Zborník z konferencie Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty, ktorá sa konala 8.11.2012 v Bratislave v PDF

apr 4 2013

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie o dopadoch zmeny klímy na obyvateľov rozvojových, rovnako ako rozvinutých krajín, ktorú Slovenská katolícka charita organizovala v spolupráci s Pedagogickou a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

Obsah

Zasadzovať sa za ochranu života, životného prostredia a dôstojnosť každého človeka
Mgr. Radovan Gumulák

Klimatická zmena a prejavy jej dôsledkov v krajinách III. sveta
Prof. RNDr. Milan, Lapin, PhD.

Globálna zmena klímy a jej dopady v kontexte medzinárodných environmentálnych procesov
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

Rastúci význam prepojenia rozvojovej pomoci a riešenia zmeny klímy Ing. Peter Hulényi
Climate change is a human security problem
M. Sc. Stanislav Vidovič

Dosah zmien klímy na populáciu subsaharskej Afriky: vízia cirkvi a význam kampaní na presadzovanie spravodlivosti v riešení dôsledkov zmien klímy
Jeho Eminencia Monsignor Paul Ouedraogo

Determinanty zdravia v sub-saharskej Afrike. Možný impakt na zdravie detí do veku 5 rokov
MUDr. Ján Bodo, PhD.

HIV/AIDS, environment and climate change – new challenges and approach to the epidemics
MUDr. Jozef Šuvada, PhD, MPH

Klimatická zmena – aktuálna výzva pre výskum a monitoring exotických karanténnych škodcov
Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. & Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Mineralógia atmosféry – vplyv prachu v atmosfére na vývoj klímy a zdravie človeka
Mgr. Peter Bačík, PhD. & PhDr. et RNDr. Božena Baluchová, PhD.

Climate changes, climate change scenarios, climate change impacts and adapting options
Prof. RNDr. Milan, Lapin, PhD.

Climate change and its impacts – critical approach
Zbigniew Ustrnul

Extrémne klimatické anomálie ako priamy dôsledok globálneho otepľovania
Mgr. Alexader Ač, PhD. & Mgr. Jozef Pecho

Learning for a sustainable, low-carbon future – time for a paradigm shift
Dr. Darja Piciga, PhD.

Nové trendy vo výskume klímy a klimatických zmien
RNDr. Pavel Šťastný, CSc.

Vplyv klimatických zmien na migračné pohyby v Afrike v ostatných dvadsiatich rokoch
PaedDr. Rastislav Čief, PhD. & PaedDr. Michal Kovačic, PhD.

Developing a global citizenship education programme for three to six year olds
Aoife McTernan et al.

Medializácia dôsledkov zmeny klímy v slovenských médiách (a jej vplyv na rozvojové vzdelávanie)
RNDr. et PhDr. Božena Baluchová, PhD.

Environmentálne vzdelávanie, environmentálna etika a environmentálna filozofia v kontextoch postojov ku klimatickým zmenám
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. & Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.


PRÍHOVOR

Srdečne vás vítam na medzinárodnej vedeckej konferencii o dopadoch zmeny klímy na obyvateľov rozvojových, rovnako ako rozvinutých krajín, ktorú Slovenská katolícka charita organizuje v spolupráci s Pedagogickou a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Osobitne medzi nami vítam jeho excelenciu, arcibiskupa Paula Ouedraoga, prezidenta organizácie Caritas Burkina Faso; jeho excelenciu Stanislava Vidoviča, veľvyslanca Slovinskej republiky na Slovensku; profesorku Alicu Vančovú, dekanku Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Vítam takisto medzi nami aj pána Petra Hulényiho, riaditeľa Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR, ktorému zároveň ďakujem, že sa môže konferencia konať pod zášti-tou a na pôde tohto ministerstva. Tiež srdečne vítam všetkých odborných garantov a garantku našej konferencie, prednášajúcich zo Slovenska aj zo zahraničia, diskutujúcich, akademickú, študentskú i treťosektorovú obec.

To, že sme sa tu všetci zišli, svedčí o tom, že táto téma je vážna a naliehavá. Dôsledky zmien klímy postihujú všetky krajiny bez rozdielu – či sú veľké alebo malé, bohaté alebo chudobné. Zvyšujúce sa hladiny oceánov, stále silnejšie búrky aj záplavy ohrozujú všetky kontinenty. Častejšie suchá a následná neúroda, spôsobujúca hladomor, vyústila v mnohých oblastiach rozvojových krajín do konfliktov o prírodné zdroje, nerastné suroviny a veľké množstvá ľudí opúšťajú svoje domovy, pretože oblasť, kde žili, sa stala nehostinnou.

Bohaté krajiny majú lepšiu šancu – vysporiadať sa s následkami zmien klímy. Ak je väčšie sucho či neúroda, naši farmári dostanú väčšie dotácie z Európskej únie. Búrka alebo záplavy zničili obydlia a infraštruktúru? Vláda nám vyčlení mimoriadne finančné prostriedky na odstraňovanie škôd. No pre chudobné krajiny, napríklad v subsaharskej Afrike, je to otázka prežitia. Ak nie ste schopní si nič dopestovať a nájsť dostatočný zdroj pitnej vody, je to alarmujúci problém.

Pred rokom a pol som pracovne navštívil Keňu. Bolo to práve v čase, keď krajiny Afrického rohu postihlo najhoršie sucho za posledných 60 rokov. Na niektorých miestach nespadla kvapka dažďa po dobu takmer 6 mesiacov. Podľa údajov OSN vtedy postihlo sucho viac ako 10 miliónov ľudí. S kolegami som šiel na monitoring miesta, kde sme chceli realizovať projekt na podporu poľnohospodárstva. Našiel som tam dlhý rad žien, ktoré čakali na to, kým si budú môcť nabrať vodu z malej špinavej mláky. Bol to miestny prameň a jediný zdroj vody v okolí asi 10 kilometrov. Pýtal som sa ženy, ktorá naberala vodu z tohto zdroja malým plechovým hrnčekom – ako dlho jej trvá naplnenie svojej 10-litrovej nádoby. „Dve hodiny,“ odpovedala. Za ňou však stáli ďalšie ženy s podobnými nádobami – na vodu niekedy čakajú aj celý deň. V tom čase nebolo dosť vody pre ľudí, nieto ešte pre hospodárske zvieratá. Domáci obyvatelia preto museli svoj dobytok predávať pod cenu, ak im dovtedy neuhynul pre nedostatok vody. Bola to pre mňa veľká lekcia – na tento obraz si spomeniem vždy, keď si pustím pitnú vodu z vodovodného kohútika.

Keď sme sa v charite rozhodli zorganizovať túto konferenciu, mnohí sa ma pýtali – prečo sa práve Slovenská katolícka charita venuje tejto téme. Veď pred-sa zmeny klímy zaujímajú viac vedcov alebo politikov, a nie charitu. Odpovedal som, že predovšetkým my (ako kresťanská organizácia) máme morálnu povinnosť a zodpovednosť – zasadzovať sa za ochranu života a dôstojnosť každej ľudskej osoby. Boh nám zveril túto zem a prírodu, aby sme správali k nej správali zodpovedne a chránili životné prostredie s cieľom spoločného dobra. Preto sme pozvali Vás: ľudí z odbornej, vedeckej a akademickej obce, aby sme spolu hovorili o tejto téme, o problematike zmeny klímy aj z odborného a vedeckého hľadiska.

Nechceme, aby táto konferencia bola len ďalšou povinne zrealizovanou aktivitou, ďalšou čiarkou v projekte, financovanom z európskych fondov. Chceme politikov, vládnych predstaviteľov, odbornú, ale aj laickú verejnosť upozorniť na dôsledky zmien klímy, a príklady toho – ako to ťažko znášajú práve obyvatelia v rozvojových krajinách. Chceme zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že k tejto situácii a negatívnym dopadom zmeny klímy prispel aj človek z rozvinutých krajín svojou činnosťou – svojim nezodpovedným správaním sa k životnému prostrediu, emisiou skleníkových plynov. Chceme dosiahnuť, aby sme už prestali zatvárať oči pred týmto problémom.

Mali by sme si čím skôr uvedomiť, že máme len jednu planétu pre život na zemi a naša činnosť voči životnému prostrediu má dopad aj na ľudí na opačnom konci zemegule, na vzdialenom africkom kontinente. Prajeme si, aby sa viac investovalo do zelenej energie a udržateľných technológií, aby sa znižovali emisie skleníkových plynov, a aby naša vláda napriek kríze a úsporným opatreniam dokázala vyčleniť viac finančných prostriedkov na rozvojovú pomoc v najchudobnejších krajinách.

Sme presvedčení, že čo spôsobil človek, môže aj napraviť. Ako sa naša generáciu postaví k tomuto problému, bude posudzovať o niekoľko desaťročí či storočí história. Preto sme sa počas uplynulých troch rokov (v spoločnom projekte slovenskej a slovinskej charity) snažili prostredníctvom rozvojového vzdelávania upozorniť mladých ľudí na Slovensku aj v Slovinsku na príklady, ako sa nás týkajú zmeny klímy; snažili sme sa ich nasmerovať k rozhodnutiu – zmierniť ich dopady.

Na začiatku sme mali obavy, či táto téma bude školy zaujímať, a či sa vôbec budú študentské kolektívy chcieť zapojiť. To, čo sa nám však podarilo, prekročilo všetky naše očakávania – do našej vzdelávacej kampane sa na území Slovenska zapojilo 170 základných a stredných škôl. Mladí ľudia nám ukázali, že im táto téma nie je ľahostajná. Projekt rozvojového vzdelávania SKCH zaznamenal niekoľko úspechov za uplynulé tri roky: spolu 2000 kilometrov ubehli žiaci a žiačky na základných školách v maratóne za klimatickú spravodlivosť, aby takto vyjadrili svoju solidaritu s rovesníkmi a rovesníčkami na africkom kontinente; 2000 didaktických pomôcok, zameraných na tému zmeny klímy, sme distribuovali do škôl; zorganizovali sme 50 workshopov s názvom „Ži jednoducho a solidárne“; zrealizovali sme 15 diskusií na školách s hostkami zo subsaharskej Afriky; pripravili a distribuovali sme 12 000 kusov informačných materiálov; ponúkli sme verejnosti 10 vzdelávacích fotovýstav po celom Slovensku atď.

Najviac nás prekvapila účasť, aktivita a kreativita mladých ľudí zo základných a stredných škôl, ktorí sa rozhodli zapojiť do multimediálnej súťaže pri príležitosti Dňa Zeme a nakrútili originálne eko-filmy na tému zmien klímy, ekológie a solidarity s chudobnými krajinami (ekovideá si je možné pozrieť na stránke: www.mladacharita.sk). Autori a autorky štyroch víťazných filmov (zo stredných škôl v Košiciach, Námestove a v Žiline, ako aj zo základnej školy v Trnave) mali možnosť odpremiérovať svoje filmy a prevziať si ocenenia práve na tejto konferencii SKCH v Bratislave.

Verím, že sa nám našimi aktivitami v rámci projektu rozvojového vzdelávania podarilo zasiať aspoň malé semienko, a keď títo mladí ľudia budú raz dospelí, budú azda vedieť zaujať solidárny postoj k rozvojovým krajinám, ako aj zodpovedný postoj k životnému prostrediu. Prajem si, aby rozhodnutiam vlády (predovšetkým schvaľovaniu štátneho rozpočtu) slovenskí občania rozumeli – aby si uvedomili, prečo vláda venuje milióny eur na realizáciu rozvojových projektov v Južnom Sudáne, Keni alebo v inej rozvojovej krajine. Prajem si, aby médiá nekomentovali túto situáciu rýpavou otázkou (nečakajúc však na vysvetlenie): „Načo pomáhať v Afrike, keď doma máme takisto vážne problémy?“ Prehodnocovanie vlastného konzumného životného štýlu, nachádzanie súvislostí a závislosti medzi rozvinutým a rozvojovým svetom nie je vždy jednoduché a žiadúce. Ale netreba sa vyhýbať zodpovednosti, solidarite, skromnosti.

Verím, že táto konferencia poskytne všetkým prítomným priestor pre nové podnety, vyriešené dilemy a zaujímavú diskusiu. Možno niektoré otázky zostanú nezodpovedané, no azda toto podujatie prispeje k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je bezpečnejšie, čistejšie a zdravšie prostredie pre nás, no aj pre generácie, ktoré prídu po nás.

Mgr. Radovan Gumulák
generálny sekretár SKCH

Vydavateľ:
Slovenska katolícka charita (SKCH / Caritas Slovakia)
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava, Slovenská republika

Editorka zborníka:
PhDr. RNDr. Božena Baluchová, PhD.

Zostavovateľky zborníka:
Mgr. Mariana Ištoňová
PhDr. RNDr. Božena Baluchová, PhD.

ISBN: 978-80-967870-1-2
© Slovenská katolícka charita (SKCH / Caritas Slovakia)

PrílohaVeľkosť
Zbornik_Konferencia_Zmena_klimy_2012.pdf5.32 MB

Ponuka vzdelávania

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!