Eliminácia agresivity a šikanovania prostredníctvom prosociálnosti

okt 24 2010

Elimination of aggressiveness and harassment through pro-sociability
Abstract: The problem of child and youth abuse is rightfully in the centre of attention and is becoming a problem of the whole society. The wave of violence keeps rising more and more among young people and the age limit of these people keeps getting lower. Even though harming and taking advantage of others has always been present in human society, nowadays the alarming fact is not only the increasing tendency of the occurence of child abuse but also the increasing rudeness and aggressiveness in various forms of this negative phenomenon.
Upbringing of a child in a family environment, later school environment, and the influence of broader social environment play a very important role in this problem. In our opinion, young people could recognize and choose the way to learn how to behave towards others with love, to treat them as equal, and to be strong in admitting their weaknesses. Modern education is capable of this by means of pro-social education.
Key words: aggressiveness, harassment, pro-social education

Ako vyzerá hamburger po pol roku?

okt 19 2010

Jedného dňa si manhattenská fotografka Sally Davis zaumienila, že zhorší image fast food-u. Rozhodla sa, že si objedná jedno klasické menu, položí ho na tanier a nafotí proces jeho rozkladu. Mohlo to mať vizuálne odpudivý účinok, no na prekvapenie všetkých, nemalo.

Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v sociálnej práci - Milan Schavel, Milan Tomka

okt 11 2010

ÚVOD
Situácia v sociálnej práci sa za posledných dvadsať rokov zmenila zásadným spôsobom. Počiatkom deväťdesiatych rokov, odkedy na Slovensku datujeme éru vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci, sa menila nielen štruktúra a obsah vzdelávania, ale aj status sociálnych pracovníkov. Úspešné etablovanie profesie v oblasti tzv. pomáhajúcich disciplín podporila v tom období aj prvá právna definícia pojmu sociálna práca v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci. Časom vznikla potreba legislatívne upraviť aj supervíziu ako integrálnu súčasť výkonu sociálnej práce. Dnes je vo viacerých právnych normách upravená nielen profesia sociálneho pracovníka, ale aj supervízia, napríklad v zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Etika v supervízii – kľúčové hodnoty a vybrané etické dôrazy

sep 29 2010

Ethics in supervision - key values and selected ethical emphases
Abstrakt: Supervízia ako osobitá metóda sociálnej práce a špecifická činnosť sociálnych pracovníkov si vyžaduje osobitú etickú pozornosť. V príspevku predstavujeme vybrané hodnoty, ktoré považujeme za kľúčové pri realizovaní supervízie. Patria medzi ne kompetencia, dôležitosť ľudských vzťahov a dôvera. Nejde o ich komplexný výpočet, ale skôr o námet do diskusie ohľadom nutnosti identifikovania kľúčových hodnôt a princípov supervízie v sociálnej práci na Slovensku.
Kľúčové slová: dôvera, etika, hodnoty, sociálna práca, supervízia.

Abstract: As a peculiar method of social work and a specific activity of social workers, supervision requires special ethical attention. In this article we present selected values which according to our opinion play the key role in the process of supervision. Among these are competence, the importance of human relationships and trust. We do not aim to make a cover-all list but to table a subject for discussion concerning the necessity of identification of key values and principles of supervision in social work in Slovakia.
Keywords: trust, ethics, values, social work, supervision.

Viacnásobné postihnutie ako sociálny problém

sep 29 2010

Multiple disability as a social problem
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou osôb s viacnásobným postihnutím z hľadiska ich integrácie a komplexnej rehabilitácie v spoločnosti. V príspevku autori opisujú viacnásobné postihnutie ako komplikovaný jav s nutnosťou multidisciplilnárneho prístupu.
Kľúčové slová: viacnásobné postihnutie, hluchoslepota, integrácia, rehabilitácia, špeciálna pedagogika, sociálne služby

Abstract: An article deals with problems of multiple disability handicap persons in light of their integration and complex rehabilitation in the society. Authors of the article describe multiple disability as a complitaced case with necessary of multidicsiplinary access.
Key words: multiple disability, deaf-blindness, integration, rehabilitation, special education, social services

Rodina ako pilier kultúry u Rómov

sep 28 2010

The family as a pillar of culture in Roma
Abstrakt: Cieľom príspevku je lepšie poznanie rómskeho obyvateľstva, a tým aj skvalitnenie procesu integrácie, ktorá je nevyhnutná pre spolunažívanie rozličných kultúr. Snahou je poukázať na to, že v súčasnosti sme svedkami prenikania predsudkov a stereotypu hodnotenia Rómov do všetkých oblastí života spoločnosti a postojov voči Rómom. Predsudky sa často vnímajú ako skutočnosť a spravidla sa zovšeobecňujú na celú societu Rómov – odkiaľ už nie je ďaleko k podozrievaniu či dokonca absolútnemu odmietaniu. Sú dva dôvody na zamyslenie sa o hodnotení úrovne spoločenskej integrácie rómskeho obyvateľstva. Jedným je konštatovanie čiastočnej úspešnosti v tomto procese, druhým je fakt, že riešenie rómskeho problému si vyžaduje na oboch stranách ochotu, poznanie kultúry a zvyklostí tej druhej strany.
Kľúčové slová: integrácia, kultúra, rodina, rómska rodina, vzdelanie

Abstract: The paper is a better understanding of the Roma population, thereby improving the integration process, which is essential for the coexistence of different cultures. It seeks to point out that at present we are witnessing prejudice and stereotyping penetration assessment of Roma in all areas of society and attitudes towards Roma. Prejudices are often perceived as fact, and are usually generalized to the whole society of the Roma - where there is no way to suspicion and even an absolute rejection. There are two reasons to think about assessing the level of social integration of Roma population. One part is finding success in this process, the second is that the Roma problem solving requires a willingness on both sides, knowledge of the culture and customs of the other party.
Key words: culture, education, family, integration, the Roma family

Význam cílů v individuálním plánování

sep 25 2010

Stanovování cílů je jedním z důležitých kroků individuálního plánování. I ve svém vlastním životě si stanovujeme cíle a přemýšlíme, jak jich dosáhneme. Alespoň já sám to tak dělám. Na druhé straně mám tu zkušenost, že život se obvykle odvíjí svou vlastní cestou a ne podle mých plánů a představ.

Týden sociálních služeb ČR umožní stovkám jejich poskytovatelů prezentovat dlouhodobé úsilí o kvalitu a dostupnost sociálních služeb

sep 23 2010

V týdnu od 4. do 10. října 2010 proběhne pod heslem KVALITA – DOSTUPNOST – DŮSTOJNOST v celé České republice druhý ročník Týdne sociálních služeb ČR pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Systém štátnej sociálnej podpory na Slovensku a koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ

sep 8 2010

Abstrakt: Príspevok prezentuje sociálnu podporu štátu súvisiacu s poskytovaním rodinných dávok v zmysle národnej legislatívy a v zmysle koordinačných predpisov v rámci Európskej únie. Je obsahovo zameraný na zovšeobecnenie základných pojmov týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia, na stručný komentár k základným sociálnym zákonom, ku koordinačným nariadeniam a na celkové zobrazenie sociálnej práce, súčasťou ktorej je aj realizácia rodinných dávok. Popisuje základné druhy rodinných dávok, rozdiely nárokov, zodpovedností a iných ukazovateľov súvisiacich s ich poskytovaním.
Kľúčové slová: Štátne sociálne dávky. Klient. Európska únia. Koordinačné predpisy.

Abstract: The paper presents the State social support related to the provision of family benefits in terms of national legislation and regulations in terms of coordination within the European Union. The content aims to generalize the basic concepts of social security brief commentary on the basic social laws, regulations and coordination to the overall view of social work, which is part of the implementation of family benefits. Describes the basic types of family benefits, entitlements differences, responsibilities and other factors related to the provision.
Keywords: State social benefits. Client. European Union. Coordination rules

Česko-islandský projekt vytváří platformu pro spolupráci při poskytování sociální péče o seniory

sep 3 2010

V sobotu 4. září přijíždí na sedmidenní studijní cestu do ČR 5 odborníků na sociální služby z Islandu. Jejich pracovní návštěva začíná v jihočeském Táboře a bude pokračovat v dalších regionech. Jde o druhou aktivitu projektu Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) a islandské partnerské organizace 'Soltun Nursing Home' s názvem „Komparace služeb sociální péče o seniory“.

Publikácia: Právě vychází unikátní publikace Pečovatelská služba v České republice

sep 1 2010

Do rukou poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků veřejné správy, odborníků, studentů a dalších zainteresovaných subjektů v těchto dnech míří svým obsahem, počtem autorů i rozsahem zcela ojedinělá odborná publikace „Pečovatelská služba v České republice“.

Každý umírající klade duchovnímu základní otázku: Proč?

aug 22 2010

Už na civilní službě v Hospici Anežky České v Červeném Kostelci se dostal kněz Mgr. Václav Tomiczek, farář v beskydské Čeladné, ke službě nemocným. Civilní službu absolvoval už po studiích jako jáhen a asi 10 měsíců jako kněz, přesto v pozici ošetřovatele u lůžka, což považuje za velmi cennou zkušenost z praxe. V současné době dochází už více než dva roky do zdravotnického zařízení Gaudium ve Frýdku-Místku a také spolupracuje s Hospicem sv. Lukáše v Ostravě, kde se rovněž věnuje duchovnímu vedení personálu v podobě katechezí a duchovních obnov. Zároveň studuje doktorské studium pastorální teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se specializuje na obor pastorační péče o nemocné a příbuzná témata.

Internetový portál Umírání.cz – učit se umírat a žít

aug 19 2010

Důstojné umírání, smrt a truchlení jsou hlavním motivem portálu Umírání.cz, který je v prostředí českého internetu zcela výjimečným projektem. Na jednom místě nabízí odbornou i laickou pomoc a útěchu všem, kteří umírají nebo jim někdo umírá, stejně jako odborníkům, kteří s umírajícími a jejich rodinami pracují, i studentům. Hojné pozitivní reakce na stránkách portálu ukazují, že se jedná o službu důležitou a využívanou.

Koncept strachu v manažmente

aug 19 2010

Abstrakt: Zámerom príspevku je predstaviť koncept emócie strachu v kontexte vedenia a riadenia ľudí. Stručne popíšeme funkcie manažmentu a interpersonálne zručnosti, ktoré manažérka využíva pri vedení a riadení svojich kolegýň, špecificky sa pri tom zameriame na emóciu strachu, ktorá jej bráni v aplikácii spomínaných interpersonálnych zručností v kontakte s druhými ľuďmi v pracovnom kontexte. V príspevku predstavíme model komunikačných pozícií, ktorý využíva Systemická transformačná terapia a model kontaktového cyklu, ktorý používa Gestalt prístup pri posúdení správania manažéra, tímu alebo organizácie. Tieto modely nám budú slúžiť ako východisko k explorácii možných kognitívnych schém manažéra a ich tímov, ktoré vedú k emóciám úzkosti, obavy a strachu. Na záver príspevku zhrnieme podstatné faktory, ktoré redukujú obavy a strach a pomáhajú manažérke k väčšej sebadôvere a v dôvere k iným.

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání - Hospic svaté Alžběty v Brně

aug 12 2010

V hospici naplňujeme představy lidí o důstojném umírání. „Všichni to děláme s pocitem, že pracujeme pro něco dobrého,“ říká o práci celého kolektivu Mgr. Hana Margoldová, sociální pracovnice lůžkového hospice v Hospici svaté Alžběty v Brně. Původně pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici, ale shodou okolností se dostala do hospice, kde působí již druhým rokem.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!