Skúsenosti z bilaterálnej spolupráce s nórskymi odborníkmi v téme domáceho násilia

feb 1 2017

Experience from bilateral cooperation with Norwegian experts on domestic violence
Abstrakt: Príspevok je zameraný na praktické priblíženie systému ochrany a pomoci obetiam násilia v rôznych jeho formách v Nórsku odborníčkami z neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. Prináša skúsenosti zo spolupráce, ale aj porovnanie v niektorých oblastiach zameraných na pomoc obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia na Slovensku. Poskytuje aj nový pohľad na otázku rodovej rovnosti z mužskej perspektívy.
Kľúčové slová: Krízové centrum, Centrum Slniečko n.o., bilaterálna spolupráca

Abstract: The contribution focuses on the practical approach of protection and assistance to victims of violence in various forms in Norway, an expert on nonprofit organization The Sun centre non-profit organization. It brings the experience of working as well as some areas in comparison to assist victims of domestic and gender-based violence in Slovakia. It also provides a new perspective on the issue of gender equality from a male perspective
Keyword: Crisis centre, The Sun centre non-profit organization, bilateral cooperation

Centrum Slniečko, n.o. je nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, sexuálne zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách a napomáha k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Realizuje viacero projektov, medzi ktoré patria najmä: Krízové stredisko pre deti a matky s deťmi – obete domáceho násilia, Bezpečný ženský dom pre obete rodovo podmieneného násilia, Útulok „Bezpečný dom“, Intervenčné centrum Slniečko, Centrum prevencie a vzdelávania EduCan, Poradenské centrum pre obete rodovo podmieneného násilia. V rámci nitrianskeho kraja sa podarilo neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s viacerými subjektmi vytvoriť komplexný systém pomoci a ochrany týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Viac na www.centrumslniecko.sk .


Skúsenosti z Nórska

Centrum Slniečko, n.o ako jedna z organizácií, ktorá získala grant z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu na vytvorenie bezpečného ženského domu a poradenského centra pre obete rodovo podmieneného násilia, ktoré spĺňajú minimálne európske štandardy, využila možnosť v rámci bilaterálnej spolupráce navštíviť podobné zariadenia v Nórsku.

Cieľom tejto študijnej cesty bolo oboznámiť sa so systémom práce v podobných organizáciách v Nórsku, s používanými metódami a technikami práce s klientmi, financovaním organizácií v Nórsku, sieťovaním a predovšetkým s cieľom udržať a posilniť už vytvorené bilaterálne a partnerské vzťahy s nórskymi organizáciami ale aj inšpirovať sa.

V termíne od 28.11.2016 – 2.12.2016 štyri odborníčky z Centra Slniečko, n.o. v rámci projektu realizovaného z príspevku z bilaterálneho fondu v rámci opatrenia B programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie navštívili viaceré organizácie v Nórsku, ktoré pracujú s obeťami domáceho násilia. Projekt bol financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR sumou 4 720 €.


Oslo Krisesenter

Počas študijnej cesty navštívili odborníčky z Centra Slniečko v Nórsku Oslo Krisesenter, ktoré bolo zároveň aj partnerom projektu. Odborníčky z Oslo Krisesenter predstavili profesionálny a systematický prístup v pomoci obetiam domáceho násilia cez poradenské centrum až po možnosť zabezpečenia ochrany a pobytu na utajenom mieste. Do tohto zariadenia prichádzajú spolu s matkami aj deti, ktorým sa venujú pedagógovia, špeciálni pedagógovia, pomáhajú deťom v oblasti vzdelávania, pričom v ňom môžu byť najviac 2 mesiace. V priebehu a po odchode dostávajú informácie, ako sa vysporiadať s ohrozujúcimi situáciami, dostávajú všetky potrebné čísla a zainteresované organizácie o nich vedia. A kam odchádzajú po dvoch mesiacoch? Zväčša dostanú do podnájmu byt a nájdu si prácu, aby sa dokázali o seba a svoje deti postarať. Fungovanie tohto špecializovaného zariadenia sa v mnohom podobalo zariadeniam, ktoré na pomoc obetiam domáceho násilia prevádzkuje i Centrum Slniečko, n.o. a ktoré vznikli aj s podporou Nórskeho kráľovstva. Najväčším problémom, z hľadiska našich odborníkov, sa v súčasnosti javí udržanie vybudovaného systému poradenských centier a bezpečných ženských domov na Slovensku, nakoľko nemajú v súčasnom zákone o sociálnych službách oporu. Podpora bezpečných ženských domov po ukončení financovania zo strany Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, ale aj mnohých sponzorských darov nie je zabezpečená tak, aby sa udržali minimálne európske štandardy, medzi ktoré patria napr. 24 hodinová odborná prevádzka, dvaja odborní pracovníci pracujúci s deťmi, sociálne, psychologické a právne poradenstvo, či zabezpečenie bezplatných služieb pre obete domáceho násilia. Krízové centrá v Nórsku sú plne podporované štátom. Ďalším problémom sa u nás javí, kam sa môžu posunúť obete domáceho násilia po 2 mesiacoch. Často nie sú k dispozícii sociálne byty a nízky príjem aj v prípadoch, ak si obeť nájde prácu, nepostačuje na prenajatie bytu. V spomínanom krízovom centre v Oslo poskytujú pomoc ženám aj mužom, obetiam domáceho násilia, ako v poradenských, tak v rezidenčných službách. Ďalšou zaujímavosťou je program zameraný na pomoc mladým ženám a mužom, ktorí ušli z rodín, kde na nich bolo páchané násilie v súvislosti s núteným sobášom. Je súčasťou krízového centra pod názvom Bokollektivet. Nakoľko tieto obete potrebujú viac času a dlhodobejšiu ochranu na vyriešenie ich situácie, môžu zostať v krízovom centre 6 – 9 mesiacov. Súčasťou tohto programu je aj projekt „SAMMEN“ (v preklade spolu), v rámci ktorého sa ženy, ktoré boli obeťami nútených sobášov a ktorým bola poskytnutá pomoc touto organizáciou, pravidelne stretávajú, oslavujú spolu Vianoce, sviatky, narodeniny a pod. Tento projekt je výborným príkladom následnej práce s klientmi, ako ich povzbudiť i po návrate do „normálneho“ života, ako im ukázať, že niekam patria a že je tu niekto komu na nich záleží. Zaujímavým v tejto súvislosti bolo oboznámenie sa s druhom násilia akým je „násilie zo cti“ (násilie páchané prevažne na ženách a mužoch, ktoré má slúžiť na zachovanie cti rodiny; pod takéto násilie spadajú činy ako extrémna kontrola, psychický nátlak, hrozby, strata slobody, zneužívanie, nútené manželstvo, vražda).


Pro Senteret

Ďalším navštíveným centrom bol Pro Senteret, ktoré pomáha ženám a mužom, ktorí za peniaze poskytujú alebo v minulosti poskytovali sex. Táto organizácia je plne financovaná centrálnou vládou a mestom. Okrem právnej a sociálnej pomoci klientom ponúkajú aj lekársku pomoc, v centre priamo ordinuje všeobecná lekárka a gynekologička. Služby je možné poskytovať klientom a klientkam aj anonymne. V centre preferujú aj zamestnanie odborníkov cudzincov z dôvodu lepšieho pochopenia iných kultúr, ale aj z hľadiska jazykovej bariéry. Zaujímavým momentom je, že organizácia pre komplexnosť pomoci zamestnáva aj kriminológa, etnografa a sociológa, ktorí majú za úlohu sprostredkovať lepšie pochopenie správania sa rôznych etnických skupín, z ktorých pochádzajú klienti z centra. Významnú úlohu pri tejto činnosti zohráva kultúrny mediátor. Okrem zamestnancov im pomáhajú aj dobrovoľníci, študenti a stážisti.

Reform Rescoure Centre Oslo

Prínosom študijnej cesty bolo aj získanie pohľadu na otázku rodovej rovnosti z mužskej perspektívy, ktorý získali odborné pracovníčky v poslednej navštívenej organizácii Reform Resouce Center. Táto nezisková organizácia je dotovaná zo štátneho rozpočtu, pomáha výhradne mužom, chlapcom v oblastiach zvládania hnevu, poskytuje poradenstvo pre mužov pracujúcich v sex biznise, obhajuje záujmy mužov v parlamente a pod.

Riadi sa heslom : „Rodová rovnosť potrebuje mužov a muži potrebujú rodovú rovnosť“ .Jej základnými cieľmi je zlepšenie postavenia muža a otca v spoločnosti, pracovať s mužom ako násilníkom a identifikovať muža ako obeť násilia. Zaujímavosťou bola skúsenosť, že v tomto zariadení pracujú s mužmi aj ako násilníkmi a súčasne aj s mužmi obeťami. Nórsky právny a sociálny systém zabezpečuje rovnaké služby pre mužov a pre ženy. Je pre nich dôležité zachovať a chrániť rodovú rovnosť. To znamená, že ak sa vytvára krízové centrum pre obete domáceho násilia musí mať zabezpečené ubytovanie ako pre ženy, tak pre mužov. To isté sa týka aj poradenských centier.


Záver

Systém pomoci obetiam násilia je úzko prepojený na množstvo aspektov týkajúcich sa ústavy, zákona o rodine, trestného zákona, sociálnych inštitúcií, polície, lekárov, pedagógov, médií, štátnych sociálnych dávok a prevenciou. Je to tak na Slovensku, ako aj v Nórsku. V Nórsku sme sa stretli s kvalitnejšou prepojenosťou a spoluprácou jednotlivých zložiek.

Študijná cesta ukázala, že ideme správnou cestou v ochrane obetí domáceho násilia. Je však dôležité, aby sme dokázali ako Slovenská republika udržať a rozvíjať to, čo je naštartované v oblasti ochrany všetkých cieľových skupín, ktoré sa stali obeťami násilia. Je dôležité zakomponovať do legislatívy špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy či krízové centrá tak, aby sme dokázali tieto prevádzkovať na úrovni minimálnych európskych štandardov. Nie je možné prevádzkovať tieto zariadenia iba formou projektovej podpory. Za veľmi dôležité považujeme vzdelávanie v tejto oblasti a legislatívne nastavenie multidisciplinárnej spolupráce, bez ktorej nie je možné poskytnúť kvalitné služby a ochranu tým, ktorí sa nevedia alebo nemôžu brániť. Zabezpečenie bezpečia, ochrany a pomoci najzraniteľnejším skupinám je obrazom kvality a vyspelosti spoločnosti v ktorej žijeme. A určite väčšina z nás chceme žiť tam, kde nás dokážu ochrániť a poskytnúť kvalitnú pomoc a bezpečie v prípade závažnej krízy, či ohrozenia života.

Autori: PhDr. Zuzana Barická, JUDR. Sylvia Gancárová, Mgr. Marta Korgová, Mgr. Mária Nagy Maťová

„Aktivita je financovaná z Nórskych grantov“/ „Supported by Norway Grants“ „Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“/ „Co- financed by the State Budget of the Slovak Republic“

Miesto pre reklamu

Potrebujete pomoc s výskumom?

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!