Zborník Rozvíjanie cudzojazyčných zručností u detí v školskom a v rodinnom prostredí v PDF, 2012

mar 9 2013

Staňme sa dvojjazyčnou rodinou! Staňme sa viacjazyčnou spoločnosťou!

Predkladaný zborník vychádza z prezentovaných prác na medzinárodnej vedeckej konferencii, konanej v Bratislave v dňoch 21.-22. septembra 2012, pri príležitosti ukončenia projektu „Staňme sa dvojjazyčnou rodinou“.

PREDHOVOR

Predkladaný zborník vychádza z prezentovaných prác na medzinárodnej vedeckej konferencii, konanej v Bratislave v dňoch 21.-22. septembra 2012, pri príležitosti ukončenia projektu „Staňme sa dvojjazyčnou rodinou“.

Jednotliví prispievatelia ponúkajú teoretické poznatky moderných humanistických prístupov k vyučovaniu cudzích jazykov detí v mladšom veku, popisujú postupy práce s deťmi, približujú výskumy a metódy pre prirodzené osvojovanie si jazyka v ranom a mladšom školskom veku, „predstavujú aplikáciu teoretických poznatkov v praxi a oboznamujú čitateľov so zaujímavými konkrétnymi postupmi“ (z recenzného posudku Dr. Kostelníkovej).

Samostatná sekcia je venovaná prácam z oblasti bilingvizmu. Vysoko hodnotná je hlavne tá skutočnosť, že mnohé príspevky reflektujú vlastné skúsenosti autorov z bilingvánej výchovy detí.

Prepojenie sveta vedy, školy a rodiny považujeme za pozitívny aspekt našej konferencie, čo vysoko oceňuje aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušan Čaplovič: „Pre mňa je veľmi cenné, že v rámci konferencie počítate aj s účasťou rodičov, spolupráca s ktorými aj v oblasti cudzojazyčného vzdelávania je nevyhnutná“.

Veríme, že príspevky uverejnené v zborníku budú nie len podnetom k zamysleniu sa a k novým vedecko-výskumným prácam, ale že budú slúžiť učiteľom a rodičom ako praktický návod pre inováciu vyučovania cudzích jazykov v školskom a v rodinnom prostredí.

V Bratislave Zlatica Jursová Zacharová, 2012

OBSAH/CONTENT
Pozvané prednášky/Plenary Lectures

PRÍHOVOR STAROSTU MESTSKEJ ČASTI PETRŽALKA
Vladimír Bajan

THE DEVELOPMENT OF THE BILINGUAL FAMILY PROJECT AND ITS RESULTS IN ITALY
Pirchio, S.; Passiatore, Y.; Tomassini, G.; Taeschner,T.:

Jazykové vzdelávanie v prostredí školy/
Foreign language skills development at school

DRAMA IN PRIMARY CLASSROOM – A WAY TO AUTOMATICITY IN LANGUAGE
Ivana Cimermanová

UČÍME SE S MÁŠOU – DIDAKTICKÁ JAZYKOVÁ HRA VE VÝUCE RUSKÉMU JAZYKU U ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
Renée Grenarová

HOW CAN WE FOSTER CREATIVITY THROUGH NEW MEDIA?
Zuzana Husárová

APLIKÁCIA PRÍSTUPU CLIL NA HODINÁCH MATEMATIKY V 4. ROČNÍKU ZŠ
Matej Kubeš

UČENIE SA CUDZÍCH JAZYKOV V KOMUNITNOM CENTRE KOPČANY
Miroslava Lemešová, Jana Almanová

INTEGRATING ENGLISH INTO EARLY PRIMARY CONTENT TEACHING – A POLISH PERSPECTIVE
Anna Parr-Modrzejewska

INCLUSION OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY IN TEFL- DEVELOPING FLEXIBLE LESSON PLANS
Mária Schmidtová

ARE OUR PRIMARY SCHOOL TEACHERS PREPARED FOR IMPLEMENTING A CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING PROGRAMME ?
Michaela Sepešiová

EMPATHY AND MAGIC TEACHERS
Ekaterina Sofronieva

STORIES AND CLIL INTERSECTIONS IN PRIMARY CLASSROOM
Zuzana Straková

ROZVÍJANIE ZRUČNOSTI HOVORENIA PROSTREDNÍCTVOM OTÁZOK UČITEĽA A UČEBNÝCH ÚLOH
Martina Šipošová

SHARING READING WITH YOUNG LANGUAGE LEARNERS
Naďa Vojtková

Cudzojazyčná výchova v rodinnom prostredí/
Foreign language skills development in a family environment

ŽIVOT, KULTÚRA A RODINA AKO PODNETNÉ ČINITELE PRE ROZVOJ BILINGVIZMU
Mária Belešová

INTENČNÝ MULTILINGUISMUS V RODINNOM PROSTREDÍ
Katarína Hromadová

ÚLOHA SÚRODENCOV PRI FORMOVANÍ JAZYKOVÉHO PROSTREDIA V BILINGVÁLNEJ RODINE
Anna Hurajová

PROJEKT 'STAŇME SA DVOJJAZYČNOU RODINOU' V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH
Zlatica Jursová Zacharová

BILINGUAL PARENTING - THE TRUE STORY OF A MOTHER AND TEACHER
Katja Kulhánková

JAZYK AKO IDENTITA: SOCIOLINGVISTICKÁ IDENTITA V ŽIVOTNÝCH PRÍBEHOCH SLOVENSKÝCH BILINGVISTOV
Lenka Sokolová

Abstrakty/Abstracts:

STORYBRIDGE CONNECTING SCHOOL AND FAMILY
Buchtová, P.; Gaffen, L.; Podroužková, L.; Vojtková, N.

INFLUENCE OF FAMILY BACKGROUND ON THE DEVELOPMENT OF BILINGUAL CHILD
Ľudmila Dzijaková

EXPERIMENTÁLNA VÝUČBA ANGLICKÉHO JAZYKA V MATERSKEJ ŠKOLE POMOCOU NARATÍVNEHO FORMÁTU HOCUS A LOTUS
Zlatica Jursová Zacharová

LEARN ENGLISH FAMILY
Alena Štefániková

VYUŽITIE PREDIKTABILNEJ KNIHY V EDUKÁCII MŠ S BILINGVÁLNYM ZAMERANÍM
Miriam Valášková

Zostavovateľky/ Editors:
Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová

Recenzovali/ Reviewers:
Doc. PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D.
PhDr. Mária Kostelníková, Ph.D.
PhDr. Viera Diešková, CSc.
PhDr. Marian Groma, Ph.D.
Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.

Organizátori konferencie / Organizers:
Materské centrum Budatko
Katedra anglického jazyka a literatúry, PdF UK
Mestská časť Petržalka

Odborní garanti / Scientific committee:
Dr. Sabine Pirchio
Prof. Traute Taeschner
Prof. MA. FRSA FRSE Antonella Sorace, Ph.D.
Doc. PhDr. Gabriela Lojova, Ph.D.
Doc. PhDr. Zuzana Straková, Ph.D.
PaeDr. Mária Kostelníková, Ph.D.
Doc. PhDr. Zuzana Straková, Ph.D.
Doc. PaedDr. Dana Hanesová, Ph.D.
PaedDr. Dagmar Blight, Ph.D.

ISBN: 978-80-971123-0-1
EAN: 9788097112301

PrílohaVeľkosť
zbornik_Konferencia_Rozvoj_cudzojazycnych_zrucnosti_2012.pdf2.22 MB
suhrn_abstraktov.pdf393.83 KB