, PhD., odborný asistent VVaPC v Spišskej Novej Vsi,
– Mgr. Jana Krupková – triedna učiteľka Martina Makaru na Gymnáziu Javorka v Spišskej Novej Vsi.

Z ich hodnotení vyberáme:

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.: „Oceňujem prácu, nadšenie a entuziazmus pani Mgr. Lenky Jalilah Hruškovej, ktorá prichádza s výbornými nápadmi v oblasti skvalitňovania pedagogickej práce so študentmi pracoviska UKF Nitra v Spišskej Novej Vsi. K takým
projektom patrí aj pedagogický projekt 'Mladí mladým - tvorivé reflexie', v ktorom autorka využíva inovatívne motivačné metódy v práci so študentmi sociálnej práce a vo vedení Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a Výskumno-vzdelávacieho a poradenského centra v Spišskej Novej Vsi budú mať stále podporu.“

PhDr. František Drozd, PhD.: „Ako nepriamy účastník pedagogického projektu internej doktorandky Mgr. Lenky Jalilah Hruškovej, ktorá sa podujala na tvorivú aktivitu s názvom: „Mladí mladým – tvorivé reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravovanie“, chcem vyzdvihnúť najmä entuziazmus, s ktorým vstúpila autorka do projektu so študentmi sociálnej práce vo Výskumno-vzdelávacom a poradenskom centre v Spišskej Novej Vsi, pracovisku Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Hlavným aktérom bol kultivovaný mladý Spišiak, stredoškolák Martin Makara, ktorý ma hneď zaujal svojim kongruentným správaním, priam charizmou. S oduševnením rozprával svoje príbehy z kulinárskeho prostredia, ktoré zažil pri varení doma i v cudzine. Martinovi i jeho mame prajem, aby esprit, ktorým srší vydržal ešte dlho a realizátorke projektu ďakujem za posilnenie osobnosti budúceho sociálneho pracovníka prostredníctvom zážitkovej pedagogiky.“

Mgr. Jana Krupková: „Martin je žiakom septimy B triedy. (...) Už sedem rokov ho poznám nielen ako triedna učiteľka , ale aj ako učiteľka biológie a chémie. Môžem smelo povedať, že som hrdá, že je mojím žiakom. Martin je výborný študent a vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch bol každoročne buď vyznamenaný, ale posledné roky aj s úplne samými jednotkami. Vynikal vždy v prírodovedných predmetoch. (...) To, ako vie prezentovať vedomosti z fyziky na vysoko odbornej úrovni, dokázal napr. (...) na prezentácii našej školy (...) v SNV priamo ľuďom vysvetľoval a predvádzal spolu so spolužiakmi pokusy z elektriky. Taktiež sme jeho schopnosti prezentovať našu školu, ale aj seba a jeho komunikačné schopnosti so žiakmi základných škôl ale aj s dospelými, využili na burze stredných škôl . V minulom školskom roku sa na podnet spolužiakov z triedy zúčastnil ako kandidát volieb na post prezidenta študentskej rady. Martin pracuje na hodinách vždy na sto percent. Je výborným aj v iných predmetoch ako je matematika a informatika. (...) V kolektíve triedy je obľúbený a mnohokrát som ho videla, ako cez prestávku či po vyučovaní pomáha spolužiakom a vysvetľuje im príklady z matematiky alebo pomáha písať esej z angličtiny. Ako učiteľka si ho pamätám vždy ako inteligentného, slušného a vždy hovoriaceho len k veci a tak rozumne, že som určite vedela, že z neho rastie úžasný mladý muž. (...) dokazuje, že je naozaj všestranný a rodičia musia byť na neho naozaj hrdí. (...) Je nesporné, že Martin patrí medzi výnimočných a talentovaných študentov a teší ma, že mal úspech aj na svojej prezentácii na Vašej škole. (...) Ak sa mám vyjadriť k Vášmu projektu, tak určite takéto stretnutia mladých ľudí považujem za užitočné, inšpirujúce a pre toho mladšieho študenta to veľa znamená. Akademická pôda, na ktorej ho akceptujú ako rovnocenného partnera napr. pri diskusii, mu určite musí zdvihnúť sebavedomie.“

Martin Makara: „Študenti tretích, štvrtých ročníkov stredných škôl už majú celkom jasné predstavy o tom, čo chcú v živote dosiahnuť, kam sa posunúť, ako vyniknúť. Cieľom mnohých je dostať sa na univerzitu, či aspoň vysokú školu a preto už samotná možnosť navštíviť jej priestory či zúčastniť sa prednášky je zaujímavou skúsenosťou. Pokiaľ je však poskytnutá možnosť viesť prednášku, byť jej hosťom, stáva sa táto skúsenosť jedinečným a neopakovateľným zážitkom. Dostať takúto ponuku znamená poriadne sa pripraviť, myslieť pozitívne, naladiť sa na rovnakú vlnu so študentmi a hlavne nechať opadnúť akúkoľvek trému alebo obavy napriek tomu, že táto prednáška bola mojím prvým verejným vystúpením. Viete, ak chcete hovoriť zaujímavo, nech sa jedná o čokoľvek, je nevyhnutné pripraviť si zaujímavosti, priestor na diskusiu a snáď aj trocha humoru, aby sa nejednalo o nudnú hodinu presedenú v aule, ale hodinu plnú prekvapivých informácií netradične podaných tak, aby sa zúčastnení nielen niečo naučili, ale aj trocha pobavili a aktívne sa zapojili s tým, čo ich zaujíma. Vystúpenie pred publikom je udalosťou, ktorú niekto nezažije počas celého života. Ja som si svoju premiéru „odkrútil“ už v šestnástich rokoch a som za ňu vďačný, lebo mi dala veľa – veľmi príjemnú spätnú väzbu, pocit zodpovednosti za svoju prezentáciu a tiež snahu o čo najlepší prejav, ktorý by zanechal pozitívny dojem u zúčastnených študentov. Projekt Mladí mladým je úžasnou myšlienkou, ako dať mladým možnosť spoznať vysokoškolské prostredie, svoje prezentačné schopnosti a zaujímavých ľudí. A v neposlednom rade aj príležitosťou posunúť ďalej svoju myšlienku – napríklad o jednoduchom a rýchlom varení.“

Veronika Iľašová, 2. roč.: „Prednáška s Martinom bola veľmi zaujímavá. (...) Vážim si to, že tak mladý človek, ako je Martin, sa s nami podelil o svoje zážitky a postrehy.“

Stanislav Hodák, 2. roč.: „... bolo to fakt veľmi zaujímavé. Som veľmi rád, že som to stihol a teším sa na pokračovanie. (...) Martin, veľa zdaru a šťastia do budúcna.“

Gabriela Gabriková, 2. roč.: „Z tejto prednášky sme si veľa odniesli a Martin ma fascinoval tým, že vystupoval pred nami suverénne a bez stresu (aspoň ja som ho nepostrehla). A budem rada, ak sa ešte dohodneme a bude ochotný prísť k nám zas.“

Patrícia Kiráľová, 2. roč.: „Čo je však prekvapujúce na tomto mladom stredoškolákovi je to, že jeho obľúbeným koníčkom je varenie. (...) Zároveň sme boli unesení z prejavu. Spôsob, ako Martin predviedol prezentáciu, bol úžasný. Nadchol aj tým, že v jeho prejave nebolo cítiť žiaden stres, žiadnu nervozitu.“

František Ruman, 2. roč.: „Martin ma zaujal tým, že od svojich rovesníkov sa odlišuje svojím správaním a vystupovaním. Jeho prednáška nebola len monológom, ale snažil sa s nami komunikovať a zapájať nás do diskusie, aby sme sa mohli rovnako podeliť a porovnať naše dojmy. Bolo to zaujímavé nielen obsahovo, ale aj tým ako dokázal opísať svoje zážitky a skúsenosti. Páčilo sa mi, že si na svojom výlete s rodinou všímal veľa zaujímavých vecí, ktoré by si možno mladý človek v jeho veku vôbec nevšimol a prešiel by okolo nich bez povšimnutia a záujmu. Veľmi zaujímavý je aj jeho koníček, ktorému sa venuje, ktorý je opäť pre mladého chlapca netypický, ale veľmi praktický a kreatívny. Boli mi sympatické aj jeho ambície, ktoré chce vo varení dosiahnuť a to, že už teraz premýšľa nad svojou kariérou, ktorú chce spojiť s tým čo ma rád, čo ho baví a napĺňa.“

Bc. Emília Kleščová, 1. roč.: „Martin je veľmi šikovný mladý chlapec. Má vzácny dar reči a svojím prejavom dokáže osloviť a zaujať publikum. Napriek nízkemu veku z neho priam vyžaruje profesionalita. Priznal sa nám k tréme, keďže prednášal prvý krát a hneď priamo na akademickej pôde, no vôbec to nebolo na ňom citeľné. Klobúk dole pred jeho výkonom. Taktiež chcem poukázať na to, ako bravúrne si nachystal prezentáciu, efekty, atď. Svojou prácou a celkovým prejavom nám môže ísť príkladom. Jeho prezentácia ma zaujala, keďže som v Anglicku tiež strávila nejaký čas. (...) Martinovi držím palce v jeho ďalšom osobnostnom, profesijnom a samozrejme aj kulinárskom raste. Martin, nech ti to aj naďalej píše, prezentuje, varí a ver, že to, čo robíš, nerobí šťastným len teba, ale aj ľudí naokolo. Mám radosť z toho, že ešte aj v dnešnej dobe nám rastú takí chlapci ako si ty.“

Výsledky priebežného hodnotenia projektu, respektíve jeho pilotnej aktivity, svedčia o tom, že projekt „Mladí mladým – tvorivé reflexie“ bol odštartovaný úspešne.

Text: Mgr. Lenka Jalilah Hrušková
autorka a koordinátorka projektu
foto: Jalilah

K téme:
Pedagogický projekt 'Mladí mladým - tvorivé reflexie'
Fotoreportáž: Mladí mladým – tvorivé reflexie

obr 3
pozvanka
obr 7
obr 2
obr 4
obr 8
obr 5
obr 10
obr 6