Etický kódex supervízie (2024)

jan 16 2024

Etický kódex supervízie bol aktualizovaný v roku 2024. Podnety na jeho revíziu zazneli najmä na vedeckej konferencie „Profesionalizácia supervízie v pomáhajúcich profesiách“ (Prešov, 23.11. 2023). Dôvodom bol najmä výkon supervízie prostredníctvom digitálnych technológií a sociálnych sietí, ktorý priniesol so sebou aj nové etické výzvy.

Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)Ilustrácia: vygenerované umelou inteligenciou (2024)

Etický kódex supervízie vznikol z požiadavky supervízorov, účastníkov supervízneho výcviku a odberateľov supervízie v roku 2018. Jeho ašpiráciou je skvalitnenie eticky citlivej praxe výkonu supervízie. V texte kódexu sa odporúča, aby tento kódex bol súčasťou supervízneho kontraktu resp. komplexného programu supervízie v organizácii.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia – absolventi akreditovaného vzdelávania v supervízii,
Dovoľujeme si vás upozorniť na aktualizáciu Etického kódexu supervízie, ktorý by mal napomôcť korektnému vystupovaniu supervízora, ale aj zadávateľa pri formulovaní kontraktu supervízie ako aj samotnému supervíznemu procesu. Prijatie Etického kódexu supervízie vytvára predpoklad k skvalitneniu supervíznej práce.

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
supervízor a lektor
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.
www.iszv.sk

PrílohaVeľkosť
Eticky_kodex_supervizie_2024.pdf425 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!