Premeny sociálnych služieb v DSS Košúty

okt 22 2012

Sociálna oblasť je dielo, ktoré nikdy nie je ukončené. Služba k životu v séniu si vyžaduje úctu k starému človeku. Zväčša ide o chorého, trpiaceho, bezbranného a krivdu znášajúceho človeka. Nie každý je však schopný a povolaný na to, aby jeho úzke Ja vydávalo isté žiarenie. Sme radi, že väčšina našich pracovníkov sa tomu približuje.

Všeobecný konsenzus, kam smerovať v práci s mentálne postihnutými ľuďmi, u nás v súčasnosti neexistuje. Zariadenia poskytujúce služby mentálne postihnutým osobám sa v tomto ohľade nezhodujú. Pretrváva tradičný model ústavnej starostlivosti, ktorý preferuje ošetrovateľskú starostlivosť. Tá je však je len málo orientovaná na udržiavanie a rozvoj adaptačných schopností klientov. Pretrváva i tendencia izolovať klientov od vonkajšieho sveta. Ide hlavne o klientov s ťažším postihnutím.

Zriaďovateľom zariadenia Domov sociálnych služieb (DSS) Košúty pre dospelých je Trnavský samosprávny kraj. Sídli v obci Košúty, ktorá má približne 1500 obyvateľov. Samotná budova sa skladá zo starej časti kaštieľa a architektonicky prispôsobenej novej časti. Prednú časť kaštieľa dal postaviť Gyula Ábrahámffy v roku 1896. V roku 1953 sem umiestnili domov dôchodcov. Zariadenie prešlo v roku 1992 rekonštrukciou a prístavbou. Pre zhoršenie zdravotného stavu klientov v roku 2001 došlo k reprofilizácii zariadenia na Domov dôchodcov a DSS pre dospelých a od roku 2004 sa datuje len Domov sociálnych služieb.

Aktivizácia nevráti pôvodný zdravotný stav chorého, avšak redukuje spoločenskú izoláciu, zabraňuje ochabovaniu funkcií, rozbíja cyklus k tzv. naučenej neschopnosti.

Hlavné zásady pri aktivizácii klienta:

 1. každá činnosť musí mať jasný účel,
 2. každá činnosť musí byť dobrovoľná,
 3. každá činnosť musí byť príjemná,
 4. každá činnosť musí byť spoločensky prijateľná,
 5. činnosť nesmie viesť k neúspechu,
 6. každá činnosť musí byť plánovaná na individuálnej báze.

Cieľom práce v našom zariadení je:

 • pretransformovať pasívne bytie klientov na aktívny spôsob bytia,
 • priblížiť a proklamovať integrovaný humanistický prístup k mentálne postihnutému človeku – ako k hodnotnej ľudskej bytosti,
 • poskytnúť aktívne bytie klienta s akcentom na uspokojenie bio – psycho – sociálnych potrieb.

Každý človek má svoju cenu bez ohľadu na svoj vek, odlišnosť, zdravotný a duševný stav. Preto sa snažíme k našim klientom pristupovať s úctou a snahou po pochopení. Pomáhame im vyrovnať sa s prítomnosťou a vrátiť im pocit vlastnej hodnoty, sebavedomia a chuť do života. DSS poskytuje nevyhnutnú starostlivosť, stravovanie, bývanie a zaopatrenie pre ženy a mužov s duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovým postihnutím alebo kombináciou postihnutí.

Pracovná terapia vychádza z toho, že ľudia sa rozvíjajú tým, že robia nejakú zmysluplnú činnosť. V nich sa postupne zlepšujú. Jedným cieľom pracovnej terapie je získavanie pracovných návykov. Táto metóda sa používa v niektorých zariadeniach sociálnej starostlivosti. Bolo by žiaduce, aby pracovná terapia bola koncipovaná ako príprava na prechod klienta z chráneného do bežného prostredia.

V praxi našich zariadení však k tomuto prechodu často nedochádza. Práca je v nich jednoducho považovaná za činnosť, ktorá človeka s postihnutím užitočne zamestnáva. Význam pracovnej činnosti možno chápať i v tom, že klient sa cíti byť užitočným členom society, nakoľko práca je prirodzeným vyplnením času dospelého človeka.

Projektom pod názvom Modernizácia - rekonštrukcia sociálneho zariadenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb naše zariadenie zahájilo proces skvalitňovania služieb. Vytvorili sa terapeutické chránené dielne – košikárska, tkáčska, výroba sviečok a mydla. Od roku 2007 sa klienti zúčastňujú prác v dielňach, upevňujú pracovné a sociálne vzťahy, spolupatričnosť, zodpovednosť, zlepšujú jemnú motoriku a kreativitu vo výrobnom procese v TCHD. Bolo dôležité zistiť, ktorý denný čas im najviac vyhovuje, kedy sa aktivity majú uskutočniť, kedy sú klienti najaktívnejší, kedy odpočívajú a podobne. Potrebovali sme klientov motivovať na zmenu, aktivovať na prácu v dielňach. Zásadou bola trpezlivosť, podpora, vyskúšať si niečo nové, nepoznané. Získať ich dôveru pri práci v dielňach, vytvoriť príjemného pracovné prostredie, zamerať sa na primerané postupy, ktoré by zvládali. Dôležitou úlohou pri práci s klientmi je stále rozvíjať ich možnosti, kreativitu, aby bol pre nich každý deň zaujímavý a život krajší. Pre skvalitnenie služieb treba aj spokojnosť klientov a radosť z vyhotovených výrobkov. Pochváliť sa návšteve, rodinným príslušníkom, ostatným klientom, ktorí boli týmto spôsobom motivovaní. Mnohí klienti sa zúčastnili v dielňach ako pozorovatelia, neskôr sa zapájali do prác. Naše aktivity sú prispôsobené ročným obdobiam (jarné, veľkonočné, letné, jesenné, vianočné dekorácie). Klienti sa zapájajú do prác podľa svojich záujmov, túžbou po sebarealizácii, na báze dobrovoľnosti, ktorá im poskytuje uspokojenie.

Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v § 23 definuje pracovnú terapiu ako odbornú činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osobe pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Cieľom je vybaviť klientov novými poznatkami a praktickými zručnosťami. Ich práce a výrobky prezentujeme na výstavách, prehliadkach v regióne a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí (Inkubátor Sládkovičovo – vianočné trhy, Jurtove dni v Horných Salibách, kultúrne vystúpenia Berkenye KD Košúty, Predajné trhy na TTSK jarné, vianočné, Galantské trhy, DD Horné Saliby, Gyor, Táplánypuszta, Tatabánya).

Od roku 2007 vedieme štatistický prehľad o odpracovaných hodinách v danom mesiaci, roku. Nakoľko k týmto činnostiam inklinujú hlavne ženy, pracujeme najmä s nimi. Ony prejavujú pri výrobkoch cit na výber vôní, farieb, tvarov, kombinácií. Technologický postup je pod dohľadom odbornej pracovníčky s dodržaním bezpečnostných predpisov.

V zariadení máme 55 žien a 30 mužov. Do ergoterapeutických činností sme v roku 2011 aktivizovali 45 žien a 8 mužov.

Tanečná, hudobná a výtvarná terapia sa využíva skôr ako doplnková aktivita v rámci komplexu našich služieb. Ich cieľom je podpora osobnostného rozvoja a relaxácie ľudí s mentálnym postihnutím. Vďaka rozhovoru s klientom o jeho výtvarnom diele môže pracovník lepšie chápať, čo si klient predstavuje, čo by rád robil, čo nemá rád a pod. Môžeme to chápať i ako jednu formu stretnutia ľudí. Tieto aktivity môžu byť chápané aj ako spôsob trávenia voľného času.

Pre duševne chorých klientov je to každodenný boj o zachovanie kognitívnych funkcií, pozornosti a emócií. Tieto duševné poruchy spôsobujú čiastočnú alebo úplnú stratu schopnosti pracovať. V terapeutických chránených dielňach preto pracujú pod vedením terapeutov v menších homogénnych skupinách. Za svoju prácu spravidla nedostávajú motivačnú finančnú odmenu. Prostredníctvom dochádzky do dielní a snažia obnoviť či získať pracovné návyky – pravidelnosť dochádzky, zodpovednosť, schopnosť vydržať záťaž, udržať sústredenie a ďalšie kognitívne funkcie.

Rôznymi aktivitami sa snažíme zlepšiť kvalitu života klientov DSS či už pracovno-terapeutickými, kultúrnymi, voľnočasovými ale aj duchovnými aktivitami. Zabezpečujú ich 3 terapeuti.

V bezbariérovej prízemnej časti sú vďaka grantu financií zo štrukturálnych fondov EÚ vybudované terapeutické chránené dielne:

 • košikárska,
 • tkáčska,
 • výroba sviečok,
 • výroba mydla.

V dielňach klienti vyrábajú široký sortiment košíkov, tkaných kobercov a rôznych darčekových predmetov ,o ktoré je veľký záujem aj u verejnosti.

Význam terapeutických aktivít pre duševne chorých klientov:

 • socializácia,
 • možnosti kultúrneho vyžitia,
 • funkcionálna komunikácia,
 • spoločenská mobilita,
 • riešenie kritických situácií,
 • pracovná príležitosť,
 • existenčné zabezpečenie.

Terapeutické aktivity poskytujú činnosti formou

 • služieb a
 • slobodnej voľby.

Slávny básnik Gyula Illyés: „Úzkosti a obavy vyriešime tým, že ich smelo vyslovíme.“
Autor: PhDr. Lívia Baničová, PhD.
Použitá literatúra:
1. Stuhlík, J.: Výsledky práce s metodou CAN-C ve službách psychosociální rehabilitace poskytovaných regionálními sdruženími Fokus. Mladá Boleslav: Fokus Mladá Boleslav 2007.
2. Busch F. N., Rudden M., Shapiro T.: Psychodynamická terapia depresie. Vydavateľstvo F, Pro mente sana s.r.o., Trenčín, 2006.
3. Zákon č. 448 / 2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Mapa: Košúty, Slovenská republika

View Larger Map

Nadvorie
Predna cast budovy DSS
Zadna cast budovy DSS
Jedalen
Spolocenska miestnost
Tkacska dielna
Izba mobilnych klientov
Izba klientov
Imobilne oddelenie