Zborník z 3. konferencie SAVEZ ,, Zdravie vo všetkých politikách" v PDF, 21.–22.05.2009, Košice

sep 12 2012

Poslaním Slovenskej asociácie verejného zdravia (SAVEZ) je podieľať sa na prevencii chorôb, ochrane a podpore zdravia obyvateľov Slovenska. Asociácia pracuje na zvyšovaní záujmu a porozumenia v oblasti verejného zdravia prostredníctvom vzdelávania, výchovy a výskumu; v oblasti spolupráce podporuje interdisciplinárny a medzirezortný prístup.

Jednou z aktivít, ktorými sa SAVEZ usiluje toto svoje poslanie napĺňať je aj organizovanie konferencií. Prinášame vám recenzovaný zborník príspevkov z 3. konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach v roku 2009 pod názvom ,,Zdravie vo všetkých politikách“.

Predhovor

V dňoch 21. - 22. mája 2009 sa v Košiciach konala 3. konferencia Slovenskej asociácie verejného zdravia s medzinárodnou účasťou pod názvom „Zdravie vo všetkých politikách“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií a komunít, a tiež pozvaní zahraniční hostia z Dánska, Holandska, USA a Veľkej Británie. Spoluorganizátormi konferencie boli: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach - Kosice Institute for Society and Health, Sekcia psychológie zdravia pri SPS SAV, Filia n. o. a Stop fajčeniu, o.z.

Hlavným cieľom konferencie bolo predstaviť a diskutovať o tých determinantoch zdravia, ktoré vplývajú na zdravie populácie a sú regulované inými sektormi ako sektorom zdravotníctva. Konferencia chcela zároveň prispieť k zlepšeniu medzirezortnej komunikácie a podporiť také smery vzájomnej spolupráce, ktoré prispejú k zlepšeniu zdravia populácie.

Na konferencii odznelo 7 hlavných prednášok, 28 prednášok v šiestich sekciách a bolo prezentovaných 15 posterov. Prednášky a posterové prezentácie boli do programu konferencie zaradené na základe predchádzajúceho posúdenia abstraktov členmi vedeckého výboru konferencie.
Súčasťou konferencie bol aj predkonferečný workshop zameraný na „problémovo orientované vzdelávanie“ (problem based learning, PBL) a tiež pracovné stretnutie národného tímu WHO štúdie HBSC (Health Behvaiour in School Aged Children).

CD zborník obsahuje príspevky hlavných prednášajúcich a príspevky z jednotlivých sekcií, vrátane posterovej sekcie. Jednotlivé sekcie boli tematicky orientované na: socioekonomické nerovnosti v zdraví, pracovné podmienky a zdravie, chronické choroby, environmentálne zdravie a psychológiu zdravia.

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
v mene Správnej rady SAVEZ

Obsah
HLAVNÉ PREDNÁŠKY

Hodnotenie dopadov na zdravie a Zdravie v každej politike: kde sme a kam smerujeme
Guliš G.

Municipal health policy and its structural determinants in a Dutch context
van Dijk J.P.

Work-related consequences of chronic disease: the Dutch situation
van Dijk J.P., Groothoff J.

Podpora opatrujúcich osôb – agenda verejného zdravia
Repková K.

SOCIO-EKONOMICKÉ NEROVNOSTI V ZDRAVÍ

Proces začlenenia problematiky zdravia do strategického rozvojového materiálu na úrovni Košického samosprávneho kraja
Kollárová J., Katreniaková Z.

Socioekonomické nerovnosti v zdraví na Slovensku – výber z výskumných zistení KISH
Madarasová Gecková A.

Zdravá inklúzia – problematika prístupu migrantov k podpore zdravia
Marcinková D., Majdan,M., Gallová E., Bošák L.

HIA legislatívneho predpisu o jednorázových sociálnych dávkach pri narodení dieťaťa
Kvaková M.

Hodnotenie rastu a vývoja v rómskej detskej populácii
Kecerová A., Rimárová K.

PRACOVNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

Vplyv pracovného prostredia na výskyt kardiovaskulárnych rizikových faktorov u sestier
Dimunová L.

Ochrana zdravia pred účinkami prírodných zdrojov žiarenia
Vičanová M., Pinter I., Líšková A.

CHRONICKÉ CHOROBY

Syndróm vyčerpania ako prediktor kvality života pacientov s ischemickou chorobou srdca
Škodová Z., Nagyová I., Vargová H., Sudzinová A., Rosenberger J., van Dijk J.P., Studenčan M., Reijneveld M.

Účinnosť HRV biofeedbacku v rámci komplexnej kardiorehabilitácie u pacienta s ischemickou chorobou srdca (ICHS)
Guľašová M., Skorodenský M., Takáč P., Čavoj V., Krivulka P.

Aktivita ochorenia, funkčná disabilita, bolesť a sociálna opora ako predikujúce premenné psychologického distresu u pacientov s reumatoidnou artritídou (RA)
Benka J., Nagyová I., Rosenberger J., Čalfová A., Macejová Ž., van Dijk J.P., Groothoff J.W.

Vnímanie potreby informácií týkajúcich sa liečby a ich zdrojov matkami detí s fenylketonúriou
Bodnárová L., Žiaková E.

Vybrané aspekty kvality života u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
Linková M., Rácz O., Petrovičová J., Link R.

ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE

Epidemiológia ťažkých úrazov mozgu v strednej Európe
Majdan M., Rusnák M., Mauritz W., Bražinová A., Wilbacher I., Janciak I.

Vplyv Košickej spaľovne komunálneho odpadu na zložky životného prostredia a environmentálne zdravie
Dietzová Z., Labancová J., Hudák A., Szeghyová Z., Rapant S.

IARQ – ROMA: Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia budov a respiračné zdravie v rómskych
osadách na Slovensku a v Rumunsku
Ďuricová Z., Majdan M., Gallová E., Bošák L., Marcinková D., Coman A.

Vplyv sociálnych faktorov a znečistenia ovzdušia na respiračné zdravie u školských detí
Rimárová K., Kecerová A.

Zaťaženie študentov LF UPJŠ v Košiciach ortuťou
Kimáková T., Bernasovská K.

Zmierňovanie klimatických zmien, zdravie a politika na lokálnej úrovni
Klocháňová Z.

PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA

Sebaúcta a sebaúčinnosť u fyzicky aktívnych a pasívnych adolescentov
Veselská Z., Gajdošová B., Madarasová Gecková A., Orosová O., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.

Národná správa HBSC: Čo súvisí so sexuálnou skúsenosťou slovenských 15-ročných školákov?
Kolarčík P., Madarasová Gecková A., van Dijk J.P.

Komunikácia adolescenta s rodičmi, štruktúra rodiny a skúsenosť s opitosťou – predbežné výsledky projektu HBSC
Tomčíková Z., Madarasová Gecková A., van Dijk J.P., Reijneveld S.A.

Náčrt typológie detí z pohľadu interakcie s triedou a programom na rozvoj sociálnych zručností žiakov
Dobeš M.

Hodnotenie efektivity preventívneho rovesníckeho projektu využívajúceho stratégiu rozvoja kľúčových kompetencií
Demešová L.

POSTEROVÁ SEKCIA

Hodnotenie výživového stavu poslucháčov s dôrazom na výskyt nadváhy a obezity - preventabilných faktorov civilizačných ochorení
Bernasovská K., Štefková G., Bernasovská G.

Úroveň vedomostí adolescentov o poskytovaní prvej pomoci
Čmelová J., Raková J.

Súčasný stav poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku
Ležovič M., Marušková L., Tarageľová B., Bérešová M., Černušková Z.

Výsledky epidemiologických štúdií zdravia Rómov v rámci národných a medzinárodných projektov
Rimárová K., Kecerová A.

Hodnotenie podpory zdravia v primárnej zdravotnej starostlivosti KAP testom
Štefková G., Levická G.

Názov: Zdravie vo všetkých politikách
Zborník príspevkov z 3. konferencie SAVEZ s medzinárodnou účasťou 21.-22. mája 2009, Košice, SR
Editor: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Recenzenti:
PhDr. Marek Majdan, PhD.; Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.

Príspevky neprešli jazykovou korektúrou.
Vydavateľ: Equilibria, s.r.o.
Miesto vydania: Košice
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2011
Náklad: 150 ks (CD)
Počet strán: 268
ISBN: 978-80-89284-45-0

PrílohaVeľkosť
SAVEZ_2009_Zbornik_prispevkov z konferencie.pdf4.41 MB