Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

máj 12 2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyslovuje úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní. Je povzbudivé vidieť, ako mnoho krajín, politikov, či komunít chváli a ďakuje sestrám a pôrodným asistentkám, na druhej strane je však nepríjemné, že sestry v iných krajinách čelia nedoceneniu, obťažovaniu, stigmatizácii, ba dokonca útokom.

Photo by JESHOOTS.COM on UnsplashPhoto by JESHOOTS.COM on Unsplash

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje po celom svete pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), rovnako, ako Medzinárodná rada sestier (ICN) a Medzinárodná rada pôrodných asistentiek (ICM) pripomína verejnosti, že tento sviatok poskytuje príležitosť poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky (PA) každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Každoročne pripomíname tieto dôležité dni, aby si verejnosť uvedomila prínos sestier a pôrodných asistentiek a uznala ich zásluhy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ako nadnárodné združenie zamerané na globálne zdravie si uvedomuje potrebu podpory sestrám a pôrodným asistentkám a vyzýva krajiny, aby v čo najvyššej miere ocenili prínos týchto povolaní pre zdravie ľudí, pre ekonomiku krajiny, pre trvalo udržateľný rozvoj a hospodársky rast. Zvyšovanie počtu sestier a PA a rozvoj ošetrovateľskej pracovnej sily a pracovnej sily v pôrodnej asistencii, zlepšenie zdravia, pôsobenie na zdravie matiek a ich detí, podpora rodovej rovnosti a hospodárskeho rastu sú neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľských a pôrodníckych stratégií. Vo svetle nových výziev naberá ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na význame pre globálne zdravie ľudí. Dokazuje to aj vypracovanie prvej správy o stave ošetrovateľstva, ktorá bola prednesená v roku 2020 pred 73. Svetovým zdravotníckym zhromaždením (WHO). V správe sa analyzuje ošetrovateľská pracovná sila v členských štátoch WHO, pričom sa poskytlo hodnotenie „prínosu povolania pre daný účel“. WHO je tiež partnerom v správe o stave pôrodnej asistencie z roku 2020, ktorá bola predložená približne v rovnakom čase.

„Naša profesia je krásna, ale náročná, vyžaduje si nielen primerané vzdelanie, ale aj schopnosti, ktoré nás predurčujú na pomoc iným. Povolanie sestry a pôrodnej asistentky sa dlhodobo umiestňujú na prvých priečkach vo vnímaní dôležitosti a dôveryhodnosti jednotlivých povolaní občanmi v mnohých krajinách sveta. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život a smrť našich pacientov. Sestry počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných výdychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Sestry slúžia ľudstvo a svojou činnosťou chránia zdravie a blaho jednotlivcov, komunít a národov. Ľudia po celom svete bežne rozpoznávajú ošetrovateľstvo ako jednu z najprimeranejších a najetickejších profesií: ľudia inštinktívne veria a rešpektujú sestry a prácu, ktorú robia . Verejné chápanie ošetrovateľstva sa však veľmi líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú aj ruka v ruke so staromódnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka na planéte. „Sme tu pre našich pacientov, pre naše ženy a ich deti, pre chorých, starých a nevládnych, pre zomierajúcich. Ale sme tu aj pre zdravých a prispievame k tomu, aby si každý občan

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
www.ksapa.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!