Kniha: Konečná stanica, vystupovať! alebo Ako si prajem zomrieť

aug 15 2014

Pekne dožiť a pokojne zomrieť .... jednoduché prianie každého človeka.

V dnešnej dobe sa dá dozvedieť všetko, čo prinesie senzáciu a peniaze. Dozvedieť sa však niečo o tom, čo podvedome trápi každého človeka, niečo o smrti a umieraní je skoro nemožné. Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti?

Práve túto medzeru, práve takéto otázky sa rozhodol autor vyplniť v pripravovanej knihe.. Kniha je napísaná pre širokú verejnosť, pre každého z nás a je príspevkom k humanizácii medicíny našej doby.

Pojednáva o predstavách, ktoré máme o vlastnej smrti a našom vysnívanom konci a konfrontuje ho so spoločenskou a medicínskou realitou našej doby. Poukazuje na odvekú túžbu človeka umrieť pri svojich najbližších, netrpieť, nebyť rodine na príťaž, či nestratiť dôstojnosť. Ukazuje ako možno zabezpečiť, aby aj v prípade straty telesnej či duševnej schopnosti rozhodnúť sa bolo s nami nakladané v duchu našich predstáv a našej vôle. Vysvetľuje základné pojmy v súvislosti s právom pacienta súhlasiť i odmietnuť liečbu,
dotýka sa prognózy najčastejších ochorení vyúsťujúcich do neželaného konca. Jednoducho vysvetľuje pojmy z oblasti intenzívnej medicíny (napojenie na umelé dýchanie, podpora obehu či dialýza) a dáva vedomostný základ pre správne rozhodnutie v správny čas...

Prináša príklady z medicínskej praxe autora ako aj príklady písomných doporučení prejavenia svojej vôle pre posledné dni z krajín, kde zomieranie nie je spoločenské tabu, ale otvorenou spoločenskou témou.

Po teoretickej príprave v prvej časti knihy sa druhá čas knihy venuje konkrétnym stavom a slúži ako predloha pre formulovanie základov vôle pacienta. Počas jednotlivých kapitol a na základe príkladov ( napr. poškodenia mozgu a výsledné stavy pri úraze, po porážke, po reanimácii, či pri progresívnych neurologických ochoreniach ako Alzheimerova choroba) si môže každý čitateľ vybrať a zaškrtnúť, čo by si v danej situácii, v danom opísanom zdravotnom stave vybral on. Týmto jednoduchým postupom vlastne vypracuje svoju vôľu pre svoje posledné dni. Po potvrdení pravosti svojej vôle u notára čitateľ získava právne záväzný “ testament “ pre najčastejšie príčiny a stavy vyúsťujúce do neželaného konca. Pomocou knihy vypracovaná a následne potvrdená vôľa môže raz pomôcť nie len každému z nás, ale aj našim príbuzným pri ťažkom rozhodnutí ako ďalej...
Pod titulom: „Povinné čítanie pre všetkých naozaj dospelých“ alebo „Konečná stanica vystupovať,“ je táto kniha v prístupnej, zrozumiteľnej a odľahčenej forme určená všetkým, ktorí pochopili jedinú životnú istotu....

Je to kniha, ktorú majú darovať rodičia deťom, chorí zdravým a realisti realistom. Len tento postup zaručí, že sa poznatky z tejto knihy a otvorený rozhovor o nej odzrkadlí v dni vášho príchodu do konečnej stanice...

Objednajte si už teraz nevšedný darček, prečítajte si ho, v kľude si nad ním porozmýšľajte, správne ho vyplňte. Následne sa s ním podeľte s tým koho naozaj poznáte, komu najviac dôverujete. S vedomím zabezpečenia svojich predstáv a zbavenia sa strachu a neistoty z posledných dní si ešte s väčšou radosťou budete užívať tie všetky ostatné.

Obsah knihy
Prvá časť:
Zomieranie a smrť – zomrieť doma – zomrieť prirodzene – zomrieť pekne – ak sa nepodarí zomrieť pekne, ako potom zomriem? – nebyť rodine na príťaž – za zlý výsledok je stále niekto zodpovedný – kedy je to naozaj zlé – hranica existuje, kto ju však stanoví – hranica rodiny a lekárov – ako presadiť svoju vôľu, svoju hranicu – každý má právo, ale nie povinnosť určiť svoje hranice – kedy je ten správny čas – problém rozpoznať, pomenovať a chcieť riešiť – ako to prebehne, ak tento problém ignorujem – ako to prebehne, ak som svoju vôľu vyjadril – ako to vo väčšine prípadov prebieha – čo je teda ideálne? – biologický vek, dôležitá skutočnosť pre správne rozhodnutie – môžem svoje rozhodnutie zmeniť – eutanázia je niečo iné – otvorené otázky a neriešené problémy – ako to vyzerá vo vyspelej cudzine

Druhá časť:
Som mladý a zdravý, čo mi hrozí? – úrazy – rozsiahle poranenia hlavy a mozgu – reálne situácie u každého a v každom veku – náhla zástava srdca a iné príčiny poškodenia mozgu z nedostatku kyslíka – degeneratívne ochorenia nervového systému – nádorové ochorenia – typické ochorenia vysokého veku – starecká demencia, Alzheimerova choroba – ochorenia, pri ktorých ani dnešná medicína už viac nedokáže – dialýza v bezvýchodiskových a hraničných prípadoch – moje rozhodnutie pre moje ochorenie – moja dispozícia ako pacienta – aktualizácia mojej dispozície pacienta

Príhovor

„Smrť nás zastihne stále nepripravených.“
Hovoriť o smrti a umieraní ako o tom najprirodzenejšom procese v prírode je stále spoločensky háklivá téma. Táto téma sa odsúva v spoločnosti, odsúva sa v rodine, no nedá sa odsunúť z myslenia a života jednotlivca. Každý sa z nás sa raz zamyslí nad tým, ako raz bude zomierať on, kedy a ako to asi bude...

Táto kniha je určená pre širokú verejnosť a venuje sa problému umierania a smrti v 21. storočí. Vysvetľuje nie len zásady paliatívnej medicíny, ale hlavne právne a praktické zásady pre určenie vôle pacienta pre jeho posledné dni tzv. pacientovej dispozície. Pokúša sa fundovane a všeobecne prístupnou a akceptovanou formou zodpovedať na také otázky, na ktoré ešte i dnešný človek čaká ľudskú odpoveď, ľudský prístup a to nie od stroja, ale od človeka s vedomosťami, so skúsenosťou a empatiou.

Kým prvá časť knihy je teoretickou prípravou, v druhej časti knihy sú konkrétne stavy najčastejšie vyúsťujúce do neželaného konca. Na základe týchto klinických príkladov si každý môže zaškrtnutím tých svojich odpovedí vypracovať svoju pacientovu dispozíciu.
Táto kniha je malým pokusom o humanizáciu medicíny a snahou o ozrejmenie a pochopenie toho najprirodzenejšieho.
„Aj na smrť sa dá pripraviť.“


OBJEDNAŤ KNIHU


Konečná stanica, vystupovať ! alebo Ako si prajem zomrieť
(Povinné čítanie pre všetkých naozaj dospelých)
MUDr. Branislav Maček
Grafická úprava: MUDr.Branislav Maček
Vydal: MUDr. Branislav Maček
Vydanie prvé. Rok vydania 2014
Tlač: MKV Press s.r.o., Košice
ISBN 978-80-971686-2-9
Mäkká väzba, formát A5, počet strán 60