Vizualizácia archeologickej expozície v kontexte sprístupňovania poznatkov detskému návštevníkovi

máj 21 2014

Abstrakt: Katedra muzeológie FF UKF v Nitre v spolupráci so zvolenskou pobočkou Archeologického ústavu SAV zrealizovali v roku 2012 stálu expozíciu nálezov z Pustého hradu, ktorý je najväčším komplexom svojho druhu na Slovensku. Pri príprave a inštalácii v historických priestoroch Starej radnice sa prihliadalo aj na skutočnosť, že deti a mládež budú tvoriť značnú časť návštevníkov, preto sme výsledný produkt obohatili aj o niektoré prvky(preglejkové puzzle, virtuálne maľby, archeopieskovisko), ktoré priblížia dané poznatky zmienenému okruhu prijímateľov.
Kľúčové slová: Pustý hrad, Zvolen, stála múzejná expozícia, detský návštevník

Výstavné aktivity študentov Katedry muzeológie FF UKF tvoria už takmer celú dekádu súčasť kultúrneho života Nitry. Výstavy na pôde Ponitrianskeho múzea bývajú zamerané na špecifický segment múzejných návštevníkov, na deti a mládež. V roku 2012 sa činnosť študentov pod vedením autora tohto príspevku zamerala trochu iným smerom.

Na začiatku bola ponuka zvolenského magistrátu a tamojšej pobočky Archeologického ústavu SAV spolupracovať na realizácii stálej expozície pamiatok z Pustého hradu. Doposiaľ totiž nemal tento náš najrozľahlejší hradný areál múzejnú expozíciu, ktorá by zodpovedala jeho dejinnému významu. Išlo o výzvu ako ušitú pre našu katedru. Našou ambíciou však od začiatku bolo zapojiť do projektu študentov. V porovnaní s ich doterajšími bakalárskymi výstavami v Ponitrianskom múzeu pred nami stála nová dimenzia tvorivej múzejnej práce: stála expozícia, zameraná na najširšie spektrum návštevníkov, poskytujúca najaktuálnejšie vedecké poznatky avšak spôsobom, zrozumiteľným laickému publiku.

Čoskoro sa naša práca neplánovane rozšírila aj o ďalšiu výstavu. Na jún pripadlo v neďalekej Hriňovej konanie medzinárodného archeologického sympózia, venovaného mladšej dobe bronzovej. Pre jeho účastníkov sa teda mala zrealizovať aj výstava 'Zvolen v dobe bronzovej' (1).

Na projekt sa odhodlala časť študentov piateho a niekoľkí poslucháči tretieho ročníka. Vopred bolo jasné, že pred nami leží neľahká úloha - navrhnúť jednu dočasnú a jednu trvalú expozíciu špecifického, výsostne odborného charakteru. Práca čiastočne takpovediac na diaľku. Teoretické podklady scenára sa vytvárali počas spoločných pracovných stretnutí na katedre a aj individuálne vo voľnom čase študentov.

Vychádzali sme z priestorovej dispozície vyčlenených výstavných miestností v barokovej budove zvolenskej Starej radnice. Historický interiér ponúkal atraktívne a vhodné prostredie. Jeho usporiadanie síce bolo neštandardné, to sa ale podarilo vyvážiť vhodným návrhom vitrín, ich usporiadania a celkovej organizácie prehliadky.

Zámer zvolenského magistrátu videl expozíciu prístupnú návštevníkom centra mesta, kde by si buď po prehliadke Pustého hradu rozšírili vedomosti a prezreli nálezy, alebo (v opačnom garde) by sa v Starej radnici inšpirovali na výstup na hrad. V prvom rade bolo teda nutné 'preosiať' informácie o lokalite cez pomyselné sito limitov chápania laickej verejnosti. Zvolili sme čiastočne chronologický a čiastočne geografický prístup, čiže sme vitríny a panely delili jednak podľa súčastí hradného areálu a jednak podľa etáp osídlenia. Tak vznikol základ technického scenára expozície. Na túto kostru sa následne aplikovali ďalšie nápady a v rámci finalizácie aj prvky zamerané na detského návštevníka.

Priestory (jedna miestnosť cca 7x7 m a druhá cca 3x5 m) neposkytovali veľké možnosti na realizáciu samostatnej sekcie pre deti, preto sme všetky aktivity tohto druhu museli zakomponovať do celku expozície. Študenti postupne prichádzali s ideami, ako spestriť deťom prehliadku, respektíve ako ich zaujať či zabaviť vhodnou formou, kým si ich dospelý sprievod prezrie exponáty a prečíta informácie. Nielen priestory, ale aj sprístupnenie expozície bez lektora sťažovali a obmedzovali možnosti realizácie jednotlivých nápadov. Museli sme preto zakomponovať tie, ktoré sa dali umiestniť a využívať bez zapojenia špecializovaného personálu a taktiež bez výraznejšieho narušenia jednoliatosti výstavného priestoru.

Nakoniec sa podarilo uskutočniť dve aktivity pre detského návštevníka. Prvou bola jednoduchá puzzle - skladačka. Ide o prvok, ktorý naši študenti pravidelne využívajú pri svojich výstavách v Nitre. Vzhľadom na zameranie expozície sme zvolili motív typický pre Pustý hrad. Stalo sa ním vyobrazenie draka na stredovekom knižnom kovaní, nájdenom na lokalite. Tento motív sa vyskytuje pomerne často v súvislosti s hradom a stal sa akýmsi jeho neoficiálnym logom. Zároveň jeho stvárnenie dobre korešponduje s obdobím, ktoré je v expozícii najviac zachytené (12.-15. storočie). Puzzle bolo vzhľadom na predpokladané intenzívne využitie nutné vyrobiť z trvanlivého materiálu, ideálnym riešením sa ukázala byť preglejka. Motív draka sa doň vygravíroval vypálením horúcim kovovým nástrojom. Hotový produkt sa rozrezal na pätnásť dielov rozličnej veľkosti a tvaru, avšak so zaoblenými stranami, aby jeho zloženie nebolo príliš jednoduché a rýchle (obr. 1). Na skladanie sme vyčlenili v skromných priestoroch expozície podokenné parapety, ktoré sú dostatočne široké na zostavenie skladačky a zároveň sú prirodzene osvetlené z ulice (2).

Obr. 1: Skladačka s motívom draka (foto L. Jančeková)Obr. 1: Skladačka s motívom draka (foto L. Jančeková)

Deti si tak môžu spestriť prehliadku expozície jednoduchou zábavou a pri tom spoznajú najznámejší výtvarný motív z Pustého hradu.

Druhú aktivitu pre deti, ktorá pôvodne ani nebola v plánoch, ponúkla samotná výstavná sieň. Scenár expozície počítal s priebehom prehliadky vľavo odo dverí pozdĺž steny s oknami do ulice a potom kontinuálne ďalej až do menšej miestnosti, respektíve výklenku. V strede väčšej miestnosti sme umiestnili vysokú štvoretážovú vitrínu s najcennejšími nálezmi. Pri inštalácii tak zostal po definitívnom rozmiestnení vitrín prázdny roh väčšej z dvoch miestností, hneď za vstupným portálom. Pri pohľade zvnútra išlo o priestor vpravo od dverí, kde by vitríny boli zastrčené. Preto sa tu pristúpilo k vytvoreniu 'archeopieskoviska'. Ide o nízku drevenú debnu 1,5x1,5 m vyplnenú pieskom, v ktorom sú ukryté črepy rozbitých replík stredovekých nádob a zopár kovových predmetov, imitujúcich takisto archeologické nálezy. Deti tu majú k dispozícii aj základné vybavenie archeológa pri vyzdvihovaní artefaktov a čistení objektov (metlička, špachtle, lopatky, štetce, počas vernisáže aj čakan...). Tak vznikol atraktívny priestor, kde si malí návštevníci môžu prakticky vyskúšať terénnu archeologickú prácu, rozšírenú o vzrušenie z objavovania neznámeho (obr. 2).

Obr. 2: Archeopieskovisko (foto autor)Obr. 2: Archeopieskovisko (foto autor)

Súčasťou vizualizácie, aj keď už nie výlučne pre detského návštevníka sa nakoniec stalo aj výtvarné doplnenie expozície v menšej miestnosti, respektíve výklenku o iluzívnu maľbu, imitujúcu pohľad do zariadenej miestnosti v hradnom interiéri spolu s maľbami, znázorňujúcimi panorámu hradu v stredoveku a opäť použitým motívom draka z knižného kovania. Napriek pôvodným obavám zo slohového nesúladu barokových klenieb a stredovekých prvkov maľby sa podarilo výsledný efekt 'posunúť' do uspokojujúcej roviny tým, že sa maľbou naznačili aj stredoveké architektonické prvky (gotické okno, románske stĺpy), čím sa dosiahol efekt autentického stredovekého priestoru zaklenutého akoby poľom krížovej klenby (obr. 3).

Obr. 3: Iluzívna maľba vo výklenku výstavného priestoru (foto autor)Obr. 3: Iluzívna maľba vo výklenku výstavného priestoru (foto autor)

Treba podotknúť, že celý tento „upgrade“ výstavného priestoru by sa nedal realizovať bez mimoriadne tvorivého nasadenia študentov s výtvarným vzdelaním.

Realizovaná expozícia bola už počas slávnostného otvorenia verbálne ocenená laickou aj odbornou verejnosťou. Na ďalšie vyhodnotenie použitých metód a prostriedkov bude potrebné zistiť aj názory návštevníkov, k čomu by sme v najbližšom období chceli pristúpiť.

Autor: PhDr. Pavol Šteiner, PhD.
Katedra muzeológie FFUKF v Nitre
Použitá literatúra:
Šteiner, P.: Študenti muzeológie a 'dobytie' Zvolena. Náš čas 2/2013, s. 14. ISSN 1338 - 3272
Šteiner, P. - Ozimy, A.: Archeologické objavy zo zvolenského Pustého hradu. Múzeum 2/2013, s. 31, 32. ISSN 0027-5263

Poznámky:
(1) Šteiner, P.: Študenti muzeológie a 'dobytie' Zvolena, s. 14
(2) Šteiner, P. - Ozimy, A.: Archeologické objavy zo zvolenského Pustého hradu, s. 32

Popis k obrázkom:
1: Skladačka s motívom draka (foto L. Jančeková)
2: Archeopieskovisko (foto autor)
3: Iluzívna maľba vo výklenku výstavného priestoru (foto autor)

2
3
1