Zpráva o probíhajícím výzkumu – Virtuální co-teaching

nov 3 2021

V rámci projektu podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) „Nová metoda vzdělávání pro 21. století: Virtual-Co-Teaching“ (č. projektu TL03000133) byla uzavřena první fáze výzkumných aktivit realizovaných v letech 2020–2021.

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat virtuální složku jako novou součást vzdělávací metody co-teachingu. Na základě výsledků experimentu a dat získaných z rozhovorů a ohniskových skupin se zapojenými učiteli a žáky bude v rámci projektu vytvořena metodika, která pomůže efektivně aplikovat virtuální co-teaching do školního vzdělávání (základního a středního). Metodu co-teachingu projekt skutečně rozšiřuje do virtuálního prostředí, čímž vzniká nový nástroj aplikovatelný pro řešení aktuálních problémů vyučování – nedostupnost odborníků v lokalitě školy, problematiku sdílení pedagogického procesu a spolupráce učitelů a další.

Klasický co-teaching je specifický způsob vyučování, kdy je výuka vedena dvěma a více učiteli, za účelem zvýšení efektivity vzdělávacího procesu a studijních výsledků. Např. je možné rozdělit studenty do skupin podle jejich schopností a využít příležitosti učit studenty pomocí různých způsobů, uplatňovat různé metody, individualizovat výuku (Veteška a kol., 2020; Svobodová a kol., 2021; Kursch, 2021; Svobodová, 2021).

V rámci experimentálního ověření byla aplikována virtuální složka do výuky. Pro zajištění kvality a naplnění principu aplikovaného výzkumu byla navázána spolupráce s aplikačními garanty, s nimiž byly realizovány experimentální hodiny vedené co-teachingem s fyzickou a virtuální přítomností učitele. Aplikačními garanty jsou tři různé školy, které garantují aplikaci výsledků výzkumu do pedagogické praxe. Jedná se o Střední odbornou školu pro administrativu Evropské unie, Praha 9; Základní školu německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. a Základní školu Přemyslovců 2209 v Lounech.

Konkrétní průběh experimentu na školách

  1. Na Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie byla co-teachingová lekce realizována ve výuce dějepisu v 1. ročníku, standardní vyučující této třídy byl přítomen ve třídě fyzicky, druhý virtuálně prostřednictvím počítače.
  2. Na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna byl experiment realizován ve výuce německého jazyka v 5. třídě ve spojení české učitelky a rodilé mluvčí, přičemž rodilá mluvčí byla zapojena virtuálně.
  3. Na Základní škole Přemyslovců 2209 v Lounech byla co-teachingová lekce realizována ve výuce matematiky v 6. třídě opět při spolupráci dvou vyučujících daného předmětu, jeden vyučující byl přítomen ve třídě fyzicky, druhý virtuálně prostřednictvím počítače.

Výsledky experimentu jsou průběžně vyhodnocovány a byly prezentovány na mezinárodní vědecké konferenci – Inovace, spolupráce a digitalizace ve vzdělávacím procesu dne 3. 11. 2021. Zásadní didaktické a filozofické aspekty jednotlivých experimentů prezentovali dr. Svobodová a dr. Kursch.
V rámci realizovaného scoping review (Veteška a kol., 2020) byla celkově prokázána efektivita co-teachingu jako vyučovací metody a nyní se vědecký tým soustředí na to, zda je možné obdobné efektivity dosáhnout i ve virtuálním prostředí. Sleduje nezbytné podmínky pro efektivní virtuální co-teaching a identifikuje problémy, překážky a omezení, které by mohly tuto efektivitu ohrozit. Konkrétní výstupy z experimentu budou předmětem dalších publikací řešitelského týmu Katedry andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Autorka: Mgr. Danuše Dvořáková
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Zdroje:

SVOBODOVÁ, Zuzana, KURSCH, Martin a Jaroslav VETEŠKA, 2021. Problems and obstacles of distance learning in the point of view of primary school teachers in the “Covid period”. In Proceedings of the International Conferences Mobile Learning 2021 (ML 2021) and Educational Technologies 2021 (ICEduTech 2021), virtual 3-5 March 2021. Lisboa: IADIS, 2021, s. 83-90. ISBN 978-989-8704-28-3.

VETEŠKA, Jaroslav, KURSCH, Martin, SVOBODOVÁ, Zuzana, TURECKIOVÁ, Michaela a Lucie PAULOVČÁKOVÁ, 2020. Longitudal co-teaching projects – scoping review. 17th International Conference On Cognition And Exploratory Learning In Digital Age. pp. 115-123. ISBN 978-989-8704-22-1.

KURSCH, Martin, 2021. Skrytý potenciál virtuálního co-teachingu. Prohuman [online]. [cit. 2021-10-6]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/pedagogika/skryty-potencial-virtualniho-co-teach...

SVOBODOVÁ, Zuzana, 2021. Využití metody co-teaching při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v německé spolkové zemi Baden-Württembeg. Prohuman [online]. Bratislava: Business Intelligence Club, o.z. [cit. 2021-10-13]. ISSN 1338-1415. Dostupné z: https://www.prohuman.sk/andragogika/vyuziti-metody-co-teaching-pri-vzdel...