Zborník príspevkov z konferencie Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet - Spoločnosť, kríza, rodina v PDF (2010)

apr 2 2014

Zborník príspevkov z III. ročníka vedecko-odbornej konferencie „Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dneńný svet - Spoločnosť, kríza, rodina“ s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 25. a 26. marca 2010.

Obsah

To allēlous echein koinōnian – teologická reflexia o možnostiach prekonávania krízy rodiny v súčasnej spoločnosti
Ábel František

Vývojové tendencie súčasnej rodiny v postmodernej spoločnosti 20
Agafonová Mária, Džupková Helena, Melkusová Helena

Rodina vo svetle učenia Jána Pavla II.
Akimjak Amantius

Spoločenský optimizmus pri prekonávaní súčasnej svetovej hospodárskej krízy a krízy civilizácie
Alexy Július

Hodnotové a sociálnofilozofické aspekty prolematiky prevencie krízy
Ambrozy Marián, Dvorčáková Andrea

Problém chudoby v Starej zmluve
Bándy Juraj

Problemy rodzin wychowanków domów dziecka w okresie adaptacji Polski do procesów globalizacji
Bejger Halina

Skutky telesného milosrdenstva v učení Jána Pavla II.
Bernáthová Bernadeta, Klobušická Mária

Úloha kresťanskej rodiny pri budovaní civilizácie lásky
Bieľak Jozef

Reflexia k sociálnemu posolstvu Jána Pavla II. pre dnešný svet a rodinu
Brodová Jana

Bezdomovectvo ako sociálny problém spoločnosti
Bursová Janka

Rodina ako základný činiteľ rozvoja osobnosti dieťaťa
Cisariková Eva
Zmena kultúrnej mentality a jej vplyv na súčasnú katolícku rodinu na Slovensku
Csontos Ladislav

The position and directions of transformations of a family in the contemporary world
Czerw Monika

Sociálny dialóg v projektovo orientovaných organizáciách
Černá Ľubica

Kríza v rodine
Čevan Matej

Potreba koncepcie verejnej rodinnej politiky
Diačiková Anna

Miesto rodiny v súčasnej spoločnosti
Dirgová Eva

Sociálna politika vo svetle Katolíckej sociálnej náuky
Drozd František

Naša veľkosť a naša krehkosť
Dufferová Alžbeta

Transformácia rodiny v európskom kontexte
Dzivý Baluchová Ľubomíra

Kríza rodiny v kontexte sociálnej práce a Cirkvi s členom drogovo závislým
Dvorská Soňa, Dzurillová Lenka

Rodina ako zrkadlo spoločnosti. Spoločnosť ako zrkadlo rodiny
Ďurkovský Peter

Hospicová a paliatívna starostlivosť ako riešenie problému eutanázie
Franzenová Iveta

Interpretácia krízy súčasnej rodiny
Fula Milan

Starší človek v rodine a spoločnosti
Galisová Ľubica

Sociálnoprávna ochrana a náhradná starostlivosť o deti na Slovensku a vo vybraných krajinách
Gallová Mária

Paternalizmus v distribúcii sociálnej pomoci, ako prvok sociálneho štátu
Gibalová Monika

Rodina – náš domov
Halás Ondrej

Kríza civilizácie: Diagnóza a pokus o prognózu
Hohoš Ladislav
Kvalita života prostredníctvom vzťahu rodina - spoločnosť
Hrnčiar Miroslav, Saxová Gabriela

Treťotriedna kultúra a jej morálne dôsledky na rodinu a spoločnosť
Hronec Ondrej, Schwarczová Heidy, Kremlová Feriková Michaela

Identita rodiny
Imrich Andrej

Hospodárska kríza – výzva pre morálnu reflexiu
Jacková Jaroslava

Masová kultúra ako alternatíva v „kríze“ rodinnej výchovy?
Jakóczy Ladislav

Hospodárska kríza a podnikateľské prostredie
Janičková Jana

Novozmluvné modely charitatívnej pomoci kresťanom v núdzi - model a inšpirácia pre kresťanskú pomoc núdznym v 21. storočí

Jurík Milan
Rodina a jej postavenie v modernej spoločnosti
Kapilová Alena

Klasyfikacja pojęd i przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia w kontekście polityki zatrudnienia na rynku pracy
Koperek Adam

Zjawisko bezrobocia w kontekście myśli społecznej Jana Pawła II o pracy ludzkiej
Koperek Jerzy

Ohrozenia rodiny založenej na manželstve
Korbová Mária

Východiská prorodinnej politiky v kontexte aktuálnej sociálnej náuky Katolíckej cirkvi
Košč Stanislav

Príčiny sociálnej exklúzie v rómskych osadách
Kotradyová Katarína

Alienácia teologickému aspektu svedomia
Kútny Ivan

Kriminologické aspekty domáceho násilia
Kypta Pavel

Nezamestnanosť ako súčasný a sociálny problém a jej dopad na rodinu
Laca Slavomír

Vplyv súčasnej slovenskej politiky na vznik chudoby
Lisnik Anton

Postavenie rodiny z pohľadu práva sociálneho zabezpečenia
Macková Zuzana

Niekoľko poznámok k historicko-sociálnym aspektom fungovania manželstva a rodiny
Mazůrek Jaroslav

Kryzys rodziny w nauczaniu Jana Pawła II
Mazur Piotr

Fenomén rozvodu a jeho dopad na život dieťaťa
Migrová Mária, Nemcová Anna

Základná charakteristika rodiny a vnútorné väzby rodičov a detí v období adolescencie
Mikulová Dagmar

Zmysel, poslanie a ohrozenie rodiny v náuke Jána Pavla II.
Mordel Stefan

Moderní křesťanská rodina?
Muchová Ludmila

Dobrá rodina – nádej budúcnosti
Nagranová Mária

Rodina a rodinné prostredie
Pattie Miriama

Nestabilita ekonomického systému versus stabilita rodiny
Piteková Jana

Ideál křesťanského manželství podle Klementa z Alexandrie
Plátová Jana

Rodzina wspólczesna jako Środowisko wsparcia edukacyjnego dziecka w wiwku szkolnym
Pleczkan Alojzy Klemens

Súčasná rodina v Slovenskej republike a problematika rodinného života v 21. storočí .
Podmanický Ivan, Podmanická Zuzana

Analýza súčasného stavu a vývoja nezamestnanosti
Polakovičová Zuzana, Vaverčáková Marta, Gergelová Ľubica

Zamestnanecké vzťahy a kríza
Pružinský Michal

Kresťanská etika dekalógu v náuke Jána Pavla II. a 4. a 7. prikázanie – rodina a spoločnosť
Szaniszló Inocent – Mária V., OP, Demočko Daniel

Význam rodiny pre onkologicky choré dieťa
Šiňanská Katarína

Efektívna penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť ako pomoc pri zachovaní rodinných väzieb
Špániková Martina

Rodina a náboženská formácia
Štefaňak Ondrej

Rodina – základ spoločnosti
Štefancová Jana

Introdukcia ku katechéze zameranej na problémy a ohrozenia manželstva a rodiny v súčasnosti v súčasnosti
Tirpák Peter

Obchodovanie s ľuďmi
Turacová Monika

Odpustenie a jeho význam pre človeka súčasnosti
Ulická Linda

Manželstvo očami Jána Pavla II.
Vansač Peter

Rodina v interakciách súčasného krízového sveta so spoločnosťou a jej organizáciami
Varhoľák Peter

Manželstvo, rodina ako principiálny prvok spoločnosti
Vyhnal Petr

Rola rodziny w opinii nadzorowanych gimnazjalistów przez kuratora sądowego
Witek Paweł, Pelewicz Robert

Úverové zdroje bánk na Slovensku v čase hospodárskej recesie
Zimerman Ladislav, Zimermanová Katarína

Rodina ako primárny determinant vzniku porúch emocionality a správania u detí
Žarnovičanová Ružena

Jan Amos Komenský v kontexte výchovy k rodičovstvu
Žbirková Viera

Rodina a spoločenské zmeny v novom tisícročí
Žilová Anna

_____________________________________
Editori: Ing. PaedDr. Petr Vyhnal, PhD.
Mgr. Ľudmila Slovíková
Mgr. Matej Čevan

Zborník bol vydaný s podporou Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity ĉ. projektu 4/06/2009

PrílohaVeľkosť
Zbornik-konferencia-2010-Poprad.pdf5.91 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!