Zborník príspevkov z konferencie ,,Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb v komunite“ v PDF, Ružomberok, 2011

mar 29 2012

Konferencia Inovácie, plánovanie a kvalita sociálnych služieb sa realizovala v roku 2011 v Ružomberku, ako výzva na tvorbu komunitných plánov s dôrazom na proces, ktorý je nesporne dôležitý pre prakticky realizovateľný komunitný plán.

53 schodov k nádeji - charitatívne projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

mar 29 2012

Brožúrka stručne predstavuje pomoc Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety zameranej predovšetkým na zdravotníctvo, školstvo a sociálnu prácu vo viacerých rozvojových krajinách.

Kompetencia otvorenej komunikácie a tímového pracovníka terénneho sociálneho pracovníka pri sanácii rodiny

mar 25 2012

Abstrakt: Kompetencie ako novodobý fenomén sú diskutovaným javom v odbornej verejnosti. Terénny sociálny pracovník neziskového sektora vykonávajúci sanáciu rodinného prostredia disponuje praktickými kompetenciami ako kompetencia otvorenej komunikácie a kompetencia tímového pracovníka, ktoré vedú k efektívnej sanácii a v konečnom dôsledku vedú klienta k zvýšeniu jeho kvality života.
Kľúčové slová: Kompetencia. Praktické kompetencie. Focus group. Otvorená komunikácia. Tímový pracovník.

Medzinárodný deň sociálnej práce a globálna agenda

mar 13 2012

Svetový deň sociálnej práce je každoročne organizovaná udalosť, ktorá má za cieľ poukázať na prínos sociálnej práce pre spoločnosť. Tento deň má pomôcť k dialógu so všetkými partnermi, k tomu, ako čo najlepšie riešiť sociálne problémy.

Osobnosť typu D u dospelých

mar 13 2012

Abstrakt: Osobnosť typu D u dospelých. Osobnosť typu D je charakterizovaná spojenou tendenciou prežívať negatívne emócie a potláčať tieto emócie pri vyhýbaní sa sociálnemu kontaktu s inými. Typ D je citlivým faktorom pre všeobecný psychologický distres, ktorý vplýva na duševný a fyzický zdravotný stav. Škála DS14 bola administrovaná 295 dospelým, ktorý ju dobrovoľne vyplnili. Výskyt osobnosti typu D je dosť vysoký (35,6 %), najvyšší výskyt je vo vekovej skupine od 21 do 30 rokov, najnižší vo vekovej skupine od 31 do 40 rokov. Signifikantný rozdiel v negatívnej afektivite je medzi vekovou skupinou od 31 do 40 rokov a ostatnými skupinami (od 21 do 30 rokov, od 41 do 50 rokov). Predpokladáme, že tento rozdiel je spôsobený relatívnou stabilitou pracovného a rodinného života osôb vo veku od 31 do 40 rokov v porovnaní s osobami v mladšom i v staršom veku. Táto štúdia je prvým krokom v našej snahe validizovať škálu DS14 na slovenskej vzorke pacientov s kardiovaskulárnou chorobou a kontrolnej vzorke zdravých osôb.
Kľúčové slová: Osobnosť typu D, negatívna afektivita, sociálna inhibícia.

Abstract: Type D personality among adults. Type D personality is characterized by the joint tendency to experience negative emotions and inhibit these emotions while avoiding social contact with others. Type D is a vulnerability factor for general psychological distress that affects mental and physical health status. Type D Scale (DS14) was administered to 295 adults, who voluntarily completed the questionnaire. The prevalence of Type D is rather high (35,6%), with the highest prevalence among the age group from 21 to 30 years and the lowest among the age group from 31 to 40 years. Women scored higher on negative affectivity than men, men scored higher on social inhibition than women. The significant difference in negative affectivity is between the age group from 31 to 40 and other groups (from 21 to 30 years, from 41 to 50 years). We suppose that it is due to a relative stability of the family and working life of persons aged from 31 to 40 in comparison with persons at younger and older age. This study is the first step in our ambition to validate the Type D Scale (DS14) in Slovak sample of patients with cardiovascular diseases and sample of healthy controls.
Keywords: Type D personality, negative affectivity, social inhibition.

Fyzická a psychická záťaž pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti (prevencia, ochrana a podpora zdravia sestry)

mar 3 2012

Kľúčové slová: prevencia nadmernej fyzickej záťaže; kinestetika v ošetrovateľskej starostlivosti; zvládanie psychickej záťaže; bournout; stratégie zvládania - coping; manažment stresu v ošetrovateľstve.

Sociálne determinanty zdravia rómskej mládeže

mar 3 2012

Podľa rozličných zdrojov sa odhaduje, že na Slovensku žije 430 000 Rómov, čo predstavuje 8 % slovenskej populácie (Marcinčin & Marcinčinová 2009, Vašečka&Džambazovič 2000). Viac než sedminu rómskeho obyvateľstva predstavujú školáci (Marcinčin&Marcinčinová 2009). Problémom je extrémne vysoká miera územnej segregácie, chudoby a vnímanej diskriminácie (EU-MIDIS 2009, Vašečka&Džambazovič 2000).

Terapeutický potenciál voľnočasových aktivít v súvislostí so zvládaním u adolescentov

mar 2 2012

Poznanie špecifík vývinových období je nutným predpokladom adekvátneho využívania psychologických intervencií. V našom príspevku sa venujeme adolescencii, ktorá tvorí celú druhú dekádu ľudského života, zameriavame sa na strednú (14 – 16 rokov) a neskorú (17 – 20 či 22) adolescenciu, po ktorej nasleduje dospelosť (Macek, 2003).

Emočné charakteristiky v prevencii kardiovaskulárnych chorôb u detí a mládeže v školskom veku

mar 1 2012

Kardiovaskulárne choroby vznikajú v dôsledku pôsobenia a kombinácie viacerých rizikových faktorov. Vyvíjajú sa obyčajne pomaly, nenápadne, dlhší čas, bez toho, aby boli evidentné varovné subjektívne symptómy. Zodpovednosť sa pripisuje najčastejšie fajčeniu, nízkej pohybovej aktivite, konzumácii nevhodných potravín bohatých na tuk a cholesterol, nadváhe, obezite, ale závažným podielom prispievajú aj psychosociálne, emocionálne činitele na báze stresu, či psychologického diskomfortu.

Lekár a manažér: dve rôzne roly

mar 1 2012

Stredný a vrcholový manažment nemocníc na Slovensku je reprezentovaný v prevažnej väčšine lekármi. Táto situácia je dobre definovaná a odôvodnená pokiaľ ide o primárov oddelení, ktorí predstavujú stredný manažment. Avšak aj na úrovni riaditeľov nemocníc, kde sa už vyžadujú komplexnejšie manažérske vedomosti a zručnosti, sa nachádzajú väčšinou lekári, výnimočne iné profesie. Implicitne sa predpokladá, že lekár predstavuje optimálneho kandidáta pre túto manažérsku pozíciu, nakoľko detailne pozná prostredie nemocnice a zdravotníckeho systému, ako aj potreby pacienta, a táto znalosť bude mať priaznivý efekt na efektivitu organizácie a kvalitu poskytovaných služieb. Potrebné vedomosti z oblasti manažmentu je možné doplniť školeniami v manažmente.

Stres a záťaž u ľudského jedinca

feb 29 2012

Abstrakt: V charakterizovaní tejto doby, ktorú žijeme. Je nutné treba uviesť prítomnosť jednotlivých procesov. Sú to globalizácia, multikulturalizmus, sekularizmus, relativizmus, egoizmus, rasizmus, ľudské práva, kríza rodiny, rast rozvodov, intolerancia, fenomén násilia, migrácia, otroctvo a práca detí, neúcta k životu, kultúra smrti všetky tieto procesy so sebou prinášajú stres. Cieľom príspevku je poukázať na históriu stresu a existenciu v súčasnej dobe, v ktorom sa nachádza ľudský jedinec.
Kľúčové slová: Človek, Stres, Spoločnosť, Záťaž.

Výchova k zdraviu ako celoživotný proces

feb 27 2012

Lifelong learning health education
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike zdravia, výchove k zdraviu a úlohám výchovy k zdraviu z pohľadu celoživotnej výchovy a vzdelávania. Zdravie je východiskovým predpokladom existencie a fungovania ostatných hodnôt. Osobné správanie považujú mnohí autori za jednu z najdôležitejších determinánt zdravia.
Klúčové slová: zdravie, výchova k zdraviu, celoživotné vzdelávanie, definičné vymedzenia.

Abstract: The paper attend to problems health, health education and health education themes from lifelong education point of view. Health is resource assuption of existence and functioning another values. Many authors think of personal behaviour as one of the most important health determinants.
Keywords: health, health education, lifelong education, definitions.

Ericsson skúmal zabezpečenie súkromia spotrebiteľov sociálnych sietí

feb 24 2012

Oddelenie Ericssonu, ktoré skúma správanie spotrebiteľov urobilo v minulom roku prieskum informovanosti, postojov a správania spotrebiteľov v oblasti ochrany súkromia, dôvery a bezpečnosti pri používaní internetu.
Stále viac ľudí každodenne zdieľa na sociálnych sieťach svoje osobné údaje. Za týmto vývojom stojí rastúca celosvetová popularita chytrých telefónov, vďaka ktorým je zdieľanie informácií ešte pohodlnejšie a dostupnejšie bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Vzhľadom k tomu, že v prepojenej spoločnosti bude existovať viac než 50 miliárd vzájomne prepojených a komunikujúcich zariadení, bude ochrana súkromia v dlhodobom horizonte stále dôležitejšia.

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 2/2012 v PDF

feb 24 2012

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb, Vám přináší aktuální informace a zajímavosti z oblasti transformace sociálních služeb pro lidi s postižením.

V tomto čísle Vám zejména doporučujeme:
- Článek o průběhu veřejné debaty na téma připravovaných změn ústavní péče v Česku, vysílané Českým rozhlasem 1 - Radiožurnál (včetně odkazu na celý videozáznam).
- Vyhlášení nové výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
- pozvánku na dubnovou konferenci v Praze na téma Role obcí v transformaci sociálních služeb.

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb 1/2012 v PDF

feb 24 2012

Zpravodaj Národního centra podpory transformace sociálních služeb, Vám přináší aktuální informace a zajímavosti z oblasti transformace sociálních služeb pro lidi s postižením.

V tomto čísle Vám zejména doporučujeme:
- Poutavé vyprávění Petra Kokeše o svých zkušenostech s pobytem v ústavu.
- Rozhovor se senátorkou Miluší Horskou o průběhu veřejného slyšení v senátu.
- pozvánku na veřejnou diskusi v Českém rozhlase na téma Transformace sociálních služeb.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!