Zborník Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy, PDF (2016)

okt 27 2017

Kaliský, J. (ed.) 2016. Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Belianum. ISBN 978-80-557-1167-6.


V období spoločenských zmien, keď staré riešenia a postupy už nie sú funkčné a nové ešte nie sú vyvinuté, morálne schopnosti jednotlivcov výrazne ovplyvňujú zmenu spoločenskej morálky. Liberalizáciou verejného a kultúrneho života sa spochybnili mnohé tradičné hodnoty, hospodárske a sociálne neistoty sa prenášajú aj do rodín.

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa už desať rokov výskumne venuje odborným témam, ktoré sú zacielené na národnú, ale i európsku identitu, prosociálnu výchovu, výchovu k ľudským právam, či environmentálnu výchovu a ktoré rozvíjajú obsahovo-teoretickú základňu vyučovacích predmetov etická, či občianska výchova.

Dôkazom toho je aj tento zborník štúdií tematicky orientovaný, na priamo či sprostredkovane, na témy súvisiace s vyučovacou problematikou v etickej, či občianskej výchove. Príspevky publikované v zborníku boli prezentované na rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencii v Banskej Bystrici, ktorú 23. a 24. júna 2016 zorganizovala Katedra etickej a občianskej výchovy pri príležitosti desiateho jubilea svojej existencie.

Zborník je štruktúrovaný podľa poradia prezentácie príspevkov na konferencii: po šiestich plenárnych príspevkoch sú zaradené príspevky prednesené v sekciách:

  • Ľudské práva v škole a prierezové témy vo vyučovaní etickej výchovy,
  • Aktuálne otázky etickej výchovy,
  • Atribúty európskej identity vo výchove mládeže.

OBSAH

DESAŤ ROKOV KATEDRY ETICKEJ A OBČIANSKEJ VÝCHOVY PF UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vojtech Korim

'DO CNOSTI (ARETÉ) EŠTE NEVIDÍM, ALE NERESŤ (KAKIA) SA MI ZDÁ JASNÁ' (O MORÁLNO-PATOLOGICKÝCH HABITUALITÁCH EURÓPSKEHO ČLOVEKA)
Andrej Rajský

UČITEL JAKO MORÁLNÍ AUTORITA
Pavel Vacek – Klára Šindelková

NOVÉ VÝZVY PRE UČITEĽA ETICKEJ VÝCHOVY
Viera Bilasová

GLOBALIZÁCIA, INTEGRÁCIA A IDENTITA EURÓPY V SÚVISLOSTI S VÝCHOVOU TROCH SÚČASNÝCH GENERÁCIÍ
Alžbeta Dufferová

DÔLEŽITOSŤ APLIKOVANÝCH VÝSKUMOV PRE PEDAGOGICKÚ TEÓRIU I PRAX
Eva Poláková

VÝZNAM ETICKEJ VÝCHOVY A OBČIANSKEJ VÝCHOVY (VÝCHOVY K DEMOKRATICKÉMU OBČIANSTVU) NA SLOVENSKU V KONTEXTE AKTUÁLNYCH GEOPOLITICKÝCH VÝZIEV V EURÓPSKEJ ÚNII
Daniela Drobná

PROTIPREDSUDKOVÁ VÝCHOVA AKO SÚČASŤ ETICKEJ VÝCHOVY
Júlia Klembarová

SÚČASNÝ STAV ŠIKANOVANIA V BANSKEJ BYSTRICI
Veronika Poláková

OBSAHOVÁ ANALÝZA PRÍPRAV NA VYUČOVANIE V KONTEXTE VÝCHOVY K HODNOTÁM
Eva Harakaľová

PODMIENKY INTEGRÁCIE MEDIÁLNEJ VÝCHOVY DO ETICKEJ VÝCHOVY
Eva Balážová

NÁSILIE V DIGITÁLNYCH HRÁCH: ĽUDSKOPRÁVNE ASPEKTY V KONTEXTE ETICKEJ VÝCHOVY
Zdenko Mago – Lenka Magová

(NE)ETICKOSŤ REKLAMNÝCH KOMUNIKÁTOV V (A)POLITICKÝCH KAMPANIACH K REFERENDU ZA RODINU 2015 NA SLOVENSKU
Ivana Bulanda

ETICKÉ A SPOLOČENSKÉ OTÁZKY OPTIMALIZÁCIE ČLOVEKA
Štefan Šrobár

MEDIÁLNA GRAMOTNOSŤ AKO ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO
Katarína Čižmárová

PRÍPADOVOSŤ AKO NÁSTROJ A METÓDA V ETICKEJ VÝCHOVE
Andrea Klimková

RIEŠENIE MORÁLNYCH DILEM – EFEKTÍVNA METÓDA V ROZVÍJANÍ MORÁLNYCH KOMPETENCIÍ
Petra Lajčiaková

PROSOCIÁLNÍ ANDRAGOGICKÁ EDUKACE JAKO NÁSTROJ PREVENCE AGEISMU
Hana Vavříková

PROFESIJNÁ ETIKA UČITEĽA A AKADEMICKÁ ETIKA A ETIKETA VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE (V PODMIENKACH FF UMB V BANSKEJ BYSTRICI) AKO MORÁLNA VÝZVA V NAŠEJ SPOLOČNOSTI
Daniela Kovaľová

KU KONCEPTU POŇATIA VÝCHOVY DOSPELÝCH V ANDRAGOGIKE
Ivan Pavlov – Martin Schubert

TRUST, COMMITMENT, RESPONSIBILITY, THE FOUNDATION OF EDUCATION FOR THE RATIONAL USE OF THE INTERNET. TOWARDS THE MORAL EDUCATION AND CITIZENSHIP
Maria Kocór – Magdalena Bojarska

HISTORICKO-POLITICKÉ A KULTÚRNE ASPEKTY FORMOVANIA EURÓPSKEJ IDENTITY V KONTEXTE VÝCHOVY MLÁDEŽE
Vojtech Korim

BIOETICKÉ VZDELÁVANIE AKO VÝZVA PRE ETICKÚ VÝCHOVU
Adela Lešková Blahová

MRAVNÁ VÝCHOVA V KONTEXTE MEDZIVOJNOVÉHO OBDOBIA SLOVENSKÉHO ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU
Terézia Kaššovicová

ÚSKALIA RELATIVIZMU PRI UTVÁRANÍ IDENTITY ŽIAKA V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ ŠKOLY
Katarína Vančíková

VÝZNAM EURÓPSKEHO OBČIANSTVA V POSILŇOVANÍ EURÓPSKEJ IDENTITY MLÁDEŽE V SÚČASNEJ ÉRE MIGRAČNEJ KRÍZY
Anna Mravcová

ETIKA A INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE V PRÁCI VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA
Tímea Šeben Zaťková

OTÁZKA KOLEKTÍVNEJ VINY NÁRODA
Janka Kyseľová

VYCHOVÁVAŤ K PROSOCIÁLNOSTI A(LEBO) K PROPRÍRODNOSTI?
Peter Krchnák

PODPORA EURÓPANSTVA V KONTEXTE ZVYŠOVANIA KVALITY VŠEOBECNÉHO VZDELÁVANIA
Petra Fridrichová

AKTUÁLNE ÚLOHY EKOFILOZOFIE A ENVIRONMENTÁLNEJ ETIKY V NOVOM GLOBÁLNOM PROSTREDÍ
Eva Svitačová – Daniela Hrehová

ŠPECIFIKÁ PRIEREZOVEJ TÉMY OSOBNOSTNÝ, SOCIÁLNY A PROSOCIÁLNY ROZVOJ VO VYUČOVANÍ ETICKEJ VÝCHOVY V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Miriam Niklová – Jana Stehlíková

POZNÁMKY K VÝCHOVE K ĽUDSKÝM PRÁVAM
Zlata Androvičová

ENVIRONMENTÁLNA ETIKA A ETICKÁ VÝCHOVA
Barbora Baďurová

K POSTOJOM ŠTUDENTIEK SLOVENSKÉHO JAZYKA K ŽIVOTU AKO VÝSLEDOK (MRAVNEJ) VÝCHOVY
Miroslav Kazík

O ENVIRONMENTÁLNEJ IDENTITE, ALTRUIZME A EGOIZME
Attila Rácz

K ZDÔVODNENIAM MORÁLNEHO KONANIA VO VZŤAHU K PRÍRODE (S AKCENTOM NA OHĽAD VOČI ZVIERATÁM) V ETICKEJ VÝCHOVE
Ján Kaliský


Názov: Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy
Podnázov: Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie

Editor: Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Vedecký redaktor: Prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Vedeckí recenzenti:
Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.
Doc. PhDr. Peter Krchnák, CSc.

Obálka: Mgr. Lenka Kasáčová, PhD.
Rozsah: 496 strán
Náklad: 150 ks
Vydanie: prvé, 2016
Vydavateľ: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Edícia: Pedagogická fakulta
Tlač: Equilibria s.r.o., Košice
ISBN: 978-80-557-1167-6