Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo II. (2014, PDF)

nov 5 2023

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave oslávila a pripomenula si tohto roku piate výročie vzniku jej detašovaného pracoviska bl. Sáry Salkaházi v Rožňave a stopäťnáste výročie narodenia bl. Sáry Salkaházi, patrónky tohto detašovaného pracoviska. Toto jubileum si akademickí funkcionári, pedagógovia a študenti uctili zmysluplnou aktivitou - vedeckým kolokviom s názvom QUO VADIS ošetrovateľstvo a sociálna práca. Výsledkom vedeckej rozpravy významných odborníkov a praktikov z oblasti sociálna práca a ošetrovateľstvo je táto vedecká monografia. Dva vedné odbory a odborníkov spojila jedna spoločná idea pomoci osobe, skupinám, komunitám. Tento zámer je obsiahnutý v kapitolách, v ktorých autori popisujú stav súčasnej sociálnej politiky, proces riadenia kvality služieb v oblasti sociálnej starostlivosti a v rezorte zdravotníctva. Kolektív autorov pri tvorbe monografie využil kriticky hodnotenie a systematicky usporiadal aktuálne poznatky o publikovaných témach.

Recenzenti a zostavovatelia sú toho názoru, že dielo obohacuje sociálnu prácu a ošetrovateľstvo o nové poznatky, ktoré sú výsledkom výskumných procesov a generujú odporúčania pre potreby praxe.
Ďakujeme sponzorom, ktorí vedecké kolokvium podporili a tak ovplyvnili vydanie supplementa.

OBSAH

SOCIÁLNA POLITIKA V KONTEXTE STAROSTLIVOSTI O STARŠIE OSOBY (BOČÁKOVá, O.)

VNÍMANIE PROFESIE SESTRY Z POHĽADU PACIENT (DIMUNOVÁ, L.)

KAM KRÁČA SOCIÁLNY PRACOVNÍK V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (FERENČÍKOVÁ, I.)

EKONOMIKA A MANAŽMENT, PRECHOD OD FUNKČNÉHO USPORIADANIA NA PROCESNÉ
V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (GALLOVÁ, A.)

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A ZARIADENIACH SOCIÁLNOPRAVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY (HULKOVÁ, V.)

SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ V PODMIENKACH ZACHOVÁVAJÚCICH ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ (HUNYADIOVÁ, S.)

HUMANIZMUS AKO ZNAK OŠETROVATEĽSTVA (JANKECHOVÁ,M.)

ROZHODOVANIE V ROLY SESTRY MANAŽÉRKY (DREISIGOVÁ I., KILÍKOVÁ, M)

ĽUDSKÉ PRÁVA AKO JEDEN Z FENOMÉNOV GARANCIE KVALITY ŽIVOTA SENIOROV (KUBIČKOVÁ D.)

MEDZI TÉORIOU A PRAXOU, ALEBO AKTIVIZUJÚCE METÓDY V PROCESE VZDELÁVANIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV (KUZYŠIN, B.)

PRÍNOS UČENIA SOCIÁLNEJ NÁUKY CIRKVI PRI RIEŠENÍ ASPEKTOV NEZAMESTNANOSTI A CHUDOBY(LACA,P.)

ŠTANDARDY KVALITY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V SR (LACHYTOVÁ, L.)

ANALÝZA MOTIVAČNÝCH FAKTOROV PRI VÝBERE ŠTUDIJNÝCH ODBOROV Z OBLASTI POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ (LECZOVÁ, D., A KOL.)

NOVÉ TRENDY V SÚČASNOM OŠETROVATEĽSTVE (MURGOVÁ, A.,TKÁČOVÁ, Ľ.)

NOVÉ TRENDY V SÚČASNOM OŠETROVATEĽSTVE ..
HISTORICKÉ MEDZNÍKY VZDELÁVANIA SESTIER NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH (RAKOVÁ, J.)

AGROPODNIKANIE AKO SOCIÁLNY A EKONOMICKY STIMUL RIEŠENIA NEZAMESTNANOSTI V REGIÓNE GEMER (SZOLNOKY Š.)

PRÁVNY REŽIM SOCIÁLNEJ PRÁCE A OŠETROVATEĽSTVA AKTUÁLNE PROBLÉMY (TKÁČ, V., VRAŽEL, J.)

POSKYTOVANIA OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI FORMOU ADOS (VATEHOVÁ, D., VATEHA, R.)

MANAŽMENT DOMÁCEJ STAROSTLIVISTI A HODNOTENIE KVALITY STAROSTLIVOSTI (ZAMBORIOVÁ. M.)


Názov: Supplement vybraných kapitol vo vedných odboroch sociálna práca a ošetrovateľstvo II.

Autor: Kolektív autorov
Zostavovatelia:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
ThDr. Peter Laca, PhD.
Recenzenti:
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.
prof. nzw. dr hab. Marek Konopczyński
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Vydanie: prvé
Rok: 2014
Počet strán: 420
Náklad: 420
Vydavateľ: Ústav sv. Jána Nepomuka Neumanna Příbram Česká republika.
Tlač: BEKI design, s.r.o., Košice.
ISBN 978-80-905973-1-0

PrílohaVeľkosť
Supplement_2.pdf4.32 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!