Ľudské práva. Prečo na nich záleží?

nov 24 2011

Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní... Každý človek má právo na vzdelanie... Každý človek má právo na slobodu presvedčenia a prejavu... Všetci ľudia sú si pred zákonom rovní...

Marián Čaučík: Po dlhých rokoch vojny nemožno čakať zázraky

nov 24 2011

Každý rozvojový pracovník musí byť svojim spôsobom optimista, inak by sme nič neurobili, hovorí riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina Marián Čaučík. Patrí k „pamätníkom“ občianskej vojny medzi severom a juhom Sudánu a Južný Sudán zažil v časoch, keď tam nič nebolo.

Pamätáte si na svoju prvú cestu do Južného Sudánu?

Južný Sudán – veľká skúška pre svet

nov 24 2011

Južný Sudán je akoby jedno veľké laboratórium. Tento - od 9. júla 2011 - nový štát na mape sveta má jedinečné šance na rozvoj, ale zároveň balansuje na okraji priepasti. Dokáže táto rozľahlá krajina využiť potenciál nerastného i prírodného bohatstva na úžitok jej obyvateľov a stať sa úspešným učebnicovým africkým príkladom?

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského 2012 ve znamení slovensko-českých vztahů

nov 22 2011

Osmé pokračování Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2012, která se koná tradičně v závěru letních prázdnin v Havlíčkově Brodě v České republice, se zaměří na slovensko-české vztahy.

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 11/2011 v PDF

nov 22 2011

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb přináší aktuální informace a zajímavosti z transformačního procesu. Nové číslo obsahuje vyprávění uživatelky sociálních služeb, rozhovor s radním Kraje Vysočina a další zajímavé informace a příběhy z transformace.

Rodina ako primárne prostredie v spoločnosti

nov 22 2011

Family as a primary environment in society
Abstrakt: Štruktúra rodiny sa realizuje jednak na úrovni vzťahu rodiny k spoločnosti a jednak na úrovni vzťahu k jednotlivým sociálnym skupinám. Rodina ako súčasť spoločnosti reaguje na spoločenské premeny, mení sa spolu so spoločnosťou. Rodina je prirodzeným prostredím, nikdy to nie je prostredie izolované od spoločnosti. V spoločnosti sa človek rodí, rastie a hlavne rozvíja. Obsah príspevku prezrádza už samotný názov Rodina ako primárna inštitúcia spoločnosti. Budeme sa venovať rodine a jej vplyvu na výchovu dieťaťa. Na každého jedinca vplýva vo výchove jeho rodinné prostredie, ktoré ho formuje.
Kľúčové slová: Dieťa. Humánnosť. Prostredie. Rodiny. Spoločnosť. Výchova.

Abstract: The family structure is carried out both at the level of the family relationship to society and to the level for individual social groups. Family as part of responding to social changes, changing along with society. The family is the natural environment, it is never isolated from the environment. At a person is born, grows and develops in particular. The content reveals the contribution of the very name of the family as the primary institution of society. We will address the family and its impact on the child's upbringing. For each individual influence in the upbringing of his family environment that shaped him.
Keywords: Education, Environment, Family, Humanity, Children, Society.

NEST FORUM spája snahy o vzdelanie a konektivitu

nov 19 2011

Prístup k vysokorýchlostnému internetu rozšíri možnosti ľudí vzdelávať sa. Širokopásmové pripojenie otvorí cestu k novým spôsobom vzdelávania. Kľúčovou sa stáva spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom.

Publikácia: Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

nov 15 2011

Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel
PREDHOVOR

Hlavným aktérom pri riešení sociálnych problémov jednotlivcov, nie je sociálny pracovník, ale samotný klient sociálnej práce. Sociálny pracovník je vysokoškolsky vzdelaným odborníkom, ktorý klienta podporuje, posilňuje, zmocňuje a napomáha mu k zlepšeniu kvality jeho života. Aby mohol tieto úlohy zodpovedne plniť, musí mať primerané znalosti a zručnosti pre profesionálnu prax. Medzi ne nepochybne patrí základná orientácia v metódach, technikách a metodikách sociálnej práce.

Publikácia: Etika života a interupcia

nov 15 2011

PaedDr. SLAVOMÍR LACA

Publikácia obsahuje základné postoje a to tak zo stránky náboženskej ako aj spoločenskej roviny. Komparácia oboch stanovísk pomáha hlbšie preniknúť do samotnej problematiky interrupcie.

Využití canisterapie v péči o seniory

nov 13 2011

Abstrakt: Problematika stáří a stárnutí je v současné době velmi diskutovaným tématem. Zjevnou příčinou na zviditelnění této otázky se podílí nejspíše fakt, že lidský věk se prodlužuje a populace v našem světě nezadržitelně stárne. Pro ošetřovatelskou péči je jednou z nejdůležitějších priorit psychika nemocných. Zhoršení psychického stavu seniora může negativně ovlivnit průběh celého onemocnění. V souvislosti s tímto poznáním je důležité hledat stále nové metody a aktivity, které by pacientům v léčebnách pro dlouhodobě nemocné usnadnily žití. Velmi často jedinou nejbližší bytostí pro tuto specifickou skupinu nemocných seniorů je domácí zvířecí společník.
Cíl: Zmapovat vliv canisterapie na zlepšení sebepéče nemocných seniorů v léčebně pro dlouhodobě nemocné a zmapovat vliv canisterapie na zlepšení průběhu hospitalizace seniorů v léčebně pro dlouhodobě nemocné
Metody: Ke zpracování naší práce bylo použito kvantitativního šetření, metodou sběru dat. Dotazníky byly určeny seniorům v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN). Celkem bylo rozdáno 120 dotazníků do dvou zdravotnických zařízení.
Výsledky: Dotazníky vyplnilo 45 seniorů v LDN A a 41 seniorů v LDN B. Nepotvrdilo se nám, že by canisterapie pomáhala seniorům ke zlepšení jejich sebepéče. Senioři největší zásluhy přikládají sestrám, lékařům, rehabilitačním sestrám a rodině. Z výsledků šetření jsme ale zjistili, že canisterapie vede ke zlepšení průběhu hospitalizace.
Závěr: Sestry se musí v oblasti geriatrie neustále vzdělávat, a to i v oblasti využívání stále nových trendů a metodik, které jsou nápomocny v ošetřovatelské péči o nemocné seniory. Jedním z nových trendů, se kterým se stále více setkáváme na různých odděleních nemocnic, je i canisterapie. Tato aktivita by se mohla stát velkým pomocníkem jak pro sestry, tak i pro samotné pacienty.
Klíčová slova: Canisterapie. Léčebna dlouhodobě nemocných. Ošetřovatelská péče. Senior.

Zdroje redukcie stresu u študentov sociálnej práce

nov 13 2011

Abstrakt: Práca je zameraná na predstavenie vhodných preventívnych spôsobov zameraných na znižovanie stresu a na mapovanie najčastejšie používaných zdrojov na jeho redukciu u študentov VŠ v programe sociálna práca. Prieskum bol vykonaný prostredníctvom dotazníka s možnosťou voľnej výpovede.
Kľúčové slova: Stres. Coping. Zdroje redukcie stresu. Študenti. Sociálna práca.

Spoluzávislosť v rodine s členom závislým od alkoholu

nov 11 2011

The Codependence in the family with alcohol addicted member
Abstrakt: Závislosť od alkoholu je choroba, ktorá svojím priebehom a prejavmi postihuje v najväčšej miere najbližších príbuzných závislého jedinca. Cítia za závislého zodpovední a jeho pitie sa často stáva jediným zdrojom ich pocitov. Príspevok sa zaoberá problematikou spoluzávislosti ako špecifického chorobného stavu, ktorým rodina reaguje na alkoholizmus svojho člena. Zároveň prezentuje závery kvalitatívneho výskumu, ktoré popisujú priebeh spoluzávislosti v rodine s alkoholovo závislým členom so zameraním na prežívanie a správanie sa spoluzávislej osoby vo vzťahu k závislému.
Kľúčové slova: Rodina, Spoluzávislosť, Spoluzávislá osoba, Terapia, Závislosť od alkoholu

Sociálna práca so spoluzávislými

nov 4 2011

Social work with codependency
Abstrakt: Spoluzávislosť z historického uhla pohľadu sa po prvýkrát v terapeutickej oblasti objavuje koncom sedemdesiatych rokov. Samotné označenie sa začalo používať vo viacerých liečebných centrách v Minnesote súčasne. Pôvodne slovo označovalo človeka, ktorého život bol ovplyvnený spolužitím s človekom chemicky závislým. Človek, žijúci so závislým, si vytvoril nezdravé spôsoby zvládania života. Spoluzávislosť sa viazala k alkoholizmu, neskôr do tejto skupiny boli identifikované ďalšie problémy ako napríklad prejedanie sa, hazardné hráčstvo a iné závislosti.

K respektování práva sociálním pracovníkem v jeho praxi

nov 3 2011

To respect the rights of his social worker in practice
Abstrakt: Obsah právního vědomí tvoří nejen znalost práva, ale i vědomí jeho důsledného dodržování. Sociální pracovník se může dostat do profesionálního či etického „rozporu“, zda, s ohledem na zájmy klienta, postupovat podle práva nebo v rozporu s právem. Tato dilemata sociální pracovník velmi často vnímá při intervenci a řešení situace klienta s ohledem na jeho patologické chování. Příspěvek řeší některé negativní důsledky, které vyplývají pro sociálního pracovníka z nerespektování právního řádu a to bez ohledu na motivaci jeho rozhodnutí.
Klíčová slova: Sociální pracovník, právní vědomí, sociální práce

Rómska komunita a sociálno-patologické javy

nov 3 2011

Abstract: Currently, an increasing number of people whose socialization is different from the traditional social norms and who have various problems in the conduct and morality. Poverty, unemployment, drug addiction, prostitution, ... were still in our society until recently almost unknown. The cause of these deviations anonymity was their apparent lack, or ignorance of their existence, but naivety and successful public while concealing their fear of penetration and a massive explosion at the scene of social life. All these negative social phenomena are occurred and associated with the Roma ethnic group. Addressing these serious adverse societal phenomena requires political will, vision of a multicultural Slovakia, but also a profound analysis of previous failures, or inappropriate solutions. It is a long process that needs to start substantial changes in the approach to Roma issues. In an environment where sometimes the survival, resulting from different socio-pathological phenomena which impact negatively on society as a whole.
Keywords: Man. Romani family. Social environment. Social pathologia.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!