Zborník príspevkov Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach, 2010

apr 29 2013

MARKOVÁ, DAGMAR (Ed.): Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010.
Zborník z vedeckého seminára „Sexuálne životné štýly a ich transformácia“, ktorý sa konal na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2010.

Časť z úvodu

... Predložená publikácia prezentuje nielen niektoré parciálne výstupy jednotlivých riešiteľov a riešiteliek projektu VEGA 1/0516/08: Sexuálne životné štýly mladých ľudí a ich socio-kultúrne kontexty, ale v rámci riešenia projektu sa realizoval aj vedecký seminár pod názvom „Sexuálne životné štýly a ich transformácia“, kde jednotliví/é riešitelia a riešiteľky projektu VEGA z Českej republiky a Slovenska, ale aj iní/é odborníci a odborníčky referovali o danej problematike, či už na úrovni teoretickej, výskumnej alebo aplikačnej.

Táto publikácia teda obsahuje príspevky, ktoré sú parciálnymi časťami, na ktorých sa riešitelia a riešiteľky v rámci projektu podieľali, ako aj iných účastníkov a účastníčok vedeckého seminára „Sexuálne životné štýly a ich transformácia“. ...

Publikácia je celkovo štruktúrovaná do 4 celkov:
1. Typológia sexuálnych životných štýlov a ich faktory
2. Manželstvo ako jeden zo sexuálnych životných štýlov
3. Rodové a sociálne aspekty sexuálnych životných štýlov
4. Špecifiká vybraných aspektov sexuálnych životných štýlov

Prvý okruh prináša rôzne prístupy k typológiám sexuálnych životných štýlov v Čechách a na Slovensku a súvislosti štýlov identity so sexulnym správaním.

V rámci prvého príspevku autorka a autor (Marková, Lukšík) prinášajú výskumné zistenia z širšie koncipovaného výskumu, ktorý bol súčasťou riešenia projektu VEGA- Sexuálne životné štýly a ich sociokultúrne kontexty. Prezentované výsledky sa týkajú komparácie sexuálnych životných štýlov mužov a žien mladšieho dospelého veku, ako aj z hľadiska troch generácií – mladšieho, stredného a staršieho dospelého veku. Taktiež sú uvedené výsledky preferencie sexuálnych životných štýlov v nasledujúcich 5-tich rokoch, ako aj v živote celkovo.

Janiš referuje o rôznych modeloch partnerského spolužitia mladých ľudí aj v súvislostiach s predstavami o preferovanými možnými modelmi spolužitia.

Pri typológii možných variantov vychádza z triády:
1. P - partnerstvo
2. M - manželstvo
3. R - rodičovstvo

Ďalší príspevok Vernarcovej sumarizuje výsledky výskumu, ktoré sa týkali súvislostí štýlov identity a sexuality. Autorka tu predstavuje analýzu výskumných zistení po realizácii programu sexuálnej výchovy v oblasti štýlov identity adolescentov a adolescentiek v kontexte sexuality. Poukazuje na možnosti ovplyvňovania štýlu identity v edukačnom prostredí.

Nasledujúci tematický celok sa venuje manželstvu, ktoré je niektorými autormi a autorkami označované za samostatný a konvenčný sexuálny životný štýl a sú analyzované viaceré jeho sociálne, psychologické a iné súvislosti.

V príspevku o tradičných prístupoch k manželstvu autorky Marková a Ďurčeková stručne načrtávajú niektoré tradičné prístupy k manželstvu vo výskumnej perspektíve, vrátane historickej sondy. Uvádzajú niektoré príklady takýchto výskumov a načrtávajú aj špecifiká situácie na Slovensku.

V poradí ďalším je príspevok tematicky zameraný na vplyv alkoholizmu na partnerské vzťahy v manželstve od Pavelovej. V úvode sú načrtnuté niektoré aspekty závislosti a potom je analyzované, aké sú špecifiká manželstiev so závislým/závislou partnerom/partnerkou vrátane zmien, ktorými je rodinný systém ovplyvnený.

Psychologickým špecifikám na človeka zameraného prístupu k manželstvu a jeho funkčnosti je venovaný nasledujúci príspevok Ďurčekovej a Markovej. Na teoretickej úrovni je poukazované na hlavné východiská tohto prístupu so zameraním na špecifiká v koncepte manželstva.

Tematický celok o manželstve uzatvára kapitola zameraná na niektoré morálne, ideologické apolitické otázky súvislostí sexuality a manželstva. Autorky Marková a Jurová uvádzajú niektoré aspekty morálneho diskurzu, ktorý obsahuje problematiku sexuality a manželstva a poukazujú na nutnosť nahliadania na sexuálne správanie v rámci socio-historického procesu a sexuálnej morálnosti v kontexte diskurzívnych praktík sociálneho života.

Rodové a sexuálne aspekty sexuálnych životných štýlov sú v poradí ďalším zastrešujúcim tematickým blkom publikácie.

V prvom príspevku Janebová referuje o súvislostiach sexuálneho životného štýlu klientok a rozhodovania v sociálnej práci v rámci intervencií v rodine, ktoré môžu významne ovplyvňovať životy detí, rodičov a celých rodín. Analýzy sú tiež prezentované z rodového hľadiska.

Haburajová-Ilavská a Gabrielová sa zaoberajú otázkami rodovej rovnosti v EÚ a tematizujú tak niektoré politické rámce konštruovania sexuálnych životných štýlov hlavne z hľadiska rodovej politiky.

Rodové aspekty životného štýlu hinduistov predovšetkým postavenie ženy v hinduistickej etickej tradícii je tematizované Bartalovou. Sú tak načrtnuté niektoré východiská a rodové aspekty špecifického životného štýlu.

Vybrané aspekty násilnej kriminality a sexuálnych životných štýlov prezentuje vo svojom príspevku Lulei. Autor zdôrazňuje potrebu reflexie súčasného stavu v oblasti sexuálnych životných štýlov, ktoré sú parciálnou súčasťou rodinného systému. Zameriava sa na vzťah rodovosti, sexuálnych životných štýlov a sociálnej práce orientovanej na oblasť trestnej justície.

Problematika niektorých špecifík sexuálnych životných štýlov, resp. ich aspektov tematicky uzatvára príspevky danej publikácie.

V poradí prvom príspevku Mandzáková prezentuje parciálne výsledky výskumu zvyšovania kvality života klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb na Slovensku v oblasti sexuality a sexuálnych životných štýlov.

Postmoderné životné štýly starších ľudí akcentuje vzhľadom na intimitu a sexualitu týchto osôb Hrozenská. Autorka načrtáva rôzne aspekty sexuálnych životných štýlov starších ľudí.

Posledným je príspevok Terlandayovej, ktorý je tematicky zameraný na životné štýly mladých ľudí a sexualitu, pričom ich autorka prezentuje v kontexte najčastejších tém z detskej linky v zameraní na dva problematické okruhy: gynekologické problémy a sexuologickú tematiku.

Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)

OBSAH

Dagmar Marková: Sexuálne životné štýly a ich socio-kultúrne kontexty

TYPOLÓGIA SEXUÁLNYCH ŽIVOTNÝCH ŠTÝLOV A ICH FAKTORY

Dagmar Marková – Ivan Lukšík: Slovenské a české sexuálne životné štýly

Kamil Janiš : Modely partnerského soužití a představy mladých lidí o budoucím partnerském soužití

Jana Vernarcová : Štýl identity adolescentov/adolescentiek v kontexte sexuality

MANŽELSTVO AKO JEDEN ZO SEXUÁLNYCH ŽIVOTNÝCH ŠTÝLOV

Dagmar Marková – Zuzana Ďurčeková : Tradičné prístupy k manželstvu

Ľuba Pavelová : Manželstvo ako jeden zo životných štýlov a alkoholizmus

Zuzana Ďurčeková – Dagmar Marková: Manželstvo z hľadiska prístupu zameraného na človeka

Dagmar Marková – Jarmila Jurová : Morálny diskurz o sexualite a manželstve

RODOVÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY SEXUÁLNYCH ŽIVOTNÝCH ŠTÝLOV

Radka Janebová : Sexuální životní styl klientky ve vztahu k rozhodování v sociální práci, zda zasáhnout, či nezasáhnout

Lenka Haburajová-Ilavská - Jana Gabrielová : Rodová rovnosť v EÚ

Jana Bartalová : Rodové aspekty životného štýlu hinduistov : Problém „Já Som“ a postavenie ženy v hinduistickej etickej tradícii

Martin Lulei : Vybrané aspekty násilnej kriminality a sexuálnych životných štýlov

ŠPECIFIKÁ VYBRANÝCH ASPEKTOV SEXUÁLNYCH ŽIVOTNÝCH ŠTÝLOV

Stanislava Mandzáková : Sexuálny životný štýl klientov s ťažším mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych služieb na Slovensku

Martina Hrozenská : Postmoderné životné štýly starších ľudí (s akcentom na intimitu a sexualitu týchto osôb)

Margaréta Terlandayová : Životný štýl mladých ľudí a sexualita : Najčastejšie témy z detskej linky

Podrobnosti:
Názov: Sexuálne životné štýly v ich sociálnych súvislostiach
Editorka: Dagmar Marková (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa)
Počet strán: 292 strán
ISBN: 978-80-8094-842-9
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!