Textbook from the international conference Solidarity between generations on the labour market. Slovak Social week 2012. (PDF)

aug 28 2013

Prinášame vám vybrané a vedecky spracované príspevky v zborníku v PDF z medzinárodnej konferencie na tému Medzigeneračná solidarita na trhu práce. Konferencia sa konala v októbri 2012.

PRÍHOVOR

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ctení hostia, milí priatelia,

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ktorý svojim zameraním nadväzuje na európsky rok 2010, venovaný boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a na minuloročné aktivity európskeho roka podporujúce dobrovoľníctvo. Má upozorniť tvorcov verejných politík a ďalšie subjekty, že zabezpečenie dôstojného, zdravého starnutia a nezávislého života občanov si vyžaduje zmeny: v politikách zamestnanosti, zlepšením prístupu starších ľudí na trh práce, inováciami v organizácii práce, v zdravotných programoch, prevencii úrazov, v sociálnych službách, v celoživotnom vzdelávaní, v zlepšovaní vhodného ubytovania, v oblasti informačných technológií a dopravy a v rozvoji striebornej ekonomiky.

Na nárast počtu starších ľudí, predlžovanie ľudského života je možné hľadieť pozitívne, pretože je dôsledkom lepšej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a kvality života, avšak vzhľadom na demografické zmeny je nutné zamerať sa na mnohé problémy, ktoré prináša.

Starnutie ale aj problémy mladých ľudí sú nepochybne veľmi náročné pre celú spoločnosť a pre všetky generácie a sú aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny. Vzhľadom na tieto výzvy sme sa rozhodli v rámci širokej spolupráci viacerých organizácií usporiadať medzinárodnú konferenciu na tému Medzigeneračná solidarita na trhu práce, z ktorej vybrané a vedecky spracované príspevky Vám predkladáme v tomto zborníku.

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Ústav ekonomických vied PF KU v Ružomberku
Prezidentka Nezávislých kresťanských odborov Slovenska

OBSAH

SOLIDARITY BETWEEN GENERATIONS ON THE LABOUR MARKET ON THE FRAMEWORK OF SOCIAL DIALOGUE
(Černá Ľubica)

CRISIS OF SOLIDARITY IN WAGE POLICY AND THE NEED FOR ETHICAL FORMATION
(Uháľ Martin)

SPECIALIZED SOCIAL COUNSELLING TO HELP MARGINALIZED FAMILIES
(Drozd František)

EURÓPSKY ROK MEDZIGENERAČNEJ SOLIDARITY
(Katuninec Milan)

POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SLOVENSKU – SÚČASNOSŤ A SÚVISLOSTI
(Tupý Branko)

SOCIÁLNE SLUŽBY, TRH PRÁCE A PRINCÍPY SOLIDARITY A SUBSIDIARITY
(Hrdý Boris)

NOVÉ VÝZVY NA TRHU PRÁCE
(Huttová Kristína)

MEDZIGENERAČNÝ DIALÓG AKO ATRIBÚT MODERNEJ SPOLOČNOSTI
(Dirgová Eva)

ASPEKTY SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE V MULTIKULTÚRNOM DIALÓGU
(Laca Slavomír)

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁCIE V SOCIÁLNEJ OBLASTI PODNIKU
(Čarnogurský Karol, Černá Ľubica)

PREZENTÁCIE ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ

BRIEF REPORT

NEZÁVISLÉ KRESŤANSKÉ ODBORY SLOVENSKA (NKOS)


Editors:
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD, Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD..
Reviewers:
doc. Ing. Lidmila Nemcová, CSc. (VŠE, Praha)
doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. (TFKU)

The scientific committee:
E.Mons. Peter Rusnák, (chairman of Social subcommittee of CBS)
prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (honour president NKOS)
prof. dr. hab Barbora Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu, Poland
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc. (VŠE, Praha)
doc. Ing. Ľubica Černá, PhD
doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.
Publisher: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, http://www.wkb-krakow.pl/
Published in: KRAKÓW 2012
Print: Typopress, Košice-Myslava, Pod horou č. 8, 040 16.
ISBN: ISBN: 978-83-7604-223-7

PrílohaVeľkosť
SLOVAK_SOCIAL_WEEK_2012.pdf4.25 MB