Etický kódex supervízie

máj 28 2018

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov odporúča, aby tento kódex bol súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia – absolventi akreditovaného vzdelávania v supervízii,

Dovoľujeme si vás upozorniť na prijatie Etického kódexu supervízie, ktorý by mal napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj objednávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce a k jej efektívnemu uplatneniu v supervíznej praxi.

Milan Schavel – Andrej Matel, supervízori a lektori Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

PrílohaVeľkosť
Eticky_kodex_supervizie_IVSP.pdf247.94 KB