Zborník z konferencie Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc, Piešťany, 2018 (PDF)

jún 19 2022

Zborník vedeckých prác z konferencie s názvom Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc v PDF, ktorá sa konala v Piešťanoch v roku 2018.

Predhovor

Do istého okamihu, často do určitého veku máme všetci pocit, že sme nesmrteľní. A potom? Potom ochorieme a za zdravie by sme ochotne vymenili takmer všetko... Zdravie je najdôležitejšou a najcennejšou hodnotou ľudského života. Zdravie alebo pevné zdravie si navzájom prajeme pri rôznych oslavách, či už osobných, životných alebo spojených s príchodom nového roka alebo pri narodení dieťaťa.

Zdravie je v rámci spoločnosti všeobecne uznávaným meradlom jej vyspelosti v oblasti zdravotnej starostlivosti, ekonomiky, politiky a kultúry. V príspevkoch tohto vedeckého zborníka sme sa pokúsili poskytnúť čitateľom tzv. „zdravotnú gramotnosť“, ktorú možno chápať ako schopnosť jednotlivcov získať, spracovať a pochopiť informácie a situácie súvisiace so zdravím a/alebo so systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti a vedieť sa v týchto situáciách adekvátne rozhodnúť. Zdravotná gramotnosť je jedným z faktorov, ktoré formujú postoj k zdraviu a vedú k zdravému správaniu jednotlivcov.

Chápanie pojmu zdravia závisí od spoločnosti, v ktorej človek žije, od kultúrneho prostredia, súvisí so vzdelaním, hodnotovým systémom človeka a z toho vychádzajú aj očakávania vo vzťahu k zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zdravie a správanie ľudí nemožno od seba oddeliť. Zdravie je vo veľkej miere práve v „našich rukách“, je jednou zo základných metaparadigiem a je hybnou silou ošetrovateľstva bez hraníc.

V recenzovanom vedeckom zborníku sú uverejnené príspevky odborného a vedeckého charakteru autorov zo Slovenskej, Českej republiky a Rakúska tematicky zamerané na zdravie, kúpeľnú ošetrovateľskú starostlivosť a kvalitu v ošetrovateľskej praxi. Tvorcovia zborníka – zostavovateľka, recenzentky a autori ponúkajú odbornej verejnosti, zdravotníckym pracovníkom z rôznych klinických disciplín, ale aj študentom odboru ošetrovateľstvo užitočné poznatky, rady a skúsenosti. Výber vedeckých prác je výsledkom
vedecko-výskumnej činnosti sestier pôsobiacich na akademickej pôde a v klinickej praxi.

Za autorský kolektív
doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.

Obsah

Balúchová Martina
Stratégie manažmentu zmien ako podmienka rozvoja zdravotníckeho zariadenia

Biró Klocháňová Stanislava, Biró Csaba
Ateroskleróza z hľadiska autoimunity

Bušovská Miroslava, Kilíková Mária
Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o detského pacienta s intoxikáciou

Dimunová Lucia
Zdravotná gramotnosť ako kľúčový determinant zdravia

Fojtlínová Iveta, Zonová Andrea
Možnosti preventívnej starostlivosti o zdravie v prírodných liečebných kúpeľoch Smrdáky

Funtová Veronika
Rasizmus a předsudky ve zdravotnických zařízeních

Geľhošová Iveta, Kilíková Mária
Kvalita života pacienta s duševnou poruchou – alkoholizmus

Hrdinková Jana
Specifika ošetřovatelské péče v lázních Mariánské lázně

Hulková Viera
ABeCeDa zdravotnej gramotnosti

Jaklová Milada
Udržování zdraví v domové pro seniory

Kilíková Mária
Ošetrovateľstvo v starostlivosti o zdravie marginalizovaných komunít – teoretické východiská problematiky

Korcová Soňa
Analýza interního auditu ve vybraném lázeňském zařízení

Macková Zuzana
Rozvoj zdravia v kontexte vízie strednej zdravotníckej školy Skalica

Miklovičová Emília, Kristová Jarmila
Agresívny pacient – komunikačné stratégie verzus pracovné skúsenosti v ošetrovateľskej praxi

Orlovská Otília, Kilíková Mária, Mesárošová Lucia
Manažment akútnych stavov sestrou špecialistkou bez fyzického kontaktu s pacientom

Ratajová Radka
Audity a jejich přínos pro ošetřovatelství

Raková Jana
Participácia sestier na prevencii a aktivitách v oblasti podpory zdravia

Rottková Jana
Motivácia sestier pracovať v ošetrovateľskej praxi

Šoltésová Mária, Ševčovičová Andrea
Vplyv hyperbarickej oxygenoterapie na regeneráciu porúch sluchu

Šulcová Petra
Management rizik v Karlovarské krajské nemocnici


Názov zborníka: Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc
Počet strán: 245
Zostavovateľ: doc. PhDr. Viera Hulková, PhD.
Autor: Kolektív autorov
Recenzenti:
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
PhDr. Veronika Funtová
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce Sv. Alžbety, n.o. Bratislava
Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8132-184-9

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!