Zborník z konferencie Profesijné hodnoty sociálnej práce, Piešťany, 2017 (PDF)

jan 2 2018

MÁTEL, A. – ROMAN, L. – JANECHOVÁ, L. (eds.) 2017. Profesijné hodnoty sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Piešťany: Ústav sv. Pátra Pia, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava. 154 s. ISBN 978- 80-8132-173-3.

Konferencia sa konala 18. – 19. októbra 2017 v Piešťanoch.

PREDHOVOR

V zborníku prinášame príspevky z V. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „Profesijné hodnoty sociálnej práce“. Myšlienka organizovať medzinárodné konferencie v Piešťanoch sa zrodila na pôde Ústavu sociálnej práce sv. Pátra Pia v Piešťanoch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v roku 2010. V tomto období chýbal vedecký diškurz na profesijnú etiku sociálnej práce. Prvá piešťanská konferencia sa konala 20.-21. októbra 2010 práve na tému Aplikovaná etika v sociálnej práci. Označením „aplikovaná“ chceli usporiadatelia zdôrazniť úzke prepojenie teórie a praxe sociálnej práce. Ašpiráciou bolo, aby konferencia bola priestorom pre dialóg medzi vedeckými akademickými pracovníkmi na jednej strane a profesionálnymi sociálnymi pracovníkmi a študentmi na strane druhej. Prídavnou hodnotou prvej piešťanskej konferencie bola diskusia staršieho etického kódexu sociálnych pracovníkov a následné praktické kroky k tvorbe nového etického kódexu.

Následné ročníky piešťanských „aplikovaných konferencií“ boli tematicky zamerané na aplikovanú sociálnu patológiu v sociálnej práci, aplikovanú politiku a opätovne na aplikovanú etiku. Tematické zameranie konferencie usporiadanej v roku 2017 sa opätovne vracia k etike, avšak s užším zameraním na etické hodnoty profesie sociálna práca, nakoľko viacerí usporiadatelia konferencie sú zároveň riešiteľmi vedeckého projektu VEGA zameraného na identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike. Hlavnými konferenčnými témami boli okrem etických hodnôt, profesijné hodnoty sociálnej práce a pomáhajúcich profesií, etické podmienky výkonu supervízie, etické rozhodovanie, aktuálne bioetické problémy a dilemy pomáhajúcich profesií.

Veríme, že akademickí pracovníci, študenti vysokých škôl, ale aj odborná a laická verejnosť si v zborníku môžu nájsť nielen vedecké poznatky, ale aj inšpiráciu pre skvalitňovanie praxe sociálnej práce, ktorú chápeme ako profesiu založenú na etických hodnotách.

Editori
V Piešťanoch, 13. októbra 2017

OBSAH
ETIKA, ETICKÉ HODNOTY A ETICKÉ ROZHODOVANIE

KĽÚČOVÉ HODNOTY SLOVENSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE – AŠPIRÁCIA A REALITA
Andrej MÁTEL

ETICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ROZHODOVÁNÍ V SITUACÍCH OHROŽENÍ
Joža SPURNÝ

ETIKA MASMÉDIÍ K MARGINÁLNÍM SKUPINÁM V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI
Jaroslava PAVELKOVÁ

PROBLÉMY NÁCVIKU ETICKÉHO ROZHODOVANIA ŠTUDENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE
Peter MLYNARČÍK

ETICKÉ ROZHODOVANIE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Roman KRBATA, Jana KUKUČOVÁ, Daša NEMCOVÁ

PROFESIJNÉ HODNOTY SOCIÁLNEJ PRÁCE Z POHĽADU NÁROKOV VZDELÁVANIA V PODMIENKACH SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY
Roman TOMICA

OKULTNÁ SYMBOLIKA – HODNOTOVÁ DILEMA V SPOLOČNOSTI
Pavol TOMÁNEK

SUPERVÍZIA A PORADENSTVO

OTÁZKY VZŤAHU SUPERVÍZOR VS SUPERVIDOVANÝ V PROCESE SUPERVÍZIE
Milan SCHAVEL, Stanislava HUNYADIOVÁ, Bohuslav KUZYŠIN

MULTIKULTÚRNE PORADENSTVO V PRÁCI PORADCU
Dagmar KOPČANOVÁ

SEXUÁLNA DELIKVENCIA A OBCHODOVANIE S ĽUĎMI

SEXUÁLNÍ DELIKVENCE V PERCEPCI SOCIÁLNÍ PRÁCE
Jana NOVOTNÁ

OBCHOD S „BÍLÝM MASEM“ V PERCEPCI SOCIÁLNÍ PRÁCE
Jana NOVOTNÁ, Michaela PRUKNAROVÁ

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY SADOMASOCHISMU
Jana NOVOTNÁ, Alena KREJČOVÁ

VARIA

SOCIÁLNA PODNIKOVÁ PRÁCA A JEJ SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Michal VALACH, Miroslav PAĽUN, Katarína VALACHOVÁ SUBYOVÁ

KOMUNITNÁ PRÁCA V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH - ANALÝZA FUNKCIE POLICAJNÉHO ŠPECIALISTU PRE PRÁCU S KOMUNITAMI
Zuzana KOTLÁROVÁ

CESTA DUCHOVNÍ FORMACE – IMPULZY ZE SPIRITUALITY U VYBRANÉ CÍLOVÉ SKUPINY
Monika NOVÁ

VYUŽITIE EXPRESÍVNYCH TERAPIÍ PRI ROZVÍJANÍ EMPATICKÝCH SCHOPNOSTÍ SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
Jaroslava MALČEK

SYNDRÓM ROZPADU V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Peter ĎURKOVSKÝ

QUO VADIS KOMORA?
Anton DOKTOROV, Jarmila DOKTOROVOVÁ

SENIOR A ASPEKTY STARNUTIA
Peter HASA


Názov: Profesijné hodnoty sociálnej práce
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Editori: Andrej Mátel, Ladislav Roman, Lucia Janechová
Recenzovali: prof. MUDr. František Mateička, CSc.
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
Vydavateľ: Ústav sv. Pátra Pia Piešťany
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
Miesto vydania: Piešťany
Vydanie: 1.
Rok vydania: 2017
Počet strán: 154
Náklad: 100 ks
Typ väzby: CD-ROM
ISBN 978-80-8132-173-3

PrílohaVeľkosť
Profesijne_hodnoty_SP-zbornik-Piestany-2017.pdf3.93 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!