Publikácia Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl (PDF)

okt 27 2017

Kol. 2016. Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Banská Bystrica : Belianum. 172 s. ISBN 978-80-557-1098-3.

V ostatnom čase sa stretávame čoraz častejšie už aj v skupinách nižších vekových kategórií, teda u detí a mládeže, s netolerantným správaním voči osobám, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú od bežného spoločenského priemeru. Ide o prejavovanie nedôvery, hostility, strachu z inakosti, prameniacich v predsudkoch o ľuďoch inej rasy, národnosti, rodu, príslušníkov iného náboženstva, ale aj slabších, zdravotne postihnutých či sociálne zaostalých. Deti si takéto správanie, žiaľ, osvojujú učením sa v najužšej sociálnej skupine – v rodine, škole, medzi kamarátmi, zväčša napodobňovaním vzorov. Tento fakt sa však dá využiť aj pozitívne, a to tak, že deťom ukážeme vzory pozitívneho, prosociálneho správania sa s príkladmi rešpektovania ľudských práv v rôznych situáciách z bežného života a podporením detskej hravosti, aktivity. Využitím spolupráce vhodného žiackeho vodcu a prirodzeného citu pre spravodlivosť im vštepíme hodnoty úcty ku každému človeku. Ak ako učitelia budeme vedieť vhodne zaradiť problematiku ochrany ľudských práv do vyučovania akéhokoľvek predmetu, možno sa nám podarí dosiahnuť, že predsudky a stereotypy, ktoré vychádzajú z nevedomosti a strachu z inakosti, budú nahradené porozumením, úctou a toleranciou k všetkým ľuďom – aj tým, ktorí sa od nás na prvý pohľad v niečom odlišujú.

K tvorbe metodickej príručky, nás viedli empiricky zistené a zaznamenané názory učiteľov o tom, že pri ich súčasnej odborno-časovej preťaženosti by sa viac venovali výchove k ľudským právam, ak by mali k dispozícii nejaký pomocný didaktický materiál, ktorý by v prípade potreby mohli vo vyučovaní bez špeciálnej prípravy využiť.

Hlavným cieľom publikácie je, v súlade s najnovšími požiadavkami vyplývajúcimi zo Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove, tvorba takej metodickej príručky, ktorá bude slúžiť učiteľom ako pomocný didaktický materiál a inšpirácia pri implementácii problematiky ľudských práv do výučby vybraných vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, geografia, dejepis, výtvarná výchova, informatika) prostredníctvom prosociálnej výchovy.

V publikácii preto stručne sumarizujeme, opisujeme a odporúčame didaktické nástroje podporujúce rozvoj prosociálnej výchovy a ponechávame na rozhodnutí a kreativite učiteľov, čo si z nej vyberú. Budeme radi, ak publikovaný materiál bude impulzom pre ďalšie, podrobnejšie samoštúdium a uplatňovanie poznatkov o ľudskoprávnej problematike vo vyučovaní jednotlivých vyučovacích predmetov.

Riešitelia projektu budú vďační za akúkoľvek spätnú väzbu, ohlasy a spoluprácu prostredníctvom:
http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/

Vedúca projektu prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
OBSAH

I. ĽUDSKOPRÁVNA TEMATIKA VO VÝCHOVE Eva Poláková
1 ZÁKLADNÉ POJMY A DOKUMENTY
2 HISTORICKÝ VÝVOJ FORMOVANIA ĽUDSKÝCH PRÁV
2.1 GENERÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV
3 VYBRANÉ PRÁVA GARANTOVANÉ RADOU EURÓPY
4 PRÁVNA ÚPRAVA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
5 OCHRANA PRÁV DETÍ
6 VÝCHOVA K ĽUDSKÝM PRÁVAM
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

II. DIDAKTICKÉ NÁSTROJE A ODPORÚČANIA
II./1 EDUKAČNÉ STRATÉGIE MODERNEJ INOVATÍVNEJ ŠKOLY Lucia Spálová
1.1 HISTORICKÉ PREDPOKLADY VZNIKU HUMANISTICKÝCH AKTIVIZUJÚCICH METÓD
1.2 POZITÍVNA KLÍMA EDUKÁCIE
1.3 MODERNÉ AKTIVIZUJÚCE EDUKAČNÉ METÓDY

II./2 DIDAKTICKÉ VÝCHODISKÁ A KOMPETENCIE ŽIAKOV Eva Balážová – Eva Poláková
1 ÚVODNÉ TEORETICKÉ POZNÁMKY
2 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
3 POZNÁMKY K ZÁKONITOSTIAM UČENIA SA
3.1 VYBRANÉ TEÓRIE UČENIA
4 STRATÉGIE A METÓDY VÝCHOVY K PROSOCIÁLNOSTI
4.1 STRATÉGIE A METÓDY PODĽA OLIVARA
4.2 STRATÉGIA SOCIALIZÁCIE PODĽA TVORIVO HUMANISTICKEJ VÝCHOVY
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

II./3 DIDAKTICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA DIGITÁLNYCH HIER Zdenko Mago – Lenka Magová
1 ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ
1.1 CHARAKTERISTIKA DIGITÁLNYCH HIER VYUŽITEĽNÝCH VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
1.2 DIGITÁLNE HRY A PROBLEMATIKA ĽUDSKÝCH PRÁV
1.3 PROFIL UČITEĽA

II./4 EDUKAČNÉ METÓDY UPLATŇOVANÉ V PROSOCIÁLNEJ VÝCHOVE Eva Poláková – Lucia Spálová
1 SOCIOMETRIA
2 INSCENAČNÉ METÓDY
3 PROBLÉMOVÉ A HEURISTICKÉ METÓDY
3.1 ANALÝZA PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
3.2 METÓDA KONFRONTÁCIE A PARADOXOV
3.3 HEURISTICKÉ METÓDY
4 DISKUSNÉ METÓDY

III. APLIKÁCIA ĽUDSKOPRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVACÍCH PREDMETOCH

III./1 V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK Eva Balážová
1 APLIKÁCIA VO VYUČOVANÍ
1.1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
2 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
3 NÁMETY NA APLIKÁCIU VO VYUČOVANÍ KONKRÉTNYCH TÉM
3.1 KOMUNIKAČNÁ JAZYKOVÁ KOMPETENCIA (S DÔRAZOM NA ČÍTANIE S POROZUMENÍM)
3.2 KOMUNIKAČNÁ JAZYKOVÁ KOMPETENCIA (S DÔRAZOM NA PÍSANIE) – 6. ROČNÍK
3.3 KOMUNIKAČNÁ JAZYKOVÁ KOMPETENCIA (S DÔRAZOM NA HOVORENIE) – 7. ROČNÍK

III./2 V PREDMETE ANGLICKÝ JAZYK Barbora Baďurová
ÚVODNÉ ODPORÚČANIA
1 APLIKÁCIA VO VYUČOVANÍ
1.1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
2 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
3 NÁMETY NA APLIKÁCIU VO VYUČOVANÍ KONKRÉTNYCH TÉM
3.1 UPROSTRED MULTIKULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI
3.2 UPROSTRED MULTIKULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI – POSTAVENIE ŽIEN A MUŽOV V RÔZNYCH KULTÚRACH (GENDER)
3.3 UPROSTRED MULTIKULTÚRNEJ SPOLOČNOSTI – VZŤAH K DEŤOM V RÔZNYCH KULTÚRACH (PRÁVA DETÍ)

III./3 V PREDMETE GEOGRAFIA Katarína Čižmárová
1 APLIKÁCIA VO VYUČOVANÍ
1.1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
2 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
3 NÁMETY NA APLIKÁCIU VO VYUČOVANÍ KONKRÉTNYCH TÉM
3.1 POZNÁVAME A OBJAVUJEME ZEM
3.2 REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
3.3 GEOGRAFIA SLOVENSKA
3.4 POZNÁVAME A OBJAVUJEME ZEM
3.5 REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
3.6 GEOGRAFIA SLOVENSKA
3.7 OBJAVOVANIE A POZNÁVANIE ZEME
3.8 REGIONÁLNA GEOGRAFIA SVETA
3.9 GEOGRAFIA SLOVENSKA

III./4 V PREDMETE DEJEPIS Janka Kyseľová
1 APLIKÁCIA ĽUDSKOPRÁVNYCH TÉM DO VYUČOVANIA Janka Kyseľová
1.1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
1.2 KOGNITÍVNE CIELE A ZRUČNOSTI
1.2.1 Afektívne ciele a zručnosti
1.3 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
3 NÁMETY NA APLIKÁCIU ĽUDSKO-PRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ DEJEPISU
3.1 VÝVOJ ĽUDSKÝCH PRÁV
3.2 PRÁVA MENŠÍN
3.3 GENDER

III./5 V PREDMETE VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ján Kaliský
1 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
2 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
POUŽITEĽNÉ ZDROJE INFORMÁCIÍ
3 NÁMETY NA APLIKÁCIU ĽUDSKOPRÁVNYCH TÉM VO VYUČOVANÍ
3.1 PODNETY MODERNÉHO A SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA
3.2 PODNETY FOTOGRAFI
3.3 PODNETY VIDEA A FILMU

III./6 V PREDMETE INFORMATIKA Eva Poláková
1 APLIKÁCIA VO VYUČOVANÍ
2 ODPORÚČANÉ ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY
3. NÁMETY NA APLIKÁCIU VO VYUČOVANÍ KONKRÉTNYCH TÉM
3.1 KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA – PRÁCA S NÁSTROJMI NA KOMUNIKÁCIU
3.2 KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA – PRÁCA S WEBOVOU STRÁNKOU
3.3 KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA – PRÁCA V POČÍTAČOVEJ SIETI A NA INTERNETE


ĽUDSKÉ PRÁVA A PROSOCIÁLNA VÝCHOVA
Metodická príručka pre učiteľov základných škôl

© Autori: Mgr. Barbora Baďurová, PhD., PaedDr. Eva Balážová, PhD.,
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., Mgr. Ján Kaliský, PhD.,
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD., Mgr. Zdenko Mago, PhD.,
Mgr. Lenka Magová, PhD., prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.,
doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Recenzenti: PhDr. Dáša Vargová, CSc.
Mgr. Edita Štrbová, PhD.

Editorka: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD

Vydala: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2016
ISBN 978-80-557-1098-3

PrílohaVeľkosť
UDSKÉ_PRÁVA_A_PROSOCIÁLNA_VÝCHOVA_Metodika.pdf2.45 MB