Recenzia publikácie Senioři a spiritualita: duchovní potřeby v každodenním živote (2016)

feb 17 2020

SUCHOMELOVÁ, V. 2016. Senioři a spiritualita: duchovní potřeby v každodenním živote. Praha: Návrat domú, 303 s., ISBN 978-80-7255-361-7.

Predkladaná publikácia Mgr. Věry Suchomelovej, Th.D. je určená nielen všetkým tým, ktorí pracujú so seniormi, t. j. sociálni pracovníci, psychológovia, lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, a pod., ale aj všetkým, ktorí majú vo svojej rodine alebo okolí seniorov.

Kniha je rozdelená na prehľadovú časť a výskumnú časť. V prehľadovej časti sa autorka zaoberá fenoménom staroby v súčasnej spoločnosti. Autorka popisuje starobu ako obdobie zmien, v ktorom prichádza k fyzickému, psychickému a sociálnemu starnutiu, pričom sa zameriava aj na spoločenský status staroby. Autorka uvádza kapitolu s názvom Stratégia dobrej staroby: sociologicko-psychologický pohľad, ktorá bližšie analyzuje pojmy ako je kvalita života v starobe a jej subjektívne faktory, aktívne starnutie a jeho pozitíva či úskalia, a takisto pojem adaptácia na starobu ako duchovná úloha.

Autorka sa venuje starobe z pohľadu teológie, starobe v Starom a Novom zákone, sústreďuje sa na rôzne témy v súvislosti so starobou v kontexte teológie, napr. konečnosť v horizonte večnosti.

Vymedzuje pojmy spiritualita a religiozita v súvislosti s kvalitou života v starobe, hovorí o spirituálnych potrebách v starobe ako sú: potreba vedomia vlastnej hodnoty a dôstojnosti, zachovania kontinuity životného príbehu, potreba zmyslu života, životného cieľa a nádeje, bezpodmienečnej lásky a podpory v čase strát, možnosť dávať lásku a byť naďalej užitočný, môcť slobodne vyjadriť emócie ako je hnev, pochybnosti, potreba transcendovať náročné životné situácie, potreba akceptácie a validácie spirituálneho správania, potreba vďačnosti, potreba odpustiť a na druhej strane zažiť odpustenie, potreba prípravy na umieranie a smrť.

V druhej nosnej časti knihy, vo výskumnej časti, autorka skúma duchovné potreby v živote seniorov, pričom akcentuje ich dôležitosť popri potrebách ako je zabezpečenie voľnočasového programu, zdravej stravy, moderného zariadenia, a pod. Autorka skúma, čo skutočne seniori potrebujú, aby sa mohli naďalej rozvíjať a čerpať zo svojho duchovného potenciálu a akým spôsobom sa im darí potreby napĺňať.

Rozhodnutie zaoberať sa výskumom v rámci uvedenej témy vychádza na jednej strane z profesijného záujmu autorky, ktorá pracuje ako učiteľka a lektorka participujúca na vzdelávaní seniorov a takisto na vzdelávaní o senioroch, ktoré poskytuje študentom sociálnej a charitatívnej práce a pedagogiky voľného času, a na druhej strane záujem o túto tému vychádza aj z osobnej motivácie autorky, ktorá je konfrontovaná s meniacimi sa potrebami starnúcich najbližších.

Výskum autorky je zameraný na podobu religiozity a spirituality u seniorov, ako aj na ich duchovné potreby, a ako sa tieto potreby prejavujú v bežnom živote. Výskumnou metódou boli rozhovory a pozorovanie, čo umožnilo získať veľký objem potrebných dát a dostatočne veľký priestor k zdieľaniu. Otázky sa vzťahovali k minulosti seniorov, religióznej socializácii a ďalšiemu religióznemu vývoju, k aktuálnemu stavu: rodinné vzťahy, sociálne väzby, spokojnosť/nespokojnosť, viera, záujmy, k pohľadu do budúcnosti: očakávania, priania, plány, život po smrti, k celkovému postoju k životu: ohliadnutie späť, vedomie zmyslu a kontinuity životného príbehu.

Autorka v druhej časti svojej publikácie zachytáva rozhovory so seniormi vzťahujúce sa k výskumnému problému, ako aj postrehy z pozorovania seniorov počas prebiehajúcich rozhovorov.

Autorka prichádza na základe výskumu k záverom, že duchovná zložka osobnosti človeka sa odráža vo všetkých atribútoch dobrej staroby, proces adaptácie na starobu je duchovnou úlohou, pre človeka je dôležitá aj vnútorná aktivita, osobná spiritualita je dôležitým zdrojom zvládania starnutia a staroby a je významným prvkom tvorby vlastnej identity. Podoba spirituality je formovaná osobnou históriou konkrétneho človeka, so zvyšujúcim sa vekom vzrastá tendencia k privátnemu prežívaniu religiozity. Cestu k starému človeku otvára rozhovor a aktívne počúvanie. Predpokladom zdravého duchovného rozvoja v starobe je vzdelávanie seniorov v tejto oblasti, ako aj vzdelávanie všetkých, ktorí prichádzajú so seniormi do kontaktu.

Je dôležité akceptovať potreby religiozity a spirituality u seniorov, pričom ich konkrétna podoba a cesta k napĺňaniu spirituálnych potrieb je úzko spojená s osobným príbehom každého človeka.

Kniha si zaslúži pozornosť vzhľadom na aktuálnu tému, seniori sú súčasťou našej spoločnosti, je potrebné brať ohľad na ich potreby, sú plní životnej múdrosti a majú mladším generáciám čo odovzdávať.

Autorka: PhDr. Mgr. Bc. Romana Schunová
Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!