Orientačné dni - preventívne programy určené pre 2. stupeň základných škôl prebiehajúce v Saleziánskom stredisku v Bratislave

mar 7 2018

Jedinečným spôsobom a využitím preventívneho systému reagujeme na potreby mladých ľudí a ich učiteľov v dnešnej dobe. Zameriavame sa na triedy druhého stupňa a aplikovaním zážitkov do života im neposkytujeme hneď samotný cieľ, ale osobný rast na ceste k nemu. Programom na mieru a individuálnym prístupom k žiakom, spájame hru a výchovu na budovanie integrálneho rozvoja osobnosti, životných postojov a hodnôt.

Organizátor
Tím školiteľov je zložený zo psychológov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov, pedagógov a mladých ľudí s dlhoročnými skúsenosťami v práci s deťmi a mládežou. Pracujú pod hlavičkou Domky – Združenia saleziánskej mládeže, ktorá patrí medzi najväčšie detské a mládežnícke organizácie na Slovensku.

Odkedy sme začali ponúkať Orientačné dni petržalským školám?
V marci 2016 sme tento náš nový projekt predstavovali na porade riaditeľov petržalských základných škôl. Po pozitívnej skúsenosti 4 tried z 3 rôznych petržalských škôl z prvých pilotných programov v školskom roku 2015/16 sme sa rozhodli pokračovať a skvalitňovať naše programy pre potreby žiakov a ich učiteľov.

Podľa ÚPSVaR medzi najčastejšie problémové správanie detí patria: klamstvá, záškoláctvo, úteky z domu, prejavy agresie, šikanovanie, zneužívanie drog, závislosti. Tieto javy a skutočnosti sme zistili aj z našej dlhoročnej práce s petržalskou mládežou a monitorovaním jej potrieb, pričom mnohé z nich vznikajú, prebiehajú alebo sa rozvíjajú práve v školskom prostredí, v ktorom mladí trávia veľkú časť svojho dňa.

Žiakov 2.stupňa základných škôl vnímame ako najohrozenejšiu skupinu a zároveň je pre túto cieľovú skupinu, v porovnaní napr. so strednou školou, menej iných ponúk. Program Orientačné dni ponúka odpoveď na problémové správanie a javy v podobe primárnej prevencie.

Vytvárame žiakom priestor zorientovať sa v živote. Naši skúsení pracovníci s mládežou zapájajú deti do aktivít, ktoré pomáhajú k rastu ich osobnosti. Premýšľajú o svojich názoroch, slobodne sa vyjadrujú o témach, ktoré ich zaujímajú, učia sa obhajovať svoje názory pred svojimi rovesníkmi a zároveň počúvať a rešpektovať odlišné názory. Majú čas zastaviť sa, premýšľať, pozrieť sa na svoje problémy s odstupom a prípadne sa rozhodnúť pre ďalší krok alebo smer v živote.
Program je realizovaný tímom dobrovoľníkov formou zážitkovej pedagogiky priamo v mládežníckom stredisku. Kurzu sa zúčastňuje celá trieda spolu so svojim triednym učiteľom v trvaní 3 dní. Trieda má možnosť vopred si zvoliť program zameraný na jednu z ponúkaných tém: sebapoznanie, vzťahy v triede, voľba povolania alebo partnerské vzťahy. Zároveň je program prispôsobený na mieru danej triede a na riešenie ich problémov.

Ako a kde prebiehajú Orientačné dni ?
Programy trvajú 3 dni a prebiehajú v priestoroch Saleziánskeho mládežníckeho strediska na Mamateyovej. Tému kurzu je možné si vybrať:

Moja trieda moja parta
Tento kurz je zameraný na vzťahy v triede a fungovanie triedy ako skupiny.
Prevencia nežiadúcich javov: šikana, záškoláctvo, patologické vzťahy a pod.

Sám sebe priateľom a radcom
Tento kurz slúži na hľadanie identity a lepšie poznanie seba samých
Prevencia nežiadúcich javov: najmä poruchy príjmu potravy, depresie, samovraždy pod.

Snívam, kým nepríde on, môjho srdca šampión!
Na kurze sa venujeme vzťahom a rozličnej sexualite muža a ženy.
Prevencia nežiadúcich javov: rizikové sexuálne správanie, prostitúcia, násilie a pod.
Je určený žiakom 7. - 9. roč.

Čo zo mňa raz bude?
Počas kurzu sa hlbšie zameriame na budúcnosť a na výber nasledujúceho štúdia.
Prevencia nežiadúcich javov: prevencia pred nesprávnym výberom školy, nezamestnanosťou a pod.
Je určený žiakom 8. - 9. roč.

Cena kurzu

Priestory a strava: 30 eur – pondelok až streda na osobu, t.j. 10 eur na osobu za jeden deň (vrátane pedagogického sprievodu)
Cena kurzu zahŕňa: obed, občerstvenie, pitný režim, know-how, spotrebu materiálu, amortizácia športových pomôcok, využitie herne, ihriska, príp. lezeckej steny apod.,prenájom a údržba klubovní a iných používaných priestorov a odmena školiteľom.

Organizátor a miesto konania
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava – Mamateyova
Kontaktné osoby: Lenka Horváthová, Katarína Porubská
Mamateyova 4, 851 04 Bratislava
E-mail: orientacnedni.mamateyka@gmail.com
Tel.: 0904 540 736

V prípade záujmu taktiež v Banskej Bystrici:
Kontaktná osoba: Paulína Mäsiarová
0907 372 849
http://od.sbb.sk/

Viac na www.orientacnedni.sk

Informácií nájdete aj v letáku v prílohe v PDF:

PrílohaVeľkosť
Letak_Orientacne_dni.pdf376.01 KB
3
2
1
DSC 0319
DSC 8307
DSC 8377