Zborník z vedeckej konferencie ,,Manželstvo dnes“ v PDF, Ružomberok, 2010

nov 23 2012

Zborník z vedeckej konferencie. ktorá sa konala 7.12.2009 v Ružomberku. Organizovaná bola Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústavom sociálnych vied Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedrou sociálnej práce, Katedrou misijnej a charitatívnej činnosti, Katedrou verejnej správy a práva v spolupráci s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike.

Úvod

Manželstvo ako legálny zväzok muža a ženy existuje vo všetkých spoločnostiach. Neznamená to však, že sa väčšina ľudí vydá alebo ožení, ale v každej ľudskej spoločnosti existuje spoločensky uznávaný typ zväzku medzi mužom a ženou, ktoré sa nazýva manželstvo. Manželstvo je trvalý zväzok medzi mužom a ženou, ktorý partnerom dáva vzájomné, výhradné sexuálne a ekonomické právo a udeľuje spoločenskú totožnosť deťom, ktoré sa z tohto zväzku narodia. (Murphy, 1999).

Napriek všetkým vývojovým zmenám v partnerskom vzťahu v súčasnom postindustriálnom svete ostáva manželstvo aj naďalej orientačným bodom mnohých partnerských súžití (Kráľová, 2007). Kresťanstvo od počiatku definovalo vzťah medzi manželmi ako lásku, čo je možné považovať za jeden z jeho historicky najvýznamnejších prínosov na rozdiel od starozákonného sveta, či klasického Ríma, ktorí nezohľadňovali lásku pri definovaní vzťahov v rodine. I. Možný uvádza, že aj keď historici a antropológovia prezentujú názor všetkých mimokresťanských spoločností, že budovať inštitúciu manželstva, ktorá má zabezpečovať fyzickú a sociálnu reprodukciu spoločnosti na citoch je príliš riskantné, vzájomná láska medzi manželmi je aj po viac ako 2000 rokoch pokladaná za podmienku úspešného spolužitia medzi mužom a ženou v rodine (Možný, In: Köverová, 2003).

Zmeny demografického a reprodukčného správania, ktoré sa v druhej polovici 20. storočia objavili v krajinách severnej a západnej Európy a ku ktorým sa koncom minulého storočia pridali v určitých modifikáciách aj krajiny južnej, strednej a východnej Európy, môžeme považovať za jedny z najvýznamnejších v celej populačnej histórii. Z tohto dôvodu ich nazývame „revolučné“ a obdobie, v ktorom sa odohrávali sa označuje ako druhá demografická revolúcia. Napriek týmto vývojovým zmenám v partnerskom vzťahu v súčasnom postindustriálnom svete ostáva manželstvo aj naďalej uznávanou a akceptovanou formou väčšiny partnerských súžití.

Aká je situácia v oblasti vnímania, ale aj realizácie manželských a partnerských vzťahoch na území Slovenskej republiky z pohľadu demografických a štatistických údajov, ale aj z pohľadu empirických vedeckých výskumov, bolo jedným z cieľov realizovanej konferencie. Veríme, že jej výsledky oslovia odbornú a vedeckú obec. Ďalším cieľom bolo reflektovať sociálne, filozofické a právne súvislosti jednotlivých akceptovateľných a realizovateľných foriem spolužitia. Rovnako stretnutie profesionálov na konferencii chcelo vyvolať interdisciplinárnu diskusiu o sociálnych aspektoch kresťanskej vízie manželstva ako jednotného a nerozlučiteľného heterosexuálneho zväzku a nie v poslednom rade navrhnúť odporúčania pre prax v oblasti: praktickej sociálnej práce a iných aplikovaných vied v oblasti vzdelávania, výchovy a inej starostlivosti o človeka, štátnej sociálnej politiky v Slovenskej republike, výskumu a vzdelávania vo vednom odbore sociálna práca a iných príbuzných odboroch.

Veríme, že uvedený odborný a vedecký priestor sa otvoril aj na akademickej pôde, o čom svedčia v tomto zborníku prezentované príspevky a závery konferencie.

editorka
OBSAH

HLAVNÉ REFERÁTY

Ohrozenia manželstva v kontexte európskych a medzinárodných dokumentov
ANNA ZÁBORSKÁ

Mladí ľudia a manželské spolužitie v manželstve so sobášným listom
ANNA ŽILOVÁ

„Rozlučiteľnosť“ vs. nerozlučiteľnosť manželstva ako sociálny problém
STANISLAV KOŠČ

VÝSKUMNÉ SOCIÁLNE, SOCIOLOGICKÉ A PRÁVNE SÚVISLOSTI REPRODUKČNÉHO A ATRIMONIÁLNEHO SPRÁVANIA SA MLADÝCH ĽUDÍ

Historický prierez vývoja zániku manželstva na území Slovenskej republiky po druhej svetovej vojne s poukazom na pripravované legislatívne zmeny
MICHAL BROŽ

Manželstvo v civilnom a kánonickom práve
MÁRIA SEDLÁKOVÁ

Pôrodnosť a reprodukčné správanie v populácii Slovenskej republiky
NOVOTNÁ ALENA – ŽILOVÁ VERONIKA

Vzťah vysokoškolákov k manželstvu a rodičovstvu (vybrané charakteristiky rodinného a reprodukčného správania)
LÝDIA LEŠKOVÁ

Hodnotová orientácia mladých ľudí a ich vzťah k manželstvu a rodine
LUCIA CINTULOVÁ

Manželstvo na vysokej škole
DANIEL MARKOVIČ

Názory súčasných mladých na „atraktivitu” manželstva
BARBARA NOWAK

Vnímanie efektivity nástrojov štátnej sociálnej podpory na reprodukčné správanie mladých ľudí podľa vybraných parametrov
JOZEF JURÍK – ONDREJ BOTEK

Manželstvo v kontexte rómskej rodiny
KATARÍNA KOTRADYOVÁ

Zjawisko rozwodów - konsekwencją przeobrażeń polskich rodzin
ANNA FIDELUS

Rozwod - Moda czy konieczność?
MAGDALENA GROCHULSKA - GRAŻYNA KAŁAMAGA

Rozvod v spoločnosti
MÁRIA KORBOVÁ

Porozvodová starostlivosť o deti
PAVEL TESAŘ – LENKA ŠTEFÁKOVÁ

Rodina, manželstvo, rozvod a vplyv rozvodu na maloleté deti
VOJTECH RUŽIČKA

Problém manželstiev celebrít v poľskom bulvári
KRZYSZTOF GAJDKA

Reprodukčné a matrimoniálne správanie sa mladých ľudí v kontexte veľkého podvodu
PETER ĎURKOVSKÝ

Małżešstwo i rodzina w twórczośď ks. Jerzego Szymika
MARIA KOPSZTEJN

TEORETICKO-APLIKAČNÉ SÚVISLOSTI REPRODUKČNÉHO A MATRIMONIÁLNEHO SPRÁVANIA SA MLADÝCH ĽUDÍ

Kríza manželstva
DUŠAN ŠLOSÁR

Teologický pohľad na manželstvo - sviatosť
ANTON FABIAN

K problematike komunikácie v manželstve
EMÍLIA JANIGOVÁ - ANGELA ALMAŠIOVÁ

Zodpovedný prístup k voľbe životného partnera – hodnoty a intelektová vyspelosť partnera
ANNA BUJDOŠOVÁ

Dôležité aspekty manželského života
JANKA BURSOVÁ - ONDREJ BORSÍK

Mládež vo vzťahu k hodnote manželstva (Na príklade Spišskej diecézy)
ONDREJ ŠTEFAŽÁK

Vplyv dvojkariérového manželstva na fungovanie rodiny
LENKA LÁTALOVÁ - KATARÍNA LEVICKÁ

Manželstvo a príprava naň v postsovietskom priestore (Rusko /ázijská časť/ a Ukrajina)
STANISLAV UHRIN

Małżešstwo wiktymologiczne z perspektywy dialektyki współuzależnienia
MIROSŁAWA GAWĘCKA

Dôvody pre prípravu na manželstvo dnes
RICHARD KUCHARČÍK

O eurosieroctwie i nie tylko … Rozważania psychologiczno – pedagogiczne
JOLANTA KARBOWNICZEK – MARIUSZ GRABOWSKI

Regionálne rozdiely sobášnosti a rozvodovosti v roku 2008
VERONIKA HENCELOVÁ

Sociálne reflexie manželstva v súčasnosti
VIERA VAVREČKOVÁ

Editorka: prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
Recenzenti:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
doc. PhDr. Jana Levická, PhD.
JUDr. Mgr. Maria Sedláková, PhD.

Vedecká rada zborníka:
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. ThDr. Ing. Emília Janigová, PhD.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
dr. Arkadiusz Marzec
dr. Mariola Wojciechowska
MUDr. Anna Záborská
Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
PhDr. Alena Novotná

ISBN 978-80-8084-570-4
© VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity, Nám. Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

PrílohaVeľkosť
zbornik_RK_manzelstvo_dnes_2010.pdf2.31 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!