Publikácia: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty

máj 18 2011

EVA ŽIAKOVÁ a kolektív
Slovo editorky
Prvotným motívom napísať a zostaviť učebnicu s názvom „Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty“ bol a je neustále rozširujúci fakt, že študentky a študenti vysokých škôl študujú a nadobúdajú vedomosti z nespoľahlivých „vedeckých“ zdrojov, internetu, prípadne z poznámok, ktoré zostavili oni sami z pochybných nevedeckých a nespoľahlivých, vedeckému pokroku nezodpovedajúcich zdrojov, ktoré plnia jednu úlohu – sú ľahko dostupné a písané ľahko zapamätateľným štýlom. Myslím, že aj iní kolegovia a kolegyne z vysokých škôl na Slovensku pociťujú a vnímajú túto existujúcu skutočnosť, ktorú je potrebné zmeniť. Ostáva na nás, vysokoškolských učiteľoch, profesoroch a docentoch, aby sme nastavili takú úroveň, ktorú si naše vysoké školy zaslúžia.

Nemocnica u medvedíka

máj 17 2011

Takmer 500 detí sa 13. mája 2011 zúčastnilo medzinárodného projektu Nemocnica u medvedíka, ktorý organizovala Slovenská asociácia študentov medicíny a Bratislavský spolok medikov už po tretíkrát. Nemocnica u medvedíka je úspešne importovaný projekt Medzinárodnej asociácie študentov medicíny.

Ageismus – seriál o věkové diskriminaci v ČR (druhý díl). Příčiny ageismu a věkové diskriminace

máj 17 2011

V prvním díle našeho seriálu jsme si obecně představili koncept ageismu jako ideologie, z které vyvěrá věková diskriminace. Podtrhli jsme, že se nejedná o problém výhradně seniorů, i když právě ve vyšších věkových skupinách je tento fenomén rozšířenější a má závažnější důsledky. V této části se zaměříme na jeho nejvýznamnější příčiny. Ageismus je natolik komplexní, že nelze identifikovat jedinou či nejzávažnější příčinu. Některé z nich se vyskytují samostatně, některé působí společně a jejich důležitost se vzájemně posiluje.

Odborný časopis Sociální služby - Květen 2011

máj 17 2011

Odborný měsíčník Sociální služby je nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Jeho vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v ČR. Její členskou základnu v současnosti tvoří více než 720 organizací, což znamená přes 1600 registrovaných služeb.

Nocľahárni výrazne znížili dotáciu. Výzva k solidarite

máj 10 2011

Jediná bratislavská nízkoprahová nocľaháreň od októbra do marca poskytla až 26 000 núdzových nocľahov. I napriek tomu Magistrát hlavného mesta ponúka na jej prevádzku iba polovicu vlaňajšej dotácie.
Vyše 26 000 núdzových nocľahov
Depaul Slovensko, nezisková organizácia, ktorá sa stará o ľudí bez domova v Bratislave, hodnotí svoju činnosť počas zimného obdobia 2010/2011. V nízkoprahovej nocľahárni na Ivánskej ceste pri letisku v období od 1. októbra 2010 do 31. marca 2011 poskytla 26 760 núdzových nocľahov pre ľudí bez domova a vydala núdznym spolu 23 360 teplých polievok.

Súčasne aspekty chudoby v Slovenskej spoločnosti

apr 29 2011

Actual aspects of poverty in a Slovak society
Slavomír Laca
Abstrakt: Chudobu možno chápať ako výraz extrémnej nerovnosti, lepšie povedané ako odstup od určitej časti populácie nielen od bohatých, ale aj od celého zvyšku populácie. V súčasnom svete sa nerovnosť a chudoba neustále vytvárajú a roztržka medzi bohatstvom a chudobou narastá ako v globálnom, tak aj v národnom meradle. Cieľom nášho článku je priblížiť pohľad na chudobu v kontexte súčasnej doby ako na závažný problém, ktorý sa dotýka celej spoločnosti. Zároveň chceme poukázať na stav sociálno-ekonomickej nerovnosti v slovenskej spoločnosti. V článku sa zameriame na dopad chudoby nielen pre jednotlivca, ale aj pre jednotlivé skupiny, a na možnosti zmiernenia existujúcej chudoby. Chudoba je sociálno-ekonomický fenomén, ktorý sprevádza ľudskú spoločnosť azda od jeho zrodu.
Kľúčové slová: Chudoba, sociálne vylúčenie, sociálna nerovnosť, sociálna politika, sociálna exklúzia, Slovenska republika.

Chcete sa stať vychovávateľom? Problematika výcviku vodiacich psov

apr 29 2011

„Viesť nevidiacu osobu je asi najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.“
Bruce Johnson,
odborník v problematike výcviku vodiacich psov

Vodiaci pes je v každej krajine právom obdivované zviera, ktoré poskytuje pomoc človeku so zrakovým postihnutím v oblasti mobility. Šteniatka pre túto prácu sa rodia v špecializovaných chovoch, ktoré majú za úlohu produkovať geneticky vhodných psov. Základom úspešného výcviku je správna socializácia a výchova týchto psíkov hneď od narodenia, ktoré zabezpečia psovi predpoklady pre zvládnutie tohto náročného výcviku.

Publikácia: Abeceda psychológie - Mariana Račková

apr 4 2011

Autorka: Račková, Mariana: Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov. Košice : TUKE, Katedra spoločenských vied, 2010. 123 s. ISBN 978-80-553-0526-4.

Vysokoškolská učebnica Vybrané kapitoly zo psychológie. Abeceda psychológie pre technikov je určená hlavne poslucháčom technického univerzitného štúdia a slúži pre potreby edukačnej práce na TUKE, ako doplnkový učebný materiál. Študenti navštevujúci predmet psychológia v predkladanej učebnici nájdu vybrané kapitoly zo všeobecnej a sociálnej psychológie, ako aj zo psychológie osobnosti. Učebnica je koncipovaná ako základný učebný text a obsahuje základné informácie zo psychológie ako spoločenskej vedy, ktorá skúma osobnosť človeka.

Publikácia: Organizačné správanie: od teórie k aplikácii v praxi – Zuzana Birknerová

apr 4 2011

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov v organizácii.

Interpersonální a intrapersonální konflikty a jejich řešení

apr 3 2011

Každé setkávání s lidmi a komunikace s nimi s sebou nese výměnu názorů, postojů a stanovisek, dokonce i nálad. Individualita každého z nás naznačuje, že se naše názory, postoje a představy mohou značně lišit. Ve chvíli, kdy se střetnou dvě představy, zájmy či dva postoje, vzniká konflikt. Jeho intenzita i délka trvání mohou být velmi různé.

Odborný časopis Sociální služby - březen 2011

apr 3 2011

Odborný měsíčník Sociální služby je nejrozšířenějším periodikem v oblasti sociálních služeb v České republice. Jeho vydavatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR), největší profesní organizace sdružující poskytovatele všech typů a druhů sociálních služeb v ČR. Její členskou základnu v současnosti tvoří více než 720 organizací, což znamená přes 1600 registrovaných služeb.

Zborník z konferencie Psychológia zdravia v praxi, Bratislava, 2008 (PDF)

apr 3 2011

Príhovor editora

Vážené kolegyne, kolegovia – záujemcovia o psychológiu zdravia, máte v rukách zborník z tretej celoslovenskej konferencie sekcie PZ SPS pri SAV s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 15. mája 2008 v priestoroch DFN v Bratislave. Postupne sa napĺňa snaha vytvoriť na Slovensku tradíciu, diskusné fórum na stretávanie sa odborníkov pracujúcich v oblasti psychológie zdravia, najmä zlepšiť informovanosť v tejto oblasti. Pôvodný zámer konferencie bol orientovaný na uplatnenie PZ v jednotlivých oblastiach nášho života, najmä zdravotníctva.

Občianska vojna alebo občiansky rozvod?

mar 28 2011

Sudán - najväčšia africká krajina a jeden z prioritných štátov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci sa pripravuje na udalosť, ktorá môže zmeniť jeho mapu. Na základe mierovej dohody, ktorá v roku 2005 ukončila vyše 20-ročnú občiansku vojnu medzi sudánskym severom a juhom, sa má v januári v referende rozhodnúť o rozdelení krajiny. Hoci by to nebola úplne prvá zmena hraníc v Afrike od skončenia kolonializmu, rozpad štátov a vytváranie nových nebýva jednoduché nikde vo svete.

Nie je chudoba ako chudoba

mar 28 2011

Rozhovor s Mariánom Čaučíkom, členom predsedníctva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a riaditeľom Dobrej noviny.

Slovenskí učitelia učia kenských využívať počítače

mar 28 2011

Počas dvoch júnových týždňov navštívila dve školy v oblasti Kasigau na juhu Kene päťčlenná výprava zo Slovenska. Jej členovia - tri učiteľky zo Základnej školy v Bošanoch, manažér spoločnosti Microsoft a projektový manažér Nadácie Pontis - učili miestnych učiteľov používať informačné technológie vo vyučovaní. Naučili ich napríklad prácu s programom PowerPoint.

Ponuka vzdelávania

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!