Monografia: Ja sa z teba zbláznim! Rodičia a výchova detí s ADHD

jan 10 2019

Porucha ADHD je najčastejšie diagnostikovanou poruchou u detí. V knihe chceme poukázať na jej prejavy u detí a tiež na dôsledky nesprávnej výchovy. Výchova detí s poruchou ADHD je veľmi náročná a zaťažujúca. Správanie dieťaťa vplýva negatívne na celú rodinu, preto je dôležité, aby rodičia mali dostatok vedomostí o tejto poruche. Motívom k napísaniu monografie je osobná skúsenosť autorky s výchovou dieťaťa s ADHD.

Čo sa dozviete v knihe?
Máte nepozorné alebo hyperaktívne dieťa?
Má problémy v škole a neviete si s tým rady?
Ako sa naučiť zvládať náročnú výchovu dieťaťa s ADHD?
A čo súrodenci?
Viete, že takéto dieťa má okrem problémov aj mimoriadne schopnosti a talenty?
Viete, že hyperaktivita má aj svoje klady?

Porucha ADHD je najčastejšie diagnostikovanou poruchou u detí. V knihe chceme poukázať na jej prejavy u detí a tiež na dôsledky nesprávnej výchovy. Výchova detí s poruchou ADHD je veľmi náročná a zaťažujúca. Správanie dieťaťa vplýva negatívne na celú rodinu, preto je dôležité, aby rodičia mali dostatok vedomostí o tejto poruche. Motívom k napísaniu monografie je osobná skúsenosť autorky s výchovou dieťaťa s ADHD.

Adresátmi monografie sú predovšetkým rodičia detí s ADHD. Publikácia môže byť prínosom aj pre súrodencov a celú širšiu rodinu. Informovanosť o tejto poruche prináša často úľavu, zmiernenie stresu z neúspechu výchovy a nové metódy pri výchove detí s ADHD.

Úvod

Porucha ADHD je najčastejšie diagnostikovanou poruchou u detí. Vzhľadom na jej častý výskyt chceme v monografii poukázať na jej prejavy u detí školského veku a tiež na dôsledky nesprávnej výchovy. Výchova detí s poruchou ADHD je veľmi náročná a zaťažujúca. Správanie dieťaťa vplýva negatívne na celú rodinu, preto je dôležité, aby rodičia mali dostatok vedomostí o tejto poruche.

Motívom k napísaniu monografie je 25-ročná osobná skúsenosť autorky s výchovou dieťaťa s ADHD. Z tohto dôvodu vznikol aj záujem o hlbšie rozpracovanie tejto problematiky.

Cieľom predkladanej monografie je analyzovať a charakterizovať syndróm ADHD, skúmať spôsob a špecifiká výchovy detí s daným syndrómom. V empirickej časti je cieľom overiť prejavy daného syndrómu na základe výpovedí matiek a navrhnúť odporúčania smerujúce k sprevádzaniu týchto detí.

Monografia je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole sa zameriavame na charakteristiku poruchy ADHD. V rámci tejto kapitoly opisujeme príčiny vzniku a výskyt ADHD. Ponúkame taktiež prehľad terapií a programov pre deti s touto poruchou. V druhej kapitole poukazujeme na prostredie rodiny, kde prebieha výchova a na jednotlivé výchovné štýly rodičov. Pozornosť venujeme používaniu trestov a odmien a zvlášť výchovným zásadám rodičov. V tretej kapitole opisujeme vlastný výskum. Jadro celej monografie tvorí štvrtá kapitola, v ktorej skúmame postoje matiek s deťmi s ADHD ako aj správanie detí s touto poruchou. Posledná kapitola je zameraná na odporúčania pre rodičov pri výchove detí s ADHD.

Adresátmi monografie sú predovšetkým rodičia detí s ADHD. Publikácia môže byť prínosom aj pre súrodencov a celú širšiu rodinu. Informovanosť o tejto poruche prináša často úľavu, zmiernenie stresu z neúspechu výchovy a nové metódy pri výchove detí s ADHD.

Obsah

1 PORUCHA ADHD
1.1 PRÍČINY A VZNIK ADHD
1.1.1 PRÍČINY VZNIKU ADHD
1.1.2 Výskyt ADHD
1.2 PREJAVY DETÍ S ADHD
1.2.1 ADHD s prevahou poruchy pozornosti
1.2.2 ADHD s prevahou impulzivity a hyperaktivity
1.2.3 Diagnostické kritériá
1.3 MOŽNOSTI OVPLYVNENIA ADHD
1.3.1 Terapeutická pomoc
1.3.2 Terapeutické programy na Slovensku pre deti s ADHD
1.3.3 Komplexný program starostlivosti o deti s ADHD
1.3.4 Farmakologická liečba
1.3.5 Prekážky pri liečbe ADHD

2 RODINA
2.1 VÝCHOVA A VNÚTRORODINNÉ VZŤAHY
2.1.1 Výchovný štýl rodičov
2.1.2 Súrodenci
2.1.3 Mimoriadne nadanie u detí s ADHD
2.2 POUŽÍVANIE TRESTOV A POCHVÁL
2.2.1 Odmeny a tresty
2.2.2 Pozitívne povzbudzovanie a pochvala
2.3 VŠEOBECNÉ VÝCHOVNÉ ZÁSADY PRE RODIČOV
2.3.1 Zvládanie ADHD v rodinnom systéme
2.3.2 Problémové oblasti
2.3.3 Klady a zápory hyperaktivity
2.3.4 Spolupráca medzi rodičmi a školou
2.3.5 Nespolupracujúci rodičia

3 PROCES SKÚMANIA POSTOJOV MATIEK S DEŤMI S ADHD
3.1 VÝSKUMNÁ METÓDA
3.2 VÝBER VZORKY A VSTUP DO TERÉNU
3.3 TECHNIKY ZBERU DÁT A SPRACOVANIE DÁT

4 SKÚMANIE POSTOJOV MATIEK S DEŤMI S ADHD
4.1 CHARAKTERISTIKA SITUÁCIE RODIČA S DIEŤAŤOM ADHD
4.1.1 Prežívanie rodiča
4.1.2 Náročnosť výchovy
4.1.3 Výčitky od sociálneho okolia
4.1.4 Snaha rodiča nájsť riešenie
4.1.5 Terapeutická práca s rodinou
4.2 CHARAKTERISTIKA SPRÁVANIA DIEŤAŤA S ADHD
4.2.1 Problémy v učení
4.2.2 Problémy s prejavmi ADHD
4.2.3 Problémy vo vzťahoch
4.3 ZMENA PO ABSOLVOVANÍ LIEČBY
4.3.1 Zmena u rodičov dieťaťa s ADHD
4.3.2 Zmena vo výchovných postupoch rodičov
4.3.3 Zmena v správaní dieťaťa s ADHD

5 ODPORÚČANIA PRE PRAX


Názov: Ja sa z teba zbláznim! Rodičia a výchova detí s ADHD
Autor: PaedDr. Soňa Vancáková, PhD.

Recenzenti:
prof. ThDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

Typografická úprava textu: Monika Hrušková
Grafický návrh obálky: Diana Matláková
Vydavateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., www.equilibria.sk
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o., 040 01 Košice
ISBN 978-80-8143-224-8