Recenzia vedeckej monografie: (Ne)postihnutý sexuálny život?

mar 11 2013

Stanislava Mandzáková: Kvalita sexuálneho a partnerského života osôb s ťažším mentálnym postihnutím. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0455-1.

Vedecká monografia autorky Stanislavy Mandzákovej je zameraná na tematiku, ktorá vyvoláva v našom kultúrnom okruhu rôzne hodnotiace konotácie a je jednou z okrajových tém aj v rámci značne tabuizovanej problematiky sexuality na Slovensku. Autorka sa preto zhostila neľahkej úlohy nielen na teoretickej rovine, ale prináša aj výskumné dáta v predmetnej oblasti.

Monografia je rozčlenená do šiestich kapitol. Autorka postupne vymedzuje základné teoretické východiská problematiky sexuality osôb s ťažším mentálnym postihnutím a následne prezentuje kvalitatívne aj kvantitatívne výsledky vlastného výskumu, ktorý je zameraný na identifikáciu a analýzu niektorých aspektov kvality života osôb s ťažším mentálnym postihnutím v oblasti sexuality a partnerských vzťahov, ako aj popis faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať sexualitu a sexuálnu výchovu týchto osôb.

Autorka sa v monografii nezaoberá len takými sexuálnymi aspektmi, ktoré sú „menej problematické“, ale nevyhýba sa ani analýze takých foriem sexuálneho správania u osôb s ťažším mentálnym postihnutím, ktoré narážajú na rôzne etické, psychologické, sociálne a i. bariéry. Autorke sa taktiež podarilo zosumarizovať a prepojiť rôzne vedecké – teoretické aj výskumné dáta s východiskami sexuálnej výchovy, zohľadňujúc pri tom špecifiká cieľovej skupiny, ako aj podmienok, v ktorých sa sexuálna výchova realizuje.

Vo výskume autorka použila nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne metódy a taktiež získané dáta sa neobmedzujú len na kvantitatívne, ale autorka prezentuje aj množstvo pracne a časovo náročne získaného kvalitatívneho materiálu, ktorý poskytuje ďalší priestor na jeho analýzu do budúcnosti.

Odporúčania, ktoré sú formulované na úrovni teórie, metodológie, ale aj praxe skutočne vyplývajú z výskumných zistení, sú ukotvené v reálnych podmienkach klientov a klientok s ťažším mentálnym postihnutím a môžu byť podkladom pre vytváranie takých podmienok, ktoré v oblasti sexuality majú ambíciu prispieť k zlepšeniu kvality života týchto osôb a môžu napomôcť odborným zamestnancom a zamestnankyniam zorientovať sa v mnohých problematických otázkach, týkajúcich sa sexuality a celkovo prispieť k efektívnej a priateľskej sexuálnej výchove u osôb s mentálnym postihnutím.

Autorka monografie:
PaedDr. Stanislava Mandzáková, PhD.
Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci svojej vedecko-výskumnej, publikačnej a prednášateľskej činnosti sa venuje problematike komunikácie učiteľa so žiakmi s mentálnym postihnutím, otázkam sexuálnych a partnerských vzťahov osôb s mentálnym postihnutím a integrovanej edukácii osôb s postihnutím. Je autorkou zahraničných a domácich vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolského učebného textu a mnohých vedeckých a odborných štúdií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Je editorkou zborníkov z medzinárodných vedeckých konferencií a riešiteľkou vedeckých projektov.

Recenzentka:
doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša sexuálnu výchovu, sociálnu psychológiu a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Má ukončený dlhodobý experienciálny výcvik v psychodynamickej psychoterapii. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie workshopov pre učiteľov a učiteľky sexuálnej výchovy. Je vedeckou a organizačnou garantkou medzinárodnej vedeckej konferencie „Sexualities“. Publikovala vedecké monografie „Predmanželská sexualita v kontextoch sexuálnej diverzity a variability“, „O sexualite, sexuálnej morálke a súčasných partnerských vzťahoch“, „Etika v adlerovskej teórii“ a i. a je autorkou mnohých ďalších zahraničných a domácich vedeckých publikácií. Výskumne sa dlhodobo zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedeckých projektov a zameriava sa na výskum sexuálnych biografií, sexuálnych životných štýlov, diskurzov v oblasti sexuality a sexuálnej výchovy, konštrukcií sexuálnej morálky.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!