Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci (Sociálna kohézia a flexikurita), PDF

sep 12 2013

HETTEŠ, M.. 2013. Sociálna súdržnosť a istota v sociálnej práci (Sociálna kohézia a flexikurita). 1. Vydanie, UKF Nitra, 2013, 201 s. ISBN 978-80-558-0256

ÚVOD
Cieľom vysokoškolskej učebnice venujúcej sa sociálnej súdržnosti (kohézii) a flexiistote je poskytnúť informácie o pojmoch a o podstate sociálnej politiky na medzinárodnej úrovni, na európskom kontinente, na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vychádza zo všeobecne akceptovaných poznatkov v európskej sociálnej politike a z pohľadu globálne uplatňovanej sociálnej práce v súčasnosti. Cieľom tejto práce je sprístupniť tieto poznatky predovšetkým pre štúdium sociálnej kohézie a flexiistoty s prepojením na sociálnu prácu. Text má poslúžiť ako zdroj širšieho poznania a informácií aj pre ďalšie predmety kde sociálna práca rieši problematiku nezamestnanosti, sociálnej práce v obci, sociálnej práce vo verejnej správe ale aj ďalších oblastiach.

Vysokoškolská učebnica predstaví prístupy sociálnej politiky k riešeniu aktuálnych spoločenských problémov v mnohorakých objektov za pomoci aktívnej sociálnej práce.

Východiskom pre poznanie významu súdržnosti v spoločnosti je aj výklad o stratégiách a metódach sociálnych politiky a sociálnych reforiem, oboznámenie sa s priebehom sociálnej reformy, so súčasným aktuálnym systémom sociálnej ochrany v Slovenskej republike, v Európe a i vo svete. Budeme sa venovať aj, jednotlivými oblastiam sociálnej politiky (napr. sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie a iným oblastiam).

Výklad je zameraný na vybrané odvetvia sociálnej politiky vo vzťahu k solidarite, súdržnosti a inklúzii. Zároveň chceme poskytnúť informácie o možnostiach získania ďalších zdrojov štatistických i vecných pre ďalšiu prácu. Chceme predstaviť sociálnu politiku v prameňoch a v medzinárodnoprávnych dokumentoch medzinárodných organizácií, ako aj vo vybraných krajinách Európskej únie a poukázať na nedávne a súčasné trendy v európskej sociálnej politike.

Zámerom tejto práce je aj poskytnúť informácie a poznatky o meniacom sa svete v našom okolí i v relatívne vzdialenejšom priestore. Vychádza z predstavy človeka ako spoločenského tvora, ktorého spokojnosť a život závisí nielen od neho samotného ale aj od spoločnosti, ktorú spoluvytvára a ktorá na neho rovnako vplýva a formuje ho. V priebehu relatívne krátkeho ľudského života jednej generácie, v súčasnosti prebieha zásadná demografická revolúcia a globálna premena ľudskej spoločnosti. Prebiehajúce zmeny majú významný vplyv na existenciu ľudstva a jeho ďalší vývoj.

Predložený cieľ je z hľadiska limitov poznania samotného autora a z praktických vzdelávacích potrieb tejto práce zameraný na oblasť pôsobenia sociálnej práce. Sociálna práca je všeobecne definovaná ako ľudsko-právna profesia, ktorá realizuje sociálnu politiku postavenú na všeobecne akceptovaných hodnotách a normách. Medzi takéto hodnoty možno zahrnúť právo na sociálne zabezpečenie a aj právo na dôstojný život pre každého člena spoločnosti.

Svet, ktorý mal donedávna vlastnosti výrazných istôt a pomalej zmeny počas viacerých generácií, sa dostal do stavu rýchlej revolučnej premeny. Túto premenu vníma v súčasnosti počas svojho života každá ľudská bytosť. Potrebné je poznať túto premenu, nutné je naučiť ľudí žiť v neustále meniacom sa svete, aby mohli svoj život lepšie zvládať.

V súčasnom svete narastá neistota a napätie. Zmena a neistota v sociálnych zábezpekách (istotách), zmeny v hodnotách, neistota práce, neistota v práci, meniaca sa rodina a nutnosť učenia sa v každej fáze života si žiada potrebu inej filozofie prípravy na život. Neexistencia takejto prípravy vyvoláva nespokojnosť so životom, sociálne neistoty, nenapraviteľné rozhodnutia a choroby. Sociálna práca má výrazne preventívnu úlohu aj pre zamedzenie zhoršovania zdravotného stavu populácie.

Princíp solidarity je vlastný európskemu kresťanskému chápaniu spravodlivej spoločnosti. Slovensko je súčasť európskeho integrujúceho spoločenstva v súčasnosti vyjadreného v podobe na solidárnej Európskej únie. Čoraz viac a viac sa Slovensko a s ním ostatné členské krajiny užšie integrujú do jednotného európskeho spoločenstva. Európa vidí možnosť ďalšieho trvalo udržateľného života v dosahovaní súdržnej spoločnosti bez zásadných sociálnych rozdielov v spoločnosti do vnútra i navonok (v priestore v rámci EÚ, ale i širšie). Európa má záujem aby všetky jej časti a jej členovia sa tiež podobne (kohézne) správali. Veď nenadarmo Európa sa etymologicky podľa starej gréčtiny dá prekladať i ako zvedavá (okatá).

Európsky sociálny model vychádza z trhového hospodárenia, v ktorom je relatívna istota zabezpečenia sociálnych hodnôt a súdržnosť (kohézia). Sociálne zabezpečenie EÚ nevníma okrajovo, ale ako základný predpoklad ekonomického rozvoja. Ďalší rast ekonomiky a zmena charakteru práce vyvolala nutnosť pružnejšieho reagovania i v pracovnom živote. Rovnako dôležité je zosúladenie požiadaviek pracovnej časti života s jeho spoločenskou a rodinnou časťou.

Kohézia (súdržnosť) musí byť sprevádzaná a zabezpečovaná inkluzívnym rastom. T.j. rastom, z ktorého majú úžitok všetci. Flexibilita na trhu práce musí byť prepojená so sociálnym istotami. Nemožno už hovoriť o zabezpečení konkrétneho miesta na trhu práce, ale o istote práce všeobecne a následne o istote primeranej úrovne života všeobecne.

V júni 2012 došlo k zásadnej zmene v paradigme sociálnej ochrany a sociálne politiky. Medzinárodná organizácia práce vtedy v Ženeve schválila odporúčanie o práve na sociálne minimum pre každého človeka. Svet vyprodukuje dostatok potrieb na to aby nikto netrpel základnú núdzu. Stačí iba nastaviť pravidlá aby bola zabezpečená spravodlivá spoločnosť. O tomto by mala byť sociálna práca, ako ľudsko-právna profesia v rámci zásad stanovených sociálnou politikou.

Preložená téma je široká, preto má čitateľ využiť aj tu ponúknutú ďalšiu literatúru.

Miloslav Hetteš

OBSAH

1 SÚDRŽNOSŤ A FLEXISTOTA V GLOBALIZOVANEJ SPOLOČNOSTI
2 SOCIÁLNA SÚDRŽNOSŤ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
3 GLOBÁLNE PROBLÉMY SOCIÁLNEJ PRÁCE
4 SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ A SÚDRŽNOSŤ
5 SOCIÁLNA POLITIKA SÚDRŽNOSTI
6 PRINCÍPY SOCIÁLNEJ POLITIKY Z POHĽADU SÚDRŽNOSTI
7 SOCIÁLNA POTREBA
8 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A SPOLOČNOSŤ
9 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A ROVNOSŤ
10 HODNOTY V SOCIÁLNEJ POLITIKE
11 SOCIÁLNÝ ŠTÁT
12 GLOBALIZUJÚCA SOCIÁLNA POLITIKA SÚDRŽNOSTI
13 POLITIKY SOCIÁLNEJ OCHRANY
14 SOCIÁLNA EURÓPA
15 SOCIÁLNA PRÁCA V ÚSILÍ ZA GLOBÁLNU SOCIÁLNU ÚDRŽNOSŤ

ZÁVER

Táto vysokoškolská učebnica mala za cieľ poukázať na potrebu sociálnej súdržnosti a istôt v živote človeka, tak ako sa odrážajú v sociálnej práci dneška. Všeobecné šťastie, spokojnosť a sociálny rozvoj je postavený na daní prednosti spoločným cieľom pred súkromnými túžbami, na spolupráci a nie na konkurencii, na vzájomnej spoluzodpovednosti, stručne povedané na sociálnej súdržnosti, sociálnych istotách a solidarite. Sociálna súdržnosť (kohézia) vychádza z deľby práce a sociálneho usporiadania. Sociálna súdržnosť vo formálnom vyjadrení je postavená na zákonoch a pravidlách, ktoré majú svoj kontrolný mechanizmus.
Spravodlivé sociálne komunity (spoločnosť) potrebujú sociálnu kohéziu, starostlivosť o odkázaných, sociálnu prácu, spoločné štandardy, etnickú a kultúrnu identitu. Sociálne siete a spoločenské väzby prispievajú k neformálnej sociálnej kontrole. Správanie členov komunity voči sebe (susedské správanie) je základom sociálnej súdržnosti. Stupeň sociálnej kohézie v komunite možno určiť mierou akou jej členovia pozitívne pociťujú vzájomnú sociálnu súdržnosť a podľa toho ako uplatňujú neformálnosť v kontrole dodržiavania sociálnych noriem.

Zmeny v spoločnosti a globalizácia nás učia, že hospodárska a politická sloboda sa navzájom podmieňujú. Slobodní podnikatelia a súkromné podnikanie patria bezpodmienečne k demokracii. Slobodné podnikanie sa nesmie chápať ako jediný trvalý cieľ spoločnosti, je však dôležitým prvkom slobodnej spoločnosti.

Naša spoločnosť (ani slovenská) nemá objektívne dôvody, aby existovala chudoba a nešťastie. Iba ak z dôvodu nespravodlivého usporiadania spoločnosti, sociálnej nespravodlivosti, neodôvodneného plytvania neobnoviteľných zdrojov, ničenia životného prostredia, neúcty k životu a z dôvodu uznávania trvalo neudržateľných hodnôt.

Jednotlivé kapitoly vysvetľujú premeny v spoločnosti a jej odraz v sociálnej práci. Demografická zmena, nezamestnanosť a primeraná sociálna ochrana musia byť riešená európskym prístupom postavenom na solidarite. Sociálna práca musí vychádzať z potreby riešenia sociálnych potrieb v zmysle všeobecne stanoveného rámca záväzkov obsiahnutých v ľudsko-právnych dokumentoch.
Postupujúca globalizácia vykonáva zásadné spoločenské zmeny, vplýva napr. na štruktúru a postavenie rodiny. Napriek nepochybného pokroku sa európska aj naša spoločnosť stretáva s problémom solidarity. Nedoriešené sú problémy inštitucionalizácie alebo adresnosti v sociálnych službách a v sociálnej ochrane vo všeobecnosti. Práca poskytla najnovšie svetové a európske názory na tieto aj mnohé ďalšie problémy.

Práca rámcuje Slovensko v medzinárodnej spolupráci. Veľké miesto bolo venované globalizujúcemu úsiliu o súdržnú sociálnu politiku medzinárodnými organizáciami.
Sociálni pracovníci ako praktici spojení v Medzinárodnej federácii sociálnych pracovníkov (IFSW), ako aj vzdelávatelia cez svoju Medzinárodnú asociáciu škôl sociálnej práce (ISSA) a široká verejnosť zastúpená Medzinárodnou radou pre sociálny rozvoj (ICSW) sú spolu aktívni v úsilí o riešenie globálnych problémov svojou sociálnou. Tento spoločný postup je použiteľný a poučný aj pre slovenskú sociálnu prácu.

V práci sme vysvetlili význam sociálnej súdržnosti a istôt pre spoločnosť a pre sociálnu prácu osobitne. Vysokoškolská učebnica poslúži pre študentov sociálnej práce na všetkých stupňoch potrebujúcich poznať základy súčasnej aplikovanej sociálnej práce.


Autor: doc. RNDr. Miloslav Hetteš
Recenzenti:
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Ladislav Roman, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Vydavateľ: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2013
Vydanie prvé
ISBN 978-80-558-0256
EAN 9788055802565

PrílohaVeľkosť
Kohezia_flexiistota.pdf2.11 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!