Bratislavská škola sociálnej andragogiky

jún 23 2017

Bratislava school of social andragogy
Abstrakt: Príspevok vznikol so zámerom poukázať na hlavné východiská koncepcie a systému sociálnej andragogiky, ktoré vyplynuli z činnosti Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdia vyzdvihuje vklad J. Perhácsa, M. Machalovej a L. Szabovej-Šírovej do rozvoja sociálnej andragogiky. Vracia sa k výsledkom vedecko-výskumného snaženia bratislavskej katedry andragogiky a jej krokom v budovaní študijného zamerania sociálna andragogika, ktoré udali smer vývoja sociálnej andragogiky aj na ďalších pracoviskách na Slovensku a v Čechách.
Kľúčové slová: Sociálna andragogika. Profesijné kompetencie sociálnych andragógov. Cieľové skupiny sociálnej andragogiky. Sociálnoandragogické poradenstvo. Edukačná sociálna práca.

Abstract: This article was written with an intention to point out to the main sources of conception and system of social andragogy that resulted from the activities of the Department of Andragogy of the Faculty of Philosophy at Comenius University in Bratislava. The study emphasizes the fact that Mr. Perhács, Mrs. Machalová and Mrs. Szabová-Šírová made an important contribution to the development of social andragogy. It recapitulates the results of scientific and research efforts of the Department of Andragogy in Bratislava. The study also deals with the steps that were taken by the Department to create the study field of social andragogy that set the tendencies of social andragogy development also at other working places in Slovakia and Czech republic.
Keywords Social andragogy. Professional competences of social andragogists. Target groups of social andragogy. Social-andragogical counselling. Educational social work.

Úvod

Sociálna andragogika sa zaoberá dospelým človekom v problémovej situácii, ktorej riešenie sa nezaobíde bez účasti pomáhajúcich odborníkov. Sociálna andragogika skúma možnosti riešenia sociálnych problémov prostredníctvom výchovy (prevýchovy, sebavýchovy), vzdelávania (sebavzdelávania) a poradenstva, skúma aké vlastnosti treba u dospelého človeka rozvíjať, aké druhy, formy, metódy edukácie uplatniť, akými profesijnými kompetenciami má sociálny andragóg disponovať, v akom inštitucionálnom prostredí vykonáva svoju prácu, pre aké cieľové skupiny dospelých.

Sociálna andragogika sa na Slovensku kontinuálne rozvíja od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Katedra andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa stala jedným zo štyroch vtedajších hlavných vzdelávacích a vedeckých andragogických pracovísk Čiech a Slovenska (spolu s Katedrou vzdelávania dospelých a sociálnej práce Filozofickej Fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, Katedrou andragogiky a personálneho riadenia Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, Katedrou sociológie a andragogiky Filozofickej Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Avšak iba na Katedre andragogiky v Bratislave sa konštituovala sociálna andragogika v intenciách uceleného systému poznania integrovaním troch subsystémov andragogiky: profesijnej, kultúrnej a sociálnej andragogiky (Prusáková, 1996).

Koncepčné východiská sociálnej andragogiky v podmienkach bratislavskej katedry andragogiky vytvárali a spoločne prispeli k rozvoju sociálnej andragogiky v trojuholníku základných činností - vedná disciplína, študijné zameranie študijného odboru andragogika a praktická činnosť J. Perhács a M. Machalová. J. Perhács pôsobil na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v období rokov 1992 až 2003. Považovaný je za hlavného predstaviteľa a zakladateľa sociálnej andragogiky ako vednej subdisciplíny na Slovensku. Počas svojho pôsobenia na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave postavil nielen jej teoreticko-metodologické základy a koncepciu, ale prispel tiež k rozvoju študijného zamerania sociálna andragogika v rámci študijného odboru andragogika. Neskôr, po odchode z bratislavskej katedry na Katedru pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, prispel k rozvoju sociálnej andragogiky aj na jej pôde.

M. Machalová pracovala na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1992 až 2009. Sociálna andragogika sa stala vedľa andragogickej psychológie hlavnou oblasťou jej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. V súčasnosti pôsobí na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Väzba na sociálnu andragogiku je zrejmá v koncepcii edukačnej sociálnej práce, ktorú rozvíja v súčasnosti na domovskej katedre. V začatej ceste svojich predchodcov a učiteľov na katedre pokračuje od roku 2005 po dnes L. Szabová-Šírová. Je autorkou monografie Sociálna andragogika. Teoretické, empirické a praktické aspekty (2015).

O vedecko-výskumných úlohách bratislavskej katedry andragogiky sme odbornú verejnosť už na viacerých miestach informovali. Zvláštnosťou sociálnoandragogického základného výskumu na katedre bolo to, že bol realizovaný za účelom tvorby systému andragogiky, vrátane sociálnej andragogiky. Samozrejme, dosiahnuté výsledky sa premietli aj do študijného zamerania sociálna andragogika. J. Perhácsovi a M. Machalovej patrí nezastupiteľné miesto v sociálnoandragogickom výskume realizovanom na bratislavskej katedre andragogiky. Početné publikačné výstupy J. Perhácsa a M. Machalovej zamerané na sociálnu andragogiku vznikli ako výsledky riešených vedecko-výskumných úloh katedry.

Pripomeňme, že vedecký výskum bol zameraný na:

 • zvyšovanie kvality prípravy sociálnych andragógov a analýzu profesijných kompetencií sociálnych andragógov (úloha Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením J. Perhácsa, s dobou riešenia 1996-1999, Perhács ed., 1998 a; Perhács ed., 1999 b).
 • cieľové skupiny sociálnej andragogiky (úloha Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením J. Perhácsa, s dobou riešenia 2000-2002, Perhács ed., 2002 a).
 • získavanie cieľových skupín sociálnej andragogiky (úloha Získavanie nových cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých programu Európskej únie Socrates, pod vedením M. Machalovej, so začiatkom riešenia v roku 1999, riešiteľské krajiny - Belgicko, Fínsko, Portugalsko a Slovensko, Machalová ed., 2001 a; 2001 b; Machalová, Prusáková eds., 2002 b, 2004).
 • rozpracovanie systému sociálnej andragogiky v systéme andragogických subdisciplín (úloha Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením V. Prusákovej, s dobou riešenia 2003-2005, Prusáková ed., 2006).
 • identifikáciu druhov a foriem sociálnoandragogického pôsobenia (úloha Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením V. Prusákovej a R. Čornaničovej, s dobou riešenia v rokoch 2006-2008, Matulčík ed., 2008; Prusáková, Čornaničová ed., 2009).
 • inštitúcie sociálnoandragogického pôsobenia (úloha Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýzu vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením J. Matulčíka, s dobou riešenia v rokoch 2011-2013, Matulčík ed., 2011, 2013, 2014).

1. Príprava sociálnych andragógov, profesijné kompetencie sociálnych andragógov

Jednou z hlavných úloh katedier je príprava profesionálnych pracovníkov pre oblasť edukácie dospelých, preto je pochopiteľné zameranie výskumu katedier aj na profesijné kompetencie andragógov.

Vo vedecko-výskumnej úlohe bratislavskej katedry andragogiky pod názvom Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých venoval J. Perhács (1998 b, 1999 a) pozornosť aj profesijným kompetenciám sociálnych andragógov. Vo svetle teoretických východísk, ale aj terénneho prieskumu poukazuje na oblasti uplatnenia sociálneho andragóga. Vymedzuje príslušné inštitucionálne prostredie, odborné činnosti, cieľové skupiny a naznačuje aj príslušné kompetencie, ktorými by mal sociálny andragóg disponovať. J. Perhács (1998 b, s. 58-63) pomenováva konkrétne možnosti andragogickej intervencie vo vybraných oblastiach pôsobenia sociálneho andragóga, pri práci s vybranými cieľovými skupinami. Uvádza napr. poradenstvo na úradoch práce (v súčasnosti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny), kluby práce pre nezamestnaných, nápravno-výchovné pôsobenie v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v rámci sociálnej kurately resocializačné pôsobenie navrátilcov po výkone trestu odňatia slobody a pod.
M. Machalová (1999, s. 29) v tejto úlohe objasňuje podstatu psychologických aspektov profesijnej kompetencie pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých. Psychológia vstupuje do základov ich profesijnej kompetencie tým, že ich uschopňuje k tomu, aby iniciovali, organizovali a usmerňovali formujúci proces (seba)výchovy a (seba)vzdelávania dospelých. A nielen to, autorka identifikuje cieľové zameranie edukačného snaženia v sociálnej pomoci, v tom, že andragógovia stimulujú vhľad do životnej situácie, pochopenie vlastnej osobnosti, uvedomenie si spôsobu komunikácie s okolím, pochopenie medziľudských a osobných vzťahov, a predovšetkým, z pohľadu sociálnej andragogiky, má význam motivovanie klientov k učeniu sa a vzdelávaniu v psychicky i sociálne záťažových situáciách. Napokon patrí k cieľom edukačného úsilia viesť klientov k zmene prežívania reality, k zmene prístupu k záťažovej sociálnej situácii a sociálnemu problému (Machalová, 2016, s. 19).

Totiž, ako tvrdí M. Machalová (2016, s. 17), je potrebné „doviesť dospelého človeka k pochopeniu, že jediné, čo môže v sociálnom ohrození, a to bez akéhokoľvek obmedzenia použiť, sú jeho vlastné spôsobilosti“. Autorka z psychologického hľadiska kladie dôraz na „utváranie identity učiaceho sa človeka, ktorá podporuje jeho celkovú spôsobilosť k žitiu“ (Machalová, 2016, s. 15).

M. Machalová (2007) prehodnocuje koncepciu študijného zamerania sociálna andragogika a uvádza podnetné návrhy pre jej zlepšenie. M. Machalová uvádza, že v príprave sociálnych andragógov je žiaduce klásť dôraz na teoretické vedomosti, ale aj na aplikačné a tiež na praktické spôsobilosti absolventov. Východisko pri analýze učebných predmetov M. Machalová vidí v rozdelení učebných predmetov podľa ich dominantnej charakteristiky na predmety širšieho teoretického, aplikovaného základu a základu praxe. V rámci širšieho teoretického základu sa nachádzajú učebné predmety, v ktorých dominujú teoretické a metodologické aspekty poznania a skúmania vybraných javov. V rámci aplikovaného základu dominujú aspekty diagnostiky, interpretácie a predikcie poznávaných a skúmaných javov. Základ realizácie (praxe) tvoria učebné predmety, v ktorých dominuje aspekt ich praktizovania v oblasti eukácie dospelých (exkurzia a prax).

1. Širší teoretický základ tvoria učebné predmety, v ktorých dominujú teoretické a metodologické aspekty poznania a skúmania vybraných javov. Do širšieho teoretického základu sociálnej andragogiky môžu byť zaradené tieto učebné predmety bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia: Filozofia výchovy, Základy vied o výchove, Základy andragogiky, Didaktika dospelých, Teória výchovy dospelých, Biodromálna psychológia pre andragógov, Všeobecná psychológia, Sociálna psychológia dospelých, Psychológia osobnosti, Základy sociológie, Sociológia výchovy a vzdelávania dospelých, Sociálna andragogika, Úvod do teórie riadenia, Výchova a vzdelávanie dospelých v zahraničí, Etika, Estetická výchova.

2. Aplikovaný základ tvoria predmety, v ktorých dominujú aspekty diagnostiky, interpretácie a predikcie poznávaných a skúmaných javov. Do aplikovaného základu sociálnej andragogiky môžu byť zaradené tieto učebné predmety v rámci bakalárskeho stupňa štúdia: Andragogická psychológia, Poradenstvo vo výchove a vzdelávaní dospelých, Sociálna politika, Ekonomika vzdelávania, Komunikácia vo vzdelávaní dospelých, Psychológia práce. V magisterskom stupni štúdia ide o predmety ako Andragogické poradenstvo, Andragogická diagnostika, Právo pre andragógov, Geragogika, Manažment vzdelávania v organizáciách, Rekvalifikačné poradenstvo, Sociálna patológia pre andragógov, Osobnostné a rodinné poradenstvo, Metódy sociálnej práce, Súčasné problémy v andragogike, Výskumné metódy v andragogike.

3. Základ realizácie (praxe) tvoria učebné predmety, v ktorých dominuje aspekt praktikovania v edukácii dospelých. Do základu realizácie (praxe) sociálnej andragogiky môžu byť zaradené v rámci bakalárskeho štúdia predmety Sociálno-psychologický výcvik, Exkurzia, Úvodná odborná prax a Odborná prax a v rámci magisterského štúdia Andragogicko-psychologický výcvik, Špecializačná odborná prax a Diplomová prax.

Rámec profesijných kompetencií sociálnych andragógov vymedzujeme vo svojej publikácii (Szabová-Šírová, 2015, s. 167-171), pričom zohľadňuje výsledky vyššie uvádzaných výskumov katedry so zameraním na profesijné kompetencie sociálnych andragógov a cieľové skupiny andragogického pôsobenia. Profesijné kompetencie sociálneho andragóga, ktoré uvádza, sú výsledkom analýzy širokého poľa pôsobnosti sociálnych andragógov – základných odborných činností realizovaných v praxi riešenia sociálnych problémov, inštitucionálneho prostredia pôsobenia sociálneho andragóga a cieľových skupín sociálnoedukačnej práce s dospelými. V odbornej literatúre sa nestretneme s jednotnou klasifikáciou profesijných kompetencií. Autorka používa model profesijných kompetencií, kde profesijné kompetencie obsahujú odbornú a sociálno-psychologickú zložku (napr. aj Machalová, 2006, s. 120). V odbornej literatúre sa kompetenčným modelom zaoberá napr. aj C. Határ (2012, s. 141-142; 2016).

2. Cieľové skupiny sociálnej andragogiky

Vedecko-výskumná úloha katedry Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia (Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením J. Perhácsa, s dobou riešenia 2000-2002) (Perhács ed., 2002 a) bola zameraná na cieľové skupiny edukácie dospelých. V rámci sociálnej andragogiky J. Perhács (2002 b) a M. Machalová (2002 a) upriamujú svoju pozornosť na cieľovú skupinu nezamestnaných. Inšpiráciou pre zameranie uvedenej vedecko-výskumnej úlohy bola účasť katedry na výskumnom projekte so zahraničnou spoluprácou pod názvom Získavanie nových cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých (programu Európskej únie Socrates, pod vedením M. Machalovej, so začiatkom riešenia v roku 1999, riešiteľské krajiny - Belgicko, Fínsko, Portugalsko a Slovensko) (Machalová ed., 2001 a; 2001 b; Machalová, Prusáková eds., 2002 b, 2004). Členovia katedry sa v rámci uvedeného projektu zamerali na cieľovú skupinu osôb v preddôchodkovom veku a vybrané aspekty jej prípravy na dôchodkový vek.

Na výsledky výskumov zameraných na cieľové skupiny sociálnoandragogického pôsobenia nadväzuje vo svojej publikácii Sociálna andragogika L. Szabová-Šírová (2015, s. 73-78). Prínosom v tejto oblasti je predovšetkým snaha autorky o vytvorenie typológie cieľových skupín sociálnej andragogiky podľa troch kritérií - aktuálne vyskytujúce sa sociálnopatologické javy, problémy a poruchy v sociálnom fungovaní dospelého človeka (sociálnych vzťahoch a komunikácii, sociálnych rolách, súvisiace s nežiaducim životným štýlom a so sociálnym správaním dospelého človeka) a problémy, poruchy, nedostatky v sociálnych charakteristikách dospelého človeka.

Typológia cieľových skupín sociálnoedukačnej práce sa najčastejšie vytvára v kontexte aktuálnych sociálnopatologických javov. Na základe sociálnopatologických javov sa definujú tieto cieľové skupiny sociálnoedukačnej práce:

 • rôzne typy patologických rodín (napr. s domácim násilím, mnohoproblémové rodiny),
 • nezamestnaní,
 • ľudia v stave chudoby a bez domova,
 • ľudia závislí,
 • obete siekt,
 • páchatelia trestných činov,
 • ľudia vykonávajúci prostitúciu.

Ako kritérium pre ďalšiu, tiež užšiu typológiu cieľových skupín sociálnoedukačnej práce, autorka stanovuje problémy a poruchy dospelého človeka v sociálnom fungovaní. Na základe tohto kritéria potom rozlišuje nasledujúce cieľové skupiny sociálnoedukačnej práce:

 • poruchy v sociálnej interakcii a v rôznych sociálnych rolách: rozvádzajúci sa a rozvedení, nezamestnaní, dlhodobo chorí, zdravotne postihnutí,
 • problémy v životnom štýle a sociálnom správaní: závislí, členovia siekt, páchatelia trestných činov, ľudia bez domova, ľudia vykonávajúci prostitúciu a pod.

Širšia typológia cieľových skupín sociálnoedukačnej práce sa vytvára použitím kritéria problémy, poruchy, nedostatky v sociálnych charakteristikách dospelého človeka. Medzi základné sociálne charakteristiky dospelého človeka zaraďujeme zdravotný stav, vek, vzdelanie a kvalifikáciu, sociálny stav a pôvod, rodinnú situáciu, sociálno-ekonomickú situáciu, životný štýl a správanie. Táto typológia cieľových skupín zohľadňuje príčiny a prejavy problémov dospelých ľudí.

 • Zdravotný stav: postihnutí ľudia s určitým zmyslovým, telesným alebo duševným či kombinovaným postihnutím, osoby po úraze, s duševnými a telesnými poruchami a chorobami, chronicky chorí.
 • Vek: seniori väčšinou osamelo žijúci, veľmi starí, dlhodobo chorí, žijúci v chudobe, mladí dospelí, napr. po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti, nezamestnaní absolventi škôl.
 • Vzdelanie a kvalifikácia: ľudia negramotní, s nízkym vzdelaním, (dlhodobo) nezamestnaní.
 • Sociálny stav a pôvod: ľudia žijúci v stave chudoby, ľudia bez domova, utečenci, ľudia po ukončení ústavnej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Rodinná situácia: ľudia v rozvodovom procese, ľudia rozvedení, obete domáceho násilia, náhradní rodičia, viacdetní rodičia, veľmi mladí rodičia, osamelý rodič s deťmi, ženy na materskej a po materskej dovolenke, rodičia s chorým členom, rodičia s postihnutým členom, rodina s trestaným členom, rodina so závislým členom, rodina s viacerými problémami súčasne.
 • Sociálno-ekonomická situácia: nezamestnaní, ľudia žijúci v stave chudoby, ľudia bez domova.
 • Životný štýl a správanie: osoby vo výkone trestu odňatia slobody, osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, osoby aktuálne abstinujúce, osoby vykonávajúce prostitúciu.

3. Sociálnoandragogické poradenstvo ako druh sociálnoandragogického pôsobenia

Identifikácia druhov a foriem edukačnej intervencie v rámci profesijnej, kultúrnej a sociálnej andragogiky, ich klasifikácia, zjednocovanie a ustaľovanie ich terminológie a chápania, sa stali predmetom pozornosti vedecko-výskumnej úlohy Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad (Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením V. Prusákovej a R. Čornaničovej, s dobou riešenia 2006-2008) (Matulčík ed., 2008; Prusáková, Čornaničová eds., 2009).

V sociálnej andragogike vymedzuje ako druh sociálnoandragogického pôsobenia M. Machalová (2008, 2009) sociálnoandragogické poradenstvo. Vymedzuje ciele a úlohy sociálno-andragogického poradenstva, vzťah k andragogickému a sociálnemu poradenstvu, rozpracúva modelovanie úrovní vplyvu sociálnoandragogického poradenstva na klientov a venuje sa rôznym kontextom tohto poradenstva (kvalita života, celoživotné učenie sa a vzdelávanie, celoživotné poradenstvo), ako aj kompetencii sociálnych andragógov v role poradcov.

M. Machalová (2008, s. 63-64) uvádza dôvody rozvoja andragogického poradenstva. V súčasnej dobe a spoločenskej situácii charakterizovanej rôznorodosťou spoločenských problémov, pod tlakom zmien v spoločenskom i osobnom živote sa do popredia dostávajú služby, ktoré podporujú vzdelávanie a učenie sa dospelých, pričom zvláštnu pozornosť si zasluhuje andragogické poradenstvo. M. Machalová (2008, s. 66) predostiera tri druhy andragogického poradenstva, ktoré korešpondujú s koncepciou andragogiky a jej troch subsystémov profesijnou, sociálnou a kultúrnou andragogikou. V oblasti profesijného života dospelých ide o profesijnoandragogické poradenstvo v prieniku s profesijným poradenstvom. Toto poradenstvo sa týka voľby, udržania, zmeny profesie (resp. zamestnania) a vzdelávania pre trh práce. V oblasti záujmovo sebarealizačných aktivít dospelých ide o kultúrnozáujmové andragogické poradenstvo v prieniku s informačným poradenstvom v oblasti kultúry a osvety. V oblasti sociálnych podmienok a životných situácií dospelých sa môže uplatniť sociálnoandragogické poradenstvo. V tomto poradenstve sa kladie dôraz na sociálnu funkciu výchovy a vzdelávania dospelých v prieniku so sociálnym poradenstvom a praktickou sociálnou prácou. Sociálnoandragogické poradenstvo participuje na identifikácii sociálnych problémov a na poskytovaní poradenskej pomoci jednotlivcom, skupinám a komunitám. Na sociálny problém nahliada cez optiku edukačnej, t. j. výchovno-vzdelávacej determinácie vzniku, pretrvávania a spôsobu riešenia sociálneho problému. Edukačnými prostriedkami sa v procese sociálnoandragogického poradenstva podporuje proces výchovy a vzdelávania, ako aj proces sebariadeného učenia sa dospelých s tým zámerom, aby rozvíjali svoje rozumové, citové, hodnotové, motivačné, vôľové kvality a sociálne spôsobilosti, resp. spôsobilosti k žitiu, a tým aj spôsobilosti k zvládaniu individuálnych sociálnych úloh, osobných sociálnych situácií a sociálnych problémov.

Sociálnoandragogické poradenstvo podľa M. Machalovej (2009, s. 62) „podporuje vzdelávanie a učenie sa dospelých. Aktivizuje dospelého človeka predovšetkým v kontexte prijatia zodpovednosti za vlastné učenie, ktoré je v prostredí neustálych zmien nástrojom na zvládanie požiadaviek života“. Sociálnoandragogické poradenstvo je „poradenským vedením (usmerňovaním) ľudí, aby sa rozhodli vzdelávať, aby zotrvali v procese vzdelávania, aby sa naučili učiť sa, aby boli spôsobilí aplikovať vedomosti a zručnosti v živote, a to v záujme prevencie a zvládania situácie či riešenia konkrétneho sociálneho problému“.

Pojem sociálnoedukačné poradenstvo používa aj C. Határ (2012, s. 114-115). Podľa autora ide o taký „druh poradenstva, ktoré je zamerané na prevenciu a riešenie výlučne sociálnych a edukačných problémov klientov (v sociálnoandragogickom kontexte dospelých a seniorov), a to predovšetkým poradenskými metódami, technikami, stratégiami a nástrojmi uplatňovanými najmä v oblasti (sociálnej) andragogiky, geragogiky a sociálnej práce“.

L. Szabová-Šírová (2015, s. 106-109) edukačný charakter poradenstva chápe ako dôležitú vlastnosť sociálneho poradenstva alebo ako špecifikáciu sociálneho poradenstva. V obsahu pojmu sociálnoedukačné/sociálnoandragogické poradenstvo sa spájajú sociálne poradenstvo s andragogickým poradenstvom. Teória a prax sociálnej pomoci dospelým používa pojem sociálne poradenstvo pre odbornú inštitucionalizovanú činnosť, v užšom zmysle zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Pojem sociálnoedukačné/sociálnoandragogické poradenstvo sa v praxi sociálnej pomoci pravdepodobne nestane obvykle používaným. To, čo sa však osvedčuje v práci sociálnych poradcov dlhodobo a zvyčajne, je sociálne poradenstvo, ktoré prispieva k rozvoju osobnosti dospelého človeka, podnecuje klientove učenie sa v prospech riešenia problému, rozvoj tých vlastností osobnosti, ktoré sú užitočné z hľadiska riešenia problémovej situácie, zlepšenia sociálneho fungovania a rozšírenia možností uplatnenia v živote.

Vo vnútri sociálneho poradenstva je obsiahnuté aj andragogické poradenstvo v tom zmysle, že poradca vedie svojho klienta k rozvoju jeho osobnosti, podnecuje jeho učenie sa v záujme riešenia problému a uplatnenia v živote. Počas celého priebehu poradenskej práce, aj pri analýze problémovej situácie, aj v projektovaní jej riešenia, pri realizácii konkrétnej pomoci je úlohou poradcu podporovať, aktivizovať, motivovať a podnecovať klienta k sebarozvoju ako závažnému predpokladu efektívneho priebehu poradenskej práce, riešenia problému, zvládnutia situácie a nastolenia pozitívnej zmeny v jeho živote.

Hlavným cieľom sociálneho poradenstva z andragogického hľadiska je spôsobilosť sociálneho klienta riešiť problémy. Spôsobilosť riešiť problémy obsahuje nasledujúce zložky:

 • Klient je schopný identifikovať a definovať problém.
 • Získa vhľad do problémovej situácie a orientáciu v realite problémovej situácie.
 • Vie rozpoznať príčiny vzniku a porozumie priebehu, vývoju a dôsledkom problémovej situácie, vie ju zadefinovať.
 • Je motivovaný k riešeniu problémovej situácie. Má aktívny postoj k riešeniu problémovej situácie.
 • Je schopný prijať zodpovednosť za vznik problémovej situácie a jej riešenie.
 • Dôveruje sebe samému a vo svoje schopnosti pri riešení problémovej situácie. Chápe svoje možnosti, reálne hodnotí aj obmedzenia pri riešení problémovej situácie vlastnými silami. Je schopný vyhľadať pomoc v prípade potreby.
 • Je schopný učiť sa, identifikuje potreby učenia sa a vzdelávania pri riešení problémovej situácie.
 • Je schopný tvoriť riešenia problémovej situácie a rozhodnúť sa pre jedno z nich. Je schopný plánovať kroky, ktoré by mohli byť východiskom pre riešenie problému. Pozná a uplatňuje fázy procesu riešenia problému.

4. Vzťah sociálnej andragogiky k sociálnej práci, edukačná sociálna práca

Ďalšia vedecko-výskumná úloha pod názvom Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie (Vedeckej grantovej agentúry pri Ministerstve školstva SR, pod vedením V. Prusákovej, s dobou riešenia 2003-2005) (Prusáková ed., 2006) riešila rozpracovanie systému andragogických disciplín. J. Perhács (2006) objasňuje základné otázky sociálnej andragogiky, jej predmet skúmania, ciele, úlohy a systém, vzťah k príbuzným vedným disciplínam, špecializáciu štúdia ako prípravu pre uplatnenie absolventov v praxi.

V otázke vzťahu sociálnej andragogiky k príbuzným oblastiam je špecifickým s určitosťou vzťah sociálnej andragogiky a sociálnej práce (napr. Határ, 2009). Tento vzťah je totiž pre sociálnu andragogiku významný v procese utvárania jej vedeckej identity a praktickej činnosti sociálnych andragógov. Blízky vzťah sociálnej andragogiky a sociálnej práce v sociálnej andragogike vyústil do toho, že sociálna andragogika býva často vymedzovaná cez jej vzťah k sociálnej práci, ako edukatívna sociálna práca s dospelými alebo ako činnosť, ktorá zahŕňa aj náplň sociálnej práce s dospelými (napr. Perhács, 1996; Švec, 2000, Tokárová, 2005).

Vývoj sociálnej andragogiky a sociálnej práce vyústil do ich spolupráce. Spoluprácu na poli vedy dokazujú aj najnovšie práce M. Machalovej Edukačná sociálna práca (2014) a Preventívna sociálna práca. Edukačná paradigma v sociálnej práci (2013 b) a M. Lukáča (2015 b) Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty.

Trend edukologizácie v sociálnej práci viedol k ustáleniu edukačnej /vzdelávacej paradigmy sociálnej práce. Edukologizáciu sociálnej práce objasňuje A. Tokárová (2005, s. 305-306) tak, že činnosti v sociálnej práci majú v podstate výchovno-vzdelávací charakter, že v sociálnej práci je len málo činností bez výchovno-vzdelávacieho zámeru.

Koncepciu edukačnej sociálnej práce rozpracováva aj M. Machalová (2013 a, s. 214-220). Edukačná sociálna práca predstavuje zložku systému sociálnej práce. „Jej emancipačným a profilujúcim prostriedkom je sociálna funkcia edukácie – tzn. výchovy, vzdelávania a poradenstva. Sociálna funkcia edukácie súvisí s potenciálnou i zjavnou pripravenosťou človeka k psychickej zmene. Súvisí s nutnosťou, aby sa dospelí naučili učiť sa, a neodnaučili učiť sa, a doviesť ich k pochopeniu, že jediné, čo môžu v sociálnom ohrození, a to bez akéhokoľvek obmedzenia použiť, sú ich vlastné schopnosti. Všeobecným cieľom edukačnej sociálnej práce je sociálna pomoc jednotlivcom, vedenie ľudí k sociálnej svojpomoci a rozvoj sociálneho a psychického potenciálu ľudí. V rámci edukačnej sociálnej práce, čiže výchovnými vplyvmi, sociálnym vzdelávaním a sociálnym poradenstvom, sa vyvíja úsilie o dosahovanie vyššej úrovne duchovnej, psychickej a sociálnej dospelosti jednotlivcov, to znamená úrovne ich rozumovej, emocionálno-citovej, hodnotovej a sociálnej spôsobilosti a vyspelosti potrebnej v konaní za síce nepriaznivých podmienok sociálneho obmedzenia, no v prospech vlastnej sociálnej inklúzie, sociálnej rovnosti, rodovej rovnocennosti, ako aj odstránenia sociálneho znevýhodnenia“.

5. Záver

Koncepčné a systémové základy sociálnej andragogiky boli postavené na bratislavskej katedre andragogiky, a to predovšetkým pričinením J. Perhácsa a M. Machalovej. Pre ďalší rozvoj sociálnej andragogiky je určujúci smer na aplikáciu sociálnej andragogiky. V tejto súvislosti je namieste zdôrazniť, že jednou z hlavných úloh katedier je príprava profesionálnych pracovníkov pre prax. V praxi riešenia sociálnych problémov sa absolvent stretne so špecializáciou, čo posúva problematiku sociálnoandragogického pôsobenia vo výskume a štúdiu do roviny špecializácie. Svedčí o tom rozvoj geragogiky, špeciálnej andragogiky, penitenciárnej a postpenitenciárnej andragogiky. Geragogike sa na bratislavskej katedre andragogiky venovala a jej teoreticko-metodologické zázemie a obsah štúdia vytvorila R. Čornaničová (2007). Na pôde nitrianskej katedry vznikli v posledných rokoch práce, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvoju geragogiky (napr. Határ, 2014; Jedličková, 2014 b), v Čechách o geragogike píše J. Veteška (2016 a). V rámci alebo lepšie povedané vedľa sociálnej andragogiky sa profiluje špeciálna andragogika (napr. Jedličková, 2014 a; Határ, 2016; Veteška, 2016 b). V budúcnosti možno počítať s ďalším rozvojom penitenciárnej a postpenitenciárnej andragogiky (napr. Matulčík, 1991, 1992; Lukáč, 2015 a; Kadlubeková, 2015) alebo resocializačnej andragogiky (napr. Szabová-Šírová, 2016; Lukáč, 2015 a).

Sociálny andragóg vystupuje vo viacerých pracovných špecializáciách, a to ako sociálny poradca, sociálny terapeut, sociálny kurátor, probačný, mediačný pracovník a pod. Katedry profilujú prípravu budúcich sociálnych andragógov na pôsobenie aj v oblastiach, kde sa edukačný charakter ich práce spája s ďalšími odbornými činnosťami neandragogického charakteru. Andragogické pôsobenie sa totiž v praxi riešenia sociálnych problémov len málokedy realizuje v izolovanej podobe, mimo ďalších činností relevantných z hľadiska riešenia sociálnych problémov. Inými slovami: v praxi riešenia sociálnych problémov sa realizujú také odborné činnosti, pri ktorých je edukácia len jednou zložkou realizovaných činností. Najnovšie prírastky v andragogickej literatúre reflektujú aj túto skutočnosť a poskytujú odbornej verejnosti aj študentom relevantné zdroje poznatkov (napr. Szabová-Šírová, 2015; Kadlubeková, 2015; Lukáč, 2015 a; Veteška, 2015).

Ako je zrejmé, komunita sociálnej andragogiky sa rozrástla a pevne veríme, že aj naďalej bude rásť. V jej začiatkoch, tak aj dnes, pracujú na rozvoji sociálnej andragogiky bratislavská katedra andragogiky a prešovská katedra andragogiky, neskôr sa k nim pridali katedra v Banskej Bystrici, katedra v Nitre, ale aj ďalšie katedry na Slovensku a v Čechách a jej jednotliví pracovníci, ktorí zaradili do predmetu svojho záujmu sociálnu andragogiku. Želáme si, nech pôsobí v napĺňaní vedecko-výskumných aj pedagogických cieľov katedier duch spolupráce a komunikácie.

Autori:
PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.
Prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Príspevok je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých.
Literatúra

ČORNANIČOVÁ, R. 2007. Edukácia seniorov. Vznik, rozvoj, podnety pre andragogiku. 2. dopl. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 156 s. ISBN 978-80-223-2287-4.
HATÁR, C. 2014. Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. 111 s. ISBN 978-80-558-0666-2.
HATÁR, C. 2012. Sociálna andragogika. Kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých. Nitra : UKF, 2012. 151 s. ISBN 978-558-0037-0.
HATÁR, C. 2009. Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca – teoretické, profesijné a vzťahové reflexie. Praha : Česká andragogická společnost, 2009. 144 s. ISBN 978-80-87306-01-7.
HATÁR, C. 2016. Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Nitra : UKF, 2016. 79 s. ISBN 978-80-558-0988-5.
JEDLIČKOVÁ, P. 2014 a. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014 a. 163 s. ISBN 978-80-558-0611-2.
JEDLIČKOVÁ, P. 2014 b. Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014 b. 75 s. ISBN 978-80-558-0667-9.
KADLUBEKOVÁ, D. 2015. Penitenciárna a postpenitenciárna edukácia dospelých. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 162 s. ISBN 978-80-557-0939-0.
LUKÁČ, M. 2015 a. Resocializácia dospelých. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitních a prírodných vied, 2015. ISBN 978-80-555-1320-1.
LUKÁČ, M. 2015 b. Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015 b. 134 s. ISBN 978-80-555-1243-3.
MACHALOVÁ, M. 2008. Andragogické a sociálno-andragogické poradenstvo v kontexte celoživotného učenia sa a vzdelávania. In MATULČÍK, J. (ed.) Acta Andragogica 1. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FIF UK, 2008, s. 63-70. ISBN 978-80-89142-14-9.
MACHALOVÁ, M. (ed.) 2001 a. Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Projektu ANT programu EÚ - Socrates. Bratislava : Gerlach Print, spol. s. r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2001 a. 142 s. ISBN 80-968564-3-X.
MACHALOVÁ, M. 2014. Edukačná sociálna práca. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014. 326 s. ISBN 978-80-555-1118-4.
MACHALOVÁ, M. 2013 a. Edukačná sociálna práca - vymedzenie konceptu. In: Matulčík, J. (ed.) Acta Andragogica 3. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 213-220. ISBN 978-80-223-3369-6.
MACHALOVÁ, M. 2007. Koncepcia študijného zamerania sociálnej andragogiky. Interný materiál. Bratislava : Katedra andragogiky, 2007. 3 s.
MACHALOVÁ, M. (ed.) 2001 b. Preparation for retirement age – andragogical action. Zborník riešiteľov národného projektu ANT programu EÚ – Socrates. Bratislava : Gerlach Print, spol.s.r.o, Katedra andragogiky FF UK, 2001 b. 74 s. ISBN 80-968564-0-5.
MACHALOVÁ, M. 2013 b. Preventívna sociálna práca. Edukačná paradigma v sociálnej práci. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013. 272 s. ISBN 978-80-555-0932-7.
MACHALOVÁ, M. 2006. Psychológia vo vzdelávaní dospelých. 2. vyd. Bratislava : Gerlach Print, 2006. 224 s. ISBN 80-89142-07-9.
MACHALOVÁ, M. 2002 a. Psychologická identifikácia cieľovej skupiny nezamestnaných v období strednej dospelosti. In: PERHÁCS, J. (ed.) Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Zborník štúdií riešiteľov úlohy VEGA MŠ SR č. 1/6227/99 pod názvom „Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia“. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FIF UK, 2002 a, s. 13-25. ISBN 80-968564-7-2.
MACHALOVÁ, M. 1999. Psychologické aspekty profesijnej kompetencie pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých. In: PERHÁCS, J. (ed.) Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava: Katedra andragogiky FF UK, 1999, s. 28-29. ISBN 80-233-0449-6.
MACHALOVÁ, M. 2016. Sociálna andragogika na pomoc sociálnym klientom. In: Ján Perhács. O živote, osobnosti a diele významného andragoga. PETROVÁ, G., HATÁR, C., MűLLER DE MORAIS, M. (eds.) Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 13-21. ISBN 978-80-558-1129-1.
MACHALOVÁ, M. 2009. Úlohy sociálno-andragogického poradenstva a profesionalizácia tejto činnosti. In: PRUSÁKOVÁ, V., ČORNANIČOVÁ, R. (eds.) Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia. Štúdie riešiteľov grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad. Bratislava : BB print, s. r. o., Katedra andragogiky FIF UK, 2009, s. 61-69. ISBN 978-80-969158-6-6.
MACHALOVÁ, M., PRUSÁKOVÁ, V. (eds.) 2002 b. Attracting New Target Groups in Adult Education. Zborník hlavných príspevkov medzinárodnej konferencie Projektu ANT programu EÚ – Socrates. Bratislava : Gerlach Print, s.r.o., Katedra andragogiky FF UK, 2002 b. 196 s. ISBN 80-968564-5-6.
MACHALOVÁ, M., PRUSÁKOVÁ, V. (eds.) 2004. Získavanie nových cieľových skupín vo vzdelávaní dospelých. Zborník medzinárodnej konferencie Projektu ANT programu EÚ – Socrates. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2004. 254 s. ISBN 80-89142-04-4.
MATULČÍK, J. (ed.) 2008. Acta Andragogica 1. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2008. 157 s. ISBN 978-80-89142-14-9.
MATULČÍK, J. (ed.) 2011. Acta Andragogica 2. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 189 s. ISBN 978-80-970595-2-1.
MATULČÍK, J. (ed.) 2013. Acta Andragogica 3. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. 321 s. ISBN 978-80-223-3369-6.
MATULČÍK, J. (ed.) 2014. Acta Andragogica 4. Zborník je čiastkovým výstupom výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku – analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. 223 s. ISBN 978-80-223-3541-6.
MATULČÍK, J. 1992. Andragogika v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. In: Sociálna adjustácia jedinca penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti. Informačný bulletin sympózia (II.) Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 1992. 96 s.
MATULČÍK, J. 1991. Príprava odborníkov pre penitenciárnu a postpenitenciárnu prax v rámci študijného odboru výchova a vzdelávanie dospelých. In: Sociálne aspekty pôsobenia v nápravnovýchovných ústavoch. Zborník referátov. Bratislava : Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR, 1991. s. 44-46.
PERHÁCS, J. (ed.) 2002 a. Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Zborník štúdií riešiteľov úlohy VEGA MŠ SR č. 1/6227/99 pod názvom „Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia“. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FIF UK, 2002 a. 86 s. ISBN 80-968564-7-2.
PERHÁCS, J. 2002 b. Nezamestnaní ako cieľová skupina s možnosťou ich ďalšieho vzdelávania. In: Perhács, J. (ed.) Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Zborník štúdií riešiteľov úlohy VEGA MŠ SR č. 1/6227/99 pod názvom „Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia“. Bratislava : Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FIF UK, 2002 b, s. 26-36. ISBN 80-968564-7-2.
PERHÁCS, J. 1999 a. Profesijná kompetencia sociálneho andragóga vo svetle teoretických východísk a terénnych výskumov. In: Perhács, J. (ed.) Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Katedra andragogiky FIF UK, 1999 a. s. 80-88. ISBN 80-233-0449-6.
PERHÁCS, J. (ed.) 1998 a. Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Katedra andragogiky FF UK, 1998 a. 82 s.
PERHÁCS, J. (ed.) 1999 b. Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Katedra andragogiky FF UK, 1999 b. 116 s. ISBN 80-233-0449-6.
PERHÁCS, J. 2006. Sociálna andragogika. In: PRUSÁKOVÁ, V. (ed.) Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2006, s. 39-49. ISBN 80-89142-08-7.
PERHÁCS, J. 1998 b. Teoretické východiská zamerania profesijnej kompetencie sociálneho andragóga. In PERHÁCS, J. (ed.) Profesionalita vo výchove a vzdelávaní dospelých. Zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Katedra andragogiky FIF UK, 1998 b. s. 58-63.
PERHÁCS, J. 1996. Úlohy teórie výchovy dospelých v procese konštituovania a rozvíjania sociálnej andragogiky. In: Pedagogická revue, 1996, roč. 48, č. 3-4, s. 133-140. ISSN 1335-1982.
PRUSÁKOVÁ, V. 1996. Andragogika – súčasný stav a perspektívy vývoja na Slovensku. In: Pedagogická revue, 1996, roč. 48, č. 3-4, s. 101-109. ISSN 1335-1982.
PRUSÁKOVÁ, V. (ed.) 2006. Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Trendy rozvoja andragogiky a jej systemizácie. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gerlach Print, spol. s r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2006. 162 s. ISBN 80-89142-08-7.
PRUSÁKOVÁ, V., ČORNANIČOVÁ, R. (eds.) 2009. Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia. Štúdie riešiteľov grantovej úlohy VEGA MŠ SR č. V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad. Bratislava : BB print, s. r. o., Katedra andragogiky FF UK, 2009. 122 s. ISBN 978-80-969158-6-6.
SZABOVÁ-ŠÍROVÁ, L. 2016. Andragogické aspekty resocializácie. In: Vzdelávanie dospelých, online časopis AIVD, 2016, roč. 18, č. 57, s. 21-39. ISSN 1335-2350.
SZABOVÁ-ŠÍROVÁ, L. 2015. Sociálna andragogika. Teoretické, empirické a praktické aspekty. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 222 s. ISBN 978-80-223-3752-6.
ŠVEC, Š. 2000. Teoreticko-metodologické základy andragogiky. In: Paedagogica. Zborník Filozofickej fakulty UK. Bratislava : FIF UK, 2000, s. 91-127. ISBN 80-223-1415-3.
TOKÁROVÁ, A. 2005. K pedagogickým a andragogickým kontextom sociálnej práce. In Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku. Zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 305-312. ISBN 80-233-2027-7.
VETEŠKA, J. 2016 a. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace seniorů. Praha:Česká andragogická společnost, 2016. 180 s. ISBN 978-80-905460-4-2.
VETEŠKA, J. 2015. Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 252 s. ISBN 978-80-7478-898-7.
VETEŠKA, J. 2016 b. Přehled andragogiky. Úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha : Portál, 2016. 320 s. ISBN 978-80-262-1026-9.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!