Služby nízkoprahového programu CIRKUS Združenia STORM

jún 23 2014

Low-threshold services of program CIRKUS of Zdruzenie STORM
Abstrakt: Príspevok ponúka náhľad na fungovanie občianskeho združenia Združenie STORM pôsobiaceho vo viacerých mestách západného Slovenska mimo Bratislavy. Venuje sa charakteristike vybraných služieb poskytovaných v programe CIRKUS, ktoré je možné realizovať aj v iných programoch a projektoch neštátneho, ale aj štátneho sektora.
Kľúčové slová: Harm Reduction. Nízkoprahovosť. Prevencia. Združenie STORM.

Abstract: This article offers insight into the functioning of the civic association Zdruzenie STORM. Zdruzenie STORM works in several cities in western Slovakia outside Bratislava. The article characterics selected services provided in program CIRCUS, that can be implemented in other non-state programs and projects, as well as the public sector.
Keywords: Harm Reduction. Low-threshold. Prevention. Zdruzenie STORM

Združenie STORM

Združenie STORM vzniklo v Nitre. Ako každé občianske združenie svoju činnosť registrovalo na Ministerstve vnútra v roku 2002. Postupom času sa občianske združenie profesionalizovalo a rozšírilo svoju primárnu činnosť o nové lokality pôsobenia a cieľové skupiny.

V súčasnosti (2014) prevádzkuje stabilné programy poskytujúce prevažne sociálne služby a venuje sa taktiež osvetovej a preventívnej činnosti. Realizované programy:
STEREO – prevencia rizikového správania v školách skupinovou interaktívnou prácou,
CIRKUS – nízkoprahový klub a terénna sociálna práca s deťmi a mladými dospelými,
KROK VPRED – terénna sociálna práca s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise,
ZÓNA – kontaktné centrum pre injekčných užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a ich rodiny,
VEREJNOSŤ – akcie zamerané na preventívnu a osvetovú činnosť pre majoritu.

Čo programy spája?

Aj napriek tomu, že Združenie STORM pracuje s rozličnými cieľovými skupinami, je možné nájsť spoločné znaky. Vychádza to nielen z poslania a samotných činností uvádzaných v stanovách Združenia STORM, ale aj z nášho pohľadu najdôležitejších teoretických východísk – Harm Reduction, nízkoprahová filozofia, sociálna prevencia na rôznych úrovniach.

Harm Reduction

S prevenciou rizikového správania sa spája filozofia Harm Reduction. Prístup vznikol z prístupu „public health“ (verejné zdravie) a jeho prvky sú súčasťou Harm Reduction.
Harm Reduction zjednodušene znamená znižovanie rizík/škôd zo správania človeka. Riziko v tomto kontexte je chápané ako pravdepodobnosť, že dôjde k udalosti, ktorá môže spôsobiť škodu (Hunt, 2003).

Viac informácií o Harm Reduction poskytujú nielen odborné publikácie (Hunt, 2009; Kalina, 2008; Glanz, Rimer, Viswanath, 2008 a i.), ale napr. aj webová stránka Medzinárodnej Asociácie Harm Reduction – International Harm Reduction Association (http://www.ihra.net), ktorej je Združenie STORM členom.

Na ponímaní Harm Reduction je pozoruhodná najmä možnosť voľby, rešpektovanie rozhodnutí človeka a podpora v akúkoľvek pozitívnu zmenu. Uvedené reflektujú základné princípy Harm Reduction (Hunt, 2003):

 • pragmatizmus,
 • humanistické hodnoty,
 • zameranie sa na škody,
 • vyváženie nákladov a prínosov,
 • priorita okamžitých cieľov.

Harm Reduction možno chápať nielen ako filozofiu, prístup, ale i ako pilier protidrogovej politiky, program výmeny injekčných striekačiek, priamu intervenciu smerom ku klientovi (Kalina, 2008). V rámci Harm Reduction sú známe aj jednotlivé intervencie – program výmeny ihiel a striekačiek, metadónový program a iné typy substitučnej terapie, preskripcia heroínu, dekriminalizácia a škody spojené s trestným postihom za zneužívanie drog, informácie, vzdelávanie a komunikáciu, bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu a miestnosti na užitie drog (Hunt, 2003). Prístup sa dá využiť pri práci s rozličnými cieľovými skupinami sociálnej práce – nielen užívatelia drog a deti a mladí ľudia, ale napr. aj ľudia bez domova.

Nízkoprahovosť predstavuje reálnu dostupnosť služieb. Klientom sú služby poskytované v čo najprirodzenejšom prostredí, anonymne a bezplatne.

Základné princípy nízkoprahovosti:

 • Nízkoprahové naladenie pracovníkov – pracovníci neodsudzujú klientov, prijímajú ich, nemajú nereálne očakávania voči nim, sprostredkovávajú im ponuku služieb.
 • Bezpečie – pracovníci sa pokúšajú ponúknuť pokojné a bezpečné miesto ako prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom, garanciou ochrany a bezpečia sú funkčné pravidlá umožňujúce predchádzať problémovým situáciám.
 • Pasivita je prípustná – pracovník nevyžaduje od klienta akčnosť, klienti nemusia využívať služby opakovane alebo ich môžu využívať minimálne.
 • Pravidelná dochádzka nie je podmienkou možnosti využívania služieb.
 • Poplatky – služby sú klientom poskytované bezplatne, prípadne v špecifických situáciách za minimálne poplatky.
 • Zaručená anonymita – od klientov sa nevyžadujú žiadne osobné údaje. Informácie o klientoch sa nezverejňujú v žiadnej podobe iným klientom alebo verejnosti bez súhlasu klienta. Získané informácie sa podľa uváženia citlivo používajú na výskumné účely.

Sociálna prevencia

Kým primárna a terciárna prevencia sa upriamujú na to, aby človek predchádzal kontaktu s rizikovým správaním, prípadne opätovnému kontaktu s ním, sekundárna svojou konkrétnosťou a pragmatickosťou reaguje na vzniknutú skutočnosť.

Hranice medzi jednotlivými úrovňami sú krehké. Nevyhnutné z nášho pohľadu nie je ani tak presné zatriedenie jednotlivých úrovní sociálnej prevencie, ako vzájomná spolupráca subjektov pôsobiacich na rozličných úrovniach sociálnej prevencie.

Prioritne na úrovni primárnej prevencie (no zasahuje v niektorých intervenciách aj do sekundárnej) sa realizujú akcie pre verejnosť, STEREO a CIRKUS Združenia STORM.

Charakteristika programu CIRKUS Združenia STORM

V nasledujúcom texte sa zameriame na priblíženie programu CIRKUS a jeho činnosti.

Program CIRKUS funguje od roku 2007 a vznikol z potreby ponúknuť mladým ľuďom na sídlisku Klokočina v Nitre bezpečnú alternatívu trávenia voľného času.

CIRKUS ponúka služby ambulantnou (klub) a terénnou (streetwork) formou.
Cieľová skupina sú deti a mládež vo veku od 11 do 20 rokov v „klube“ a od 14 do 22 rokov v „teréne“. Sekundárnou cieľovou skupinou sú rodinní príslušníci klientov.

Hlavnou myšlienkou programu CIRKUS je prostredníctvom pozitívnej skúsenosti, povzbudzovaním a oceňovaním viesť klientov k samostatnosti, zodpovednosti a sebadôvere.
Dávať mladým ľuďom príležitosť spoznávať nové možnosti využívania voľného času, iné
hodnoty, spôsoby komunikácie a riešenia konfliktov. Poskytovať informácie, sprevádzať pomocou kontaktnej práce, krízovej intervencie a základného poradenstva a tým pomáhať riešiť klientom krízové a záťažové situácie, zapájať komunitu a sociálne okolie do preventívnych programov.

V príspevku sa venujeme vybraným službám, ktoré považujeme pri práci s klientom za kľúčové, bez ohľadu na to, ku akej cieľovej skupine patrí, ilustrujeme to však na príklade klienta programu CIRKUS. Ku krátkej charakteristike uvádzame aj ukážky možných častí rozhovorov klienta (K) s pracovníkom (P) ako príklad a zároveň aj štatistické informácie programu CIRKUS Združenia STORM z roku 2013.

Kontaktná práca – je služba poskytovaná kontaktným pracovníkom (špecificky vyškolený pracovník pre tento typ práce) za cieľom nadviazania kontaktu s človekom „tu a teraz“. Výkon služby si možno predstaviť ako skutočný úprimný záujem o človeka. Pracovník sa zaujíma (nie preto, že musí, ale preto, že chce), ako sa má, ako sa mu darí, čo ho potešilo či nepotešilo v poslednej dobe. Na nadviazanie kontaktu sa využívajú rozličné kontaktné nástroje napr. teplý nápoj, hra, kniha. V roku 2013 tento typ služby bol využitý 957 krát.
Príklad:
P: Ako sa ti dnes darilo v škole?
K: Ale nič moc.
P: A čo sa udialo? Včera si vravel, že máš školu celkom rád.

Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná sociálnym poradcom. Poradenstvo slúži na odstránenie, prípadne aspoň zmiernenie aktuálnych problémov človeka. Najčastejšie má formu rozhovoru. Pracovníci ponúkajú možné cesty na dosiahnutie riešenia aktuálnych problémov s človekom, ktorý ich pomoc vyhľadal. Sú pri ňom, sprevádzajú ho v náročnej životnej situácii. Sociálne poradenstvo poskytli pracovníci mimo klubu a terénu celkovo 21 krát v roku 2013. Pracovníci poskytujú nielen poradenstvo face to face, ale aj on-line. Na atraktivitu internetového poradenstva poukazuje aj fakt, že bolo využité dvojnásobne oproti face to face forme.
Príklad:
K: Ahoj, neviem, čo robiť, potreboval by som radu.
P: Hmm, radu... A čo sa deje?
K: Myslím, že otec začal piť viac ako predtým.
P. Hovoríš, že si si všimol, že má otec problémy s alkoholom.
K: No a nielen to, vyhráža sa mame.

Na motivácii, jej objavovaní, ale aj podporovaní môžeme pracovať prostredníctvom motivačných rozhovorov. Motivačný rozhovor je pomerne nová špeciálna metóda, je využiteľná v rozličných pomáhajúcich profesiách (sociálni pracovníci, psychoterapeuti, zdravotníci, pedagógovia atď.). Jej cieľom je motivovať človeka k zmene jeho životnej situácie, hodnôt, postojov či vnímania skutočností. Odborník človeku napomáha hľadať riešenia a vidieť veci inak. Nehodnotí ho, ale pristupuje k nemu s porozumením a podporou. Pracovníci CIRKUSU tak urobili v roku 2013 celkovo 24 krát.
Príklad:
K: Ja proste už nebudem chodiť do školy, nebaví ma to.
P: Hmm, hovoríš, že už neplánuješ ísť do školy.
K: Ale keď mama ma vydiera, že ma vyhodí z domu, ak školu nedokončím.
P: Zdá sa, že tvoje rozhodnutie ti prináša nepríjemnosti s tým, kde budeš bývať. Máš predstavu ako to budeš riešiť?

Aj napriek tomu, že žijeme v dobe, keď sú informácie takmer vždy na dosah, nie vždy to platí pre každého. Všetci okolo nás nemajú rýchle pripojenie na internet, nekupujú dennú tlač resp. nevedia adekvátne informácie vyhľadať, pracovať s nimi. Veľkú úlohu zohráva aj fakt, že deti a mladí dospelí často nevedia na koho sa obrátiť, čo môžu/nemôžu, alebo sa len nevedia zorientovať v tom množstve informácií. Pracovníci poskytujú klientom tzv. informačný servis z rôznych oblastí ich záujmu. Tento typ služby bol poskytnutý 25 krát. Klienti môžu získať informácie nielen v kontakte s pracovníkmi, ale aj prostredníctvom distribúcie info-edukačných letákov či brožúr.
Príklad:
K: Počuj netušíš, kde zoženiem nejakú brigádu?
P: No máš viaceré možnosti – môžeš skočiť do mesta do nejakej agentúry, pozrieť si čosi na nete alebo si dať inzerát. Ak chceš, viem ti s tým pomôcť.

V príspevku sme ponúkli náhľad na vybrané služby. Pracovníci samozrejme poskytujú aj rad iných intervencií a služieb. Bez podpory donorov by nebolo možné realizovať žiadne služby či nové projekty a vízie. Program CIRKUS podporuje aj Nadácia pre deti Slovenska. Aj tento program a jeho „projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom“. Ďakujeme nielen Nadácii pre deti Slovenska, ale aj iným podporovateľom, bez ktorých by sme nemohli program udržať a naďalej rozvíjať.

Potreba nízkoprahových služieb pre deti a mladých sa ukazuje v poslednom období ako vysoko aktuálna.

To, že Združenie STORM už má založený tento typ služby v Nitre neznamená, že už nemá ďalšie možnosti na rozvoj. Pracovníci sa neustále usilujú služby skvalitniť a prispôsobovať potrebám klientov.

Autor:
za Združenie STORM Mgr. Katarína Chovancová, PhD.
Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra
www.zdruzeniestorm.sk
www.facebook.com/zdruzenie.storm

Použitá literatúra:
GLANZ, K. – RIMER, B. K. – VISWANATH, V. 2008. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint. 2008, 592 p. ISBN 978-0-470-43248-8.

HUNT, N. 2003. Pokrokové zmýšľanie o drogách. Bratislava: Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF, 2003. 76 s. ISBN 80-9692271-0-8.

Interné materiály Združenia STORM – program CIRKUS, 2014

KALINA, K. a kol. 2008. Základy klinické adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2008. 392 s. ISBN 978-80-247-1411-0.

Mapa: Združenie STORM, Nedbalova 17, 949 01 Nitra