Asistent učiteľa na základných školách pre deti so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

nov 28 2021

Teacher´s assistant at primary schools for children with disabilities in the Slovak Republic

Abstrakt: Odborný článok je zameraný na to, či asistenti učiteľa na základných školách majú vytvorené dostačujúce podmienky pre prácu s deťmi so zdravotným postihnutím na vyučovacích hodinách. Sekundárnym cieľom je, čo motivovalo človeka pre prácu asistenta učiteľa. Medzi posledným cieľom je aké konkrétne zmeny navrhujú pre prácu asistenta učiteľa na základných školách. Výskum bol realizovaný dotazníkovou formou. V úvode článku je uvedené aká by mala byť Osobnosť asistenta a aké novinky pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Asistent učiteľa na základných školách
Kľúčové slová: Asistent učiteľa na základných školách, podmienky na vyučovacích hodinách, motivácia.

Abstract: The expert article focuses on whether teaching assistants in primary schools have created sufficient conditions for working with children with dosabilities in the classroom. The secondary goal is what motivated the person to work as a teacher´s assistant. Among the last goal is what specific changes they prpose for the work pf a teacher´s assistant in primary schools. The reaserch was carried out in the form of a queationnaire. The introduction of the article states what the personality of the assistant should be and what news is prepared by the Ministry od Education, Science, Research and Sports. Assistant teacher in primary schools.
Key words: Teacher´s assistant in primary schools, conditions in lessons, motivation.

Úvod

V deväťdesiatych rokoch sa začali meniť nové školské zákony, prichádzalo na integrované vzdelávanie do bežných škôl čoraz viac žiakov s postihnutím. Tým učitelia bežných základných škôl často krát nezvládali vzdelávací proces a potrebovali pomoc pre seba aj pre deti so zdravotným postihnutím na vyučovacích hodinách. A tak sa postupne na mnohých školách začali vytvárať pracovné pozície pre asistentov učiteľa. Asistent učiteľa je pomerne mladá profesia, čo znamená, že je v neustálom vývoji a prechádza rôznymi zmenami.1

Osobnosť asistenta

Je to človek s pridanou hodnotou. Empatická a vnímavá bytosť, ktorá okrem toho, že žiakovi ukáže ako má čo používať alebo vysvetlí a zjednoduší zadanie úlohy, sa dokáže v pravú chvíľu spýtať: ,,Ako sa cítiš?“

Empatický asistent, na žiakovi, ktorý dostal nepríjemnú známku vidí, že sa tak pravdepodobne aj cíti. ,,Sledujem, čo dieťa prežíva v takýchto chvíľach, alebo ho počúvam, čo na margo toho celého hovorí.“
Podľa toho, čo sa mi podarí vyhodnotiť z jeho reakcie, reagujem takto:
1. Ak je dieťa emocionálne (zúri, klepká, búcha, plače), spýtam sa ,,Ako sa cítiš?“
2. Ak sa dieťa vyjadruje slovne, pýtam sa: Čo si myslíš o hodnotení, ktoré si dostal?“2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doteraz už investovalo do asistentov na školách osemdesiat tri miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. ,,V súčasnosti máme vďaka národnému projektu na školách tisíc deväť sto štyridsaťsedem asistentov a sedemsto sedemdesiat osem členov inkluzívnych tímov.“ Ministerstvo uvoľní osem miliónov eur, aby finančnú pomoc získalo ďalších dvesto päť škôl, ktoré zatiaľ neboli podporené. Deťom a žiakom by tak malo byť k dispozícii na školách spolu dvetisíc dvesto deväťdesiat šesť asistentov a deväť sto deväť členov podporných tímov.3

Realizované podobné výskumy

V roku dvetisíc devätnásť bol realizovaný prieskum pod názvom ,,Počet pedagogických asistentov v bežných ani špeciálnych školách nie je dostatočný.“ V tomto prieskume je spomenuté aj to, že okrem malého objemu zdrojov prerozdeľovaných ministerstvom, ktorý dokáže uspokojiť približne len polovicu predložených žiadostí, je podľa prieskumu problémom aj netransparentnosť procesu a diskontinuita financovania, keďže mzda asistenta je školám garantovaná iba jeden rok.4

Metodológia a otázky k výskumu

Hlavným cieľom výskumného článku chcela autorka zistiť či majú deti so zdravotným postihnutím s asistentom učiteľa vytvorené dostačujúce podmienky na základnej škole prípadne aké ťažkosti s vytvorenými podmienkami musia prekonávať.

Pre rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím a taktiež aj pre asistentov učiteľa na základných školách bol zostavený dotazník s pätnástimi otázkami. Do tohto výskumu sa zapojilo päť rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím a tridsať sedem asistentov učiteľa na základných školách. Otázky boli zostavené jednou formou odpovedí, ale aj možnosťou textovej odpovede.

Demografické údaje rodičov dieťaťa so zdravotným postihnutím

Tabuľka 1: Rodičia detí so zdravotným postihnutím

Pohlavie Kraj
Č.1 Žena Žilinský
Č.2 Žena Žilinský
Č.3 Žena Trnavský
Č.4 Žena Banskobystrický
Č.5 Žena Košický

Demografické údaje asistentov učiteľa na Základných školách

Graf 1: Pohlavie respondentov

Výskumu k tomuto odbornému článku sa zúčastnilo tridsať sedem asistentov na základných školách. Jeden muž a tridsať šesť žien, čo je 2,7 % mužov a 97,3 % žien.

Graf 2: Kraj, z ktorého pochádzajú respondenti

Druhý graf je farebnejší. Vyplýva z neho, že najviac asistentov pochádzajú zo Žilinského kraja, nasleduje Trenčiansky kraj. S rovnakou percentuálnou hodnotou je Nitriansky a Prešovský kraj. Z Banskobystrického kraja sa zúčastnilo 10,8 % asistentov. Najmenej a s rovnakou percentuálnou hodnotou sa zúčastnilo asistentov z Bratislavského a Trnavského kraja.

Graf 3: Odpracované roky asistentov učiteľa

Až 89,2 % asistentov, ktorí sa zúčastnili výskumu pracujú jeden až päť rokov. Iba 10,8 % pracuje ako asistent 6 až desať rokov.
Mentálne postihnutie, Autizmus, Dyslexia, Disgrafia sú väčšinou druhy postihnutia, s ktorými pracujú asistenti na základných školách, ktorí vyplnili dotazník.

Výsledky

Odpovede rodičov detí so zdravotným postihnutím spolu s asistentmi učiteľov na základných školách sú v nasledujúcich tabuľkách.

Tabuľka 2: Hlavný cieľ

Rodič - Dostačujúce podmienky na vyučovacích hodinách
Len jeden rodič potvrdil, že jeho dieťa má s asistentom učiteľa nedostačujúce podmienky na vyučovacích hodinách.
Asistent - Dostačujúce podmienky na vyučovacích hodinách
68 % asistentov učiteľa odpovedalo jednoznačne, že majú dostačujúce podmienky a 5 % odpovedalo, že nemajú dostačujúce podmienky so žiakom na vyučovacích hodinách. Ostatní asistenti učiteľa odpovedali nasledovnými, širšími odpoveďami.
Áno, ale niekedy ma irituje, keď dieťaťu vysvetľujem učivo „jednoduchou" formou. Upozorní ma učiteľ, aby som ticho rozprával a tým mi dieťa nerozumie nič a nevypracuje to podľa mojich pokynov. A keď mám rúško, tak je môj hlas oveľa slabší.
Mám k dispozícii kabinet s magnetickou tabuľou. Na vyučovacích hodinách sedí vedľa žiaka.
Nie, nemáme dostatočne vytvorené podmienky na vzdelávanie. Veľakrát som so žiakmi na chodbe. Potrebovali by sme miestnosť, ktorá by bola vyslovene pre nás asistentov, kde by sme mohli pracovať so žiakmi. Bohužiaľ takú miestnosť na škole nemáme. Ale ponúka nám kanceláriu na prácu so žiakmi naša špeciálna pedagogička.
Áno, ale veľmi mi chýba možnosť individuálneho prístupu.
Áno, úplne výborne podmienky.
Nie, lepšie sa mi pracuje s deťmi počas distančného vzdelávania, pretože majú menej hodín v škole a môžem s nimi mať individuálne online hodiny.
Nemám. Nakoľko veľa učiteľov si myslí, že som na to, aby som ich špehovala pri práci
Ako kedy.
Záleží od učiteľa, ktorému asistujem.
Postupne sa to zlepšuje.

Tabuľka 3: Motivácia asistentov

Asistent učiteľa Motivácia stať sa asistentom učiteľa na Základných školách
Č.1 Pretože predtým som pracoval ako vychovávateľ v Centrách pre deti a rodiny (bývalé Detské domovy) so zdravotným postihnutím a poruchami správania. Veľmi ma bavila školská príprava s deťmi a to ma motivovalo sa stať asistentom.
Č.2 Osobná skúsenosť.
Č.3 Motivovalo ma to, že som chcela získať viacej praxe, pretože na VŠ sme mali veľmi málo praxe. Chcela som začať ako asistent učiteľa a neskôr ako špeciálny pedagóg - moja aprobácia.
Č.4 Chcem pracovať s deťmi s postihnutím a pomáhať im.
Č.5 Je to poslanie, krásna práca, pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Č.6 Mám rada prácu s deťmi.
Č.7 Chuť pomáhať deťom, návrat do školstva.
Č.8 Doplnenie úväzku.
Č.9 Nedostatok pracovných miest v učiteľskej profesii. Keď som chcela ostať v školskom prostredí, zobrala som aj túto ponuku.
Č.10 Pomoc k dosiahnutiu lepších výsledkov na vyučovaní.
Č.11 Chuť niekomu pomáhať.
Č.12 Deti, empatia.
Č.13 Možnosť pracovať v školstve.
Č.14 Moje vlastné dieťa.
Č.15 Pomoc.
Č.16 Zmysluplnosť tohto povolania.
Č.17 Práca s deťmi, výzva neustále na sebe pracovať a tak pomáhať deťom, ktoré to potrebujú, tak ako aj ich spontánna radosť z úspechu a napredovania.
Č.18 Pedagogické vzdelanie, voľné miesto PA.
Č.19 Zdravotná situácia dieťaťa.
Č.20 Náhoda.
Č.21 Prax v školstve, príprava na prácu normálneho učiteľa, pracovný čas.
Č.22 Milujem prácu s deťmi.
Č.23 Práca s deťmi.
Č.24 Úprimnosť detí, pomáhanie deťom v začlenení sa.
Č.25 Princípy inkluzívneho vzdelávania.
Č.26 V rodine máme špeciálne deti, takže mám k nim blízko.
Č.27 Láska k deťom.
Č.28 Pomáhať deťom
Č.29 Veľmi rada pracujem s deťmi a motivuje ma to v posune ďalej a ku skúsenostiam.
Č.30 Moje okolie, osobne poznám deti s VPU.
Č.31 Voľné pracovné miesto plus moje vzdelanie.
Č.32 Výzva.
Č.33 Pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Č.34 Možnosť pomôcť učiteľovi a dieťaťu..
Č.35 Chcem im uľahčiť proces vzdelávania a je to aj moja zastávka, kým doštudujem špeciálnu pedagogiku.
Č.36 Tieto deti vedia byť oveľa vďačnejšie ako zdravé dieťa.
Č.37 Myslím, že viem/môžem pomôcť na základe osobných skúseností.

Graf 4: Zmeny v prístupe pre lepšiu prácu asistentov na základných školách

V odpovedi ,,Iná“ sa vyjadrilo deväť asistentov. Jeden z asistentov sa výstižne vyjadril, že veľakrát treba zmeniť prístup všetkých troch zložiek ( školy, rodičov, ale aj učiteľov).

Tabuľka 4: Návrhy konkrétnych zmien

Návrhy rodičov na konkrétne zmeny pre zlepšie podmienok pre asistentov a žiakov:
Lepšie finančné ohodnotenie.
Zaradenie do vyššej triedy v rámci tabuľkového platu a prísnejšie podmienky.
Zvýšiť počet asistentov na školách.
Určite ich mať viac.
Možnosť byť s deťmi aj počas prestávky, keďže vtedy má problém so správaním.
Návrhy asistentov učiteľov na konkrétne zmeny pre zlepšie podmienok pre asistentov a žiakov:
24 % asistentov učiteľa nenavrhuje žiadnu konkrétnu zmenu.
Bolo by dobré, ak by som mohol pracovať s dieťaťom mimo triedy, lebo ostatní žiaci ho rušia. Momentálne to nie je možné, lebo školská inšpekcia nám to nepovolila.
Možnosť hodnotiť prácu žiaka - mať možnosť zapísať známku do edupage.
Určite, aby mali svoj priestor - miestnosť, kde môžu pracovať so žiakmi. Taktiež, aby mali väčšiu podporu od vedenia, špeciálny pedagóg, riaditeľ školy,.
Lepší prístup, rešpekt.
Zlepšiť celkovú klímu školy a komunikáciu.
Istota trvalého pracovného pomeru a nie cez projekty.
Školenia.
Vytvorená nejaká ,,triednická hodina" - na rozhovory, analýzy, rozhovory s učiteľmi..
Mať vyhradené individuálne hodiny so žiakmi.
Voľné miestnosti/triedy.
Chýbajú pomôcky, priestor na individuálnu prácu.
V prvom rade práva.
Pracovný čas ako učiteľ.
U nás sú podmienky dobré.
Viac pomôcok, spolupráca zamestnancov s asistentmi.
Rovnocenné postavenie s učiteľom.
Viacej pomôcok.
Aby mali asistenti tiež možnosť odborné pracovať s deťmi.
Hlavne, aby ich bolo viac. Teda dlhodobo vytvorené pracovné miesta pre asistentov, zmluvy na minimálne 2-3 roky. Odmeny.
Vzájomná dôvera s učiteľom; individuálna činnosť.
Spoločné hľadanie riešenia problémov.
V prvom rade by mali byť považovaní za rovnocenných partnerov učiteľov a v menšej miere byť využívaní na zastupovanie, pretože potom chýbajú na mieste, kde majú byť.
Aby mali rovnaké ohodnotenie ako učitelia.
Viac miesta na realizáciu.
Napríklad, aby sa dokúpili kompenzačné pomôcky, aby učitelia viac zapájali asistentov do prípravy pracovných listov, písomiek.
Veľmi by ale pomohlo, keby sa konečne spoločnosť pozerala na školstvo tak, ako si to zaslúži.
Viac možností vzdelávania v réžii školy.

Záver

Cieľom odborného článku, či majú asistenti učiteľa na základných školách dostačujúce podmienky na vyučovacích hodinách pre prácu s deťmi so zdravotným postihnutím.

Pri zistení hlavného cieľa, či asistenti učiteľa na Základných školách majú vytvorené dostačujúce podmienky na prácu s deťmi vyplýva z výsledkov, že aj keď sú vytvorené podmienky na školách pre asistentov, tak ešte stále asistenti sa nájdu výnimky, kde asistent bojuje o podmienky, ktoré by vyhovovali na prácu s dieťaťom so zdravotným postihnutím.

Rodičom detí so zdravotným postihnutím a asistentom učiteľa na základných školách odpovedali aj na podobné otázky. Pre rodičov s deťmi so zdravotným postihnutím to bola napríklad otázka či sú spokojní s asistentom, ktorí je pridelený ich dieťaťu so zdravotným postihnutím. Všetci rodičia v tomto výskume odpovedali jednoznačne áno. Pri asistentoch učiteľa na základných školách to bola napríklad otázka či sa rozprávajú s učiteľmi o spoločnej spolupráci na vyučovacích hodinách. Z tridsiatych siedmych asistentov len dvaja odpovedali, že sa o svojej spolupráci na vyučovacích hodinách nerozprávajú.

Pri konkrétnych navrhnutých zmenách pre asistentov učiteľa na základných školách bolo najviac odpovedí k rovno cením podmienkam ako má samotný učiteľ na základných školách.

Autorka: Mgr. Michaela Lorková
Autorka je absolventkou misijnej a charitatívnej práce na VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave. Počas celého štúdia sa venovala dobrovoľníckej činnosti v organizácii ZPMP. Po ukončení štúdia pracovala v neziskovej organizácií Prima n.o.. Momentálne je na rodičovskej dovolenke. Autorka má fyzické zdravotné postihnutie. No aj napriek tomu zdravotnému postihnutiu má zdravého syna a zvláda výchovu aj napriek postihnutiu. Popri výchove nechce vyjsť z pracovného nasadenia a tak sa začala zaoberať výskumom, ktoré sa priamo zameriavajú na problematiku zdravotného postihnutia..

Zoznam použitej literatúry

1. Belková, V. a kolektív., 2020. Pedagogický asistent v praxi. s. 90. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. ISBN: 978-80-557-1793-7
2. Dostupné online na: https://asistentiucitelov.sk/blog/osobnos%C5%A5-asistenta-u%C4%8Dite%C4%BEa

3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2021. Investujeme ďalších 8 miliónov eur na asistentov učiteľa. Dostupné online na: https://www.minedu.sk/b-groehling-investujeme-dalsich-8-milionov-eur-na-...

4. Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., Vančíková, K. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava: MESA10, 2019. Dostupné na: https://analyza.todarozum.sk/docs/346831004ej0a/


1 Belková, V. a kolektív., 2020. Pedagogický asistent v praxi. s. 8
2 Stehlíková, M., 2020. Osobnosť asistenta. Dostupné online na: https://asistentiucitelov.sk/blog/osobnos%C5%A5-asistenta-u%C4%8Dite%C4%BEa
3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2021. Investujeme ďalších 8 miliónov eur na asistentov učiteľa. Dostupné online na: https://www.minedu.sk/b-groehling-investujeme-dalsich-8-milionov-eur-na-...
4 Hall, R., Dráľ, P., Fridrichová, P., Hapalová, M., Lukáč, S., Miškolci, J., Vančíková, K. Analýza zistení o stave školstva na Slovensku: To dá rozum. Bratislava: MESA10, 2019. Dostupné na: https://analyza.todarozum.sk/docs/346831004ej0a/

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!