Systém sociálneho zabezpečenia orientovaný na pomoc seniorom v Belgicku

jan 28 2014

Social Security Assistance System oriented to aid Seniors in Belgium
Abstrakt: V súčasnosti sa naša spoločnosť musí vyrovnávať s novou výzvou akou je fenomén starnutia populácie. Ľudský život sa neustále predlžuje, a preto i nazeranie na obdobie staroby a na starších ľudí prechádza rôznymi premenami v závislosti od stavu a vývoja spoločenských podmienok. Dlhodobá starostlivosť orientovaná na seniorov je predovšetkým otázkou finančného krytia. Predkladaný príspevok poukazuje a opisuje systém sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o seniorov v Belgicku.
Kľúčové slová: senior, sociálna starostlivosť, sociálne služby, sociálne zabezpečenie.

Abstract: Recently, our society has to deal with new challenges such as the aging phenomenon. Human life is constantly renewed, therefore the vision of an old age and the elderly is developed with different transformations, depending on the state and development of social conditions. Long-term care for seniors is focused mostly on a question of financial coverage. The article points out and describes the system of social security and care for the elderly in Belgium.
Keywords: Senior, Social care, Social Services, Social welfare.

ÚVOD

Belgicko predstavuje zakladajúci člen európskej únie a v jeho hlavnom meste v Bruseli sídli niekoľko medzinárodných organizácií, väčšina európskych inštitúcií a ústredie NATO. Belgicko je federatívny štát rozdelený na tri hlavné regióny, a to Flámsko (sever krajiny), Valónsko (juh krajiny) a hlavné mesto Brusel (dvojjazyčné hlavné mesto s úradným jazykom francúzština a flámčina). V roku 1830 Belgicko docielilo svoju nezávislosť a stalo sa konštitučnou monarchiou. [1] Národný úrad sociálneho zabezpečenia (Office national de Sécurité sociale) môžeme definovať ako verejnú inštitúciu orientovanú na oblasť sociálneho zabezpečenia. Táto inštitúcia predovšetkým zodpovedá za vyberanie príspevkov (s výnimkou pracovných úrazov) a za prideľovanie finančných prostriedkov jednotlivým ústredným inštitúciám vykonávajúcim administráciu rôznych oblastí sociálneho zabezpečenia prostredníctvom tzv. globálneho riadenia. Sociálne zabezpečenie v Belgicku je federálnou záležitosťou, ktorá patrí pod kompetencie ministra sociálnych vecí (Ministre des Affaires socials) , ministra práce (Ministre de l'Emploi) , ministra pre verejnú službu (Ministre de la Fonction publique), ministra pre dôchodky a veľké mestá (Ministre des Pensions et des Grandes villes), ministra pre malé a stredné podniky (Ministre des Classes moyennes), štátnemu tajomníkovi pre sociálne veci poverenému osobami s postihnutím (Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales chargé des personnes handicapées) , štátnemu tajomníkovi pre sociálnu integráciu a boj proti chudobe (Secrétaire d’Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté) . [2] Náklady na zdravotnú starostlivosť v starobe môžu predstavovať vysoké sumy, tak z tohto dôvodu flámska vláda zaviedla v roku 2001 poistenie pre sociálnu starostlivosť. Táto forma poistenia neexistuje vo Valónsku. Od veku 26 rokov každá osoba, ktorá má bydlisko vo Flámsku je nútená prispievať 25 eur ročne na financovanie systému. Poistenie pre sociálnu starostlivosť poskytuje príspevky, ktoré sa vzťahujú len na zdravotné výdavky. Príspevok môže byť použitý pre domácu a komunitnú starostlivosť, kompenzovanie jednotlivcov poskytujúcich pravidelnú pomoc inej osobe, podporné opatrenia, ktoré osoba závislá od starostlivosti potrebuje . [5]

SENIOR

Pod pojmom senior chápeme staršieho či starého človeka, ktorý dosiahol dôchodkový vek (to je od veku 60 rokov a vyššie). Pre tento vek sú charakteristické zmeny v oblasti psychického, telesného a duševného zdravia, ktoré vyvolávajú v rôznej miere známky postupného procesu starnutia. Aktuálne platný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre označenie seniora používa termín prijímateľ sociálnej služby. Seniorská populácia vykazuje niektoré charakteristické rysy a v určitej miere je aj heterogénna. Túto skutočnosť podmieňujú najmä:

 • jedinečné vlohy a osobnostné rysy, ktoré sa s vekom nestrácajú,
 • rôzna miera rozvoja jedinečných vlôh v priebehu obdobia mladosti a stredného veku,
 • interindividuálna variabilita involučných biologických dejov,
 • rôzna miera chorobných zmien,
 • udalosti dlhého života,
 • skúsenosti a návyky vrátane vzdelávania, profesionálnej kariéry a životného spôsobu,
 • hodnotový systém a životné názory,
 • sociálnoekonomické zázemie, ako je napríklad majetok, bytové podmienky či bytová situácia. [3]

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Podľa Federálnej verejnej správy sociálneho zabezpečenia (Service Public Fédéral Sécurité Sociale) systém sociálneho zabezpečenia v Belgicku je založený na solidarite medzi:

 • zamestnanými a nezamestnanými,
 • ľuďmi v produktívnom veku a dôchodcami,
 • zdravými a chorými ľuďmi,
 • ľuďmi s vyššími príjmami a nezamestnanými,
 • rodinami s deťmi a bezdetnými rodinami.

Sociálne zabezpečenie v Belgicku poskytuje tri hlavné garancie pre svojich občanov, a to:

 • v prípade straty mzdy (nezamestnanosť, odchod do dôchodku, zdravotné postihnutie) bude občanovi poskytnutý náhradný príjem,
 • v prípade niektorých 'miezd' (príplatok), ako je vzdelávanie detí a výdavkov na zdravotnú starostlivosť, občania dostanú príplatok k príjmu,
 • pri neexistencii akéhokoľvek druhu príjmu má občan právo na sociálne dávky. [4]

Belgický systém sociálneho zabezpečenia zahŕňa nemocenské dávky a dávky v materstve, poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania, dávky pri úmrtí, dávky pri invalidite, starobné a pozostalostné dávky, dávky v nezamestnanosti a rodinné dávky. Belgicko poskytuje všetky druhy sociálnych služieb pre seniorov, avšak ich vláda sa snaží posilňovať sociálnu pomoc orientovanú seniorom tak, aby zabezpečili seniorom možnosť zotrvať čo najdlhšie v ich rodinnom domácom prostredí. Existujú rôzne možnosti pomoci seniorom v domácnosti, finančná pomoc a pomoc v rôznych typoch zdravotníckych zariadení. Pomoc seniorom sa delí do troch základných rovín, a to je :

 • zaručený príjem

Zaručený príjem pre staršie osoby (Grapa) predstavuje minimálny príjem. Vláda tento zaručený príjem pridelí seniorom, ktorí dosiahli dôchodkový vek 65 rokov. [5] Nárok na túto finančnú pomoc sa automaticky preskúma, ak dostávate dôchodok, príspevok v invalidite alebo integračný príspevok. Pokiaľ to tak nie je, musíte si sám podať žiadosť na obecný úrad alebo na národný dôchodkový úrad. Národný dôchodkový úrad (Office national des pensions ONP) na základe prešetrenia majetkových pomerov žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, posúdi, či daná osoba má nárok na poberanie tejto finančnej pomoci. [2] Seniori so zníženou schopnosťou samostatnosti a schopnosti sa sami o seba postarať majú nárok na finančnú podporu. Týmto seniorom sa poskytuje príspevok na pomoc seniorom (APA ), ktorý je však súčasťou príspevku v invalidite. Tento príspevok môže byť poskytnutý v prípade, ak lekársky posudok potvrdzuje, že senior trpí nedostatkom alebo znížením samostatnosti. Daný príspevok je rozdelený do piatich kategórii a pri posudzovaní kategórie sa berie do úvahy skutočná miera seniorovej samostatnosti, ako je napríklad jeho schopnosť pohybovať sa, prijímať tekutiny a jedlo, schopnosť samostatne pripravovať jedlo, schopnosť udržiavať osobnú hygienu, úroveň sebaobslužných úkonov, schopnosť viesť svoju vlastnú domácnosť, schopnosť viesť samostatný život bez dohľadu inej osoby či úroveň sociálnych kontaktov. [6]

Tab. 1: Výška príspevku v jednotlivých kategóriách platná od 1. 2. 2012

Kategória príspevku Celková suma ročne Celková suma mesačne
Kategória 1
(7 – 8 bodov)
962.41 € 80.20 €
Kategória 2
( 9 – 11 bodov)
3,673.75 € 306.15 €
Kategória 3
(12 – 14 bodov)
4,466.68 € 372.22 €
Kategória 4
(15 – 16 bodov)
5,259.39 € 438.28 €
Kategória 5
(17 – 18 bodov)
6,460.42 € 538.37 €

Zdroj: dostupné na internete: https://www.socialsecurity.be

Podľa Federálnej verejnej správy sociálneho zabezpečenia (Service Public Fédéral Sécurité Sociale) osobám so zdravotným postihnutím sa poskytuje integračný príspevok. Pre výpočet príspevku sa posudzuje výška príjmu zdravotne postihnutej osoby, ale sa spolu posudzuje aj príjem osoby, s ktorou zdravotne postihnutý tvorí spoločnú domácnosť. Nárok na daný príspevok má každá osoba vo veku medzi 21 a 65 rokov s trvalým bydliskom v Belgicku a musí mať jednu z národností, na ktorú sa vzťahuje legislatíva. Žiadosť musí byť podaná starostovi obce, kde je zdravotne postihnutá osoba vedená v evidencii obyvateľov alebo v registri cudzincov. Belgický systém sociálneho zabezpečenia poskytuje pre handicapovaných ľudí rôzne sociálne a daňové výhody, ako sú napríklad parkovacia karta, prednostný prístup k sociálnemu bývaniu, sociálna tarifa pre plyn, elektrinu alebo telefón, zníženie nákladov na dopravu. [5]

 • pomoc v domácej starostlivosti

Belgicko svojim seniorom poskytuje rôzne druhy pomoci v domácej starostlivosti, ako sú napríklad služby pre udržiavanie seniorovej domácnosti, upratovanie a zabezpečenie domácich prác, sanatórium pre seniorov (liečebný ústav, zariadenie slúžiace na doliečenie niektorých ochorení, prípadne na liečbu zdĺhavých chorôb), fyzioterapia, sociálna pôžička, starostlivosť, paliatívna starostlivosť, sociálna pomoc, donáška dennej stravy, poplašné systémy pre domácnosti seniorov, zabezpečenie kaderníckych služieb a pod. Seniori majú k dispozícii rozsiahlu sieť sociálnych centier pre miestnu a regionálnu pomoc v domácej starostlivosti. Veľká časť nákladov pre mnohé zo služieb je hradená z financií miestnych regiónov. CPAS (1) poskytuje množstvo služieb pre seniorov, ale aj súkromné organizácie sa podieľajú na sociálnej pomoci seniorom. V oboch prípadoch (verejný a súkromný sektor) úhrada za pomoc zvyčajne závisí od príjmu seniora. Komunitnú starostlivosť pre seniorov môže zabezpečovať zodpovedná osoba, dobrovoľník, partner, rodič, dieťa, priateľ alebo sused. Tí, ktorí poskytujú starostlivosť majú právo využiť pomoc zo strany svojho poistenia a CPAS. [7]

 • inštitucionálne zariadenia a starostlivosť

Belgicko v rámci inštitucionálnej starostlivosti o seniorov má k dispozícii denné centrá, denné stacionáre alebo centrá pre krátkodobé pobyty. V prípade, ak domáca starostlivosť o seniora nie je postačujúca, je možné seniora umiestniť do denného centra alebo stacionára. V spomínaných centrách sú pre seniorov organizované služby, ako napríklad personálny dohľad na seniorov počas celého dňa, lekársky dohľad a organizácia voľnočasových aktivít. Tieto strediská sú vhodné pre seniorov po pobyte v nemocnici, ktorí potrebujú podporu, počas rekonvalescencie pred návratom domov. Taktiež je možné, aby seniori boli dočasne umiestnení v týchto zariadeniach na krátkodobý pobyt, v intervale tri mesiace za jeden rok. Dom s opatrovateľskou službou alebo Dom seniorov ponúka bezpečné a stabilné prostredie pre život seniora. [8] Tieto inštitúcie zaisťujú kvalitnú starostlivosť o seniorov. Služby sú seniorom poskytované bez ohľadu na stupeň ich postihnutia zo strany multidisciplinárneho tímu a ku každému seniorovi má personál zariadenia osobný prístup. Vstup do domu s opatrovateľskou službou by nemal byť vnímaný ako rezignácia voči životu bez akejkoľvek činnosti, pretože tieto zariadenia zabezpečujú mnoho aktivít prispôsobených seniorom (napríklad výlety, večierky, show a mnoho denných aktivít). Podrobnejšie informácie o domoch s opatrovateľskou službou poskytuje lekár, miestne poisťovne alebo miestne CPAS. V Belgicku každé mesto, respektíve obec má svoje CPAS a tie disponujú svojimi inštitucionálnymi zariadeniami pre seniorov. Ako príklad uvádzame CPAS Charleroi, ktoré prevádzkuje sieť deviatich zariadení s kapacitou 917 lôžok a 591 ošetrovateľských lôžok v domácej starostlivosti.

Tab.2: Zoznam Domov s opatrovateľskou službou (maisons de repos et de soins)

Názov zariadenia Adresa Počet lôžok
Brichart Rue Casimir Lambert, 27-6000 Charleroi 118
Au R'cwè du vî Clotchi Rue de Gilly, 237-6010 Couillet 70
Sart Saint-Nicolas Rue de Nalinnes, 440-6001 Marcinelle 98
Bughin-Durant Rue du Moulin, 8-6031 Monceau-sur-Sambre 56
Jules Bosse Rue de Gosselies, 56b-6040 Jumet 106
Raoul Hicguet Rue du Poirier,127-6061Montignies-sur-Sambre 118
Louis Theys Faubourg de Charleroi,11-6041 Gosselies 111
No P'tit Nid l'Impasse du Major, 1-6060 Gilly. 74
Dr J. Hustin Rue de l'Hôpital, 9-6030 Marchienne-au-Pont 166

Zdroj: dostupné na internete: http://www.cpascharleroi.be/maisons-de-repos-et-de-soins/maisons-de-repo...

ZÁVER

Seniori, nielen v Belgicku, ale aj v rámci Slovenskej republiky, majú právo na to, aby sa podieľali na rozhodnutiach o svojom vlastnom živote, majú právo na právnu ochranu a čo najlepšie zdravotné a sociálne služby dostupné v ich krajine. Seniori s pribúdajúcim vekom nutne potrebujú spektrum zdravotníckych a sociálnych služieb, predovšetkým včasné a presné stanovenie diagnózy, odstránenie liečiteľných ochorení či príznakov, dostupnosť bežnej medikamentóznej terapie, špecializovanej neurologickej a psychiatrickej starostlivosti, denné centrá, domácu, respektíve inštitucionálnu starostlivosť, citlivú a adekvátnu paliatívnu starostlivosť. Práca sociálneho pracovníka so seniormi v inštitucionálnych zariadeniach prechádza mnohými zmenami. V súčasnosti sa postupne mení tradičné chápanie rolí pomáhajúcich pracovníkov a zároveň sa hľadajú nové cesty, ktoré by smerovali k väčšej autonómii klientov.

Autor: Mgr. Mária Heverová
LITERATÚRA

[1] Európska únia : Informácie o fungovaní EÚ, Členské krajiny – Belgicko [online]. 2012. Internetový portál Európskej únie. [cit.03.12.2012]. Dostupné na internete:
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_sk.htm
[2] Európska komisia : Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. [online]. 2012. Vaše práva sociálneho zabezpečenia v Belgicku. [cit.04.12.2012]. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%...
[3] MUHLPACHR, P.: Základy gerontológie. Brno : MSP, 2008, 203 s. ISBN 978-80-7392-072-2.
[4] Service Public Fédéral Sécurité Sociale : Sécurite Sociale en bref [online]. 2012. Autres informations et services des autorités fédérales. [cit.01.12.2012]. Dostupné na internete: http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/over-de-fod/sociale-zekerheid-kort/...
[5] Public Fédéral Sécurité Sociale : Allocation d'intégration [online]. 2012. Autres informations et services des autorités fédérales. [cit.01.12.2012]. Dostupné na internete: http://www.handicap.fgov.be/fr/vos_droits/alloc_ph/ai.htm
[6] Informations et services officiels : Aide sociale, seniors, Allocation pour l’aide aux personnes âgées [online]. 2012. Portail Belgium. [cit.30.11.2012]. Dostupné na internete: http://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/seniors/revenus_garantis/
[7] Informations et services officiels : Aide sociale, seniors, Aide et soins à domicile, Types d'aide et de soins à domicile âgées [online]. 2012. Portail Belgium. [cit.30.11.2012]. Dostupné na internete: http://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/seniors/aide_et_soins_a_do...
[8] Informations et services officiels : Aide sociale, seniors, Maisons de repos et maisons de soins [online]. 2012. Portail Belgium. [cit.30.11.2012]. Dostupné na internete: http://www.belgium.be/fr/famille/aide_sociale/seniors/maisons_de_repos_e...


(1) CPAS je verejné centrum pre sociálne akciu, poskytuje rad sociálnych služieb pre zaistenie blahobytu každého občana. Každé mesto alebo obec má svoje vlastné CPAS.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!