Publikace: Specifika systému poskytování péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami v České republice a ve Švýcarsku, 2016 (PDF)

feb 3 2016

Autori: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, Mgr. Petr Hanuš
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
Pro růst kvality a hledání inovací je vždy dobré, pokud se může daná služba nebo systém porovnat s obdobnou službou nebo systémem. Zástupcům poskytovatelů sociálních služeb v České republice tento benefi t již několik let přináší spolupráce s partnery ze švýcarské organizace CURAVIVA Schweiz.

Již první setkání, které proběhlo v rámci studijních cest do Švýcarska, ukázalo, že problematika poskytování sociálních služeb (ve smyslu sociální a zdravotní péče) osobám trpícím různými druhy demencí je velmi podobná v obou srovnávaných zemích. A to i přesto, že na rozdíl od České republiky jsou ve Švýcarsku významné rozdíly v podmínkách pro poskytování sociálních služeb osobám s demencí i mezi jednotlivými kantony. Zatímco vlastní poskytování, jednotlivé techniky, inovace a technická řešení prostor sociálních služeb přinášely okamžité inspirace pro přenos do České republiky, oblast fi nancování přinesla sice podporu v našich snahách o důkladné rozkrytí fi nančních toků při fi nancování sociálních služeb, ale zároveň i smutek, neboť systém fi nancování těchto služeb ve Švýcarsku se do České republiky přenést (snad jen prozatím) nedá.

Obsah

1. Úvod

2. CURAVIVA Schweiz

3. Demence v EU, České republice a ve Švýcarsku

4. Osoby žijící s demencí z pohledu sociálních služeb v ČR
4.1 Preventivní aktivity na úrovni komunit a sociální práce v komunitě
4.2 Sociální práce na obcích
4.3 Financování sociálních služeb v České republice
4.4 Systém poskytování sociálních služeb v České republice a osoby žijící s demencí
4.5 Kvalita poskytování sociálních služeb v ČR
4.5.1 Standardy kvality sociálních služeb
4.5.2 Standardy vydané profesní organizací
4.6 Druhy sociálních služeb vhodné pro péči o osoby trpící demencí
4.7 Opatření omezující pohyb

5. Demografi cké změny a národní plány ve Švýcarsku
5.1 Národní strategie demence
5.1.1 Návrhová část Národní strategie demence
5.1.2 Dílčí závěr k Národní strategii demence – Iva Holmerová
5.1.3 Dílčí závěr k Národní strategii demence – Jiří Horecký
5.2 Národní strategie paliativní péče

6. Vývoj řešení problematiky péče o osoby s demencí v ČR .
6.1 Celostátní strategický dokument pro řešení problematiky péče o osoby s Alzheimerovou chorobou a obdobných onemocnění v České republice

7. Srovnání českého Návrhu koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby
a obdobných onemocnění v ČR a švýcarské Národní strategie demence 2014–2017

8. Formy bydlení a péče ve Švýcarsku

9. Zkušenosti z návštěv zařízení a institucí
9.1 Bethlehemacker – domov zaměřený na péči o osoby s demencí
9.2 Odbor zdravotnictví a péče kantonu Bern
9.3 Univerzitní psychiatrické služby v Bernu
9.4 Centrum Schönberg
9.5 Wirrgarten
9.6 Dandelion, centrum pro lidi s demencí v Basileji
9.7 Závěr

10. Příklady dobré praxe ze Švýcarska
11. ROZUMĚT DEMENCI – příručka pro praxi


Vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
Vančurova 2904, 390 01 Tábor
IČ: 60445831
www.apsscr.cz
První vydání, Tábor 2016
Redakční zpracování: Mgr. Veronika Hotová & Mgr. Petra Kulveitová
Grafi cké zpracování, sazba a tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, 390 02 Tábor
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
Studie byla vydána v rámci realizace projektu „Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifi ckými potřebami“ (PF 168).
Partneři projektu: APSS ČR, CURAVIVA Schweiz, Gerontologické centrum v Praze.
ISBN: 978-80-906320-2-8

PrílohaVeľkosť
Specifika-systemu-Svycarsko.pdf1.86 MB