Zborník z konferencie Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru, 09.–10.11.2017, Michalovce (PDF)

jún 1 2018

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave Detašované pracovisko Bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach organizovala IV. Medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“, ktorá sa uskutočnila 09.– 10. novembra 2017 v priestoroch Detašovaného pracoviska v Michalovciach.

PREDSLOV

Príspevky uvedené v zborníku boli prednesené na IV. Medzinárodnej vedeckej konferencii v Michalovciach v dňoch 9. – 10. novembra 2017. Téma konferencie bola „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. Našou inšpiráciou pre túto tému boli dva dokumenty:
1. Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti:
Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb v
primárnej a akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti.
2. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015– 2020.

Jednotliví prednášajúci a prispievatelia do zborníka modifikovali tému konferencie z týchto oblastí ošetrovateľstva, sociálnej práce, psychológie a spirituality:

 • medicínske preventívne programy v rámci integrovaných centier zdravotnej starostlivosti,
 • zdravotná gramotnosť v multidisciplinárnom kontexte,
 • princípy dlhodobej starostlivosti,
 • dizajn starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením,
 • pokročilá prax v kontexte multiodborovej kooperácie,
 • spolupráca sestry a sociálneho pracovníka s rodinou onkologického pacienta,
 • onkologicky chorí klienti a vplyv spirituality na ich život,
 • oznamovanie negatívnych správ pacientom s onkologickým ochorením,
 • sociálne služby v kontexte kvality,
 • saturácia spirituálnych potrieb v kontexte ošetrovateľstva a sociálnych služieb,
 • miesto psychológa v komunitnej starostlivosti,
 • choroby a uzdravenie v Biblii.

Jednotlivé príspevky reflektovali tému konferencie z rôznych uhlov pohľadu a prispeli
k objasneniu problematiky vo vedeckej oblasti ale aj v profesijnej praxi.

OBSAH

BARKASI DANIELA, LECZOVÁ DITA
Prosociálne tendencie ako predpoklad kvality výkonu sociálnej práce

BARKASI DANIELA, KOVÁČOVÁ EVA
Motivácia dobrovoľníkov v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

BARKASI RASTISLAV, VANSAČ PETER, BUGYI ALEXANDER
Spiritualita ako sociálny prostriedok pomoci človeku

BARKASI RASTISLAV, PILKO JÁN
Viera ako forma pomoci – Duchovné poradenstvo

BELOVIČOVÁ MÁRIA
Medicínske preventívne programy v rámci integrovaných centier zdravotnej Starostlivosti

BERKA ROMAN
Nástroje eliminácie sociálneho ohrozenia

DOBDA VLADIMÍR
Implikácia sociálnych pracovníkov v tímoch zdravotníckych zariadení

DIMUNOVÁ LUCIA
Zdravotná gramotnosť v multidisciplinárnom kontexte

GÁLLOVÁ ANDREA
Spiritualita a jej vplyv na kvalitu života seniorov v zariadení pre seniorov

GREŠŠ HALÁSZ BEÁTA, TKÁČOVÁ ĽUBOMÍRA
Pokročilá prax v kontexte multiodborovej kooperácie

GULÁŠOVÁ IVICA
Oznamovanie zlých správ pacientom s onkologickým ochorením

GULÁŠOVÁ IVICA
Špecifiká rómskeho etnika a návštev v zdravotníckych zariadeniach počas hospitalizácieich blízkej osoby

GUĽÁŠOVÁ MONIKA
Miesto psychológa v komunitnej starostlivosti

HANOBIK FRANTIŠEK
Sociálne služby a ich kvalita v PSK

HRINDOVÁ TATIANA
Princípy dlhodobej starostlivosti

HUDÁKOVÁ MARIANA
Sociálne služby poskytované seniorom v meste Michalovce

HUDÁKOVÁ ANNA, MAGUROVÁ DAGMAR, OBROČNÍKOVÁ ANDREA, MAJERNÍKOVÁ ĽUDMILA
Percepcia zdravia u seniorov v rámci sociálneho zariadenia

HUNYADIOVÁ STANISLAVA
KILT – Model komunitnej starostlivosti s prepájaním sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti

HORANSKÁ VALÉRIA, LIZÁKOVÁ ĽUBOMÍRA, ARVAIOVÁ TATIANA
Hodnotenie spokojnosti seniorov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou a možnosti jej zlepšenia cestou komplementárnosti zdravotných a sociálnych aspektov

JURAŠEK MARTIN, LEVICKÁ SLÁVKA
Sociálne poradenstvo pri integrácii cudzincov

JURČOVÁ ZUZANA, MIKULOVÁ ĽUBOSLAVA
Sociálne služby v Prešovskom samosprávnom kraji

KURIPLACHOVÁ GABRIELA, MAGUROVÁ DAGMAR, CIBRÍKOVÁ SILVIA, KENDROVÁ LUCIA, TKÁČOVÁ GABRIELA
Rizikové faktory vzniku porúch príjmu potravy u mladých ľudí

MAGUROVÁ DAGMAR, MAJERNIKOVÁ ĽUDMILA, GALDUNOVÁ HELENA
Spirituálne potreby v kontexte ošetrovateľstva

MAJERNIKOVÁ ĽUDMILA, MAGUROVÁ DAGMAR, GALDUNOVÁ HELENA
Problematika zmyslu života u onkologických pacientov - výsledky výskumu

MURGOVÁ ANNA, BARKASI DANIELA
Potreba implementácie dobrovoľníkov do starostlivosti o pacienta/klienta v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb

NOVÁ MONIKA
Otázka vztahu spirituality a sociální práce

POPOVIČOVÁ MÁRIA, JANKECHOVÁ MONIKA, FAJČÁKOVÁ ĽUBICA
Spolupráca sestry a sociálneho pracovníka s rodinou onkologického pacienta

TKÁČOVÁ ĽUBOMÍRA, GREŠŠ HALÁSZ BEÁTA
Dizajn starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením

SEMEŠ MIROSLAV
Dôležitosť a možnosti informovanosti o dostupnosti sociálnych služieb v meste (obci)

SNOPEK PETR, PLISKOVÁ BARBORA
Bezpečnost a kvalita péče přichází domů

SIMOČKOVÁ VIERA, ZAMBORIOVÁ MÁRIA
Výhrada svedomia v ošetrovateľstve

ŠEVČOVIČOVÁ ANDREA
Osobnosť sestry Angely pri pomoci chorým vo väzenskej nemocnici koncentračného tábora Osvienčim z pohľadu slovenskej lekárky

VANCÁKOVÁ SOŇA
Stratégie pre rozvoj prevencie, integrácie a pracovnej terapie pre rodiny v núdzi v OZ maják nádeje

VANSAČ PETER
Choroba a uzdravenie v Biblii PROJEKTY

MOCHNÁČOVÁ ALENA, FABIÁNOVÁ ZUZANA
Posol nádeje v boji proti predčasnému umieraniu bezvládnych seniorov –Seniorboxy 2017/2018

KOSŤOVÁ Tatiana
Dobrovoľníci v nemocnici

PrílohaVeľkosť
Zborník_Michalovce_2018.pdf2.51 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!