Publikácia: Keď rodina trpí. Pomoc, podpora, sprevádzanie.

júl 23 2020

Úvod

Medzi typické črty súčasnej spoločnosti patrí rýchle zväčšovanie priepasti medzi bohatými a chudobnými. Mnohé rodiny nachádzajúce sa v stave hmotnej alebo sociálnej núdze prežívajú pocit straty zmyslu života. Osamelé matky s deťmi, viacpočetné rodiny, vdovy s malými deťmi, dlhodobo nezamestnaní sú často deprimovaní a strácajú pocit vlastnej hodnoty.

K napísaniu publikácie viedli autorku osobné skúsenosti s rodinami v hmotnej a sociálnej núdzi. Týmto rodinám pomáhala viac rokov individuálne. V apríli 2010 sa rozhodla inštitucionalizovať svoju pomoc a spolu s ďalšími členmi založili občianske združenie Maják nádeje so sídlom v Košiciach. Združenie vzniklo ako odozva na potreby rodín v núdzi.

Publikácia sa dotýka problému chudoby a sociálneho vylúčenia. Zároveň ponúka vnímanie chudobného ako bytosti, ktorá túži po dôstojnosti napriek svojej ťažkej situácii.

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať situáciu rodín žijúcich v krízových životných situáciách a prehľadne spracovať jednotlivé znaky, ktoré ich charakterizujú. Zároveň zhodnotiť situáciu rodín v núdzi a posúdiť, či je nevyhnutná pomoc od štátu a neziskového sektora.

Monografia pozostáva zo siedmych kapitol. Prvá kapitola hovorí všeobecne o rodinách v kríze – kde patria dysfunkčné rodiny, rodiny, kde je dlhodobá nezamestnanosť, rodiny žijúce v chudobe. Autorka venuje svoju pozornosť aj stresu, ako prejavu záťažových situáciách v rodinách.

Druhá kapitola sa venuje sprevádzaniu ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých životných situáciách. Hlavnou náplňou tretej kapitoly je dobrovoľníctvo, jeho prínos a príklady z praxe v Majáku nádeje. Združenie Maják nádeje, jeho adresáti a konkrétna činnosť, zameraná na zmierňovanie a odstraňovanie sociálneho vylúčenia rodín je podrobne opísaná v štvrtej a piatej kapitole. Siedma kapitola predstavuje dosiahnuté výsledky združenia za desať rokov svojej činnosti. Osobitným prínosom je predstavenie jednotlivých činností a aktivít v rôznych oblastiach, v ktorých združenie ponúklo svoju pomoc rodinám, ako aj dobrá prax. V poslednej kapitole sú uvedené výsledky kvantitatívneho prieskumu, ktorý skúmal situáciu, v akej sa nachádzajú rodiny, ktoré požiadali OZ Maják nádeje o poskytnutie pomoci v priebehu 10 rokov jeho činnosti.

OBSAH

1 RODINA V KRÍZE
1.1 DYSFUNKČNÉ RODINY
1.2 NEZAMESTNANOSŤ V RODINÁCH
1.3 RODINY ŽIJÚCE V CHUDOBE
1.4 STRES AKO ZÁŤAŽOVÁ SITUÁCIA

2 SPREVÁDZANIE V KRÍZE
2.1 TYPY SPREVÁDZANIA
2.2 SOCIÁLNE SPREVÁDZANIE
2.3 LAICKÉ A PROFESIONÁLNE SPREVÁDZANIE

3 DOBROVOĽNÍCI A ICH PRÍNOS
3.1 TYPOLÓGIA DOBROVOĽNÍCTVA
3.2 MOTIVÁCIA K DOBROVOĽNÍCTVU
3.3 VÝZNAM DOBROVOĽNÍCTVA
3.4 OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVA
3.5 PRÍKLADY Z PRAXE

4 MAJÁK NÁDEJE
4.1 ZAMERANIE ZDRUŽENIA
4.2 POSKYTOVATELIA POMOCI
4.3 ADRESÁTI POMOCI

5 ČINNOSŤ MAJÁKU NÁDEJE
5.1 MATERIÁLNA A FINANČNÁ POMOC
5.2 POTRAVINOVÁ POMOC
5.3 VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
5.4 TVORIVÉ DIELNE
5.5 KULTÚRNA A ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
5.6 ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOCIÁLNE SLUŽBY)
5.7 PUBLIKAČNÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
5.7.1 Účasť na medzinárodných výskumoch
5.7.2 Odborné monografie
5.7.3 Rozprávky – edícia pre deti
5.7.4 Darčekové knihy
5.7.5 Medzinárodné vedecké konferencie
5.7.6 Časopis
5.8 APOŠTOLÁT

6 DOBRÁ PRAX
6.1 FORMÁCIA PRACOVNÍKOV
6.2 HLAVNÉ VÍZIE ZDRUŽENIA

7 KVANTITATÍVNY PRIESKUM
7.1 METODOLÓGIA PRÁCE
7.2 CHARAKTERISTIKA SÚBORU RESPONDENTOV
7.3 VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA
7.4 INTERPRETÁCIA VÝSKUMNÝCH ÚDAJOV


Názov: KEĎ RODINA TRPÍ. Pomoc, podpora, sprevádzanie
Autor: Soňa Vancáková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo a tlač: Equilibria, Košice
Počet strán: 210
Vydanie: prvé
Recenzent: Ján Knapík
ISBN 978-80-8143-270-5

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!