Zborník Kvalita života osôb s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb v PDF, Prešov, 2010

jan 26 2013

Cieľom medzinárodnej konferencie i predloženého zborníka je poskytnúť priestor pre výmenu informácií, skúseností a najnovších poznatkov vedeckých pracovníkov i odborníkov z praxe domovov sociálnych služieb z oblasti kvality života osôb s mentálnym postihnutím v týchto zariadeniach a touto cestou prispieť k zhromaždeniu odborných poznatkov v záujme normalizácie, zvýšenia kvality života a optimálneho rozvoja klientov s mentálnym postihnutím.

Príhovor

Ctené dámy, vážení páni, vzácni hostia,
Svetová zdravotnícka organizácia definovala v Ženeve v roku 1993 kvalitu života ako „vnímanie vlastnej pozície v živote v kontexte kultúry a hodnotových systémov so zreteľom na životné ciele, očakávania, štandardy a záujmy“. Ďalej uvádza, že tento koncept je komplexným spôsobom ovplyvňovaný fyzickým zdravím a psychickým stavom človeka i úrovňou jeho nezávislosti a vzťahmi k významným znakom prostredia.

Kvalita života a ľudské práva klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb je téma, ktorá nás neustále zaujíma. Otázky transformácie sociálnych služieb, zavádzania štandardov kvality sociálnych služieb a kvality života klientov nás priviedli na túto odbornú konferenciu.

V súvislosti s témou našej konferencie považujem za dôležité zdôrazniť, že jedným z výrazných znakov súčasného vývoja spoločnosti je výskyt sociálnopatologických javov od drobných porúch správania sa, kríz či frustrácií, cez závažné delikty smerujúce až po kriminalitu a narkomániu. Majú rôznu etiopatogenézu, no v podstate všetky deštruujú človeka, jeho osobnosť, zasahujú do života rodín, búrajú ich systém, patogenizujú sociálne role.

Zistilo sa, že podporné vzťahy v sociálnom prostredí tlmia škodlivé pôsobenie stresov na človeka. Ak k tomu pridáme pozitívne pôsobenie atmosféry porozumenia a opory v sociálnom prostredí, potom by sme boli my sami i naši klienti schopní zvládať životné záťaže.

Prvý raz v histórii Domova sociálnych služieb v Osadnom mám tú česť otvoriť prvú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorú organizuje Domov sociálnych služieb v Osadnom, Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s odborom sociálnym Prešovského samosprávneho kraja.

PhDr. Ján Šrenkel
Obsah

Hlavné referáty

Horňák, L.
Kvalita života klientov s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb – minulosť a perspektívy

Mandzáková, S., Zeľová,
V. Determinanty prejavov sexuality klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb

Franiok, P.
Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením

Gajdošíková, A.
Stimulačné programy ako prostriedok ovplyvňovania kvality života mentálne postihnutých jednotlivcov

Hampl, I.
Sexualita jako faktor ovlyvňující kvalitu života osob s postižením.

Harčaríková, T.
Detská hospicová starostlivosť na Slovensku z pohľadu špeciálnej pedagogiky

Lopúchová, J.
Kvalita života jednotlivcov so zrakovým postihnutím

Mandzáková, S.
K niektorým otázkam kvality života klientov domovov sociálnych služieb v oblasti sexuálnych a partnerských vzťahov

Mandzáková, S.
Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie osôb s ťažším mentálnym postihnutím

Pavlis, P.
K možnostiam komunikácie ľudí s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia

Šrenkel, J.
Kvalita života klientov domovov sociálnych služieb ako nástroj hodnotenia poskytovaných sociálnych služieb

Šrenkel, J.
Sociálne služby a kvalita života v domovoch sociálnych služieb

Žovinec, E., Seidler, P.
Kvalita života u osôb v rezidencionálnej starostlivosti a jej podoby v súčasných projektoch

Názov: KVALITA ŽIVOTA OSÔB S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Editor: MANDZÁKOVÁ Stanislava, PaedDr.
Recenzenti: HORŇÁK Ladislav, PaedDr., PhD., doc., MANDZÁKOVÁ Stanislava, PaedDr.
Vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
ISBN: 978-80-555-0260-1

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Kvalita_zivota_osob_s_mentalnym_postuhnutim_v DSS_2010.pdf3.37 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!