Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka III. Terapie v pomáhajúcich profesiách (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF, (Prešov, 2014)

jan 21 2015

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia Nová sociálna edukácia človeka III sa konala v Prešove, 3. 11. 2014.
Tento zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie je jedným z výsledkov riešenia vedeckovýskumného projektu: Experimentálna oneiroterapia v praxi – analýza možností a efektívnosti novej rehabilitačno-intervenčnej a diagnostickej techniky pri práci s klientom sociálnej práce (VEGA 1/0010/13).

OBSAH

doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
REFLEXIA POTREBNOSTI ŠPECIALIZOVANEJ PROFESIONALIZÁCIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV PRE PREVENTÍVNU EDUKAČNÚ SOCIÁLNU PRÁCU

Dr.h.c. doc. ThDr. Radim K. Pulec, PhD.
Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΙ_ΕΙΑ Σ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.
PRÁCA A JEJ VÝZNAM Z POHĽADU SVÄTÉHO PÍSMA

prof. dr. hab. Andrzej Lipczyński
WYWIAD MOTYWUJĄCY SKONCENTROWANY NA WARTOŚCIACH I JEGO ZNACZENIE W PRACY SOCJALNEJ

Dr hab. Małgorzata Duda – Mgr Katarzyna Wojtanowicz
SPECJALIZACJA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO JAKO PRZYKŁAD PROFESJONALIZACJI ZAWODU

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., ml.
KRESŤANSKÝ POHĽAD NA CHUDOBU A SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH ČLENOV CIRKVI

doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
ROZVÍJANIE DUCHOVNEJ PARADIGMY
V SOCIÁLNEJ PRÁCI ZA POMOCI PERSUÁZIE

Ks. dr hab. Bogdan Zbroja
AKTUALNOŚĆ METOD WYCHOWAWCZYCH PAWŁA Z TARSU

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
OBČIANSKE PORADENSTVO – OBČIANSKE PORADNE, AKO SELEKTÍVNA PREVENCIA NEPRIAZNIVÝCH SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV KLIENTOV

dr. hab. Łucyna Skorecka
IDEA ZMIANY JAKO DETERMINANT WOLNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Mgr. Milan Filip, PhD.
VÝZNAM ANDRAGOGICKEJ INTERVENCIE VO VZŤAHU K ELIMINÁCII SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
TERAPEUTICKÁ FUNKCIA PRAVOSLÁVNEJ IKONOGRAFIE

Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
EDUKACE SE ZAMĚŘENÍM NA SOUDOBOU PROBLEMATIKU MULTIKULTURALISMU

PhDr. Andrej Nikulin, PhD.
VPLYV OSOBNOSTI PSYCHOTERAPEUTA NA EFEKTÍVNOSŤ PSYCHOTERAPIE

MgA. et Bc. Lukáš Kobrle
POJETÍ PŘEDMĚTU ESTETICKÁ VÝCHOVA NA ZŠ HRADEC KRÁLOVÉ – POUCHOV. UMĚNÍ JAKO PREVENCE, TERAPIE I ZÁBAVA

MgA. et Bc. Jana Jurkasová
DIVADLO VE VÝCHOVĚ A PRINCIPY VRSTEVNICKÉHO UČENÍ: JEHO MOŽNOSTI V BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ SKUPINOVÉ DYNAMIKY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU

Mgr. Zuzana Remešová
VÝTVARNÁ VÝCHOVA JAKO PROSTŘEDEK SOCIÁLNÍHO ROZVOJE ŽÁKA SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

PhDr. ThDr. Maroš Šip, PhD. – Mgr. Martina Šipová
ARTETERAPEUTICKÉ PRÍSTUPY V SOCIÁLNEJ PRÁCI (KLIENT V CENTRE POZORNOSTI)

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD. – Bc. Radoslav Legdan
ARTETERAPIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH NA SLOVENSKU

Mgr. Martin Kormaník
KOMPARÁCIA VÝZNAMU FARIEB Z PSYCHOLOGICKÉHO A TEOLOGICKÉHO HĽADISKA

Mgr. Lucia Drotárová
BIOFEEDBACK – VYUŽITIE VO VÝUČBE SOCIÁLNEJ PRÁCE

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
SOCIÁLNĚ POLITICKÁ OPATŘENÍ VE VZTAHU K LIDEM OHROŽENÝM SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM JAKO NÁSTROJE JEJICH EDUKACE

Dr Hubert Kotarski – Mgr Patrycja Boczar-Pelczar
WSPÓŁCZESNE MŁODE POKOLENIE WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE POSTAW STUDENTÓW W POLSCE I SŁOWACJI

PhDr. Daniela Cehelská
POZNANIE MULTIKULTURALIZMU A DIVERZITY AKO NEVYHNUTNÝ DETERMINANT VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

Dr Małgorzata Bozacka – Dr Dorota Rynkowska
WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIA W PRACY SOCJALNEJ PODEJMOWANEJ NA RZECZ RODZIN Z WIELOMA PROBLEMAMI

Mgr. Martina Kormošová
ON-LINE TECHNOLÓGIE VO VZDELÁVANÍ

Mgr. Ivana Vojtašeková, PhD.
EDUKAČNÁ SOCIÁLNA PRÁCA S RODINAMI V KRÍZE

Mgr. Lucia Bednárová
PROBLEMATIKA SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA DETÍ A MLÁDEŽE V PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH A INOM TYPE NÁHRADNEJ STAROSTLIVOSTI V KONTEXTE ŽIVOTNEJ PERSPEKTÍVY

Mgr. Ing. Miroslav Šulík
PENOLÓGIA – PENITENCIÁRNA A POSTPENITENCIÁRNA VEDA O TRESTE

PhDr. Andrea Križanová
VZŤAH AKO SÚČASŤ PLNEJ HODNOTY OSOBNOSTI

Mgr. Lenka Popjaková
MOŽNOSTI A LIMITY EDUKAČNÉHO SOCIÁLNEHO PORADENSTVA V PREVENCII SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV U MLADÝCH ĽUDÍ V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DORKA, N.O. V KOŠICIACH

Mgr. Jana Máčalová
MULTIKULTURALISMUS VE ŠKOLNÍ PRAXI: NÁHLED PEDAGOGŮ

PhDr. Dana Maňasová
RODINA S DIEŤAŤOM SO SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝMI PREJAVMI A JEJ PONÚKANÝ INTERVENČNO-PREVENTÍVNY PROGRAM

PhDr. Zuzana Polakovičová
KARIÉRNE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Mgr. Zuzana Jusková
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DIEŤAŤA V DUCHOVNÝCH HODNOTÁCH V SÚČASNOSTI

Mgr. Ivana Hrubešová – Mgr. Adéla Komárková
ETICKÉ ASPEKTY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH


Vedecký garant konferencie:
doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.,
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, Prešov, SR

Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
Dr.h.c. doc. ThDr. Kryštof (Pulec), PhD., emeritný metropolita
doc. ThDr. Alexander Cap, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
ISBN 978-80-555-1155-9

PrílohaVeľkosť
ZBORNIK-NSEC-2014.pdf3.1 MB